Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0762

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96 (Text s významem pro EHP)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 188 - 200

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj

13.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 762/2008

ze dne 9. července 2008

o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 788/96 ze dne 22. dubna 1996 o předkládání statistik produkce akvakultury členskými státy (2) požaduje, aby členské státy každoročně předkládaly údaje o objemu produkce.

(2)

Vzhledem k většímu podílu akvakultury na celkové produkci rybolovu ve Společenství je za účelem racionálního rozvoje a řízení tohoto odvětví v rámci společné rybářské politiky nutné mít k dispozici větší škálu údajů.

(3)

Rostoucí význam líhní a odchovných zařízení pro akvakulturu vyžaduje podrobné údaje za účelem vhodného sledování a řízení tohoto odvětví v rámci společné politiky rybolovu.

(4)

Pro přezkum a zhodnocení trhu s produkty akvakultury jsou nezbytné informace o objemu a hodnotě produkce.

(5)

Aby bylo průmyslové odvětví šetrné k životnímu prostředí, jsou nezbytné informace o struktuře odvětví a o používaných technologiích.

(6)

Nařízení (ES) č. 788/96 by mělo být zrušeno.

(7)

S cílem zajistit plynulý přechod z režimu platného podle nařízení (ES) č. 788/96 by toto nařízení mělo stanovit, že členským státům bude přiznáno přechodné období až tři roky, pokud by uplatňování tohoto nařízení na jejich vnitrostátní statistické systémy vyžadovalo velké úpravy a mohlo by způsobit značné praktické problémy.

(8)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společného právního rámce pro systematické vypracovávání statistik Společenství o odvětví akvakultury, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (3) poskytuje referenční rámec pro statistiku v oblasti rybolovu. Zejména vyžaduje dodržování zásad nestrannosti, spolehlivosti, objektivity, hospodárnosti výdajů a důvěrnosti a transparentnosti statistických informací.

(10)

Shromažďování a předkládání statistických údajů je nezbytným nástrojem pro řádné řízení společné politiky rybolovu.

(11)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(12)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí technických změn příloh tohoto nařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(13)

Komisi by měl být nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS ze dne 31. července 1972 (5),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povinnosti členských států

Členské státy předkládají Komisi statistiku všech činností v odvětví akvakultury, které jsou na jejich území ve sladkých nebo slaných vodách prováděny.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„statistikou Společenství“ se rozumí statistika Společenství, jak je vymezena v článku 2 nařízení (ES) č. 322/97;

b)

„akvakulturou“ se rozumí akvakultura, jak je vymezena v čl. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2007 o Evropském rybářském fondu (6);

c)

„akvakulturou založenou na odlovu“ se rozumí praxe spočívající v odběru jedinců z přírody a jejich pozdější využití v akvakultuře;

d)

„produkcí“ se rozumí výstup akvakultury při prvním prodeji, včetně produkce líhní a odchoven určené k prodeji.

2.   Všechny ostatní definice používané pro účely tohoto nařízení jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

Sestavování statistik

1.   Pro získání údajů o alespoň 90 % objemu celkové produkce nebo v případě líhní a odchoven – množství produkce použijí členské státy výběrová šetření nebo jiné z hlediska statistiky platné metody, aniž je dotčen odstavec 4. Zbývající část celkové produkce lze odhadnout. Pokud jde o odhady nad 10 % celkové produkce, lze podat žádost o výjimku podle podmínek stanovených v článku 8.

2.   V případě použití jiných zdrojů než výběrových šetření musí být statistická kvalita těchto zdrojů podrobena následnému hodnocení.

3.   Členské státy, jejichž celková roční produkce činí méně než 1 000 tun, mohou předložit souhrnné údaje odhadující celou produkci.

4.   Členské státy stanoví produkci podle jednotlivých druhů. Avšak u těch druhů, jejichž produkce v členském státě dosahuje pro daný druh samostatně méně než 500 tun a jehož hmotnostní podíl je nižší než 5 % objemu celkové produkce, lze údaje odhadnout a shrnout. Produkce líhní a odchoven, pokud jde o množství těchto druhů, může být odhadnuta.

Článek 4

Údaje

Údaje se týkají referenčního kalendářního roku a zahrnují:

a)

roční produkci (objem a jednotkovou hodnotu) akvakultury;

b)

roční vstup (objem a jednotkovou hodnotu) pro akvakulturu založenou na odlovu;

c)

roční produkci líhní a odchovných zařízení;

d)

strukturu odvětví akvakultury.

