EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0337

2008/337/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2008) 1571) (Text s významem pro EHP)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 229 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/337/oj

29.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. dubna 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz

(oznámeno pod číslem K(2008) 1571)

(Text s významem pro EHP)

(2008/337/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 21/2004 stanoví, že každý členský stát musí zavést systém identifikace a evidence ovcí a koz v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení. Podle nařízení (ES) č. 21/2004 je první identifikační značkou těchto zvířat ušní značka. Druhou identifikační značkou může být elektronická identifikace ovcí a koz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2006/968/ES (2) stanoví pokyny a postupy pro schvalování identifikátorů a čtecích zařízení pro elektronickou identifikaci ovcí a koz podle nařízení (ES) č. 21/2004. Uvedené rozhodnutí stanoví minimální požadavky týkající se určitých zkoušek shody a výkonu pro schválení těchto identifikátorů a čtecích zařízení. Tyto zkoušky mají provádět určené zkušební laboratoře, které fungují v souladu s určitými evropskými normami a jsou posuzovány a akreditovány v souladu s těmito normami.

(3)

Ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3) odkazuje na tyto evropské normy v souvislosti s jmenováním úředních laboratoří příslušnými orgány.

(4)

Je vhodné změnit odkaz na tyto normy v rozhodnutí 2006/968/ES tak, aby byla zohledněna zvláštní povaha zkušebních laboratoří uvedených ve zmíněném rozhodnutí.

(5)

Článek 18 nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (4), stanoví odchylku od čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004. Podle této odchylky může příslušný orgán jmenovat na přechodné období neakreditovanou laboratoř. Rozhodnutí 2006/968/ES by v zájmu jasnosti mělo na tuto odchylku odkazovat.

(6)

Rozhodnutí 2006/968/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/968/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1560/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1; opravené znění v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 301/2008 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 85).

(4)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1246/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 21).


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2006/968/ES se kapitola IV nahrazuje tímto:

„KAPITOLA IV

Zkušební laboratoře

1.

Příslušný orgán určí zkušební laboratoře pro provádění zkoušek stanovených v tomto rozhodnutí.

2.

Příslušný orgán však smí určit pouze zkušební laboratoře, které pracují a jsou posuzovány a akreditovány v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 882/2004. Článek 18 nařízení (ES) č. 2076/2005 se použije do dne 31. prosince 2009.

3.

Členské státy vypracují a budou průběžně aktualizovat seznamy zkušebních laboratoří určených příslušnými orgány a zpřístupní tyto informace ostatním členským státům a veřejnosti na internetových stránkách.“


Top