EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_062_R_0023_01

2008/202/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách
Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

OJ L 62, 6.3.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

(2008/202/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. dubna 1993 Rada zmocnila Komisi, aby zahájila jménem Evropského společenství jednání o dohodách o celní spolupráci s některými důležitými obchodními partnery Společenství.

(2)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách se schvaluje jménem Evropského společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise, jíž jsou nápomocni zástupci členských států, zastupuje Společenství ve Smíšeném výboru pro celní spolupráci zřízeném podle článku 21 dohody.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství.

Článek 4

Předseda Rady provede jménem Společenství oznámení podle článku 22 dohody (1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Den vstupu v platnost dohody bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie z podnětu generálního sekretariátu Rady.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ a VLÁDA JAPONSKA (dále jen „smluvní strany“),

VĚDOMY SI důležitosti obchodních vazeb mezi Japonskem a Evropským společenstvím (dále jen „Společenství“) a vedeny přáním přispět ve prospěch obou smluvních stran k harmonickému rozvoji těchto vazeb,

PŘESVĚDČENY, že pro dosažení tohoto cíle by měl existovat závazek rozvíjet celní spolupráci,

S OHLEDEM na rozvoj celní spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti celních režimů,

S VĚDOMÍM, že operace porušující celní předpisy ohrožují hospodářské, daňové a obchodní zájmy obou smluvních stran, a uznávajíce důležitost řádného vyměřování cel a jiných daní,

PŘESVĚDČENY, že spolupráce mezi příslušnými celními orgány může zvýšit účinnost boje proti takovým operacím,

UZNÁVAJÍCE významnou úlohu celních orgánů a důležitost celních režimů v úsilí o podporu snazšího obchodování,

S OHLEDEM na vysokou angažovanost obou smluvních stran v oblasti celních opatření a spolupráce v boji proti porušování práv duševního vlastnictví,

S OHLEDEM na závazky vyplývající z mezinárodních úmluv již přijatých smluvními stranami nebo se na ně vztahujících, jakož i na činnost Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) v oblasti cel,

S OHLEDEM na doporučení Rady pro celní spolupráci (dále jen „CCC“) k vzájemné správní pomoci ze dne 5. prosince 1953,

VZHLEDEM K TOMU, že v roce 1991 společné prohlášení o vztazích mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Japonskem stanovilo obecné pokyny pro vzájemné vztahy a procedurální cíle v úsilí o další rozvíjení vztahů,

SE DOHODLY takto:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„celními předpisy“ všechny právní předpisy Japonska nebo Společenství, kterými se řídí dovoz, vývoz a tranzit zboží a jeho propouštění do jakýchkoliv jiných celních režimů, včetně opatření týkajících se zákazu, omezení a kontrol, spadajících do pravomoci celních orgánů;

b)

„právními předpisy smluvní strany“ a „právními předpisy každé ze smluvních stran“ podle kontextu právní předpisy Japonska nebo právní předpisy Společenství;

c)

„celním orgánem“ v Japonsku ministerstvo financí a v Evropském společenství příslušné útvary Komise Evropských společenství odpovědné za celní záležitosti a celní orgány členských států Společenství;

d)

„žádajícím orgánem“ celní orgán smluvní strany, který podává žádost o pomoc na základě této dohody;

e)

„dožádaným orgánem“ celní orgán smluvní strany, který obdrží žádost o pomoc na základě této dohody;

f)

„osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby;

g)

„operací porušující celní předpisy“ jakékoliv porušení nebo pokus o porušení celních předpisů;

h)

„osobou“ každá fyzická osoba, každá právnická osoba nebo jiná osoba bez právní subjektivity založená nebo uspořádaná na základě právních předpisů každé ze smluvních stran, zabývající se dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží, a

i)

„informacemi“ údaje, dokumenty, zprávy a jiná sdělení v jakékoli formě, včetně jejich elektronických kopií.

Článek 2

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území Japonska, na němž platí jeho celní předpisy, a na straně druhé na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených v uvedené smlouvě.

