Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Text s významem pro EHP)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 a čl. 63 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví harmonizovaný rámec obecných pravidel pro organizaci úředních kontrol na úrovni Společenství včetně úředních kontrol vstupu potravin a krmiv ze třetích zemí. Kromě toho stanoví, že musí být vypracován seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které z důvodu známého nebo nově vznikajícího rizika podléhají zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu na území uvedená v příloze I uvedeného nařízení (dále jen „seznam“). Tyto zesílené kontroly by měly umožnit účinnější boj proti známému nebo nově vznikajícímu riziku a zároveň sběr přesných monitorovacích údajů o výskytu a rozšíření nepříznivých výsledků laboratorních analýz.

(2)

Aby mohl být vypracován tento seznam, je třeba přihlédnout k některým kritériím, jež by umožnila zjištění známého nebo nově vznikajícího rizika souvisejícího se specifickými krmivy a potravinami jiného než živočišného původu.

(3)

Než bude přijata standardizovaná metodika a standardizovaná kritéria pro vytvoření seznamu, mělo by být pro účely vypracování a aktualizace seznamu přihlédnuto k údajům vyplývajícím z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ke zprávám Potravinového a veterinárního úřadu, zprávám získaným ze třetích zemí, výměně informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckým hodnocením.

(4)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že pro účely organizování zesílených kontrol členské státy určí jednotlivá místa vstupu, ve kterých je přístup k vhodným kontrolním zařízením pro různé druhy krmiv a potravin. Je proto vhodné v tomto nařízení stanovit minimální požadavky na určená místa vstupu, aby byl zajištěn stupeň jednotnosti v účinnosti kontrol.

(5)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že pro účely organizování zesílených kontrol budou členské státy od provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků odpovědných za zásilky požadovat, aby předem oznámili příchod a druh těchto zásilek. Proto by měl být stanoven vzorový formulář společného vstupního dokladu pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu, na které se vztahuje toto nařízení, aby byl zajištěn jednotný přístup v celém Společenství. Společný vstupní doklad by měl být předložen celním orgánům, když jsou zásilky deklarovány k propuštění do volného oběhu.

(6)

Aby byl zaručen určitý stupeň jednotnosti na úrovni Společenství, pokud jde o zesílené úřední kontroly, je kromě toho vhodné v tomto nařízení stanovit, aby uvedené kontroly zahrnovaly kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

(7)

Měly by být zpřístupněny přiměřené finanční zdroje pro organizaci zesílených úředních kontrol. Proto by členské státy měly vybírat poplatky nutné k pokrytí nákladů souvisejících s uvedenými kontrolami. Výpočet uvedených poplatků by měl být v souladu s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

(8)

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje (3) stanoví, že ke všem zásilkám těchto výrobků je přiložena analytická zpráva, která prokazuje, že výrobek neobsahuje žádnou z těchto látek: Sudan I (číslo CAS 842-07-9), Sudan II (číslo CAS 3118-97-6), Sudan III (číslo CAS 85-86-9) nebo Sudan IV (85-83-6). Od přijetí uvedených opatření se četnost oznámení do systému RASFF snížila, což naznačuje výrazné zlepšení situace, pokud jde o přítomnost barviv Sudan v příslušných výrobcích. Proto je vhodné zrušit požadavek na předkládání analytické zprávy pro každou zásilku dovezených výrobků, který je stanoven v rozhodnutí 2005/402/ES, a místo toho zavést jednotné a zesílené úřední kontroly uvedených zásilek v místě vstupu do Společenství. Rozhodnutí 2005/402/ES by proto mělo být zrušeno.

