Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1145

Nařízení Komise (ES) č. 1145/2008 ze dne 18. listopadu 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny

OJ L 308, 19.11.2008, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 77 - 84

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1145/oj

19.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1145/2008

ze dne 18. listopadu 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 637/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003 a zavádí národní programy restrukturalizace odvětví bavlny (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola 2 nařízení (ES) č. 637/2008 obsahuje ustanovení o restrukturalizačních programech k financování zvláštních opatření na podporu odvětví bavlny, o nichž se rozhoduje na úrovni členských států. Uvedený rámec je třeba doplnit ustanovením prováděcích pravidel.

(2)

Mělo by být stanoveno, které prvky musí restrukturalizační programy předkládané členskými státy obsahovat. Rovněž by měla být vymezena pravidla, pokud jde o změny restrukturalizačních programů, aby mohly být upraveny s ohledem na jakékoli nové podmínky, které nebylo možné předvídat v době, kdy byly programy předkládány.

(3)

K zajištění řádného sledování a hodnocení restrukturalizačních programů je nutné požadovat, aby byly předkládány hodnotící zprávy, které obsahují podrobné provozní a finanční informace týkající se provádění restrukturalizačních programů.

(4)

Rovněž je nutné zajistit, aby všechny zúčastněné strany měly přístup k informacím týkajícím se restrukturalizačních programů.

(5)

Měly by existovat minimální požadavky na řízení toho, jak je podpora přidělována a vyplácena. Měla by také být umožněna platba jedné nebo více záloh u opatření, která se pravděpodobně budou týkat značných výdajů.

(6)

Měla by být přijata ustanovení s ohledem na povinnost členských států kontrolovat výdaje, zvláště pokud jde o načasování a povahu kontrol na místě u opatření na demontáž a investičních opatření. Z důvodu ochrany finančních zájmů Společenství jsou rovněž nezbytná zvláštní pravidla pro zpětné získávání neoprávněných plateb a sankce. Za tímto účelem by se mělo použít nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2) a nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (3).

(7)

Pokud jde o úplnou a trvalou demontáž zařízení na vyzrňování bavlny podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 637/2008, je nezbytné podrobně vymezit kritéria, která definují demontáž. Vzhledem k tomu, že je vhodné, aby členské státy rozhodovaly o výši podpory poskytnuté na demontáž na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, je třeba stanovit maximální úroveň, aby se zamezilo nadměrným náhradám.

(8)

Je nutné přesně definovat podporu zlepšení zpracování bavlny podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 637/2008 o podpoře investic do odvětví vyzrňování bavlny a určit způsobilé výdaje. Musí být také stanoven maximální příspěvek Společenství, aby se zajistila finanční účast a angažovanost příjemců v investici.

(9)

Pokud jde o podporu zemědělců, kteří se účastní v režimech jakosti bavlny podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 637/2008, je nezbytné určit příslušné režimy jakosti Společenství za účelem stanovení kritérií pro vnitrostátní režimy jakosti, stanovit úroveň podpory a způsobilé náklady.

(10)

K zajištění toho, aby se propagační opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 637/2008 vzájemně doplňovala s pravidly týkajícími se informačních a propagačních opatření stanovenými nařízením Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (4), by měly být stanoveny podrobné požadavky na podporu propagace jakostních produktů, zejména pokud jde o příjemce a způsobilé činnosti.

(11)

Pokud jde o podporu pro smluvní poskytovatele strojů podle čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 637/2008, je třeba stanovit přesnou definici podpory. Členské státy by měly rozhodovat o výši poskytnuté podpory na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, ovšem je třeba stanovit maximální úroveň, aby se zamezilo nadměrným náhradám.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla týkající se národních restrukturalizačních programů podle nařízení (ES) č. 637/2008, které obsahují pět opatření způsobilých pro podporu stanovených v článku 7 uvedeného nařízení.

