Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0789

Nařízení Komise (ES) č. 789/2009 ze dne 28. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí (Text s významem pro EHP)

OJ L 227, 29.8.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 132 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/789/oj

29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 789/2009

ze dne 28. srpna 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. c), články 11 a 12 a čl. 19 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (2), stanoví pravidla týkající se přesunů těchto zvířat do a z uzavřených pásem v souvislosti s katarální horečkou ovcí. Stanoví rovněž podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů těchto zvířat a jejich spermatu, vajíček a embryí stanoveného směrnicí 2000/75/ES. Tyto podmínky zahrnují ochranu těchto zvířat před napadením vektory.

(2)

S cílem umožnit větší flexibilitu při koncepci programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí, které jsou zavedeny v členských státech, a zvláště pokud jde o vymezení „oblastí s nižším rizikem“, mohou být vytvořeny alternativní strategie dozoru s použitím ověřovacích zvířat, které však poskytují stejnou úroveň záruk, co se týče prokázání nepřítomnosti výskytu viru. Sérologické/virologické prohlídky též mohou zahrnovat testování vzorků, které se odebírají pro jiné účely, např. vzorky z jatek nebo z nebaleného mléka.

(3)

Ze zkušeností vyplývá, že uplatňování požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 1266/2007, jejichž cílem je zabránit vystavení zvířat vektorům, může být obtížné. Za určitých podmínek však lze v zařízeních, jako jsou např. inseminační centra nebo karanténní stanice, vystavení zvířat vektorům zabránit. Ochrana proti napadení vektory by neměla záviset výhradně na použití insekticidů a/nebo repelentů, ale měla by zahrnovat i požadavek, aby byla zvířata držena uvnitř zařízení zabezpečeného před vektory, ve kterém jsou uplatňována další opatření, zvláště kombinace vhodných fyzických bariér a chemických ošetření (insekticidy a/nebo repelenty), ve snaze zabránit kontaktu mezi zvířaty a vektory. Nepřítomnost vektorů lze ověřit pomocí pastí pro odchyt vektorů, instalovaných uvnitř těchto zařízení.

(4)

Stanovisko Vědecké komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o riziku přenosu katarální horečky ovcí při tranzitu zvířat, přijaté dne 11. září 2008 (3), uvádí, že rizika vyplývající z přesunů zvířat během sezonního období s nižším rizikem přenosu, a to i bez doplňkových testů, jsou podstatně nižší než během jiných období, i když se provádí sérologické testování nebo testování pomocí PCR. Kromě toho, pokud délka trvání tranzitu, během něhož jsou zvířata vystavena napadení vektory, nepřesahuje jeden den, považuje se účinnost insekticidů a/nebo repelentů jakožto opatření pro zmírnění rizika za dostatečnou pro ochranu zvířat před napadením vektory.

(5)

Tranzit přes „oblasti s nižším rizikem“, kde se provádí očkování a kde se nevyskytuje specifický sérotyp (specifické sérotypy) viru katarální horečky ovcí, nepředstavuje pro zvířata riziko infekce.

(6)

Proto je vhodné stanovit určité výjimky z obecného požadavku stanoveného v nařízení (ES) č. 1266/2007, aby při veškerém tranzitu byla zvířata a vozidla ošetřena insekticidy nebo repelenty.

(7)

Nařízení (ES) č. 1266/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1266/2007 se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 2a se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2a.   Členské státy mohou na základě výsledku posouzení rizik, jež musí přihlížet k dostatečným epizootologickým údajům získaným po uplatnění sledování v souladu s přílohou I bodem 1.1.2.1 nebo 1.1.2.2, vymezit část ochranného pásma jako „uzavřené pásmo, kde proběhlo očkování a kde se nevyskytuje specifický sérotyp (specifické sérotypy) viru katarální horečky ovcí“ (dále jen „oblast s nižším rizikem“), za těchto podmínek:“

2)

V článku 9 se odst. 1 písm. c) a odstavce 2 a 3 nahrazují těmito:

„c)

jestliže je při přemísťování uzavřeným pásmem naplánována přestávka na kontrolním stanovišti delší než jeden den, jsou zvířata chráněna před jakýmkoli napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory.

2.   Odstavec 1 tohoto článku se neuplatní, pokud k tranzitu dochází:

a)

výhradně z epizootologicky relevantních zeměpisných oblastí uzavřeného pásma nebo přes tyto oblasti během období sezonně prostého vektorů katarální horečky ovcí vymezeného v souladu s přílohou V, nebo

b)

z částí uzavřeného pásma označených jako „oblast s nižším rizikem“ podle čl. 7 odst. 2a nebo přes tyto části uzavřeného pásma.

3.   Pokud zvířata splňují alespoň jednu z podmínek stanovených v příloze III části A bodech 5, 6 a 7, neuplatní se ošetření zvířat stanovené v odst. 1 písm. a) a b) a ochrana zvířat stanovená v odst. 1 písm. c).

