Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0770

Nařízení Komise (ES) č. 770/2008 ze dne 1. srpna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

OJ L 206, 2.8.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/770/oj

2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 770/2008

ze dne 1. srpna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 42 bod 8a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (2) stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na programy pro eradikaci chorob zvířat.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (3) se vztahuje na finanční příspěvky Společenství, které obdrží členské státy na způsobilé výdaje týkající se některých opatření pro eradikaci chorob zvířat.

(3)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (4) stanoví další opatření pro tlumení této nákazy, dokonce i v případě nízkopatogenního viru.

(4)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ve znění rozhodnutí 2006/53/ES (5) stanoví možnost finančního příspěvku Společenství na některá opatření pro eradikaci prováděná členskými státy za účelem tlumení influenzy ptáků. Článek 3a tohoto rozhodnutí podmiňuje finanční příspěvek Společenství na eradikaci influenzy ptáků provedením minimálních opatření pro tlumení stanovených směrnicí 2005/94/ES.

(5)

Z důvodů zohlednění této změny je třeba aktualizovat nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Nařízení (ES) č. 349/2005 stanoví, že finanční příspěvek Společenství se vyplácí především na základě žádosti o náhradu a k ní připojené finanční zprávy, která se skládá z části „přiměřené odškodnění“ a z části „provozní náklady“. Předložení části „provozní náklady“ uvedené finanční zprávy by bylo vhodné spojit s oznámením zvláštního rozhodnutí o zřízení finančního příspěvku, jak je tomu již v případě předložení části „přiměřené odškodnění“.

(7)

Nařízení (ES) č. 349/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 349/2005 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení se vztahuje na finanční příspěvky Společenství, které obdrží členské státy na způsobilé výdaje uvedené v článcích 3, 4 a 5 tohoto nařízení, týkající se opatření pro eradikaci chorob, a v situacích uvedených:

a)

v čl. 3 odst. 1 a v čl. 3a odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS, s výjimkou chorob, které postihují koňovité;

b)

v čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí.“

2)

V čl. 2 prvním pododstavci se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

„nutnými výdaji“: výdaje vynaložené na nákup vybavení nebo služeb uvedených v čl. 3 odst. 2 první, druhé a třetí odrážce, v čl. 3a odst. 3 druhé odrážce a v čl. 11 odst. 4 písm. a) bodech i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS, jejichž povaha a přímá souvislost se způsobilými výdaji vymezenými v článku 3 tohoto nařízení byly prokázány;“

3)

V článku 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

rychlé a přiměřené odškodnění vlastníků, kteří museli povinně usmrtit svá zvířata nebo popřípadě povinně zničit vejce podle čl. 3 odst. 2 první a sedmé odrážky, čl. 3a odst. 3 první odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodu i) rozhodnutí 90/424/EHS;

b)

zaplacené provozní výdaje spojené s usmrcením zvířat a povinným zničením kontaminovaných produktů, s očistou a dezinfekcí prostor a s očistou a dezinfekcí, nebo v případě nutnosti zničením kontaminovaného vybavení podle čl. 3 odst. 2 první, druhé a třetí odrážky, čl. 3a odst. 3 druhé odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodů i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS;“

4)

V čl. 7 odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Část „provozní náklady“ finanční zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) se předloží ve formě elektronického souboru podle přílohy IV ve lhůtě 60 kalendářních dnů od data oznámení zvláštního rozhodnutí o zřízení finančního příspěvku.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 479/2008 (Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 37.


Top