Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0631

2008/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o některé regiony členských států uvedené v příloze a o prodloužení doby uplatňování uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2008) 3964) (Text s významem pro EHP)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 36 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/631/oj

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. července 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o některé regiony členských států uvedené v příloze a o prodloužení doby uplatňování uvedeného rozhodnutí

(oznámeno pod číslem K(2008) 3964)

(Text s významem pro EHP)

(2008/631/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V reakci na výskyt ohnisek klasického moru prasat v některých členských státech bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/805/ES ze dne 24. listopadu 2006 o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech (3). Uvedené rozhodnutí stanoví některá kontrolní opatření pro tlumení klasického moru prasat ve zmíněných členských státech.

(2)

Rozhodnutí 2006/805/ES se použije do dne 31. července 2008. S ohledem na situaci klasického moru prasat v některých oblastech Bulharska, Francie, Maďarska, Německa a Slovenska je vhodné dobu uplatňování uvedeného rozhodnutí prodloužit do 31. července 2009.

(3)

Bulharsko Komisi uvědomilo o nedávném vývoji klasického moru prasat v populaci divokých prasat a prasat chovaných v hospodářstvích na svém území. Podle těchto informací se nákazová situace v tomto členském státě v případě divokých prasat výrazně zlepšila. Navíc již není podezření, že je nákaza klasického moru prasat endemická v hospodářstvích s chovem prasat. Bulharsko rovněž Komisi uvědomilo o tom, že byla přijata další opatření s cílem vyloučit výskyt infekce virem klasického moru prasat v obchodních zemědělských podnicích s chovem prasat, která jsou odesílána na porážku. Zákaz odesílání čerstvého masa z prasat, masných polotovarů a výrobků z masa z prasat z Bulharska do jiných členských států stanovený rozhodnutím 2006/805/ES by proto již neměl být uplatňován.

(4)

Ačkoliv se nákazová situace u divokých prasat v Bulharsku zlepšila, riziko výskytu ohnisek této nákazy v uvedeném členském státě nadále existuje. Zákaz odesílání živých prasat do jiných členských států by se proto měl nadále vztahovat na celé území Bulharska. Celé toto území by mělo proto být zahrnuto do části II přílohy rozhodnutí 2006/805/ES.

(5)

Maďarsko a Slovensko rovněž uvědomily Komisi o nedávném vývoji klasického moru prasat u divokých prasat na jejich území. S ohledem na dostupné epizootologické informace je třeba oblasti v uvedených členských státech, na které se vztahují kontrolní opatření týkající se klasického moru prasat, rozšířit tak, aby byly zahrnuty rovněž některé oblasti žup Heves a Borsod-Abaúj-Zemplén v Maďarsku a celé okresy Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice a Komárno na Slovensku. Rozhodnutí 2006/805/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/805/ES se mění takto:

1)

V článku 14 se datum „31. července 2008“ nahrazuje datem „31. července 2009“.

2)

Části II a III přílohy se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 67. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2008/225/ES (Úř. věst. L 73, 15.3.2008, s. 32).


PŘÍLOHA

„ČÁST II

1.   Bulharsko

Celé území Bulharska.

2.   Maďarsko

Území župy Nógrád a území župy Pest severně a východně od Dunaje, jižně od hranice se Slovenskem, západně od hranice s župou Nógrád a severně od dálnice E71, území župy Heves východně od hranice s župou Nógrád, jižně a západně od hranice s župou Borsod-Abaúj-Zemplén a severně od dálnice E71, a území župy Borsod-Abaúj-Zemplén jižně od hranice se Slovenskem, východně od hranice s župou Heves, severně a západně od dálnice E71, jižně od silnice č. 37 (úsek mezi dálnicí E71 a silnicí č. 26) a západně od silnice č. 26.

3.   Slovensko

Území regionálních veterinárních a potravinových správ (RVPS) Žiar nad Hronom (zahrnující okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (zahrnující okresy Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (zahrnující okresy Lučenec a Poltár), Veľký Krtíš (zahrnující okres Veľký Krtíš), Komárno (zahrnující okres Komárno), Nové Zámky (zahrnující okres Nové Zámky), Levice (zahrnující okres Levice) a Rimavská Sobota (zahrnující okres Rimavská Sobota).

ČÁST III“


Top