Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1144

Nařízení Komise (ES) č. 1144/2008 ze dne 18. listopadu 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o Chorvatsko (Text s významem pro EHP)

OJ L 308, 19.11.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 168 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Zrušeno 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1144/oj

19.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1144/2008

ze dne 18. listopadu 2008,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o Chorvatsko

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 písm. a) a článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů.

(2)

Tyto podmínky se liší v závislosti na tom, zda jsou zvířata v zájmovém chovu přesouvána mezi členskými státy, nebo ze třetích zemí do členských států. Podmínky pro přesuny ze třetích zemí se navíc dále liší podle toho, zda je třetí země uvedena v příloze II části B oddíle 2 uvedeného nařízení, nebo zda je uvedena v části C uvedené přílohy.

(3)

Třetí země, které pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu používají pravidla přinejmenším rovnocenná pravidlům Společenství, jak stanoví kapitola III nařízení (ES) č. 998/2003, jsou uvedeny v příloze II části B oddíle 2 uvedeného nařízení. Uvedená pravidla umožňují těmto třetím zemím používat místo osvědčení pas v souladu se vzorem stanoveným v rozhodnutí Komise 2003/803/ES (2).

(4)

Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu z těchto třetích zemí do Společenství podléhají stejným pravidlům jako přesuny těchto zvířat mezi členskými státy, jak stanoví kapitola II nařízení (ES) č. 998/2003.

(5)

Seznam uvedený v příloze II části C nařízení (ES) č. 998/2003 zahrnuje třetí země a území prostá vztekliny a třetí země a území, včetně Chorvatska, u nichž bylo konstatováno, že riziko zavlečení vztekliny následkem přesunů zvířat v zájmovém chovu z těchto třetích zemí a území do Společenství není vyšší než riziko spojené s přesuny mezi členskými státy.

(6)

Chorvatsko nedávno požádalo o zahrnutí do přílohy II části B oddílu 2 nařízení (ES) č. 998/2003 s cílem zjednodušit přesun zvířat v zájmovém chovu z Chorvatska do EU.

(7)

Z informací, které o vlastních vnitrostátních právních předpisech Chorvatsko poskytlo, vyplývá, že tato země používá pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu pravidla přinejmenším rovnocenná pravidlům Společenství, jak stanoví kapitola III nařízení (ES) č. 998/2003.

(8)

Je tedy vhodné Chorvatsko odstranit ze seznamu v příloze II části C nařízení (ES) č. 998/2003 a přidat jej na seznam v části B oddíle 2 uvedené přílohy.

(9)

Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 998/2003 se mění takto:

1)

V části B oddíle 2 se mezi položky Švýcarsko a Island vkládá tato položka:

„HR Chorvatsko“.

2)

V části C se odstraní tato položka:

„HR Chorvatsko“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 312, 27.11.2003, s. 1.


Top