Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0635

2008/635/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2008 týkající se dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí, inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení (oznámeno pod číslem K(2008) 3625) (Text s významem pro EHP)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/635/oj

2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. července 2008

týkající se dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí, inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení

(oznámeno pod číslem K(2008) 3625)

(Text s významem pro EHP)

(2008/635/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 3, čl. 18 odst. 1 první odrážku a čl. 19 úvodní větu a písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství zmíněné v téže směrnici. Rovněž stanoví vytvoření seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí, které mohou poskytnout záruky rovnocenné zárukám stanoveným v kapitole II uvedené směrnice, z nichž členské státy mohou dovážet sperma, vajíčka a embrya ovcí a koz.

(2)

Směrnice 92/65/EHS rovněž stanoví vytvoření seznamu inseminačních stanic a středisek pro odběr embryí ve třetích zemích, za která mohou příslušné třetí země poskytnout záruky podle článku 11 uvedené směrnice.

(3)

Pokud však jde o střediska pro odběr vajíček a embryí ovcí a koz, je v zájmu jednotnosti právních předpisů Společenství a s ohledem na mezinárodní nomenklaturu vhodnější používat termín „týmy pro odběr embryí“ místo „střediska pro odběr“.

(4)

Směrnice 92/65/EHS stanoví, že sperma, vajíčka a embrya ovcí a koz dovážená do Společenství musí být doprovázena veterinárním osvědčením, jehož vzory mají být vytvořeny v souladu s uvedenou směrnicí.

(5)

Směrnice 92/65/EHS rovněž ukládá stanovení zvláštních veterinárních požadavků nebo záruk rovnocenných zárukám stanoveným v uvedené směrnici pro dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Společenství.

(6)

Rozhodnutí Komise 94/63/ES ze dne 31. ledna 1994, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz a vajíček a embryí prasat (2) stanoví, že členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz ze třetích zemí uvedených v seznamu v příloze rozhodnutí Rady 79/542/EHS (3), z nichž je povolen dovoz živých ovcí a koz.

(7)

Rozhodnutí 94/63/ES bylo nyní zrušeno rozhodnutím Komise 2008/636/ES (4).

(8)

Proto by měl být seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz, stanoven tímto rozhodnutím.

(9)

Seznam inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz pocházejících ze třetích zemí, by měl být rovněž stanoven tímto rozhodnutím.

(10)

Čl. 17 odst. 3 směrnice 92/65/EHS stanoví postup při změnách seznamu inseminačních stanic a seznamu týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolí dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz. Změněné seznamy se zveřejní na internetové stránce Komise (5).

(11)

V zájmu jednotnosti právních předpisů Společenství by měl vzor veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz stanovený v tomto rozhodnutí zohledňovat předpisy pro obchod s plemennými ovcemi a kozami uvnitř Společenství a zvláštní testovací režim pro tato zvířata stanovený ve směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (6).

(12)

Veterinární podmínky pro dovoz ovcí a koz určených k chovu do Společenství jsou stanoveny v rozhodnutí Rady 79/542/EHS. Tyto požadavky by rovněž měly být zohledněny ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz stanoveném v tomto rozhodnutí.

(13)

Některé infekční choroby ovcí a koz jsou přenosné spermatem. Proto musí být v souladu se zvláštními testovacími programy, které sledují přesuny dárcovských zvířat před obdobím odběru spermatu a během tohoto období, provedeny zvláštní veterinární testy pro zjištění těchto chorob. Tyto testy a testovací programy by měly být v souladu s mezinárodními standardy a měly by být proto uvedeny ve vzorovém veterinárním osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz stanoveném v tomto rozhodnutí.

(14)

Zohledněna by měla být rovněž ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (7) a nařízení Komise (ES) č. 546/2006 ze dne 31. března 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní programy tlumení klusavky a o doplňkové záruky, přiznávají odchylky od některých požadavků rozhodnutí 2003/100/ES a zrušuje nařízení (ES) č. 1874/2003 (8).

(15)

Hygienické podmínky pro odběr, ošetření, skladování a přepravu vajíček a embryí a veterinární podmínky pro dárkyně jsou stanoveny v kapitolách III a IV přílohy D směrnice 92/65/EHS. Je však nezbytné stanovit doplňkové záruky, zejména pokud jde o úřední veterinární dohled nad týmy pro odběr embryí, v tomto rozhodnutí.

