Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0509

Nařízení Komise (ES) č. 509/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na hospodářský rok 2007/2008

OJ L 149, 7.6.2008, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/509/oj

7.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/59


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 509/2008

ze dne 6. června 2008,

kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 29 odst. 4 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09 se pozastavují dovozní cla pro doplňkové množství dovozu surového třtinového cukru pocházejícího ze států uvedených v příloze VI uvedeného nařízení, aby bylo zajištěno dostatečné zásobování rafinerií Společenství.

(2)

Uvedené doplňkové množství by mělo být vypočítáno v souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (2), na základě úplné předpokládané bilance Společenství týkající se zásobování surovým cukrem.

(3)

Pro hospodářský rok 2007/08 z bilance vyplývá potřeba dovézt doplňkové množství surového cukru pro rafinaci 286 597 tun ekvivalentu bílého cukru, aby mohly být pokryty potřeby rafinérií Společenství. Uvedené doplňkové množství zahrnuje odhad žádostí o dovozní licence pro poslední měsíce hospodářského roku 2007/08 pro dovozy uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót, v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09, pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a prováděcí pravidla pro dovoz produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z nejméně rozvinutých zemí (3).

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1545/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinerií na období od 1. října 2007 do 30. září 2008 (4) a nařízení Komise (ES) č. 97/2008 ze dne 1. února 2008, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinerií na hospodářský rok 2007/08 (5), již stanovila doplňková množství ve výši 80 000 tun a 120 000 tun. Je tudíž vhodné stanovit konečné množství 86 597 tun doplňkového cukru pro hospodářský rok 2007/08.

(5)

Přiměřené zásobování rafinerií lze zajistit pouze tehdy, pokud se dodržují tradiční dohody o vývozu uzavřené mezi zeměmi, které jsou příjemci podpory. Proto je zapotřebí vyhotovit rozpis zemí, které jsou příjemci podpory, nebo skupiny těchto zemí. Pro Indii se otevírá množství 6 000 tun, kterým se celkové množství pro Indii pro hospodářský rok 2007/08 zvýší na 20 000 tun, což je z ekonomického hlediska považováno za přijatelný objem dodávky. Zbývající množství by měla být stanovena pro státy AKT, které se kolektivně zavázaly mezi sebou zavést postupy pro rozdělení množství tak, aby bylo zajištěno vhodné zásobování rafinérií.

(6)

Před dovozem tohoto doplňkového cukru je zapotřebí, aby provozovatelé rafinérií uzavřeli se zeměmi, které jsou příjemci podpory, a příslušnými obchodními subjekty dohody o zásobování a dodávce. Aby se mohli včas připravit na uplatňování žádostí o dovozní licence, je vhodné zajistit vstup tohoto nařízení v platnost ode dne jeho vyhlášení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vedle množství stanovených v nařízení (ES) č. 1545/2007 a v nařízení (ES) č. 97/2008 se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví konečné množství ve výši 86 597 tun doplňkového surového třtinového cukru v ekvivalentu bílého cukru:

a)

80 597 tun vyjádřených jako bílý cukr, pocházejících ze států uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 318/2006 s výjimkou Indie;

b)

6 000 tun vyjádřených jako bílý cukr, pocházejících z Indie.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 371/2007 (Úř. věst. L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 196, 18.7.2006, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 67.

(5)  Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 3.


Top