Článek 3

Uplatňování

Smluvní strany uplatňují tuto dohodu v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran a v rámci dostupných zdrojů svých celních orgánů.

Článek 4

Rozsah spolupráce

1.   V rámci této dohody celní spolupráce zahrnuje všechny záležitosti týkající se uplatňování celních předpisů.

2.   Smluvní strany se zavazují rozvíjet prostřednictvím svých celních orgánů celní spolupráci. Spolupracují zejména:

a)

při vytváření a udržování komunikačních kanálů mezi svými celními orgány za účelem usnadnění bezpečné a rychlé výměny informací;

b)

při usnadňování účinné koordinace mezi svými celními orgány a

c)

ve veškerých dalších správních záležitostech týkajících se této dohody, které mohou příležitostně vyžadovat vzájemnou součinnost.

3.   Smluvní strany se rovněž zavazují, že prostřednictvím svých celních orgánů budou společně usilovat o přijetí opatření sloužících k usnadnění obchodování v celní oblasti v souladu s mezinárodními normami.

Článek 5

Rozsah pomoci

1.   V zájmu zajištění správného použití celních předpisů si smluvní strany navzájem pomáhají prostřednictvím svých celních orgánů v oblastech spadajících do jejich pravomoci a v rámci dostupných zdrojů způsobem a za podmínek stanovených v této dohodě, zejména prevencí, vyšetřováním a potíráním operací porušujících tyto předpisy.

2.   Pomoc v celních otázkách si podle této dohody poskytují celní orgány smluvních stran, kterým přísluší provádění této dohody. Nejsou jí dotčena práva a povinnosti žádné ze smluvních stran v oblasti vzájemné pomoci v trestních věcech vyplývající z mezinárodních dohod nebo z právních předpisů každé ze smluvních stran. Rovněž se nevztahuje na informace získané na základě výkonu pravomocí na žádost soudních orgánů.

3.   Tato dohoda se nevztahuje na pomoc při vymáhání cel, daní nebo pokut.

Článek 6

Vztah k jiným mezinárodním dohodám

1.   Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a závazků žádné ze smluvních stran vyplývajících z jakýchkoli jiných mezinárodních dohod.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 mají ustanovení této dohody přednost před ustanoveními jakékoliv dvoustranné dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci, která byla nebo může být uzavřena mezi jednotlivými členskými státy Společenství a Japonskem, pokud ustanovení uvedené dohody nejsou slučitelná s ustanoveními této dohody.

3.   Ustanoveními této dohody nejsou dotčeny předpisy Společenství, kterými se řídí předávání informací získaných v rámci této dohody, jež by mohly mít význam pro Společenství, mezi příslušnými útvary Komise a celními orgány členských států Společenství.

HLAVA II

CELNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 7

Spolupráce v oblasti celních režimů

Za účelem usnadnění oprávněného pohybu zboží si celní orgány v souladu s ustanoveními této dohody vyměňují informace a odborné znalosti o opatřeních ke zlepšení celních technik a režimů a o počítačových systémech.

Článek 8

Technická spolupráce

Celní orgány mezi sebou mohou rozvíjet technickou spolupráci a vyměňovat si pracovníky a odborné znalosti o opatřeních ke zlepšení celních technik a režimů a o počítačových systémech tak, aby bylo dosaženo těchto cílů v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 9

Diskuse v rámci mezinárodních organizací

Celní orgány se snaží rozvíjet a posilovat vzájemnou spolupráci v otázkách společného zájmu s cílem umožnit diskusi o celních otázkách v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako je CCC a WTO.

HLAVA III

VZÁJEMNÁ SPRÁVNÍ POMOC

Článek 10

Pomoc na požádání

1.   Na žádost žádajícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne veškeré náležité informace, které mu mohou umožnit zajistit řádné uplatňování celních předpisů smluvní strany žádajícího orgánu, včetně informací o zjištěných či plánovaných činnostech, které jsou nebo by mohly být operacemi porušujícími celní předpisy.