(9)

Rozhodnutí Komise 2006/504/ES ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (4), stanoví, aby byly kontroly na přítomnost aflatoxinů u podzemnice olejné pocházející z Brazílie prováděny častěji (u 50 % veškerých zásilek). Od přijetí uvedených opatření se četnost oznámení do systému RASFF, pokud jde o aflatoxiny v podzemnici olejné z Brazílie, snížila. Proto je vhodné zrušit opatření stanovená v rozhodnutí 2006/504/ES, pokud jde o tyto komodity, které by místo toho měly podléhat jednotným a zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu do Společenství. Rozhodnutí 2006/504/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Uplatňování minimálních požadavků na určená místa vstupu může členským státům působit praktické obtíže. Proto by v tomto nařízení mělo být stanoveno přechodné období, během nějž by mohly být uvedené požadavky prováděny postupně. Během uvedeného přechodného období by tedy mělo být příslušným orgánům v členských státech umožněno provádět požadované kontroly totožnosti a fyzické kontroly na jiných kontrolních místech, než jsou určená místa vstupu. V těchto případech by mělo takové kontrolní místo splňovat minimální požadavky na určená místa vstupu stanovená tímto nařízením.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví na základě čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 882/2004 pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol platná v místě vstupu na území zmíněná v příloze I uvedeného nařízení pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Aktualizace přílohy I

Aby mohl být seznam v příloze I zřízen a pravidelně aktualizován, je třeba přihlédnout přinejmenším k těmto zdrojům informací:

a)

údaje vyplývající z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF);

b)

zprávy a informace vyplývající z činnosti Potravinového a veterinárního úřadu;

c)

zprávy a informace získané ze třetích zemí;

d)

výměna informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

e)

případně vědecká hodnocení.

Seznam v příloze I je pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„společným vstupním dokladem“ se rozumí doklad, jehož vzor je uveden v příloze II a jenž musí vyplnit provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce, jak je stanoveno v článku 6, a příslušný orgán, který potvrdí provedení úředních kontrol;

b)

„určeným místem vstupu“ se rozumí místo vstupu na jedno z území uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 první odrážce uvedeného nařízení; pokud jde o zásilky dopravované po moři, které jsou vykládány za účelem nakládky na jiné plavidlo pro další přepravu do přístavu v jiném členském státě, je určeným místem vstupu uvedený přístav;

c)

„zásilkou“ se rozumí množství jakýchkoli krmiv nebo potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou zařazeny do stejné kategorie nebo odpovídají stejnému popisu, vztahuje se na ně tentýž doklad (doklady), byly dopraveny týmž dopravním prostředkem a pocházejí z téže třetí země nebo části této země.

Článek 4

Minimální požadavky na určená místa vstupu

Aniž je dotčen článek 19, mají určená místa vstupu k dispozici přinejmenším:

a)

dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi k provádění předepsaných kontrol u zásilek;

b)

vhodné prostory pro příslušný orgán k provádění nezbytných kontrol;

c)

podrobné pokyny týkající se odběru vzorků pro analýzu a zasílání těchto vzorků pro analýzu do laboratoře určené na základě čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 (dále jen „určená laboratoř“);

d)

prostory k případnému skladování zásilek (a zásilek přepravovaných v kontejnerech) ve vhodných podmínkách během doby zadržení, než obdrží výsledky analýzy uvedené v písmeni c), a dostatečný počet skladovacích prostor, včetně chladírenských skladů, pro případy, kdy povaha zásilky vyžaduje kontrolovanou teplotu;

e)

vybavení pro vykládku a odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu;

f)

možnost provedení vykládky a odběru vzorků pro analýzu na zastřešeném místě, pokud je třeba;

g)

určenou laboratoř, která může provést analýzu, jak je uvedeno v písmeni c), a která se nachází na místě, kam mohou být vzorky dopraveny během krátké doby.

Článek 5

Seznam určených míst vstupu

Členské státy vedou a zpřístupní na internetu aktualizovaný seznam určených míst vstupu pro každý výrobek uvedený v příloze I. Členské státy Komisi sdělí internetovou adresu těchto seznamů.

Komise pro informaci zveřejní na svých internetových stránkách odkazy členských států na uvedené seznamy.

Článek 6

Oznamování zásilek předem

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci odpovídajícím způsobem předem oznámí předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky na určené místo vstupu a druh zásilky.

Za tímto účelem vyplní část I společného vstupního dokladu a předají tento doklad příslušnému orgánu na určeném místě vstupu alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 7

Jazyk společných vstupních dokladů

Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu.