Článek 5

Předkládání údajů

1.   Členské státy předkládají údaje uvedené v přílohách II, III a IV Komisi (Eurostatu) do dvanácti měsíců od konce referenčního kalendářního roku. Prvním referenčním kalendářním rokem je rok 2008.

2.   Údaje týkající se struktury odvětví akvakultury uvedené v příloze V se počínaje údaji za rok 2008 a dále pak v tříletých intervalech předkládají Komisi (Eurostatu) ve lhůtě dvanácti měsíců od konce referenčního kalendářního roku.

Článek 6

Hodnocení kvality

1.   Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) roční zprávu o kvalitě předkládaných údajů.

2.   Spolu s údaji členské státy Komisi předloží podrobnou zprávu o metodice. V této zprávě členské státy popíší, jak byly údaje shromažďovány a sestavovány. Tato zpráva musí obsahovat podrobnosti o metodách vytváření výběrového souboru, metodách odhadu a o použitých zdrojích, jiných než výběrová šetření, a hodnocení kvality výsledných odhadů. Navrhovaný formát zprávy o metodice je uveden v příloze VI.

3.   Komise zprávy posoudí a své závěry předloží příslušné pracovní skupině Stálého výboru pro zemědělskou statistiku zřízeného rozhodnutím 72/279/EHS.

Článek 7

Přechodné období

1.   Řídícím postupem podle čl. 10 odst. 2 mohou být členským státům na provedení tohoto nařízení poskytnuta přechodná období jednoho kalendářního roku o maximální délce tří let počínaje dnem 1. ledna 2009, pokud by uplatňování tohoto nařízení na jejich vnitrostátní statistické systémy vyžadovalo velké úpravy a mohlo by způsobit značné praktické problémy.

2.   Za tímto účelem podá příslušný členský stát Komisi řádně odůvodněnou žádost do 31. prosince 2008.

Článek 8

Výjimky

1.   V případech, kdy by zahrnutí určitého odvětví činnosti akvakultury do statistiky působilo vnitrostátním orgánům potíže neúměrné významu tohoto odvětví, může být řídícím postupem podle čl. 10 odst. 2 přiznána výjimka.

Tato výjimka umožní členskému státu vyjmout údaje o tomto odvětví z předkládaných údajů nebo použít pro shromáždění údajů za toto odvětví metody odhadu používané pro poskytování údajů týkajících se více než 10 % celkové produkce.

2.   Členské státy podloží každou žádost o výjimku, jež však musí být podána před uplynutím lhůty pro první předložení údajů, zprávou zaslanou Komisi a pojednávající o problémech, s nimiž se členské státy při uplatňování tohoto nařízení setkaly.

3.   Dojde-li ke změně v situaci ohledně shromažďování údajů, která vnitrostátním orgánům způsobí neočekávané potíže, mohou členské státy náležitě odůvodněnou žádost o výjimku předložit i po lhůtě pro první předložení údajů.

Článek 9

Technická ustanovení

1.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, týkající se technických změn příloh se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

2.   Forma, v níž se statistiky předávají, se přijímá řídícím postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí č. 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 11

Hodnotící zpráva

Do 31. prosince 2001 a poté každé tři roky podá Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o statistikách vypracovaných podle tohoto nařízení, a zejména o jejich relevantnosti a kvalitě.

Tato zpráva bude rovněž obsahovat analýzu hospodárnosti výdajů systému používaného pro shromažďování a zpracování statistických údajů a uvádět osvědčené postupy umožňující snížit pracovní zatížení členských států a zvýšit užitečnost a kvalitu statistických údajů.

Článek 12

Zrušení

1.   Aniž je dotčen odstavec 3, nařízení (ES) č. 788/96 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

3.   Odchylně od čl. 13 druhého pododstavce tohoto nařízení se na členský stát, kterému bylo přiznáno přechodné období podle článku 7 tohoto nařízení, budou po dobu poskytnutého přechodného období i nadále vztahovat ustanovení nařízení (ES) č. 788/96.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 9. července 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008.

(2)  Úř. věst. L 108, 1.5.1996, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Definice používané při předkládání údajů o akvakultuře

1.

„Sladkými vodami“ se rozumějí vody, jejichž slanost je trvale zanedbatelná.