Dožádaný orgán předá žádajícímu orgánu zejména informace o činnostech, které by mohly vést k operacím porušujícím celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu, například o nesprávných celních prohlášeních nebo osvědčeních původu, fakturách či jiných dokumentech, o kterých je známo, nebo u nichž existuje podezření, že jsou nesprávné nebo padělané.

2.   Na žádost žádajícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne informace o tom,

a)

zda bylo zboží vyvezené z území jedné smluvní strany řádně dovezeno na území druhé strany, případně s upřesněním celního režimu, který se na zboží vztahuje, a

b)

zda bylo zboží dovezené na území jedné smluvní strany řádně vyvezeno z území druhé strany, případně s upřesněním celního režimu, který se na zboží vztahuje.

3.   Na žádost žádajícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne v rámci právních předpisů smluvní strany dožádaného orgánu informace o následujících skutečnostech, nad kterými zajistí zvláštní dohled:

a)

osobách, u kterých existuje důvodné podezření, že se účastní nebo účastnily operací porušujících celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu;

b)

místech, kde je či může být zboží skladováno nebo zpracováno tak, že existuje důvodné podezření, že toto zboží je určeno k operacím porušujícím celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu;

c)

zboží, které je či může být přepravováno tak, že existuje důvodné podezření, že toto zboží je určeno k operacím porušujícím celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu, a

d)

dopravních prostředcích, které jsou nebo mohou být používány tak, že existuje důvodné podezření, že jsou určeny k použití při operacích porušujících celní předpisy smluvní strany žádajícího orgánu.

Článek 11

Pomoc z vlastního podnětu

Smluvní strany si vzájemně poskytují pomoc z vlastního podnětu a v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran, považují-li to za nezbytné pro řádné uplatňování celních předpisů, zejména v situacích, které by mohly vážně poškodit hospodářství, veřejné zdraví, veřejnou bezpečnost nebo podobný životně důležitý zájem druhé smluvní strany. Zejména si poskytují získané informace týkající se:

a)

činností, které jsou nebo se zdají být operacemi porušujícími celní předpisy a které by mohly být předmětem zájmu druhé smluvní strany;

b)

nových způsobů nebo metod provádění operací porušujících celní předpisy;

c)

zboží, o kterém je známo, že je předmětem operací porušujících celní předpisy;

d)

osob, u kterých existuje důvodné podezření, že se účastní nebo účastnily operací porušujících celní předpisy, a

e)

dopravních prostředků, u kterých existuje důvodné podezření, že byly, jsou nebo mohou být používány při operacích porušujících celní předpisy.

Článek 12

Forma a povaha žádostí o pomoc

1.   Žádosti podle této dohody se podávají písemně. K žádosti se připojí dokumenty nezbytné pro její vyřízení. Pokud to vyžaduje naléhavost situace, lze přijmout i ústní žádost, která však musí být neprodleně potvrzena písemně.

2.   Žádosti podle odstavce 1 musí obsahovat tyto údaje:

a)

žádající orgán;

b)

požadované opatření;

c)

předmět a důvod žádosti;

d)

co nejpřesnější a nejúplnější údaje o osobách, které jsou předmětem vyšetřování;

e)

přehled příslušných skutečností a dosavadních šetření a

f)

příslušné právní nástroje.

3.   Žádosti se podávají v jazyce přijatelném jak pro dožádaný, tak pro žádající orgán. Tento požadavek se v nezbytném rozsahu může vztahovat rovněž na dokumenty připojené k žádosti podle odstavce 1.

4.   Pokud žádost nesplňuje uvedené formální požadavky, lze vyžádat její opravu nebo doplnění; mezitím mohou být dožádanou stranou přijata preventivní opatření.

Článek 13

Vyřizování žádostí

1.   Za účelem vyřízení žádosti o pomoc přijme dožádaný orgán v rámci svých pravomocí a dostupných zdrojů veškerá přiměřená opatření a poskytne informace, které již má k dispozici, nebo zahájí patřičná vyšetřování či zajistí jejich provedení.

2.   Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu s právními předpisy smluvní strany dožádaného orgánu.