Členský stát však může povolit, aby byly společné vstupní doklady vypracovávány v jiném úředním jazyce Společenství.

Článek 8

Zesílené úřední kontroly na určených místech vstupu

1.   Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí bez prodlení:

a)

kontroly dokladů všech zásilek do 2 pracovních dnů od jejich příchodu na určené místo vstupu, pokud nenastanou výjimečné a nevyhnutelné okolnosti;

b)

kontroly totožnosti a fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy, jejichž četnost je stanovena v příloze I, a to takovým způsobem, aby provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci nemohli předvídat, zda určitá konkrétní zásilka bude těmto kontrolám podrobena; výsledky fyzických kontrol musí být k dispozici ihned, jakmile to bude z technického hlediska možné.

2.   Po dokončení kontrol stanovených v odstavci 1 příslušný orgán:

a)

vyplní příslušný oddíl části II společného vstupního dokladu a odpovědný úředník příslušného orgánu orazítkuje a podepíše originál uvedeného dokladu;

b)

pořídí a uchová kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

Originál společného vstupního dokladu je přiložen k zásilce při její další přepravě, dokud se zásilka nedostane na místo určení uvedené ve společném vstupním dokladu.

Příslušný orgán na určeném místě vstupu může povolit další přepravu zásilky před tím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol. Pokud bylo schválení uděleno, příslušný orgán na určeném místě vstupu o tom uvědomí příslušný orgán v místě určení a učiní se vhodná opatření k zajištění toho, aby zásilka zůstala pod stálým dohledem příslušných orgánů a nemohlo s ní být žádným způsobem manipulováno do doby, než budou k dispozici výsledky fyzických kontrol.

Pokud je zásilka přepravována dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, vydá se pro tyto účely ověřená kopie originálu společného vstupního dokladu.

Článek 9

Zvláštní okolnosti

1.   Na žádost dotčeného členského státu může Komise příslušným orgánům určitých určených míst vstupu, které pracují za specifických zeměpisných omezení, povolit provádění fyzických kontrol v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

není nepříznivě ovlivněna účinnost kontrol prováděných na určeném místě vstupu;

b)

prostory případně splňují požadavky uvedené v čl. 4 a jsou pro tento účel schváleny členským státem;

c)

jsou zavedena vhodná opatření, která zaručují, že zásilka od okamžiku příjezdu na určené místo vstupu zůstane pod stálým dohledem příslušných orgánů určeného místa vstupu a během všech kontrol s ní nemůže být žádným způsobem manipulováno.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 může za výjimečných okolností rozhodnutí zařadit nový výrobek na seznam v příloze I stanovit, že příslušný orgán místa určení uvedeného ve společném vstupním dokladu může případně provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek uvedeného nového výrobku v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) a pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

výrobek snadno podléhá zkáze nebo jeho balení má zvláštní vlastnosti, a proto by provádění odběru vzorků na určeném místě vstupu nevyhnutelně vedlo k vážnému riziku pro bezpečnost potravin nebo k poškození výrobku v nepřijatelném rozsahu;

b)

jsou zavedena vhodná opatření pro spolupráci příslušných orgánů určeného místa vstupu a příslušných orgánů provádějících fyzické kontroly, aby bylo zajištěno, že:

i)

se zásilkou nemůže být během všech kontrol žádným způsobem manipulováno,

ii)

jsou zcela splněny požadavky týkající se podávání zpráv stanovené v článku 15.

Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Propuštění zásilek do volného oběhu je podmíněno předložením společného vstupního dokladu řádně vyplněného příslušným orgánem, nebo jeho elektronické verze, ze strany provozovatele krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce celním orgánům, jakmile byly provedeny veškeré kontroly požadované na základě čl. 8 odst. 1 a jakmile jsou známy příznivé výsledky fyzických kontrol, pokud jsou tyto kontroly požadovány.