(16)

V zájmu přehlednosti právních předpisů Společenství je vhodné stanovit v tomto rozhodnutí seznam třetích zemí a schválených inseminačních stanic, od nichž členské státy povolují dovoz spermatu ovcí a koz do Společenství, seznam třetích zemí a schválených týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolují dovoz vajíček a embryí zmíněných druhů do Společenství, a požadavky na veterinární osvědčení v souvislosti s těmito dovozy, tak aby všechny zmíněné požadavky byly shrnuty v jednom aktu.

(17)

Při provádění tohoto rozhodnutí by měly být zohledněny zvláštní požadavky na veterinární osvědčení stanovené v dodatku 2 kapitole IX oddíle B bodě 7 písm. b) přílohy 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (9) schválené rozhodnutím 2002/309/ES, Euratom Rady a Komise týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (10). Proto by se na zásilky spermatu, vajíček nebo embryí ovcí nebo koz ze Švýcarska do Společenství měla vztahovat osvědčení stanovená v rozhodnutí Komise 95/388/ES ze dne 19. září 1995, kterým se stanoví vzor osvědčení pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Společenství (11), přijatá v souladu s uvedeným rozhodnutím.

(18)

Při provádění tohoto rozhodnutí by se měly zohlednit zvláštní požadavky na veterinární osvědčení a vzorová osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které mohou být stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (12), schválenou rozhodnutím Rady 1999/201/ES (13).

(19)

Při provádění tohoto rozhodnutí by se rovněž měly zohlednit zvláštní požadavky na veterinární osvědčení a vzorová osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které mohou být stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (14) schválenou rozhodnutím Rady 97/132/ES (15).

(20)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dovoz spermatu

Členské státy povolí dovoz spermatu ovcí a koz odebraného ve třetí zemi ve schválené inseminační stanici uvedených v příloze I a v souladu s veterinárními požadavky uvedenými ve vzorovém veterinárním osvědčení v příloze II.

Článek 2

Dovoz vajíček a embryí

Členské státy povolí dovoz vajíček a embryí ovcí a koz odebraných ve třetí zemi schváleným týmem pro odběr embryí uvedených v příloze III a v souladu s veterinárními požadavky uvedenými ve vzorovém veterinárním osvědčení v příloze IV.

Článek 3

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2008.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/211/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2008/61/ES (Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 33).

(4)  Viz strana 32 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(7)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 571/2008 (Úř. věst. L 161, 20.6.2008, s. 4).

(8)  Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.

(9)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(10)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 234, 3.10.1995, s. 30. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/43/ES (Úř. věst. L 20, 22.1.2005, s. 34).

(12)  Úř. věst. L 71, 18.3.1999, s. 3.

(13)  Úř. věst. L 71, 18.3.1999, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 5.

(15)  Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 4. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 1999/837/ES (Úř. věst. L 332, 23.12.1999, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí a schválených inseminačních stanic, od nichž členské státy povolí dovoz spermatu ovcí a koz

Kód ISO

Jméno třetí země

Schvalovací číslo stanice

Název stanice

Adresa stanice

Datum schválení stanice

Poznámky

Popis území

(v příslušných případech)

Doplňkové záruky

AU

Austrálie

 

 

 

 

 

Doplňkové záruky, pokud jde o testování stanovené v bodech II.4.8 a II.4.9 osvědčení v příloze II, jsou povinné.

CA

Kanada

 

 

 

 

Území popsané v příloze I části 1 rozhodnutí 79/542/EHS (ve znění pozdějších předpisů).

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.4.8 osvědčení v příloze II, je povinná.

CH

Švýcarsko

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvatsko

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.4.8 osvědčení v příloze II, je povinná.

a)

Veterinární osvědčení vystaví vyvážející země podle vzoru v příloze II. Musí obsahovat, v číselném pořadí uvedeném ve vzoru, potvrzení požadovaná pro všechny třetí země, případně doplňkové záruky požadované pro příslušnou vyvážející třetí zemi podle přílohy I.

