Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0755

Nařízení Komise (ES) č. 755/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 271 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/755/oj

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 755/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 11 písm. c) bod ii) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 směrnice 2005/36/ES stanoví, že pokud je pro dané regulované povolání stanovena jiná zvláštní úprava, která přímo souvisí s uznáváním odborných kvalifikací, neuplatňují se odpovídající ustanovení směrnice 2005/36/ES. V čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (2) se stanoví, že se automaticky uznávají průkazy způsobilosti námořníků vydané členskými státy v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků (3). Směrnice 2005/36/ES by se tedy neměla uplatňovat na uznávání průkazů způsobilosti námořníků sloužících na plavidlech spadajících do působnosti směrnice 2001/25/ES.

(2)

Česká republika, Dánsko, Německo, Itálie, Rumunsko a Nizozemsko podaly odůvodněné žádosti o odstranění námořnických povolání ve svých zemích spadajících do působnosti směrnice 2001/25/ES z bodu 3 písm. a) přílohy II směrnice 2005/36/ES.

(3)

Česká republika, Dánsko, Německo, Itálie a Rumunsko požádaly o vymazání všech povolání a souvisejících popisů vzdělání uvedených pro tyto země v bodu 3 písm. a) přílohy II směrnice 2005/36/ES. Nizozemsko požádalo o vymazání dvou povolání: „první palubní důstojník (loď pro pobřežní plavbu) (s doplňkovou přípravou) (‚stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)‘)“ a „diplomovaný strojník (‚diploma motordrijver‘)“, jakož i souvisejících popisů vzdělání z bodu 3 písm. a) přílohy II směrnice 2005/36/ES.

(4)

Spojené království podalo odůvodněnou žádost o odstranění námořnických povolání ve svých zemích spadajících do působnosti směrnice 2001/25/ES z bodu 5 přílohy II směrnice 2005/36/ES.

(5)

Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro uznávání odborných kvalifikací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160.

(3)  Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/45/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160).


PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 2005/36/ES se mění takto:

1.

Bod 3 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)

Námořní doprava

 

Odborná příprava pro povolání:

 

v Lotyšsku:

lodní elektrodůstojník (‚kuģu elektromehāniķis‘),

operátor chladicího systému (‚kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘);

 

v Nizozemsku:

úředník VTS (‚VTS-functionaris‘);

 

která odpovídá vzdělání:

v Lotyšsku:

i)

u lodního elektrodůstojníka (‚kuģu elektromehāniķis‘),

1.

osoba ve věku nejméně 18 let;

2.

odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 6 měsíců, zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 6 měsíců jako lodní elektrotechnik nebo asistent lodního elektrodůstojníka na lodích s generátory o výkonu více než 750 kW. Odborné vzdělání se zakončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy;

ii)

u operátora chladicího systému (‚kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘),

1.

osoba ve věku nejméně 18 let;

2.

odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 12 měsíců jako asistent operátora chladicího systému. Odborné vzdělání se zakončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy;

v Nizozemsku:

Vzdělání o celkové délce nejméně patnáct let, zahrnující alespoň tříleté vyšší odborné vzdělávání (‚HBO‘) nebo střední odborné vzdělávání (‚MBO‘) a doplněné vnitrostátními a regionálními vnitrostátními specializačními studii, každé v délce nejméně dvanácti týdnů teoretické přípravy a ukončené zkouškou.“

2.

Bod 5 se mění takto:

Desátá, jedenáctá, dvanáctá, třináctá a čtrnáctá odrážka se zrušuje.


Top