3.   Řádně zmocnění úředníci žádajícího orgánu mohou se souhlasem dožádaného orgánu a za podmínek jím stanovených osobně získat v úřadech dožádaného orgánu informace týkající se činností, které jsou nebo by mohly být operacemi porušujícími celní předpisy, které žádající orgán potřebuje pro účely této dohody.

4.   Řádně zmocnění úředníci žádajícího orgánu se mohou ve zvláštních případech se souhlasem dožádaného orgánu a za podmínek jím stanovených osobně účastnit vyšetřování v jeho působnosti.

5.   Není-li možné žádosti vyhovět, je žádající orgán o této skutečnosti neprodleně informován a jsou mu sděleny důvody. K odůvodnění je možné připojit příslušné informace, které dožádaný orgán považuje za užitečné pro žádající orgán.

6.   Dožádaný orgán na požádání žádajícího orgánu, a pokud to považuje za vhodné, oznámí žádajícímu orgánu čas a místo konání akce, kterou podnikne v reakci na žádost o pomoc, aby bylo možné ji koordinovat.

Článek 14

Způsob sdělování informací

1.   Dožádaný orgán sdělí žádajícímu orgánu výsledky šetření písemně, spolu s příslušnými dokumenty nebo jinými podklady.

2.   Tyto informace lze poskytnout v elektronické podobě.

Článek 15

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1.   Pomoc může být odmítnuta nebo neposkytnuta, nebo podmíněna splněním určitých podmínek nebo požadavků, pokud se smluvní strana dožádaného orgánu domnívá, že pomoc v rámci této dohody by mohla narušit suverenitu členského státu Společenství nebo Japonska, nebo jeho bezpečnost, veřejnou politiku nebo jiný zájem zásadního významu, jako je např. zájem uvedený v čl. 16 odst. 2.

Každá smluvní strana může především omezit informace, které sděluje druhé smluvní straně, jestliže tato druhá smluvní strana není schopna poskytnout záruky požadované první smluvní stranou, pokud jde o zachování důvěrnosti nebo o omezení vyplývající z účelu, k němuž mají být informace použity.

2.   Dožádaný orgán může pomoc neposkytnout, pokud by zasahovala do probíhajícího vyšetřování, včetně vyšetřování příslušnými donucovacími orgány, a do soudního či správního řízení. V takovém případě dožádaný orgán projedná s žádajícím orgánem, zda pomoc může být poskytnuta za podmínek, které dožádaný orgán vyžaduje.

3.   Žádá-li žádající orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, pokud by o ni byl požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Poté je na rozhodnutí dožádaného orgánu, jak této žádosti vyhoví.

4.   V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být rozhodnutí dožádaného orgánu včetně odůvodnění neprodleně oznámeno žádajícímu orgánu.

Článek 16

Výměna informací a důvěrnost

1.   Veškeré informace sdělované v jakékoliv formě podle této dohody jsou považovány za důvěrné v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran a vztahuje se na ně ochrana jako na obdobné informace podle příslušných právních předpisů smluvní strany toho celního orgánu, který je obdržel, a podle odpovídajících ustanovení vztahujících se na orgány Společenství, pokud smluvní strana, která poskytla tyto informace, nedala předběžný souhlas s jejich zveřejněním.

2.   Osobní údaje je možné vyměňovat pouze v případech, kdy se smluvní strana, která je má obdržet, zaváže k zajištění jejich ochrany způsobem alespoň rovnocenným způsobu ochrany používanému v takovém případě smluvní stranou, která je může poskytnout. Smluvní strana, která údaje může poskytnout, nestanoví přísnější požadavky, než jsou požadavky uplatňované pro tyto údaje v její jurisdikci.

Smluvní strany si vzájemně poskytují informace o svých právních předpisech, včetně případných předpisů v členských státech Společenství.

3.   Získané informace se použijí pouze pro účely této dohody. Pokud si jedna ze smluvních stran přeje použít takové informace pro jiné účely, musí získat předběžný písemný souhlas celního orgánu, který informace poskytl. Takové použití pak podléhá omezením stanoveným tímto orgánem.