Článek 2

Obsah restrukturalizačních programů

Restrukturalizační programy předkládané členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008 obsahují následující prvky:

a)

podrobný popis navrhovaných opatření a jejich měřitelné cíle;

b)

výsledky konzultací stanovených v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 637/2008;

c)

posouzení očekávaných technických, hospodářských a sociálních dopadů a vlivu na životní prostředí;

d)

popis zařízení na vyzrňování bavlny v dotčeném členském státě a využívání jejich kapacity od roku 2005, a to v případě zahrnutí opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 637/2008 do restrukturalizačního programu;

e)

harmonogram provádění jednotlivých opatření;

f)

obecnou finanční tabulku podle vzoru uvedeného v příloze tohoto nařízení, která uvádí prostředky, které mají být použity a předpokládané přidělení prostředků na opatření v souladu s přidělováním rozpočtových prostředků stanoveným v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008;

g)

kritéria a množstevní indikátory, které se mají používat při sledování a hodnocení opatření restrukturalizačního programu, a kroky přijaté k zajištění toho, že programy se provádějí odpovídajícím způsobem a efektivně;

h)

stanovení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu.

Článek 3

Změny restrukturalizačních programů

Změny restrukturalizačních programů podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 637/2008 se předkládají pouze jedenkrát v roce.

Upravené programy jasně a přesně uvedou navrhované změny, důvody těchto změn a jejich finanční dopady a případně přiloží upravenou finanční tabulku podle vzoru uvedeného v příloze tohoto nařízení.

Výdaje vyplývající z úpravy restrukturalizačních programů jsou způsobilé od data předložení upraveného programu Komisi. Členské státy jsou odpovědné za výdaje mezi datem přijetí jejich upraveného restrukturalizačního programu Komisí a datem jeho použitelnosti podle čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 637/2008.

Článek 4

Podávání zpráv a hodnocení

1.   Členské státy spolu s každým novým restrukturalizačním programem předloží Komisi zprávu o provádění restrukturalizačního programu, s výjimkou prvního restrukturalizačního programu předloženého v roce 2009 podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008.

2.   Zpráva předložená podle prvního odstavce tohoto článku a zpráva předložená spolu se sdělením požadujícím ukončení programu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 637/2008:

a)

uvede a popíše opatření, pro která byla přidělena podpora Společenství v rámci restrukturalizačních programů, a to za každý rok dotčeného programového období;

b)

případně popíše jakékoli změny restrukturalizačního programu, příslušné důvody a dopady do budoucna;

c)

popíše výsledky, kterých bylo prostřednictvím každého opatření dosaženo vzhledem k měřitelným cílům stanoveným v restrukturalizačním programu;

d)

obsahuje výkaz výdajů podle rozpočtových roků již vzniklých v programovém období, které nesmí v žádném případě překročit limit celkové finanční částky přidělené členskému státu podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008;

e)

uvede odhady výdajů do konce předpokládaného období provádění restrukturalizačního programu, přičemž nesmí být překročena maximální výše celkové finanční částky přidělené členskému státu podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008;

f)

případně obsahuje analýzu zapojení jiných fondů Společenství a jejich slučitelnosti s podporami financovanými z restrukturalizačního programu.

3.   Členské státy vedou záznamy o všech restrukturalizačních programech, včetně pozměněných, a o všech opatřeních prováděných v rámci těchto programů.

Článek 5

Přístup veřejnosti k informacím o restrukturalizačních programech

Členské státy prostřednictvím internetové stránky zveřejní informace o restrukturalizačním programu a jeho úpravách, zprávu o provádění tohoto programu a veškeré vnitrostátní právní předpisy týkající se tohoto programu.

Článek 6

Požadavky na podávání žádostí a platbu podpory

1.   Členské státy u každého opatření obsaženého v restrukturalizačním programu a uvedeného v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008:

a)

určí prvky, které má obsahovat žádost o podporu;

b)

stanoví datum začátku a konce období pro podávání žádostí;

c)

schválí platné a úplné žádosti na základě objektivních a nediskriminačních kritérií s ohledem na finanční prostředky dostupné v rámci ročních stropů stanovených v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008;

d)

po uskutečnění opatření a provedení kontrol podle článku 7 tohoto nařízení provedou platbu způsobilé podpory či zbytku způsobilé podpory v případě, že byla vyplacena záloha.

