Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_308_R_0027_01

2008/870/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. října 2008 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

OJ L 308, 19.11.2008, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/27


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. října 2008

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

(2008/870/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. ledna 2007 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s některými dalšími členy WTO podle článku XXIV:6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 v průběhu přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropskému společenství.

(2)

Jednání vedla Komise po konzultaci s výborem zřízeným článkem 133 Smlouvy a v rámci směrnic pro jednání vydaných Radou.

(3)

Komise ukončila jednání o dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou. Tato dohoda by měla být schválena.

(4)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (1),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise přijme prováděcí pravidla k dohodě postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (2).

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů uvedenou v článku 1 zavazující Společenství (3).

V Lucemburku dne 13. října 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

V Ženevě dne 24. října 2008

Vážený pane,

v návaznosti na jednání podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii se Evropské společenství a Kubánská republika dohodly takto:

Pro celní území ES-27 zapracuje Evropské společenství do své listiny tuto změnu:

 

Zvýšení stávajícího objemu celní kvóty ES pro surový třtinový cukr určený k rafinaci (kódu KN 1701 11 10), který v současné době činí 106 925 tun, o celní kvótu specifikovanou podle zemí ve výši 10 000 tun (pro Kubu), přičemž současná sazba 98 EUR/t/net v rámci kvóty zůstane zachována.

 

Na hospodářský rok 2008/2009 bude Kubě přidělena celní kvóta specifikovaná podle zemí ve výši 20 000 tun. Počínaje hospodářským rokem 2009/2010 bude celní kvóta specifikovaná podle zemí činit pro Kubu 10 000 tun.

Kubánská republika přijímá přístup Evropského společenství k úpravě celních kvót jakožto způsob přizpůsobení závazků, které mají v rámci dohody GATT členské státy ES-25 a Bulharská republika a Rumunsko, v návaznosti na nedávné rozšíření Evropského společenství.

Tato dohoda vstoupí v platnost dva měsíce od data dopisu podepsaného Kubánskou republikou.

Za Evropské společenství

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

V Ženevě dne 24. října 2008

Vážený pane,

odkazuji se na Váš dopis, který uvádí:

„v návaznosti na jednání podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii se Evropské společenství a Kubánská republika dohodly takto:

Pro celní území ES-27 zapracuje Evropské společenství do své listiny tuto změnu:

 

Zvýšení stávajícího objemu celní kvóty ES pro surový třtinový cukr určený k rafinaci (kódu KN 1701 11 10), který v současné době činí 106 925 tun, o celní kvótu specifikovanou podle zemí ve výši 10 000 tun (pro Kubu), přičemž současná sazba 98 EUR/t/net v rámci kvóty zůstane zachována.

 

Na hospodářský rok 2008/2009 bude Kubě přidělena celní kvóta specifikovaná podle zemí ve výši 20 000 tun. Počínaje hospodářským rokem 2009/2010 bude celní kvóta specifikovaná podle zemí činit pro Kubu 10 000 tun.

Kubánská republika přijímá přístup Evropského společenství k úpravě celních kvót jakožto způsob přizpůsobení závazků, které mají v rámci dohody GATT členské státy ES-25 a Bulharská republika a Rumunsko, v návaznosti na nedávné rozšíření Evropského společenství.

Tato dohoda vstoupí v platnost dva měsíce od data dopisu podepsaného Kubánskou republikou.“

Mám tu čest Vám tímto vyjádřit souhlas své vlády.

Za Kubánskou republiku

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


Top