Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0603

2008/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2008 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2008) 3568)

OJ L 194, 23.7.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/603/oj

23.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. července 2008

o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka

(oznámeno pod číslem K(2008) 3568)

(2008/603/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (1), a zejména na čl. 36 odst. 4 přílohy II uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. února 2008 požádal Mauricius podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 o odchylku od pravidel původu stanovených v dané příloze na období pěti let. Dne 10. března 2008 předložil Mauricius ke své žádosti dodatečné informace. Žádost se vztahuje na celkové roční množství 5 000 tun konzerv z tuňáka a 2 000 tun hřbetů z tuňáka čísla HS 1604. Žádost je podána z toho důvodu, že se v jihozápadním Indickém oceánu snížily odlovy a dodávky syrového tuňáka.

(2)

Podle informací poskytnutých Mauriciem byly odlovy syrového tuňáka na konci roku 2007 a na počátku roku 2008 nezvykle nízké, a to i ve srovnání s běžnými sezónními výkyvy. Vzhledem k této neobvyklé situaci tak Mauricius v určitém období nemůže dodržet pravidla původu stanovená v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(3)

Vzhledem k dotčenému množství dovozů by dočasná odchylka od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007, s výhradou dodržení některých podmínek vztahujících se k množství, dohledu a době trvání, nezpůsobila zavedenému odvětví Společenství vážnou újmu.

(4)

Je proto oprávněné přiznat dočasnou odchylku podle čl. 36 odst. 1 písm. a) přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(5)

Mauricius využije automatické odchylky od pravidel původu u konzerv a hřbetů z tuňáka čísla HS 1604 podle čl. 42 odst. 8 protokolu o původu připojeného k prozatímní dohodě, kterou se stanoví rámec dohody o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „prozatímní dohoda o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU“), až uvedená dohoda vstoupí v platnost nebo se začne prozatímně uplatňovat.

(6)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1528/2007 budou pravidla původu stanovená v příloze II uvedeného nařízení a odchylky od těchto pravidel nahrazeny pravidly uvedenými v prozatímní dohodě o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU, která by podle předpokladů měla vstoupit v platnost nebo se začít prozatímně uplatňovat v roce 2008. Odchylka by proto neměla být přiznána na požadované období pěti let, avšak měla by být udělena na období od ledna do prosince 2008.

(7)

V souladu s čl. 42 odst. 8 protokolu o původu připojeného k prozatímní dohodě o partnerství mezi státy jižní a východní Afriky a EU je automatická odchylka od pravidel původu omezena roční kvótou ve výši 8 000 tun konzerv z tuňáka a 2 000 tun hřbetů z tuňáka pro státy, které parafovaly prozatímní dohodu o partnerství mezi státy jižní a východní Afriky a EU (Komory, Mauricius, Madagaskar, Seychely a Zimbabwe). Žádosti o dočasnou odchylku podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 se očekávají i z dalších zemí oblasti východní a jižní Afriky, zejména z Madagaskaru a Seychel. Nebylo by vhodné přiznat odchylky podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007, jež by překročily roční kvótu poskytnutou oblasti států jižní a východní Afriky v rámci prozatímní dohody o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU. Odchylku proto nelze přiznat na požadovaná množství, ale měla by být udělena na 3 000 tun konzerv z tuňáka a 600 tun hřbetů z tuňáka.

(8)

Mauriciu by měla být odpovídajícím způsobem na období jednoho roku udělena odchylka na 3 000 tun konzerv z tuňáka a 600 tun hřbetů z tuňáka.

(9)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Pro zajištění účinné správy prováděné za úzké spolupráce mauricijských celních orgánů, celních orgánů Společenství a Komise by se tato pravidla měla obdobně použít na množství dovážená v rámci odchylky udělené tímto rozhodnutím.

(10)

V zájmu účinnějšího sledování využívání dané odchylky by měly mauricijské orgány pravidelně sdělovat Komisi podrobnosti o vydávaných průvodních osvědčeních EUR.1.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 a v souladu s čl. 36 odst. 1 písm. a) uvedené přílohy se konzervy a hřbety z tuňáka čísla HS 1604 vyrobené z nepůvodních materiálů považují za pocházející z Mauricia podle podmínek stanovených v článcích 2, 3 a 4 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Odchylka stanovená v článku 1 se vztahuje na výrobky a množství uvedené v prohlášeních s návrhem na propuštění zboží z Mauricia do volného oběhu ve Společenství v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

Článek 3

Množství stanovená v příloze tohoto rozhodnutí jsou spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Mauricijské celní orgány přijmou nezbytná opatření k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

Za tímto účelem musí být ve všech průvodních osvědčeních EUR.1, která podle tohoto rozhodnutí vydají ve vztahu k těmto produktům, uveden odkaz na toto rozhodnutí. Příslušné mauricijské orgány zašlou Komisi čtvrtletní výkaz množství, na která byla podle tohoto rozhodnutí vydána průvodní osvědčení EUR.1, a pořadová čísla uvedených osvědčení.

Článek 5

Kolonka 7 průvodních osvědčení EUR.1 vydaných na základě tohoto rozhodnutí musí obsahovat tato slova:

„Derogation – Decision K(2008) 3568“.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2008.

Použije se do té doby, než budou pravidla původu stanovená v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007 nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody s Mauriciem, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně uplatňovat nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve, rozhodně se však toto rozhodnutí nepoužije po 31. prosinci 2008.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. července 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období

Množství

09.1668

1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70

Konzervy z tuňáka (1)

Od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

3 000 tun

09.1669

1604 14 16

Hřbety z tuňáka

Od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

600 tun


(1)  V jakémkoli balení, ve kterém se výrobek považuje za konzervovaný ve smyslu čísla HS 1604.


Top