2.   V případě opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. a), b), d) a e) nařízení (ES) č. 637/2008 mohou členské státy příjemci vyplatit jednu či více záloh. Celková výše všech záloh nepřesáhne 75 % způsobilých výdajů.

Platba každé zálohy je podmíněna složením jistoty ve výši 120 % částky dotčené zálohy.

Jistoty se uvolní, pokud byla opatření uskutečněna a kontroly podle článku 7 byly provedeny.

3.   Veškeré platby podle odstavců 1 a 2, které se týkají konkrétní žádosti, se provedou nejpozději do 30. června čtvrtého roku následujícího po roce, ve kterém uplynula lhůta pro předložení návrhu restrukturalizačního programu, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 637/2008. Platby v prvním roce prvního programového období se provádějí ode dne 16. října 2009.

4.   Členské státy přijmou prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 7

Sledování a kontrola

1.   Bez ohledu na závazky v oblasti kontroly podle nařízení (ES) č. 1290/2005 členské státy sledují, kontrolují a ověřují provádění příslušného restrukturalizačního programu.

V případě opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 637/2008 členské státy předtím, než je provedena poslední platba, kontrolují na místě každý závod a výrobní lokalitu, které dostávají podporu v rámci restrukturalizačního programu, aby zkontrolovaly, zda jsou splněny veškeré podmínky pro získání podpory.

Pokud jde o opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 637/2008, kontrola na místě je provedena ve všech příslušných závodech a výrobních lokalitách nejpozději tři měsíce po uplynutí jednoletého období podle čl. 10 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, aby se ověřilo, zda jsou splněny požadavky stanovené uvedeným odstavcem.

2.   Ke každé kontrole na místě se do jednoho měsíce vypracuje zpráva, která v plné šíři popisuje provedené činnosti, hlavní zjištění a jakékoli potřebné následné opatření. Zprávy o kontrolách zejména:

a)

obsahují informace o příjemci a výrobní lokalitě, na niž se kontrola vztahuje, a rovněž o přítomných osobách;

b)

uvádějí, zda příjemce obdržel oznámení o kontrole, a pokud ano, jak dlouho předem;

c)

uvádějí požadavky a normy, na něž se kontrola vztahuje;

d)

popisují povahu a rozsah prováděných kontrol;

e)

obsahují závěry;

f)

obsahují prvky, u nichž bylo zjištěno nesplnění;

g)

obsahují hodnocení, které posuzuje, jaký význam má u každého prvku jeho nesplnění mimo jiné z hlediska závažnosti, rozsahu, stupně neměnnosti a předchozího vývoje.

Příjemce se vyrozumí o jakémkoli nesplnění, které bylo zjištěno.

Článek 8

Zpětné získávání neoprávněných plateb

Neoprávněné platby, včetně úroků, se získají zpět od dotyčných příjemců. Pravidla stanovená v článku 73 nařízení (ES) č. 796/2004 se použijí obdobně.

Uplatňováním správních sankcí a zpětným získáváním neoprávněně vyplacených částek není dotčeno sdělování nesrovnalostí Komisi podle nařízení Komise č. 1848/2006 (5).

Článek 9

Sankce

1.   Pokud příjemce nesplní jednu nebo několik podmínek pro získání podpory v rámci opatření restrukturalizačního plánu, musí zaplatit částku ve výši 10 % obnosu, který má být získán zpět podle článku 8.

2.   Sankce, které mají být uloženy podle odstavce 1, se neuloží, jestliže podnik může příslušnému orgánu uspokojivě prokázat, že nesplnění je způsobeno vyšší mocí, a jestliže nesplnění jasně určil a v písemné podobě a včas předložil příslušnému orgánu.

3.   Sankce podle odstavce 1 se neuloží, pokud byla platba provedena následkem chyby samotných příslušných orgánů členských států nebo jiného příslušného orgánu a pokud tato chyba nemohla být rozumně příjemcem odhalena a příjemce jednal ze své strany v dobré víře.

