EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0038

Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008 , kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )

OJ L 62, 6.3.2008, p. 9–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 185 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/38/oj

6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/9


SMĚRNICE KOMISE 2008/38/ES

ze dne 5. března 2008,

kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy (1), a zejména na článek 6 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy (2), byla několikrát podstatně změněna (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Směrnice 93/74/EHS předpokládá vytvoření pozitivního seznamu určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy. Uvedený seznam musí uvádět přesné použití, tj. zvláštní účel výživy, hlavní nutriční charakteristiky, deklaraci v označení a popřípadě zvláštní požadavky na označování.

(3)

Určité účely výživy nemohou být v současnosti zařazeny do seznamu určených užití z důvodu neexistence kontrolních metod Společenství pro výpočet energetické hodnoty krmiv pro domácí zvířata a pro určení dietní vlákniny v krmivech. Tento seznam musí být doplněn, jakmile budou tyto metody přijaty.

(4)

Stanovený seznam může být v případě potřeby pozměněn s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(6)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy stanoví, že krmiva určená pro zvláštní účely výživy ve smyslu směrnice Rady 93/74/EHS smějí být uváděna na trh pouze v případě, že jejich určené užití je zahrnuto v části B přílohy I této směrnice a pokud splňují ostatní podmínky uvedené v této části přílohy I.

Dále členské státy zajistí, aby byla dodržena i ustanovení části A přílohy I označená jako „Obecná ustanovení“.

Článek 2

Směrnice 94/39/ES ve znění směrnic uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 31. července 2008.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. března 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 207, 10.8.1994, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2008/4/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 4).

(3)  Viz příloha II část A.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Obecná ustanovení

1.

Pokud u téhož účelu výživy je ve sloupci 2 části B více skupin nutričních charakteristik od sebe odděleno slovy „a/nebo“, má výrobce možnost použít jednu nebo obě skupiny hlavních charakteristik, aby byl dosažen účel výživy definovaný ve sloupci 1. Deklarace v označení odpovídající každé z možností jsou uvedeny ve sloupci 4.

2.

Pokud je ve sloupci 2 nebo sloupci 4 části B uvedena skupina doplňkových látek, musí být použité doplňkové látky povoleny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1), jak to odpovídá specifikované hlavní charakteristice.

3.

Pokud je (jsou) ve sloupci 4 části B požadován(y) zdroj(e) komponentu(ů) nebo analytických složek, je výrobce povinen uvést přesnou deklaraci (např. specifický název komponentu(ů), druh zvířat nebo část zvířete) umožňující vyhodnotit soulad krmiva s odpovídajícími hlavními nutričními charakteristikami.

4.

Pokud je ve sloupci 4 části B požadována deklarace látky, rovněž povolené jako doplňková látka, u níž je uveden údaj „celkem“, musí deklarovaný obsah odpovídat buď množství přirozeně se vyskytujícímu, pokud nebylo nic přidáno, nebo odchylně od směrnice Rady 70/524/EHS (2) celkovému množství látky přirozeně se vyskytujícímu a množství přidanému jako doplňková látka.

5.

Deklarace požadované ve sloupci 4 části B obsahující údaj „byl(y)-li přidán(y)“ jsou povinné, pokud byl přidán komponent nebo doplňková látka nebo pokud bylo jejich množství zvýšeno za tím účelem, aby bylo možné docílit zvláštního účelu výživy.

6.

Deklarace analytických složek a doplňkových látek, které mají být uvedeny v souladu se sloupcem 4 části B, musí být kvantitativní.

7.

Doporučená doba používání uvedená ve sloupci 5 části B zahrnuje období, během něhož by mělo být za normálních okolností dosaženo účelu výživy. Výrobci mohou v rámci stanovených mezí uvádět přesnější dobu používání.

8.

Pokud má krmivo splňovat více zvláštních účelů výživy, musí být u každého takového účelu dodržena všechna ustanovení uvedená v části B.

9.

V případě doplňkových krmiv určených pro zvláštní účely výživy musí být v pokynech pro používání obsažených v označení uvedeno doporučení o vyvážené denní krmné dávce.