4.   Odstavec 3 nebrání použít informace získané v souladu s touto dohodou jako důkazní materiál ve správních řízeních, která byla o operacích porušujících celní předpisy následně zahájena. Smluvní strany tedy mohou ve svých záznamech o důkazech, zprávách a svědeckých výpovědích a při správních řízeních používat jako důkazní materiál informace získané v souladu s ustanoveními této dohody. Takové použití se oznámí celnímu orgánu, který tyto informace poskytl.

5.   Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku může celní orgán, který informace obdrží, pokud není jinak informován celním orgánem, který informace poskytl, předat informace získané v souladu s touto dohodou příslušným donucovacím orgánům své smluvní strany. Tyto orgány mohou takové informace použít pouze pro řádné provádění celních předpisů v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 16 a 17 této dohody.

6.   Tento článek nebrání použití nebo zveřejnění informací, pokud taková povinnost existuje podle právních předpisů smluvní strany celního orgánu, který informace obdržel. Tento celní orgán takové zveřejnění podle možnosti oznámí předem celnímu orgánu, který informace poskytl.

Pokud se přijímající smluvní strana nedohodne se smluvní stranou, která informaci poskytla, jinak, použije ve vhodných případech všechna dostupná opatření podle svých právních předpisů, v zájmu zachování důvěrnosti informací a ochrany osobních údajů, pokud jde o zveřejnění dotyčných informací třetí stranou nebo jinými orgány.

Článek 17

Trestní řízení

Informace, které podle této dohody poskytl celní orgán jedné smluvní strany celnímu orgánu druhé smluvní strany, nepoužije druhá smluvní strana v trestním řízení před soudem nebo před soudcem.

Článek 18

Výdaje na pomoc

1.   Výdaje vzniklé při uplatňování této dohody nesou příslušné smluvní strany.

2.   Jestliže se během vyřizování žádosti ukáže, že na ukončení vyřízení budou potřeba mimořádné výdaje, celní orgány se poradí a stanoví podmínky, za nichž může vyřizování pokračovat.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Nadpisy

Nadpisy hlav a článků této dohody slouží pouze k lepší orientaci v textu a nemají žádný vliv na její výklad.

Článek 20

Konzultace

Všechny otázky a spory vztahující se k výkladu nebo uplatňování této dohody se řeší vzájemnou konzultací mezi smluvními stranami.

Článek 21

Smíšený výbor pro celní spolupráci

1.   Zřizuje se Smíšený výbor pro celní spolupráci, který se skládá z úředníků Ministerstva financí a Ministerstva zahraničních věcí Japonska a úředníků Evropského společenství odpovědných za celní záležitosti. Ad hoc je možné přizvat jiné úředníky obou smluvních stran s potřebnými odbornými znalostmi vztahujícími se k otázkám, které je třeba projednat. Místo, datum a program zasedání výboru se stanoví vzájemnou dohodou.

2.   Smíšený výbor pro celní spolupráci mimo jiné:

a)

dbá na řádné fungování dohody;

b)

přijímá opatření nezbytná pro celní spolupráci v souladu s cíli této dohody;

c)

posuzuje veškeré otázky společného zájmu, které se týkají celní spolupráce, včetně budoucích opatření a jejich zdrojů;

d)

navrhuje řešení zaměřená na dosažení cílů této dohody a

e)

přijme svůj jednací řád.

Článek 22

Vstup v platnost a doba trvání

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany formou diplomatických nót navzájem oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Tato dohoda se může změnit po vzájemné dohodě smluvních stran výměnou diplomatických nót. Změny vstupují v platnost za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odstavci 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.   Každá smluvní strana může kdykoliv tuto dohodu vypovědět prostřednictvím písemného oznámení druhé straně. Vypovězení vstoupí v platnost tři měsíce po dni oznámení druhé smluvní straně. Žádosti o pomoc přijaté před vypovězením dohody se vyřídí v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 23

Závazná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a japonském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu mají anglické a japonské znění přednost před ostatními zněními.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

V Bruselu dne třicátého ledna 2008.

Za Evropské společenství

Image

Image

Za vládu Japonska

Image


Top