Článek 11

Povinnosti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků

Pokud to zvláštní vlastnosti zásilky umožňují, provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce poskytne příslušnému orgánu:

a)

dostatečný počet pracovníků a logistiku pro vykládku zásilky, aby mohly být provedeny úřední kontroly;

b)

odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu, pokud jde o zvláštní způsoby přepravy a/nebo specifické způsoby balení, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 12

Rozdělení zásilek

Zásilky se nerozdělují, dokud nebyly dokončeny zesílené úřední kontroly a dokud příslušný orgán nevyplnil společný vstupní doklad, jak je stanoveno v článku 8.

V případě následného rozdělení zásilky se ke každé části zásilky připojí ověřená kopie společného vstupního dokladu, která zásilku doprovází, dokud není propuštěna do volného oběhu.

Článek 13

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení nebyla dodržena, vyplní odpovědný úředník příslušného orgánu část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 14

Poplatky

1.   Členské státy zajistí výběr poplatků vzniklých v souvislosti se zesílenými úředními kontrolami stanovenými tímto nařízením v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004 a s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

2.   Poplatky uvedené v odstavci 1 platí provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků odpovědní za zásilku nebo jejich zástupci.

Článek 15

Podávání zpráv Komisi

1.   Členské státy podají Komisi zprávu o zásilkách za účelem soustavného hodnocení krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I.

Tato zpráva se předkládá do konce měsíce následujícího po každém čtvrtletí.

2.   Tato zpráva obsahuje tyto informace:

a)

informace o každé zásilce, včetně:

i)

velikosti vyjádřené uvedením čisté hmotnosti zásilky,

ii)

země původu každé zásilky;

b)

počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu;

c)

výsledky kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1.

3.   Komise zpracuje zaslané zprávy podle odstavce 2 a dá je k dispozici členským státům.

Článek 16

Změna rozhodnutí 2006/504/ES

Rozhodnutí 2006/504/ES se mění takto:

1)

v čl. 1 písm. a) se zrušují body iii), iv) a v);

2)

v čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

každé zásilky potravin z Brazílie“;

3)

v článku 7 se zrušuje odstavec 3.

Článek 17

Zrušení rozhodnutí 2005/402/ES

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES se zrušuje.

Článek 18

Použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 25. ledna 2010.

Článek 19

Přechodná opatření

1.   Pokud nemá určené místo vstupu požadované vybavení k provádění fyzických kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1 písm. b), mohou být uvedené kontroly prováděny po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost na jiném kontrolním místě v tomtéž členském státě, jež k těmto účelům schválil příslušný orgán, před tím, než je zboží deklarováno k propuštění do volného oběhu, jestliže uvedené kontrolní místo splňuje minimální požadavky stanovené v článku 4.

2.   Členské státy zveřejní elektronickou cestou na svých internetových stránkách seznam kontrolních míst schválených na základě odstavce 1.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 135, 28.5.2005, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 21.


PŘÍLOHA I

A.   Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (2)

(%)

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazílie

Aflatoxiny

50

Stopové prvky (krmiva a potraviny) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Čína

Kadmium a olovo

50

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny), zejména arašídové máslo (potraviny)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoxiny

50

Koření (potraviny):

Capsicum spp (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli papriček, mletých chilli papriček, kayenského pepře a papriky)

Myristica fragrans (muškátový oříšek)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indie

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indie

Aflatoxiny

10

Melounová jádra (egusi) a produkty z nich vyrobené (5) (potraviny)

ex 1207 99

Nigérie

Aflatoxiny

50

Sušené vinné hrozny (potraviny)

0806 20

Uzbekistán

Ochratoxin A

50

Chilli papričky, výrobky z chilli papriček, kurkuma a palmový olej (potraviny)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Všechny třetí země

Barviva Sudan

20

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoxiny

10

Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu (potraviny)

ex 1006 30

Pákistán

Aflatoxiny

50

Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu (potraviny)

ex 1006 30

Indie

Aflatoxiny

10

Mango, fazole (Vigna sesquipedalis), hořký meloun (Momordica charantia), kalebasa (Lagenaria siceraria), paprika a lilek (potraviny)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na CG-MS a LC-MS (1)

50

Banány

0803 00 11

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na CG-MS a LC-MS (1)

10

Zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená (papriky, okurky a rajčata)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turecko