4.   Pokud bylo nesplnění způsobeno úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti, musí příjemce zaplatit částku ve výši 30 % obnosu, který má být získán zpět podle článku 8.

KAPITOLA II

ZPŮSOBILÁ OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Demontáž zařízení na vyzrňování bavlny

Článek 10

Oblast působnosti

1.   Úplná a trvalá demontáž zařízení na vyzrňování bavlny podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 637/2008 vyžaduje:

a)

konečné a úplné zastavení vyzrňování bavlny v dotčeném závodě nebo závodech;

b)

demontáž veškerého zařízení na vyzrňování bavlny v dotčeném závodě a odstranění zařízení na vyzrňování bavlny z výrobní lokality nebo lokalit do jednoho roku od schválení žádosti členským státem;

c)

konečné vyloučení zařízení na vyzrňování bavlny ze zpracování bavlny ve Společenství, a to:

i)

přepravou zařízení do třetí země,

ii)

zaručeným použitím zařízení v jiném odvětví nebo

iii)

zničením zařízení;

d)

obnovení dobrého ekologického stavu lokality či lokalit závodu a usnadnění přesunu pracovních sil a

e)

písemný závazek, že výrobní lokalita či lokality nebudou používány k vyzrňování bavlny během období deseti let.

Zařízením na vyzrňování bavlny se rozumí veškeré zvláštní zařízení používané k přeměně nevyzrněné bavlny na vyzrněnou bavlnu a její vedlejší produkty, a to včetně podavačů, sušiček, čisticích zařízení, separátorů hrubých částic bavlníku, vyzrňovacích strojů, kondenzátorů, zařízení na čištění vlákna a balíkovacích lisů.

2.   Členské státy mohou s ohledem na demontáž podle odstavce 1 uložit další požadavky.

3.   Má-li být žádost způsobilá, zařízení na vyzrňování bavlny podle odstavce 1 musí být v dobrém funkčním stavu.

4.   Budovy a lokality závodu mohou být nadále užívány k činnostem, které se netýkají výroby a zpracování bavlny či obchodu s bavlnou.

Článek 11

Příspěvek Společenství

1.   Členské státy na základě objektivních a nediskriminačních kritérií rozhodnou o výši podpory, která má být poskytnuta v rámci opatření podle článku 10.

2.   Podpora pro každý závod je omezena na maximální částku 100 EUR za tunu nevyzrněné bavlny pro množství bavlny zpracované v hospodářském roce 2005/06 v dotčeném závodě, který byl způsobilý k podpoře podle kapitoly V nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 (6).

ODDÍL 2

Investice do odvětví vyzrňování bavlny

Článek 12

Oblast působnosti

Podpora pro opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 637/2008 se poskytne na hmotné či nehmotné investice ke zlepšení celkového výkonu podniku a týká se:

a)

zpracování bavlny a/nebo její uvádění na trh a/nebo

b)

vývoje nových postupů a technologií souvisejících s bavlnou.

Článek 13

Způsobilé výdaje

1.   Investice, na něž byla poskytnuta podpora, jsou v souladu s normami Společenství platnými pro dotčené investice.

2.   Způsobilé výdaje jsou výdaje na:

a)

zhodnocení nemovitého majetku;

b)

nákup nebo koupě na leasing nových strojů a zařízení včetně počítačového softwaru, a to až do výše tržní hodnoty aktiva, s výjimkou ostatních nákladů souvisejících s nájemní smlouvou, jako jsou obchodní rozpětí pronajímatele, úrokové náklady na refinancování, režijní náklady a náklady pojištění;

c)

obecné náklady spojené s výdaji podle písmen a) a b), jako jsou honoráře architektů a inženýrů a poplatky za konzultace, studie proveditelnosti, získání patentových práv a licencí.

3.   Náklady na vývoj nových postupů a technologií podle článku 12 se týkají přípravných operací, například navrhování, vývoje postupů nebo technologie a zkoušek, jakož i hmotných a/nebo nehmotných investic s nimi souvisejících, před použitím nově vyvinutých postupů a technologií pro obchodní účely.