2.

„Slanými vodami“ se rozumějí vody, jejichž slanost není zanedbatelná. Může se jednat o vody s trvale vysokou slaností (mořské vody) nebo o vody, jejichž slanost je značná, ale není trvale vysoká (brakické vody). Slanost může podléhat periodickým změnám v důsledku přítoku sladkých nebo mořských vod.

3.

„Druhem“ se rozumí druh vodních organismů určený pomocí mezinárodních 3-alfa kódů, které definovala Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) (seznam druhů ASFIS pro účely statistik o rybolovu).

4.

„Hlavními oblastmi FAO“ se rozumí zeměpisné oblasti určené pomocí mezinárodních dvojmístných číselných kódů, které definovala organizace FAO (příručka o statistických normách pro rybolov sestavená pracovní skupinou pro koordinaci statistik o rybolovu (CWP); část H: rybolovné oblasti pro statistické účely). Hlavními oblastmi FAO se pro účely tohoto nařízení rozumí:

Kód

Oblast

01

Vnitrozemské vody (Afrika)

05

Vnitrozemské vody (Evropa)

27

Severovýchodní Atlantik

34

Východní část středního Atlantiku

37

Středozemní moře a Černé moře

Jiná oblast (upřesněte)

5.

„Rybníky“ se rozumějí relativně mělké a obvykle malé vodní plochy se stojatou či mírně protékající vodou, nejčastěji uměle vytvořené, avšak pod tento pojem lze zahrnout i na přírodní vodní plochy, plesa, jezera či jezírka.

6.

„Líhněmi a odchovnými zařízeními“ se rozumějí místa pro umělé rozmnožování, líhnutí a chov vodních živočichů od časných vývojových stadií. Pro statistické účely se líhně omezují na produkci jiker. Produkci nedospělých vodních živočichů v rané fázi vývoje zajišťují odchovná zařízení.

7.

„Oploceními a oplůtky“ se rozumějí vodní oblasti ohraničené sítěmi a jinými prostředky, které umožňují volnou cirkulaci vody. Je pro ně charakteristické, že zabírají celý vodní sloupec ode dna k hladině. Obvykle představují relativně velký objem vody.

8.

„Klecemi“ se rozumějí otevřené nebo zakryté konstrukce ze sítí nebo jiných propustných materiálů umožňující přirozenou cirkulaci vody. Tyto konstrukce mohou být plovoucí, upoutané či připevněné ke dnu, avšak vždy musí umožňovat přirozenou cirkulaci vody.

9.

„Nádržemi a náhony“ se rozumějí umělé systémy postavené nad či pod úrovní země a umožňující rychlou cirkulaci vody, u nichž je přísně sledována kvalita prostředí, avšak jejichž voda neprochází recirkulací.

10.

„Recirkulačními systémy“ se rozumějí systémy, ve kterých dochází k úpravě vody (např. filtrací) a jejímu opětovnému využití.

11.

„Přemístěním do kontrolovaného prostředí“ se rozumí záměrné vypuštění pro další využití v akvakultuře.

12.

„Vypuštěním do přírody“ se rozumí záměrné vypuštění do řek, jezer a jiných vod za jinými účely než pro akvakulturu. Účelem těchto vypuštění může být následně odlov při rybolovných činnostech.

13.

„Objemem“ se rozumí:

a)

v případě ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních živočichů živá hmotnost produktu, u měkkýšů včetně hmotnosti ulit;

b)

v případě vodních rostlin hmotnost čerstvého produktu.

14.

„Jednotkovou hodnotou“ se rozumí podíl celkové hodnoty produkce (bez fakturované daně z přidané hodnoty), vyjádřený v národní měně, a celkového objemu produkce.


PŘÍLOHA II

Produkce v odvětví akvakultury, kromě líhní a odchovných zařízení  (1)

Stát:

 

 

 

 

 

Rok:

Druh

Hlavní oblast FAO

Sladké vody

Slané vody

Celkem

 

3-alfa kód

Obecný název

Vědecké názvosloví

Objem

(v metrických tunách)

Jednotková hodnota

(v národní měně)

Objem

(v metrických tunách)

Jednotková hodnota

(v národní měně)

Objem

(v metrických tunách)

Jednotková hodnota

(v národní měně)

RYBY

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplocení a oplůtky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulační systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné metody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORÝŠI

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplocení a oplůtky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné metody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚKKÝŠI

žijící na dně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nežijící na dně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné metody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŘSKÉ ŘASY

Všechny metody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jikry (určené pro lidskou spotřebu) (2)

Všechny metody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY

Všechny metody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S výjimkou akvarijních a okrasných druhů.