4.   V případě zvířat uvedených v odstavci 1 tohoto článku jsou příslušná veterinární osvědčení, která stanoví směrnice 64/432/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS nebo která jsou uvedena v rozhodnutí 93/444/EHS, opatřena touto doplňující poznámkou:

„Ošetření insekticidem/repelentem … (uveďte název výrobku) dne … (uveďte datum) v souladu s nařízením (ES) č. 1266/2007 (4).“

3)

V článku 9a se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   V případě zvířat uvedených v odstavci 1 tohoto článku jsou příslušná veterinární osvědčení, která stanoví směrnice 64/432/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS nebo která jsou uvedena v rozhodnutí 93/444/EHS, opatřena touto doplňující poznámkou:

„Zvířata splňují podmínky čl. 9a odst. 1 nařízení (ES) č. 1266/2007.““

4)

Přílohy I a III se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.

(3)  The EFSA Journal (2008) 795, s. 1–56.

(4)  Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.“


PŘÍLOHA

Přílohy I a III se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

Bod 1.1.2.2 se nahrazuje tímto:

„1.1.2.2

Sérologické/virologické prohlídky:

se skládají alespoň z aktivního ročního programu sérologického/virologického testování populace vnímavých druhů, jehož cílem je odhalení důkazů o přenosu viru katarální horečky ovcí na základě namátkového sérologického a/nebo virologického testování provedeného ve všech epizootologicky relevantních zeměpisných oblastech a v tom období roku, kdy je odhalení sérokonverze pravděpodobnější,

musí mít takovou formu, aby vzorky byly reprezentativní a přizpůsobené struktuře populace vnímavých druhů, u které se má odběr vzorku v epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti provést, a aby velikost vzorku byla vypočtena tak, aby odhalila prevalenci 20 % se spolehlivostí 95 % v populaci vnímavých druhů v dané epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti. Pro účely vymezení části ochranného pásma jako „oblasti s nižším rizikem“ v souladu s čl. 7 odst. 2a musí být při prohlídce velikost vzorku vypočtena tak, aby odhalila měsíční prevalenci 2 % se spolehlivostí 95 % v populaci vnímavých druhů v dané epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti,

musí zajistit, aby séropozitivní zvířata z očkovaných nebo imunizovaných populací nebyla zahrnuta do sérologických prohlídek,

musí zajistit, že laboratorní testování má takovou formu, aby po pozitivních screeningových testech následovaly specifické sérologické/virologické testy zaměřené na sérotyp nebo sérotypy katarální horečky ovcí, jejichž přítomnost se v epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti očekává, nezbytné pro zjištění specifického sérotypu, který se vyskytuje,

mohou mít také takovou formu, aby sledovaly proočkování a rozšíření různých sérotypů katarální horečky ovcí přítomných v uzavřeném pásmu,

mohou zahrnovat testování vzorků, které se odebírají pro jiné účely, např. vzorky z jatek nebo z nebaleného mléka.“

b)

Bod 2.2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.2

Sérologické/virologické prohlídky:

se skládají alespoň z aktivního ročního programu sérologického/virologického testování populace vnímavých druhů, jehož cílem je odhalení důkazů o přenosu viru katarální horečky ovcí na základě namátkového sérologického a/nebo virologického testování provedeného ve všech epizootologicky relevantních zeměpisných oblastech a v tom období roku, kdy je odhalení sérokonverze pravděpodobnější,

musí mít takovou formu, aby vzorky byly reprezentativní a přizpůsobené struktuře populace vnímavých druhů, u které se má odběr vzorku v epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti provést, a aby velikost vzorku byla vypočtena tak, aby odhalila prevalenci 20 % se spolehlivostí 95 % v populaci vnímavých druhů v dané epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti,

musí zajistit, aby séropozitivní zvířata z očkovaných nebo imunizovaných populací nebyla zahrnuta do sérologických prohlídek,

mohou zahrnovat testování vzorků, které se odebírají pro jiné účely, např. vzorky z jatek nebo z nebaleného mléka.“

2)

Příloha III se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

i)

V bodě 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zvířata byla až do odeslání chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 60 dní před datem odeslání.“;

ii)

V bodě 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zvířata byla držena až do odeslání během období sezonně prostého vektorů, určeného na základě přílohy V, v pásmu sezonně prostém katarální horečky ovcí nebo byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 28 dní a během uvedené doby byla podrobena sérologickému testu na protilátky proti skupině viru katarální horečky ovcí podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat, a to s negativními výsledky, přičemž tento test byl proveden na vzorcích odebraných z dotyčných zvířat nejdříve po 28 dnech po datu zahájení období ochrany před napadením vektory nebo období sezonně prostého vektorů.“;

iii)

V bodě 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zvířata byla držena až do odeslání během období sezonně prostého vektorů, určeného na základě přílohy V, v pásmu sezonně prostém katarální horečky ovcí nebo byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 14 dní a během uvedené doby byla podrobena testu identifikace původce podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat, a to s negativními výsledky, přičemž tento test byl proveden na vzorcích odebraných z dotyčných zvířat nejdříve po 14 dnech po datu zahájení období ochrany před napadením vektory nebo období sezonně prostého vektorů.“;

b)

V části B se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 60 dní před začátkem odběru spermatu a v jeho průběhu;“;

c)

V části C bodě 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 60 dní před začátkem odběru embryí/vajíček a v jeho průběhu;“.


Top