Pesticidy: methomyl a oxamyl

10

Hrušky

0808 20 10

Turecko

Pesticid: amitraz

10

Zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená (potraviny)

fazole (Vigna sesquipedalis)

lilek

zelenina rodu Brassica

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thajsko

Rezidua organofosforového pesticidu

50

B.   Definice

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:

a)

„chilli papričkami“ se rozumí plody rodu Capsicum sušené a drcené nebo mleté kódu KN 0904 20 90, v jakékoli formě, určené k lidské spotřebě;

b)

„výrobky z chilli papriček“ se rozumí prášek kari kódu KN 0910 99 60, v jakékoli formě, určený k lidské spotřebě;

c)

„kurkumou“ se rozumí kurkuma sušená a drcená nebo mletá kódu KN 0910 30 00, v jakékoli formě, určená k lidské spotřebě;

d)

„palmovým olejem“ se rozumí palmový olej kódu KN 1511 10 90, v jakékoli formě, určený k přímé lidské spotřebě;

e)

„barvivy Sudan“ se rozumí tyto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9),

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6),

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9).

iv)

šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).


(1)  Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu, thiaklopridu.

(2)  V případě, že se u daného kódu vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód předponou „Ex“ (např. Ex20079997: měly by být zahrnuty pouze produkty obsahující lískové ořechy).

(3)  Stopové prvky uvedené u této položky jsou stopové prvky náležející do funkční skupiny sloučenin stopových prvků uvedené v příloze I odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(4)  Referenčními hodnotami pro opatření jsou maximální limity stanovené pro olovo a kadmium v doplňkových látkách náležejících do funkční skupiny sloučenin stopových prvků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10). Pokud jsou stopové prvky označeny jako doplňky stravy podle definice v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51), použijí se maximální limity stanovené v nařízení (ES) č. 1881/2006.

(5)  Referenčními hodnotami pro opatření jsou maximální limity stanovené pro aflatoxiny v podzemnici olejné a produktech z ní vyrobených uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).


PŘÍLOHA II

SPOLEČNÝ VSTUPNÍ DOKLAD

Image

Image

Pokyny ke společnému vstupnímu dokladu

Obecné pokyny

:

Doklad vyplňte hůlkovým písmem. Pokyny se vztahují k příslušnému číslu kolonky.

Část I

Pokud není uvedeno jinak, tento oddíl vyplní provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce.

Kolonka I.1

Odesílatel: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku) odesílající zásilku. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.2

Tuto kolonku vyplní orgány určeného místa vstupu, jak je stanoveno v článku 2.

Kolonka I.3

Příjemce: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku), pro kterou je zásilka určena. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.4

Osoba odpovědná za zásilku (rovněž zástupce, deklarant nebo provozovatel krmivářského a potravinářského podniku): osoba, která je odpovědná za zásilku předkládanou na určeném místě vstupu a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů. Uveďte jméno a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.5

Země původu: země, ze které komodita pochází, kde byla vypěstována, sklizena nebo vyrobena.

Kolonka I.6

Země odeslání: země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Společenství.

Kolonka I.7

Dovozce: jméno a úplná adresa. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.8

Místo určení: adresa dodání ve Společenství. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.9

Příchod na určené místo vstupu: uveďte předpokládané datum příchodu zásilky na určené místo vstupu.

Kolonka I.10

Doklady: uveďte případně datum vydání a počet úředních dokladů, které jsou přiloženy k zásilce.

Kolonka I.11

Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadla číslo letu, u plavidel název lodi, u silničního vozidla poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železnice totožnost vlaku a číslo vagónu. Odkazy na dokumenty: číslo leteckého nákladního listu, nákladního listu nebo obchodní číslo (u železnice nebo nákladního vozidla).

Kolonka I.12

Popis komodity: podrobně popište komoditu (u krmiv i jejich druh).

Kolonka I.13

Komodita nebo kód HS harmonizovaného systému Světové celní organizace.

Kolonka I.14

Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Tím se rozumí hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Kolonka I.15

Počet balení.

Kolonka I.16

Teplota: označte odpovídající přepravní/skladovací teplotu.

