EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0341

2008/341/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008 , kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (oznámeno pod číslem K(2008) 1588) (Text s významem pro EHP)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 206 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/341/oj

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz

(oznámeno pod číslem K(2008) 1588)

(Text s významem pro EHP)

(2008/341/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví postupy pro finanční příspěvek Společenství na programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz. Na základě uvedeného rozhodnutí se k úhradě výdajů vzniklých členským státům při financování vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí zavádí finanční opatření Společenství.

(2)

Rozhodnutí 90/424/EHC stanoví, že členské státy předloží Komisi každý rok nejpozději do 30. dubna roční nebo víceleté programy začínající v následujícím roce, na které chtějí od Společenství obdržet finanční příspěvek.

(3)

Ustanovení čl. 24 odst. 2 uvedeného rozhodnutí uvádí některé prvky, které musí být obsaženy v programech předložených členskými státy, například popis epizootologické situace nákazy, oblast, ve které má být program uplatňován, cíl a pravděpodobná doba trvání programu, opatření, která mají být přijata, a náklady na program a jeho přínosy.

(4)

Rozhodnutí Rady 90/638/EHS ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (2), stanovilo některá kritéria, která musí programy eradikace a sledování splnit, aby mohly být schváleny podle rozhodnutí 90/424/EHS. Rozhodnutí 2006/965/ES zrušilo rozhodnutí 90/638/EHS ke dni nabytí účinku tohoto rozhodnutí.

(5)

Měla by být stanovena nová kritéria pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS, která by odpovídala vědeckému a technickému pokroku a vycházela ze zkušeností získaných při provádění programů podle rozhodnutí 90/638/EHS. Tato nová kritéria Společenství by měla zajistit, aby opatření stanovená těmito programy byla účinná a zajišťovala rychlejší eradikaci, tlumení a sledování příslušných nákaz a zoonóz.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aby byly programy předložené členskými státy Komisi, které se týkají eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS, schváleny pro finanční opatření Společenství stanovené v čl. 24 odst. 1 uvedeného rozhodnutí, musí splňovat alespoň kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/965/ES (Úř. věst. L 397, 30.12.2006, s. 22).

(2)  Úř. věst. L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutí ve znění směrnice 92/65/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).


PŘÍLOHA

Kritéria pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování

1)   Obecné cíle programu

a)

Cílem programu sledování je zkoumání populací a dílčích populací zvířat a jejich životního prostředí (včetně volně žijících rezervoárových hostitelů a vektorů) za účelem zjištění změn ve výskytu a charakteristice šíření nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS (dále jen „nákazy zvířat a zoonózy“).

b)

Cílem programu tlumení je dosáhnout hygienicky přijatelné úrovně výskytu nákazy zvířat nebo zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS, nebo jej na této úrovni zachovat;

c)

Cílem programu eradikace je biologická extinkce nákazy zvířat nebo zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 90/424/EHS. Konečným cílem programu eradikace je získání statusu území prostého nebo úředně prostého nákazy v souladu s právními předpisy Společenství, pokud taková možnost existuje.

d)

Cíl programu tlumení, sledování/zkoumání nebo eradikace nákazy zvířat nebo zoonóz je v souladu s politikami Společenství.

2)   Zeměpisné vymezení programu

Program je uplatňován na celém území nebo, v případech řádně odůvodněných na základě epizootologických kritérií, v přesně vymezené části daného území jednoho či více členských států nebo, v případě nákaz, které postihují také volně žijící zvířata, třetích zemí.

3)   Doba trvání programu

Doba trvání programu je stanovena v letech na předpokládanou minimální dobu, za kterou lze dosáhnout obecného cíle programu. Doba trvání je omezena na přiměřenou dobu, během které lze cíle dosáhnout.

4)   Cíle programu

a)

Cíle programu jsou stanoveny tak, aby byly dosaženy k datu ukončení programu. Pokud program trvá déle než jeden rok, stanoví se alespoň roční průběžné cíle.

b)

K cílům se vyberou nejvhodnější ukazatele, jako je například incidence, prevalence (v příslušných případech), hygienická kvalifikace cílových zvířat a epizootických jednotek (např. hejn, stád, hospodářství, pásem). V případě nutnosti se poskytne definice.