4.   Jednoduché obnovovací investice nejsou způsobilým výdajem.

Článek 14

Příspěvek Společenství

1.   Příspěvek Společenství na podporu podle článku 12 je omezen na následující maximální míry podpory:

a)

50 % v regionech zařazených mezi konvergenční regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (7);

b)

40 % v jiných než konvergenčních regionech.

2.   Podpora se neposkytuje podnikům v obtížích ve smyslu části 2.1 Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (8).

3.   Článek 72 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (9) se použije obdobně na podporu uvedenou v článku 12.

ODDÍL 3

Účast zemědělců v režimech jakosti bavlny

Článek 15

Oblast působnosti

Podpora pro opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 637/2008:

a)

se poskytuje režimům jakosti bavlny Společenství stanoveným nařízením Rady (ES) č. 834/2007 (10) nebo nařízením Rady (ES) č. 510/2006 (11) nebo režimům jakosti uznaným členskými státy;

b)

se poskytuje jako roční pobídková platba, jejíž úroveň se určuje podle úrovně fixních nákladů vyplývajících z účasti v podporovaných režimech, nejdéle na dobu 4 let.

Režimy, jejichž jediným účelem je zajistit vyšší úroveň kontroly dodržování povinných norem podle právních předpisů Společenství nebo členských států, nejsou způsobilé pro poskytnutí podpory podle tohoto oddílu.

Článek 16

Kritéria pro způsobilost

1.   Mají-li být způsobilé pro podporu, režimy jakosti uznané členskými státy podle čl. 15 prvního pododstavce písm. a) musí splňovat následující kritéria:

a)

zvláštnost konečného produktu podle těchto režimů se odvozuje z podrobných závazků v souvislosti se zemědělskými a zpracovatelskými metodami, které zaručují:

i)

zvláštní vlastnosti včetně produkčního procesu nebo

ii)

jakost konečného produktu, která jde významně nad rámec norem pro obchodní komodity týkající se zdraví rostlin nebo ochrany životního prostředí;

b)

režimy zahrnují závazné specifikace produktu a soulad s těmito specifikacemi ověří nezávislý kontrolní orgán;

c)

režim je otevřený všem producentům;

d)

režimy jsou transparentní a zajistí úplné zpětné vysledování produktů;

e)

režimy odpovídají současným a předvídatelným příležitostem na trhu.

2.   Podpora může být poskytnuta zemědělcům, kteří se účastní režimů jakosti, pouze pokud byl jakostní produkt oficiálně uznán podle nařízení a ustanovení režimů Společenství či režimů jakosti uznaných členským státem, jak je stanoveno v čl. 15 prvním pododstavci písm. a).

Pokud jde o režimy jakosti stanovené nařízením (ES) č. 510/2006, podporu lze poskytnout, pouze pokud jde o názvy zapsané v rejstříku Společenství.

3.   Pokud je podpora pro účast v režimu jakosti podle nařízení (ES) č. 834/2007 začleněna do restrukturalizačního programu, fixní náklady plynoucí z účasti v režimu jakosti se neberou v úvahu při výpočtu výše podpory v rámci agroenvironmentálního opatření na podporu ekologického zemědělství.

4.   Pro účely čl. 15 prvního pododstavce písm. b) se „fixními náklady“ rozumí náklady vzniklé vstupem do podporovaného režimu jakosti a ročními příspěvky na účast, včetně, pokud je to nezbytné, výdajů na kontroly požadované k ověření souladu se specifikacemi režimu.

Článek 17

Příspěvek Společenství

Podpora pro opatření podle článku 15 je omezena na maximální částku 3 000 EUR na zemědělský podnik a rok.

ODDÍL 4

Informace a propagace

Článek 18

Oblast působnosti

1.   Podpora pro opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 637/2008 se týká bavlny, na kterou se vztahují režimy jakosti podle článku 15, a produktů vyrobených především z této bavlny.