Kolonka I.17

Druh balení: uveďte druh balení produktu.

Kolonka I.18

Komodita určená pro: označte odpovídající kolonku podle toho, zda je komodita určena k lidské spotřebě bez předchozího třídění nebo jiného fyzického ošetření (v tomto případě označte „lidská spotřeba“), nebo zda je určena k lidské spotřebě až po takovém ošetření (v tomto případě označte „další ošetření“), nebo zda je určena k použití jako „krmivo“ (v tomto případě označte „krmivo“).

Kolonka I.19

Uveďte případně všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.

Kolonka I.20

Přesun na kontrolní místo: během přechodného období stanoveného v článku 17 označí určené místo vstupu tuto kolonku, aby se umožnila další přeprava na jiné kontrolní místo.

Kolonka I.21

Nepoužije se.

Kolonka I.22

Pro dovoz: tato kolonka se označí v případě, že zásilka je určena pro dovoz (článek 8).

Kolonka I.23

Nepoužije se.

Kolonka I.24

Označte příslušný dopravní prostředek.

Část II

Tento oddíl vyplní příslušný orgán.

Kolonka II.1

Uveďte totéž referenční číslo jako v kolonce I.2.

Kolonka II.2

Pro celní orgány v případě potřeby.

Kolonka II.3

Kontrola dokladů: vyplní se pro všechny zásilky.

Kolonka II.4

Orgán určeného místa vstupu uvede, zda byla zásilka vybrána pro fyzické kontroly, které mohou být během přechodného období stanoveného v článku 17 prováděny na jiném kontrolním místě.

Kolonka II.5

Orgán určeného místa vstupu uvede, na které kontrolní místo může být zásilka během přechodného období stanoveného v článku 17 po uspokojivé kontrole dokladů/kontrole totožnosti přepravena za účelem fyzické kontroly.

Kolonka II.6

Popište jasně opatření, jež má být provedeno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontroly dokladů nebo kontroly totožnosti. Adresa zařízení určení v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“ by měla být uvedena v kolonce II.7.

Kolonka II.7

Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.6 v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“.

Kolonka II.8

Zde otiskněte úřední razítko příslušného orgánu určeného místa vstupu.

Kolonka II.9

Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu.

Kolonka II.10

Nepoužije se.

Kolonka II.11

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa výsledky kontrol totožnosti.

Kolonka II.12

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa výsledky fyzických kontrol.

Kolonka II.13

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa výsledky laboratorní zkoušky. V této kolonce vyplňte kategorii látky nebo patogenu, pro kterou se laboratorní zkouška provádí.

Kolonka II.14

Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jež mají být propuštěny do volného oběhu ve Společenství.

Kolonka II.15

Nepoužije se.

Kolonka II.16

Popište jasně opatření, jež má být provedeno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku fyzických kontrol. Adresa zařízení určení v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“ musí být uvedena v kolonce II.18.

Kolonka II.17

Důvody zamítnutí: použijte v případě potřeby k uvedení příslušných informací. Zaškrtněte příslušnou kolonku.

Kolonka II.18

Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.16 v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“.

Kolonka II.19

Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je nutné vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.

Kolonka II.20

Zde otiskněte úřední razítko orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušného orgánu kontrolního místa.

Kolonka II.21

Podpis odpovědného úředníka orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušného orgánu kontrolního místa.

Část III

Tento oddíl vyplní příslušný orgán.

Kolonka III.1

Informace o odeslání zpět: orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa uvede použité dopravní prostředky, jejich totožnost, zemi určení a datum odeslání zpět, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.

Kolonka III.2

Další postup: uveďte případně místní jednotku příslušného orgánu odpovědnou za dohled v případech „zničení“ zásilky, její „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“. Tento příslušný orgán zde uvede zprávu o výsledku příchodu zásilky a o shodě.

Kolonka III.3

Podpis odpovědného úředníka orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, orgánu kontrolního místa v případě „odeslání zpět“. Podpis odpovědného úředníka místního příslušného orgánu v případech „zničení“ zásilky, její „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“.


Top