Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1327

Nařízení Komise (ES) č. 1327/2008 ze dne 19. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

OJ L 345, 23.12.2008, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; Zrušeno 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1327/oj

23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1327/2008

ze dne 19. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na články 103h a 127 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 (2) stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny.

(2)

Aby bylo zajištěno, že všichni producenti se mohou demokraticky podílet na rozhodování o organizaci producentů, měly by mít členské státy možnost přijímat opatření na povolování, omezování nebo rušení pravomocí právnické osoby upravovat, schvalovat nebo zamítat rozhodnutí organizace producentů, pokud je jasně definovanou částí uvedené právnické osoby.

(3)

Ustanovení čl. 32 odst. 3 nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví možnost členských států umožnit, omezit nebo zrušit právo členů organizace producentů, kteří nejsou producenty, k hlasování o rozhodnutích týkajících se provozních fondů. Je žádoucí používat toto ustanovení stejně na členy sdružení organizací producentů podle čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení, aby se zpružnilo provádění částečných operačních programů sdruženími organizací producentů. Kromě toho by se odkaz na právo k hlasování o rozhodnutích týkajících se provozních fondů měl z důvodů jasnosti vztahovat na rozhodnutí týkající se operačních programů, protože rozhodnutí týkající se provozních fondů by měla přijímat přímo organizace producentů, nikoli sdružení organizací producentů.

(4)

Pro zajištění právní jistoty by mělo být upřesněno, že podpora, jež má napomoci vytváření seskupení producentů a usnadnit jejich administrativní činnost, stanovená v čl. 103a odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 je paušální platbou a že u žádostí o podporu není nutno prokazovat použití podpory.

(5)

Ustanovení čl. 52 odst. 5 nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví, že do hodnoty produkce uvedené na trh se započte pouze produkce členů organizace producentů uvedené na trh organizací producentů samou nebo v souladu s čl. 125a odst. 2 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1234/2007. To umožňuje, aby se produkce uvedená na trh členy samými na základě uvedených odstavců započítala do hodnoty produkce uvedené na trh organizace producentů, jejíž členem je daný producent, vylučuje ale produkci uváděnou na trh členy samými na základě čl. 125a odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. V zájmu organizací producentů by produkt prodaný zemědělci prostřednictvím jiné organizace producentů měl být započten do hodnoty produkce uvedené na trh této druhé organizace producentů. Produkt prodaný přímo zemědělci na trhu by neměl být započten do hodnoty produkce uvedené na trh organizace producentů, jejímž členem je tento producent.

(6)

Pro zajištění právní jistoty je třeba upřesnit, že úroveň podpory pro seskupení producentů, jak je stanovena v čl. 103a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článku 49 nařízení (ES) č. 1580/2007, může za jistých okolností překročit úroveň platnou pro opatření na základě programu rozvoje venkova.

(7)

Ustanovení čl. 60 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví omezení pro environmentální opatření na maximální částky stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (3). Určité druhy environmentálních opatření se netýkají přímo ani nepřímo konkrétního pozemku. Ustanovení čl. 60 odst. 2 by proto mělo být změněno tak, aby taková opatření vylučovalo z daného omezení.

(8)

Ustanovení čl. 63 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví, že členské státy musí zajistit, aby tyto činnosti týkající se částečných operačních programů byly plně financovány z příspěvků členských organizací producentů, vyplácených z provozních fondů těchto organizací. Je žádoucí umožnit členům sdružení organizací producentů, kteří nejsou organizacemi producentů, financovat činnosti nebo investice prováděné sdruženími organizací producentů pod podmínkou, že tito členové jsou producenty nebo jejich družstvy. Podle čl. 36 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 však mohou mít pouze nepřímo prospěch z opatření financovaných Společenstvím, např. v důsledku výhod z rozsahu.

(9)

Článek 120 nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví sankce po kontrolách prvního stupně při stažení z trhu. Zejména čl. 120 písm. a), b) a c) odkazuje na výši vyrovnávací platby. V zájmu jasnosti a právní jistoty by ustanovení mělo místo toho odkazovat na výši příspěvku Společenství.

(10)

Ustanovení čl. 103f odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví povinnost členských států vypracovat vnitrostátní strategii pro udržitelné operační programy. Z důvodů transparentnosti se vnitrostátní strategie platná v daném roce začlení do výroční zprávy členského státu a zašle Komisi.

(11)

Několik členských států se setkává se specifickými potížemi, pokud jde o včasnou přípravu svých vnitrostátních rámců pro environmentální opatření podle čl. 103f odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a článku 58 nařízení (ES) č. 1580/2007 jako součásti své vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy. Proto by členským státům mělo být dočasně umožněno odložit rozhodnutí o operačních programech na rok 2009 nejpozději do 1. března 2009. Odhadované částky všech operačních programů by měly být předloženy do 31. ledna 2009 a konečné schválené částky do 15. března 2009.

(12)

V souladu s bodem 15 druhým pododstavcem přílohy VIII nařízení (ES) č. 1580/2007 musí propagační materiál nést symbol Evropského společenství (pouze v případě vizuálních médií) a musí obsahovat tento údaj: „Kampaň financovaná s podporou Evropského společenství“. Je třeba upřesnit, že tato povinnost se týká pouze generické reklamy a propagace značek jakosti. Použití symbolu Evropského společenství organizacemi producentů, sdruženími organizací producentů a dceřinými podniky podle čl. 52 odst. 7 uvedeného nařízení při podpoře jejich značek/ochranných známek by měla být výslovně zakázána.

