Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0753

Nařízení Komise (ES) č. 753/2008, ze dne 31. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1299/2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele

OJ L 205, 1.8.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 306 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/753/oj

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 753/2008,

ze dne 31. července 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1299/2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 (1), kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), a zejména na článek 127 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem (2) má být na základě čl. 201 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) od 1. července 2008 zrušeno.

(2)

Některá ustanovení týkající se seskupení producentů stanovených v nařízení (ES) č. 1952/2005 nebyla začleněna do jednotného nařízení o společné organizaci trhů. Aby mohlo odvětví chmele nadále řádně fungovat, je nezbytné uvedená ustanovení začlenit do nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (3).

(3)

Článek 122 jednotného nařízení o společné organizaci trhů stanoví všeobecné podmínky pro uznání organizací producentů členskými státy. Tyto podmínky by měly být upřesněny pro odvětví chmele. V zájmu soudržnosti by se pojem „seskupení producentů“ měl nadále používat v uvedeném odvětví.

(4)

K zabránění diskriminace mezi producenty a zajištění jednotnosti a účinnosti přijaté akce by měly být pro celé Společenství stanoveny podmínky, které musí seskupení producentů splňovat, aby byla uznána členskými státy. Pro dosažení účinného soustředění nabídky je zejména nezbytné, aby seskupení producentů prokázala dostatečnou hospodářskou sílu a aby byla celková produkce producentů uváděna na trh seskupením buď přímo, nebo prostřednictvím producentů podle společných pravidel.

(5)

Nařízení (ES) č. 1299/2007 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1299/2007 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Pro uznání organizací producentů podle článku 122 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4), dále jen ‚seskupení producentů‘, je příslušný členský stát, na jehož území má seskupení producentů sídlo.

2.   Členské státy uznají seskupení producentů, která o to požádají a splňují tyto obecné podmínky:

a)

mají právní subjektivitu nebo dostatečnou právní způsobilost, aby mohla být na základě vnitrostátních právních předpisů nositelem práv a povinností;

b)

používají společná pravidla pro produkci a první fázi uvádění na trh ve smyslu druhého pododstavce;

c)

mají ve svých stanovách zahrnutu povinnost producentů, kteří jsou členy seskupení producentů:

i)

dodržovat společná pravidla produkce a rozhodnutí o tom, které odrůdy mají být pěstovány,

ii)

veškerou produkci uvádět na trh prostřednictvím seskupení;

d)

poskytují důkaz dostatečné hospodářské činnosti;

e)

vylučují z celé oblasti své činnosti veškerou diskriminaci mezi producenty nebo seskupeními Společenství, zejména pokud jde o jejich státní příslušnost nebo místo usazení;

f)

zaručují bez diskriminace každému producentu, který se zaváže dodržovat stanovy, právo stát se členem seskupení;

g)

mají ve svých stanovách zahrnuta ustanovení, která zajišťují, že členové seskupení, kteří si přejí ukončit své členství, tak mohou učinit pouze po tříletém období členství v seskupení a za předpokladu, že o tom uvědomí seskupení nejméně jeden rok předem, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní nebo správní předpisy, které mají v určitých případech chránit seskupení nebo jeho věřitele před finančními důsledky, které by mohly vzniknout na základě odchodu člena, nebo zabránit členu v odchodu během rozpočtového roku;

h)

mají ve svých stanovách zahrnutu povinnost vést oddělené účetnictví pro činnosti, které jsou předmětem jejich uznání;

i)

nezaujímají ve Společenství dominantní postavení.

První fází uvádění na trh se rozumí prodej chmele vyprodukovaného samostatným producentem nebo, v případě prodeje prostřednictvím seskupení producentů, prodej chmele vyprodukovaného jeho členy za velkoobchodní ceny nebo zpracovatelskému průmyslu.

3.   Povinnost stanovená v odst. 2 písm. c) se nevztahuje na produkty, na které producenti uzavřeli prodejní smlouvy, než se stali členy seskupení producentů, pokud o tom byla uvedená seskupení informována a tyto smlouvy schválila.

4.   Odchylně od odst. 2 písm. c) bodu ii), pokud to schválí seskupení producentů za podmínek, které stanoví, mohou jeho členové:

a)

nahradit povinnost uvádět na trh veškerou produkci prostřednictvím seskupení producentů stanovenou v odst. 2 písm. c) bodě ii) povinností uvádět na trh podle společných pravidel uvedených ve stanovách, která zaručí seskupení producentů právo dohlížet na úroveň prodejních cen, jež podléhají schválení seskupením, přičemž v případě neschválení vykoupí seskupení dotyčný chmel za vyšší cenu;

b)

uvádět na trh prostřednictvím jiného seskupení producentů zvoleného jejich vlastním seskupením produkty, které pro své znaky nespadají do obchodních činností jejich vlastního seskupení.

5.   Společná pravidla podle odst. 2 písm. b) bodů c) a i) se stanoví písemně. Tato pravidla zahrnují alespoň:

a)

pokud jde o produkci:

i)

použití jedné nebo více určitých odrůd při obnově chmelnic nebo při zakládání nových chmelnic,

ii)

dodržování určitých pěstitelských postupů a opatření na ochranu rostlin,

iii)

sklízení, sušení a případně obalová úprava;

b)

pokud jde o uvádění na trh, zejména pokud jde o koncentraci a podmínky nabídky:

i)

obecná ustanovení o prodeji prostřednictvím seskupení,

ii)

ustanovení o množstvích, která mohou producenti prodat sami, a pravidlech pro tento prodej,

2)

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 je však členský stát na základě své žádosti oprávněn uznat seskupení, jehož zaregistrované pěstební plochy jsou menší než 60 hektarů, pokud se tyto pěstební plochy nacházejí v uznané pěstitelské oblasti, jejíž rozloha je menší než 100 hektarů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 314, 30.11.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 289, 7.11.2007, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“


Top