EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0587

Nařízení Rady (ES) č. 587/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii na Kypru

OJ L 163, 24.6.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 194 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/587/oj

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 587/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii na Kypru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na protokol č. 10 o Kypru (1) připojený k aktu o přistoupení z roku 2003, a zejména na článek 2 tohoto protokolu,

s ohledem na protokol č. 3 o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru (2) připojený k aktu o přistoupení z roku 2003, a zejména na článek 6 tohoto protokolu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 866/2004 (3) stanoví zvláštní pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii rozdělující ta území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, a ta území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává.

(2)

Vzhledem ke zkušenostem získaným poté, co nařízení (ES) č. 866/2004 i jeho poslední změna vstoupily v platnost, je třeba podpořit obchodní a hospodářské vztahy na Kypru.

(3)

Z tohoto důvodu by měla být plošně zrušena cla uvalená na zemědělské produkty pocházející z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu. Aby to bylo možné, je třeba posílit ochrannou doložku v nařízení (ES) č. 866/2004.

(4)

Dočasný dovoz zboží z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává, by měl být regulován, aby se podpořilo poskytování služeb společnostmi usazenými na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, i na druhé straně demarkační linie a aby se umožnila účast těchto společností na veletrzích nebo podobných akcích na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává. Rovněž by měla být umožněna přeprava přes demarkační linii u zboží, jež má být opraveno na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu.

(5)

Mělo by být vhodným způsobem doloženo, že toto zboží je na druhou stranu demarkační linie dováženo pouze dočasně. Celní orgány Kyperské republiky nebo orgány Východní výsostné oblasti mohou požádat o záruku na krytí jakýchkoliv případných celních nebo fiskálních dluhů, pokud by některé dočasně dovezené zboží nebylo navráceno na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

(6)

V případě osob překračujících linii z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává, by mělo být upřesněno, že jejich osobní majetek se považuje za proclený k dočasnému dovozu. Totéž by mělo platit pro dopravní prostředky.

(7)

Limit pro celkovou hodnotu zboží obsaženého v osobních zavazadlech osob překračujících demarkační linii z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává, je třeba podstatně zvýšit, aby se podpořil hospodářský rozvoj na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

(8)

Nařízení (ES) č. 866/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 866/2004 se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro zboží uvedené v odstavci 1 se nepodává celní prohlášení. Nepodléhá clu ani poplatkům s rovnocenným účinkem. K zajištění účinných kontrol je množství zboží překračujícího demarkační linii evidováno.“;

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Dočasný dovoz zboží

1.   S výjimkou zboží, na které se vztahují veterinární a rostlinolékařské požadavky, lze následující zboží dočasně dovézt z území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává:

a)

přiměřené množství osobního majetku osob překračujících demarkační linii, které potřebují na cestu, a zboží používané pro sportovní účely;

b)

dopravní prostředky;

c)

vybavení potřebné k výkonu povolání;

d)

zboží určené k opravě;

e)

zboží, jež má být vystaveno nebo použito na veřejné akci.

2.   Zboží uvedené v odstavci 1 lze dovézt na dobu nejvýše šesti měsíců.

3.   Zboží uvedené v odstavci 1 nemusí splňovat podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1.

4.   Pokud po skončení doby pro dočasný dovoz podle odstavce 2 není zboží uvedené v odstavci 1 navráceno na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, bude zabaveno celními orgány Kyperské republiky.

5.   Pro dočasný dovoz zboží uvedeného v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku se s nezbytnými změnami použijí články 229, 232, 579 a 581 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (4).

Pro dočasný dovoz zboží uvedeného v odst. 1 písm. c), d) a e) tohoto článku se použije tento postup:

a)

ke zboží musí být přiloženo prohlášení osoby, která je dováží, v němž je uveden účel dočasného dovozu a k němuž je případně přiložena dokumentace, jež přiměřeným způsobem dokládá, že dané zboží spadá do jedné ze tří kategorií uvedených v odst. 1 písm. c), d) a e) tohoto článku;

b)

zboží je celními orgány Kyperské republiky nebo orgány Východní výsostné oblasti při vstupu na území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, či do Východní výsostné oblasti nebo při opuštění těchto území evidováno;

c)

celní orgány Kyperské republiky a orgány Východní výsostné oblasti mohou dočasný dovoz zboží podmínit poskytnutím záruky, která zajistí uhrazení případného celního nebo fiskálního dluhu, který by v souvislosti s tímto zbožím mohl vzniknout.

6.   Komise může přijmout zvláštní pravidla postupem podle čl. 4 odst. 12.

3)

V článku 6 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Směrnice Rady 69/169/EHS ze dne 28. května 1969 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (5) a nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (6) se nepoužijí, ale zboží obsažené v osobních zavazadlech osob překračujících demarkační linii je osvobozeno od daně z obratu, spotřební daně a dalších cel za podmínky, že nemá obchodní charakter a jeho celková hodnota nepřesahuje 260 EUR na osobu.

2.   Množstevní limity pro osvobození od daně z obratu, spotřební daně a dalších cel činí 40 cigaret a 1 litr lihovin pro osobní spotřebu.

4)

V čl. 11 odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

„V případě jiných mimořádných událostí, především událostí způsobených nesrovnalostmi, narušením obchodních vztahů nebo podvodným jednáním, nebo vzniknou-li jiné výjimečné okolnosti vyžadující okamžitá opatření, může Komise po konzultaci s vládou Kyperské republiky okamžitě přijmout taková opatření, která jsou nezbytně nutná k nápravě situace.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 16. června 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 940.

(3)  Úř. věst L 161, 30.4.2004, s. 128. Opravené znění v Úředním věstníku L 206, 9.6.2004, s. 51. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1283/2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 8).

(4)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).“;

(5)  Úř. věst. L 133, 4.6.1969, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/74/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6).

(6)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 274/2008 (Úř. věst. L 85, 27.3.2008, s. 1).“;


Top