Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0508

Nařízení Komise (ES) č. 508/2008 ze dne 6. června 2008 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad (kodifikované znění)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/508/oj

7.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/55


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 508/2008

ze dne 6. června 2008

o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 170 první podstavec ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 821/68 ze dne 28. června 1968 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Vývozní náhrada by měla zohledňovat jakost výrobku zpracovaného z obilovin, pro nějž se náhrada poskytuje, aby se zabránilo tomu, že se z veřejných prostředků přispívá na vývoz výrobků nižší jakosti. Je tudíž nutné stanovit přesnou a v každém členském státě použitelnou definici zrn obilovin, pro něž lze poskytovat vývozní náhradu určenou pro „loupaná zrna obilovin“ a „perlovitá zrna obilovin“.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro poskytování vývozních náhrad se za „perlovitá zrna obilovin“ a „loupaná zrna obilovin“ považují zrna, která odpovídají charakteristikám uvedeným v příloze I.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 821/68 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 361/2008 (Úř. věst. L 121, 7.5.2008, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 149, 29.6.1968, s. 46. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 39/2007 (Úř. věst. L 11, 18.1.2007, s. 11).

(3)  Viz příloha II.


PŘÍLOHA I

A.   DEFINICE „LOUPANÝCH ZRN OBILOVIN“ (VYLUPOVANÝCH ZRN OBILOVIN A ZRN ZBAVENÝCH PLEV) A „PERLOVITÝCH ZRN OBILOVIN“

I.   Pojem „loupaná zrna obilovin“ zahrnuje vylupovaná zrna obilovin a zrna obilovin zbavená plev:

1.

Vylupovaná zrna obilovin:

jsou zrna obilovin, z nichž je z převážné části odstraněno oplodí, nebo zrna obilovin s plevami (viz vysvětlující poznámky k číslu 10.03: zrna obilovin), z nichž jsou odstraněny plevy, které těsně přiléhají k oplodí (např. u ječmene s osinami) nebo obepínají zrna tak pevně, že plevy nemohou být odstraněny vymlácením apod. (např. u ovsa).

2.

Zrna obilovin zbavená plev:

jsou zrna obilovin (u ječmene zrna zbavená plev), z nichž je z větší části odstraněno oplodí a osemení.

II.   Pojem „perlovitá zrna obilovin“ zahrnuje:

1.

Zrna I. kategorie

a)

zrna, která odpovídají této definici:

perlovitá zrna obilovin, především ječmene, z nichž je zcela odstraněno osemení, oplodí a klíček a z větší části odstraněn vnější obal a aleuronová vrstva a která jsou jednotné velikosti a mají zaoblený tvar a

b)

která dále splňují tyto požadavky:

i)

pravidelnost zrn:

75 % zrn nesmí překročit 20 % dm (1),

94 % zrn sčítaných postupně od 3 % do 97 % nesmí překročit 30 % dm (1),

100 % zrn nesmí překročit 50 % dm (1);

ii)

pravidelnost se určí analýzou zrnitosti proséváním kruhovými otvory.

2.

Zrna II. kategorie:

zrna, která odpovídají definici uvedené v II, 1, a).

B.   ANALÝZA ZRNITOSTI

I.   Zařízení

1.

Sada sít s kruhovými otvory (průměr 200 mm, velikost otvorů 4,0 až 1,0 mm, v odstupech 0,25 mm).

2.

Prosévací zařízení – prosévání se provádí ručně; pomůcky (gumové kostky s délkou hrany 20 mm).

3.

Technické váhy.

II.   Metoda

Perlovitý ječmen se obvykle třídí pomocí šesti různých sít; sada sít je navrchu i vespod uzavřena, síto s největší velikostí otvorů musí být umístěno nahoře a musí být, stejně jako dno, po prosévání prázdné.

Dva vzorky perlového ječmene, jejichž hmotnost je zkontrolována a pohybuje se mezi 50 a 100 g, se nejméně pět minut ručně prosévají; jako pomůcky slouží gumové kostky.

Při prosévání se sada sít drží oběma rukama ve vodorovné poloze a protřásá se přibližně 120 krát za minutu s nazdvižením kolem 70 mm. Pohyb tam a zpět se přeruší každou minutu trojím krouživým pohybem. Zbytky v sítu se zváží s přesností na 0,1 g, jsou vyjádřeny v % prosévaného produktu, jehož hmotnost se zaokrouhlí na celá čísla, a vypočtou se střední hodnoty.

Střední hodnoty procentních údajů vyjadřujících zbytky po prosévání se musejí sečíst postupně; začíná se s hodnotou 0 %, která odpovídá zbytku v prázdném sítě s největší velikostí otvorů. Sčítané procentní hodnoty (%) a odpovídající velikosti otvorů síta se zanesou na milimetrový papír do souřadnicových os, na ose y jsou uvedeny (%) a na ose x velikosti otvorů síta v mm.

Křivka vzniklá spojením bodů přímkami umožňuje odečítat střední hodnotu (dm), která odpovídá velikosti otvorů vyjádřené v 1/100 mm při (%) = 50.


(1)  dm = střední hodnota, která je určena součtovou křivkou analýzy zrnitosti v okamžiku, kdy sítem propadlo 50 % z celkového množství zrn.


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 821/68

(Úř. věst. L 149, 29.6.1968, s. 46)

Nařízení Komise (EHS) č. 1634/71

(Úř. věst. L 170, 29.7.1971, s. 13)

Nařízení Komise (ES) č. 39/2007

(Úř. věst. L 11, 18.1.2007, s. 11)


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 821/68

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Příloha, Definice „loupaných zrn obilovin“ (vylupovaných zrn obilovin a zrn zbavených plev) a „perlovitých zrn obilovin“

Příloha I, bod A

Příloha, bod A

Příloha I, bod A, I

Příloha, bod B, I, 1

Příloha I, bod A, II, 1, a)

Příloha, bod B, I, 2, první pododstavec, a), b) a c)

Příloha I, bod A, II, 1, b), i), první, druhá a třetí odrážka

Příloha, bod B, I, 2, druhý pododstavec

Příloha I, bod A, II, 1, b), ii)

Příloha, bod B, I, 2, třetí pododstavec

Pozn. (*)

Příloha, bod B, II

Příloha I, bod A, II, 2

Příloha, Analýza zrnitosti

Příloha I, bod B

Příloha, Zařízení, první, druhá a třetí odrážka

Příloha I, body B, I, 1, 2, a 3

Příloha, Metoda

Příloha I, bod B, II

Příloha II

Příloha III


Top