(13)

V souladu s bodem 2 písm. a) šestou odrážkou přílohy XIII nařízení (ES) č. 1580/2007 musí členské státy podávat zprávu o objemu produktů stažených z trhu rozděleném podle produktů a měsíců. Z důvodů transparentnosti je však nezbytné uvedené objemy rozdělit na bezplatně rozdělená množství a na celková množství.

(14)

Nařízení (ES) č. 1580/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Aby bylo možno řádně zavést změny čl. 52 odst. 5 a čl. 63 odst. 3 nařízení (ES) č. 1580/2007, měly by se tyto změny použít od 1. ledna 2010.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

V článku 33 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Členské státy mohou přijmout opatření na omezení nebo zrušení pravomocí právnické osoby upravovat, schvalovat nebo zamítat rozhodnutí organizace producentů, pokud je jasně definovanou částí uvedené právnické osoby.“

2)

Čl. 36 odst. 2 se mění takto:

a)

písmeno b) se zrušuje;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Členské státy mohou povolit, omezit nebo zrušit jejich právo k hlasování o rozhodnutích týkajících se operačních programů.“

3)

Čl. 49 odst. 1 se mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

75 % v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

50 % v ostatních oblastech.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Zbytek podpory vyplatí v paušální výši členský stát. U žádosti o podporu není nutno prokazovat použití podpory.“

4)

Článek 52 se mění takto:

„5.   Do hodnoty produkce uvedené na trh se započte pouze produkce členů organizace producentů uvedené na trh organizací producentů samou. Produkce členů organizace producentů uvedená na trh jinou organizací producentů určenou jejich vlastní organizací podle čl. 125a odst. 2 písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4) se započte do hodnoty produkce uvedené na trh této druhé organizace producentů.

5)

Ustanovení čl. 60 odst. 2 se mění takto:

a)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Úroveň podpory pro opatření podle tohoto nařízení v případě potřeby, a aniž jsou dotčena ustanovení čl. 103a odst. 3, čl. 103d odst. 1 a 3 a článku 103e nařízení (ES) č. 1234/2007 a článku 49 tohoto nařízení, nepřekročí výši použitelnou pro opatření v rámci programu rozvoje venkova.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Čtvrtý pododstavec se nepoužije na environmentální opatření, která se netýkají přímo ani nepřímo konkrétního pozemku.“

6)

V čl. 63 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

tyto činnosti byly plně financovány z příspěvků členů sdružení organizací producentů, kteří jsou organizacemi producentů, vyplácených z provozních fondů těchto organizací producentů. Tyto činnosti však mohou financovat částkou úměrnou příspěvku členských organizací producentů členové sdružení organizací producentů, kteří nejsou organizacemi producentů podle článku 36, pod podmínkou, že tito členové jsou producenty nebo jejich družstvy.“

7)

V čl. 120 písm. a), b) a c) se slovní spojení „vyrovnávací platba“ nahrazuje slovním spojením „příspěvek Společenství“.

8)

V článku 152 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

9.   Odchylně od čl. 65 odst. 2 třetího pododstavce tohoto nařízení mohou členské státy v řádně zdůvodněných případech rozhodnout o operačních programech a fondech pro rok 2009 nejpozději do 1. března 2009. Rozhodnutí o schválení může stanovit, že výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2009.

10.   Odchylně od čl. 99 odst. 2 tohoto nařízení členské státy, které odložily rozhodnutí o operačních programech pro rok 2009 podle předchozího odstavce, sdělí Komisi do 31. ledna 2009 odhad částky provozního fondu na rok 2009 pro všechny operační programy. V tomto sdělení jednoznačně uvedou celkovou částku provozního fondu i celkovou částku financování provozního fondu Společenstvím. Tyto údaje je nutno dále rozdělit na částky pro opatření pro přecházení krizím a jejich řešení a na ostatní opatření.

Členské státy podle předchozího pododstavce sdělí Komisi konečnou schválenou částku provozního fondu na rok 2009 pro všechny operační programy, včetně výše uvedeného rozdělení, do 15. března 2009.

9)

Přílohy VIII a XIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 4 písm. a) a bodu 6 se použijí ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

V příloze VIII se druhý pododstavec bodu 15 nahrazuje tímto:

„Propagační materiál pro generickou reklamu a propagaci značek jakosti musí nést symbol Evropského společenství (pouze v případě vizuálních médií) a musí obsahovat tento údaj: „Kampaň financovaná s podporou Evropského společenství“. Organizace producentů, sdružení organizací producentů a dceřiné podniky podle čl. 52 odst. 7 nesmí používat symbol Evropského společenství při podpoře svých značek / ochranných známek.“

2)

Příloha XIII se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Vnitrostátní právní předpisy přijaté k provádění hlavy I kapitoly IV oddílu IVa a části II hlavy II kapitoly II oddílu IA nařízení (ES) č. 1234/2007, včetně vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy použitelné pro operační programy prováděné v roce, za nějž se podává zpráva“;

b)

v bodě 2 písm. a) se šestá odrážka nahrazuje tímto:

„—

údaje o objemu produktů stažených z trhu rozdělené podle produktů a měsíců a na celkové objemy stažené z trhu a objemy bezplatně rozdělené, vyjádřené v tunách,“.


Top