5)   Opatření programu

a)

Je povinné oznámit podezření nebo potvrzení nákazy zvířat nebo zoonóz.

b)

Opatření programu se zaměří na populaci hostitelských zvířat určité nákazy zvířat nebo zoonóz a/nebo příslušné rezervoárové druhy či vektory.

c)

Všechna cílová zvířata programu s výjimkou drůbeže, mořských živočichů, zajícovitých a volně žijících zvířat jsou identifikována a všechny epizootické jednotky (např. hejna, stáda, hospodářství) jsou evidovány. Přesuny těchto zvířat se kontrolují a evidují.

d)

Opatření programu jsou založena na příslušných dostupných vědeckých znalostech a jsou v souladu s právními předpisy Společenství. V případě programů týkajících se nákaz živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou financovány Evropským rybářským fondem (1), zajistí řídící orgán, aby veškeré podklady týkající se výdajů a auditů dotčených programů byly uchovávány k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru podle článku 87 nařízení (ES) č. 1198/2006.

e)

Opatření programu jsou zvolena tak, aby byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro dosažení cíle během doby trvání programu, a obsahují alespoň:

pravidla pro přesuny zvířat a produktů, které mohou být postiženy nebo kontaminovány danou nákazou nebo zoonózou;

opatření, která je třeba přijmout v případě, že během kontrol v rámci programu dojde ke zjištění pozitivního výsledku; tato opatření musí zahrnovat všechny nutné prostředky pro zajištění rychlého tlumení nebo eradikace nákazy nebo zoonóz na základě příslušných epizootologických údajů a profylaktických metod;

případně pravidla pro kvalifikaci stád nebo hejn.

f)

V rámci programu mohou být provedena pouze laboratorní vyšetření stanovená právními předpisy Společenství pro dotčenou nákazu zvířat nebo zoonózu; pokud právní předpisy Společenství žádná vyšetření nestanoví, provedená vyšetření musí být standardizována a validována podle všeobecně uznávaných mezinárodních norem. Zkušební laboratoře podílející se na příslušných programech sledování nebo eradikace financovaných Společenstvím jsou schopny zajistit výsledky, jejichž kvalita je přijatelná pro příslušnou referenční laboratoř Společenství. Laboratoře, které neprošly kroužkovými testy referenční laboratoře Společenství, případně vnitrostátními kroužkovými testy, se mohou podílet na programech eradikace financovaných Společenstvím pouze poté, co zvláštní kontroly prokáží, že jsou schopné zajistit výsledky, které odpovídají příslušným kvalitativním normám.

g)

Očkovací látky použité v rámci programu musí být v souladu s evropskými normami pro bezpečnost, nepřenosnost, nezvratnost oslabení a imunogenní vlastnosti; musí být registrovány podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (2), pokud se nepoužijí podmínky stanovené v článku 8 dané směrnice.

6)   Správa programu

a)

Program je pod kontrolou ústředního veterinárního orgánu. Kompetence a odpovědnosti jednotlivých veterinárních útvarů a zúčastněných stran týkající se provádění opatření programu jsou přesně vymezeny a v programu je stanovena jasná řídicí struktura.

b)

Na celou dobu trvání programu jsou zaručeny dostatečné zdroje (finanční, personální, vybavení).

c)

Pokrok provádění programu je pravidelně:

i)

sledován a hodnocen podle efektivnosti a účinnosti opatření;

ii)

oznamován Komisi.

7)   Náklady a přínosy programu

a)

Program je přínosný pro Společenství a zúčastněné strany v členských státech.

b)

Zvolené nástroje a opatření se použijí co nejefektivněji z hlediska nákladů.

c)

Zboží a služby využité pro provádění programu se pořizují nebo poskytují v souladu s předpisy Společenství ohledně veřejných zakázek.

d)

Náklady na program se rozumí náklady vynaložené členskými státy na provádění opatření programu a musí být možné je podrobit auditu.

e)

Vlastníkům zvířat, která musela být poražena nebo usmrcena v rámci programu, případně produktů, které musely být zničeny, se poskytne odpovídající náhrada.

f)

Příjemce zaznamená vynaložené výdaje, které byly předloženy Komisi, ve svém provozním účetnictví a uchovává všechny původní podklady po dobu sedmi let od data předložení pro účely finanční kontroly podle článků 9, 36 a 37 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (3).


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


Top