Pokud tak požaduje členský stát EU určení, do originálního formuláře veterinárního osvědčení se rovněž začlení doplňkové podmínky pro udělení osvědčení.

b)

Originál každého osvědčení tvoří jeden oboustranný list, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu, kdy všechny nezbytné stránky tvoří neoddělitelnou součást jediného celku.

c)

Osvědčení je vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU, v němž se provádí kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU určení. Tyto členské státy však mohou povolit místo vlastního jazyka jiný jazyk Společenství, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

d)

Pokud jsou k osvědčení připojeny další stránky z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v kolonce I.28 vzoru osvědčení), tyto stránky se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována úředním veterinárním lékařem.

e)

Pokud osvědčení, včetně dodatečných soupisů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede kód osvědčení, přiděleného příslušným orgánem.

f)

Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní den před naložením zásilky určené k vývozu do Společenství. Přitom se příslušné orgány vyvážející země postarají o to, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici Rady 96/93/ES.

Podpis musí být v jiné barvě než je barva tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g)

Originál osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena na stanoviště hraniční kontroly EU.

h)

Osvědčení platí 10 dnů ode dne vydání. V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlouží o dobu cesty lodí.

i)

Sperma a vajíčka/embrya se nepřepravuje/-í ve stejné nádobě s jiným spermatem a vajíčky/embryi, které/-á buď není určeno/nejsou určena do Evropského společenství, nebo má/mají nižší nákazový status.

j)

Během přepravy do Evropského společenství musí nádoba zůstat uzavřená a pečeť neporušená.

k)

Referenční číslo osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být vydáno příslušným orgánem.


PŘÍLOHA II

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu ovcí a koz

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

Seznam třetích zemí a schválených týmů pro odběr embryí, od nichž členské státy povolí dovoz vajíček a embryí ovcí a koz

Kód ISO

Jméno třetí země

Schvalovací číslo týmu

Název týmu

Adresa týmu

Datum schválení týmu

Poznámky

Popis území

(v příslušných případech)

Doplňkové záruky

AU

Austrálie

 

 

 

 

 

Doplňkové záruky, pokud jde o testování stanovené v bodech II.5.1 a II.5.2 osvědčení v příloze IV, jsou povinné.

CA

Kanada

 

 

 

 

Území popsané v příloze I části 1 rozhodnutí 79/542/EHS

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.5.2 osvědčení v příloze IV, je povinná.

CH

Švýcarsko

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvatsko

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

Doplňková záruka, pokud jde o testování stanovené v bodě II.5.2 osvědčení v příloze IV, je povinná.

a)

Veterinární osvědčení vystaví vyvážející země podle vzoru v příloze IV. Musí obsahovat, v číselném pořadí uvedeném ve vzoru, potvrzení požadovaná pro všechny třetí země, případně doplňkové záruky požadované pro příslušnou vyvážející třetí zemi podle přílohy III.

Pokud tak požaduje členský stát EU určení, do originálního formuláře veterinárního osvědčení se rovněž začlení doplňkové podmínky pro udělení osvědčení.

b)

Originál každého osvědčení tvoří jeden oboustranný list, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu, kdy všechny nezbytné stránky tvoří neoddělitelnou součást jediného celku.

c)

Osvědčení je vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU, v němž se provádí kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU určení. Tyto členské státy však mohou povolit místo vlastního jazyka jiný jazyk Společenství, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

d)

Pokud jsou k osvědčení připojeny další stránky z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v kolonce I.28 vzoru osvědčení), tyto stránky se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována úředním veterinárním lékařem.

e)

Pokud osvědčení, včetně dodatečných soupisů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede kód osvědčení přiděleného příslušným orgánem.

f)

Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní den před naložením zásilky určené k vývozu do Společenství. Přitom se příslušné orgány vyvážející země postarají o to, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici Rady 96/93/ES.

Podpis musí být v jiné barvě než je barva tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g)

Originál osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena na stanoviště hraniční kontroly EU.

h)

Osvědčení platí 10 dnů ode dne vydání. V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlouží o dobu cesty lodí.

i)

Vajíčka/embrya a sperma se nepřepravují/-e ve stejné nádobě s jinými vajíčky/embryi/jiným spermatem, která/-é buď nejsou určena/není určeno do Evropského společenství, nebo mají/má nižší nákazový status.

j)

Během přepravy do Evropského společenství musí nádoba zůstat uzavřená a pečeť neporušená.

k)

Referenční číslo osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být vydáno příslušným orgánem.


PŘÍLOHA IV

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz vajíček a embryí ovcí a koz

Image

Image

Image

Image


Top