(2)  Jikrami určenými pro lidskou spotřebu uváděnými v tomto řádku se rozumějí pouze jikry určené pro lidskou spotřebu při prvním prodeji.


PŘÍLOHA III

Vstupy pro akvakulturu založené na odlovu  (1)

Stát:

 

 

 

Rok:

Druh

Jednotka (upřesněte) (2)

Jednotková hodnota (v národní měně)

3-alfa kód

Obecný název

Vědecké názvosloví

RYBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORÝŠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚKKÝŠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S výjimkou akvarijních a okrasných druhů a druhů rostlin.

(2)  Hmotnost nebo počet; je-li uveden počet, je třeba uvést rovněž koeficient pro převod na živou hmotnost.


PŘÍLOHA IV

Produkce líhní a odchovných zařízení  (1)

Stát:

 

 

 

 

 

 

 

Rok:

Druh

Stadium životního cyklu

Zamýšlené použití

3-alfa kód

Obecný název

Vědecké názvosloví

Jikry

(v milionech)

Nedospělí vodní živočichové

(v milionech)

Přemístění do kontrolovaného prostředí

(za účelem dokrmení) (2) (v milionech)

Vypuštění do přírody (2)

(v milionech)

Jikry

Nedospělí vodní živočichové

Jikry

Nedospělí vodní živočichové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S výjimkou akvarijních a okrasných druhů.

(2)  Nepovinný údaj.


PŘÍLOHA V

Údaje o struktuře odvětví akvakultury  (1)  (4)

Stát:

 

 

 

Rok:

 

Hlavní oblast FAO

Sladké vody

Slané vody

Celkem

Velikost zařízení (3)

Velikost zařízení (3)

Velikost zařízení (3)

m3 (v tisících)

Hektary

m3 (v tisících)

Hektary

m3 (v tisících)

Hektary

RYBY

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a náhony

 

 

 

 

 

 

 

Oplocení a oplůtky

 

 

 

 

 

 

 

Klece

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulační systémy

 

 

 

 

 

 

 

Jiné metody

 

 

 

 

 

 

 

KORÝŠI

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a náhony

 

 

 

 

 

 

 

Oplocení a oplůtky

 

 

 

 

 

 

 

Jiné metody

 

 

 

 

 

 

 

MĚKKÝŠI

Žijící na dně (2)

 

 

 

 

 

 

 

Nežijící na dně (2)

 

 

 

 

 

 

 

Jiné metody (2)

 

 

 

 

 

 

 

MOŘSKÉ ŘASY

Všechny metody

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S výjimkou akvarijních a okrasných druhů.

(2)  Jsou-li měkkýši pěstováni na lanech, lze použít jednotku délky.

(3)  Je třeba zvážit i potenciální kapacitu.

(4)  Začerněné buňky se nevyplňují.


PŘÍLOHA VI

Formát zpráv o metodice vnitrostátních systémů statistiky v oblasti akvakultury

1.

Organizace vnitrostátního systému statistiky o akvakultuře.

Orgány odpovědné za shromažďování a zpracovávání údajů a jejich konkrétní odpovědnosti.

Vnitrostátní právní předpisy o shromažďování údajů o akvakultuře.

Jednotka odpovědná za předkládání údajů Komisi.

2.

Metoda shromažďování, zpracovávání a sestavování údajů o akvakultuře.

Uvedení zdroje jednotlivých druhů údajů.

Popis metody použité při shromažďování údajů (např. dotazníky zasílané poštou, osobní pohovory, sčítání nebo výběrové soubory, četnost výběrových šetření, metody odhadu) pro každou část odvětví akvakultury.

Popis postupu zpracovávání a sestavování údajů a doba k tomu potřebná.

3.

Hlediska kvality podle „Kodexu správné praxe evropského statistického systému“

Jsou-li určité prvky údajů odhadovány, uvede se popis použité metody a odhad míry jejího užití a spolehlivosti.

Nedostatky vnitrostátních systémů, způsoby jejich řešení a případně časový plán těchto nápravných opatření.


Top