2.   Informační a propagační činnosti podporované podle nařízení (ES) č. 3/2008 nejsou způsobilé pro podporu.

Článek 19

Způsobilé činnosti

1.   Informační a propagační činnosti způsobilé pro podporu jsou činnosti určené k tomu, aby spotřebitele přiměly ke koupi bavlny, na kterou se vztahují režimy jakosti zahrnuté v článku 15, nebo produktů vyrobených především z této bavlny.

Tyto činnosti přitáhnou pozornost ke specifickým rysům nebo výhodám dotčených produktů, zejména k jakosti, specifickým metodám produkce a respektování životního prostředí souvisejících s dotčeným režimem jakosti, a mohou zahrnovat šíření vědeckých a technických znalostí o těchto produktech. Tyto činnosti zahrnují zejména organizaci veletrhů a výstav a/nebo účast na nich, podobné akce určené pro styk s veřejností a reklamu prostřednictvím různých komunikačních kanálů nebo na místech prodeje.

2.   Pro podporu jsou způsobilé pouze informační, propagační a reklamní činnosti na vnitřním trhu.

Takové činnosti nepodněcují spotřebitele ke koupi produktu kvůli jeho konkrétnímu původu, kromě produktů v rámci režimu jakosti zavedeného nařízením (ES) č. 510/2006. Původ produktu však může být vyznačen za předpokladu, že zmínka o původu je ve vztahu k hlavnímu sdělení podřadná.

Činnosti týkající se propagace obchodních značek nejsou způsobilé pro podporu.

3.   Pokud se činnosti podle odstavce 1 týkají produktu zahrnutého do režimu jakosti Společenství stanoveného nařízením (ES) č. 834/2007 nebo nařízením (ES) č. 510/2006, objeví se na informačních, propagačních a/nebo reklamních materiálech logo Společenství stanovené pro tyto režimy jakosti.

4.   Členské státy zajistí, aby všechny návrhy informačních, propagačních a reklamních materiálů vypracované v souvislosti s podporovanou činností byly v souladu s právními předpisy Společenství. Za tímto účelem předloží příjemci podpory tyto navrhované materiály příslušnému orgánu členského státu.

Článek 20

Příspěvek Společenství

Podpora pro opatření podle článku 18 je omezena na 70 % nákladů na příslušnou činnost.

ODDÍL 5

Podpora pro smluvní poskytovatele strojů

Článek 21

Oblast působnosti

Podpora pro opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 637/2008 se poskytuje na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, a to na vzniklé ztráty včetně ztráty hodnoty specializovaných sklízecích strojů, které nemohou být použity k jiným účelům.

Článek 22

Příspěvek Společenství

1.   Členské státy určí úroveň podpory, která má být poskytnuta v rámci opatření podle článku 21. Tato podpora nepřesáhne vzniklé ztráty a je omezena na maximální částku 10 EUR za tunu pro množství nevyzrněné bavlny sklizené na smluvním základě v hospodářském roce 2005/06, která byla dodána do vyzrňovacího závodu, na nějž se vztahuje demontáž, jak je stanoveno v článku 10.

2.   Členské státy zajistí, aby příjemci podpory splňovali kritéria uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 637/2008.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 5.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56.

(6)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1) s účinkem od 31. prosince 2005.

(7)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

(8)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

(9)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


PŘÍLOHA

Obecná finanční tabulka k restrukturalizačnímu programu podle článku 7 nařízení (ES) č. 637/2008

(v tis. eur)

Členský stát:

Datum sdělení:

Pozměněná tabulka: ano/ne

Pokud ano, číslo:

 

Rozpočtový rok

Opatření

Nařízení (ES) č. 637/2008

1. rok (2010)

2. rok (2011)

3. rok (2012)

4. rok (2013)

Celkem

Demontáž

čl. 7 odst. 1 písm. a)

 

 

 

 

 

Investice

čl. 7 odst. 1 písm. b)

 

 

 

 

 

Režimy jakosti

čl. 7 odst. 1 písm. c)

 

 

 

 

 

Informování a propagace

čl. 7 odst. 1 písm. d)

 

 

 

 

 

Smluvní poskytovatelé strojů

čl. 7 odst. 1 písm. e)

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 


Top