ČÁST B

Seznam určených užití

Zvláštní účel výživy

Hlavní nutriční charakteristiky

Druh nebo kategorie zvířat

Deklarace v označení

Doporučená doba

Jiná ustanovení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti (3)

Nízký obsah fosforu a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti

Psi a kočky

Zdroj(e) bílkovin

Vápník

Fosfor

Draslík

Sodík

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do 6 měsíců (4)

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Rozpuštění struvitových kamenů (5)

Schopnost okyselovat moč, nízký obsah hořčíku a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti

Psi

Zdroj(e) bílkovin

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky okyselující moč

5 až 12 týdnů

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Schopnost okyselovat moč a nízký obsah hořčíku

Kočky

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Celkový taurin

Látky okyselující moč

Omezení opakované tvorby struvitových kamenů (5)

Schopnost okyselovat moč a snížený obsah hořčíku

Psi a kočky

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky okyselující moč

Do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení tvorby urátových kamenů

Nízký obsah purinů, nízký obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti

Psi a kočky

Zdroj(e) bílkovin

Do 6 měsíců nebo celoživotně v případech nevratné poruchy metabolismu kyseliny močové

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení tvorby šťavelanových kamenů

Nízký obsah vápníku, nízký obsah vitamínu D a schopnost alkalizovat moč

Psi a kočky

Fosfor

Vápník

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Celkový vitamín D

Hydroxyprolin

Látky alkalizující moč

Do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení tvorby cystinových kamenů

Nízký obsah bílkovin, přiměřený obsah sirných aminokyselin a schopnost alkalizovat moč

Psi a kočky

Celkové sirné aminokyseliny

Sodík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky alkalizující moč

Od počátku do 1 roku

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení intolerance určitých komponentů a živin (6)

Vybraný(é) zdroj(e) bílkovin

Psi a kočky

Zdroj(e) bílkovin

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat neomezeně

 

a/nebo

 

vybraný(é) zdroj(e) uhlohydrátů

Zdroj(e) uhlohydrátů

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

Omezení akutních střevních resorpčních onemocnění

Zvýšená hladina elektrolytů a vysoce stravitelné látky

Psi a kočky

Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy

Sodík

Draslík

Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)

1 až 2 týdny

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Během období akutního průjmu a následné rekonvalescence.“

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Kompenzace maldigesce (7)

Vysoce stravitelné látky a nízký obsah tuku

Psi a kočky

Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy

3 až 12 týdnů, nebo celoživotně v případě chronické pankreatické nedostatečnosti

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnosti

Nízký obsah sodíku a zvýšený poměr draslíku a sodíku

Psi a kočky

Sodík

Draslík

Hořčík

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Regulace zdrojů glukosy (Diabetes mellitus)

Nízká hladina rychle rozpustných uhlohydrátů

Psi a kočky

Zdroj(e) uhlohydrátů

Případná úprava uhlohydrátů

Škrob

Celkové cukry

Fruktosa (byla-li přidána)

Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)

Zdroj(e) mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (byly-li přidány)

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti

Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin a vysoce stravitelných uhlohydrátů

Psi

Zdroj(e) bílkovin

Obsah esenciálních mastných kyselin

Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy

Sodík

Celková měď

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin

Kočky

Zdroj(e) bílkovin

Obsah esenciálních mastných kyselin

Sodík

Celková měď

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Regulace metabolismu lipidů v případě hyperlipidemie

Nízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin

Psi a kočky

Obsah esenciálních mastných kyselin

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do 2 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení mědi v játrech

Nízký obsah mědi

Psi

Celková měď

Od počátku do 6 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení nadměrné tělesné váhy

Nízká koncentrace energie

Psi a kočky

Energetická hodnota

Do dosažení cílové tělesné váhy

V návodu k použití musí být doporučen vhodný denní příjem

Nutriční obnova, regenerace (8)

Vysoká koncentrace energie, vysoké koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty

Psi a kočky

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Energetická hodnota

Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)

Dokud není dosaženo úplné obnovy

V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Podávat pod veterinárním dozorem.“

Podpora funkce kůže v případě dermatózy a mimořádné ztráty srsti

Vysoký obsah esenciálních mastných kyselin

Psi a kočky

Obsah esenciálních mastných kyselin

Do 2 měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení rizika horečky při poporodním slehnutí

Nízký obsah vápníku

Dojnice

Vápník

Fosfor

Hořčík

1 až 4 týdny před otelením

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Přestat zkrmovat po otelení.“

a/nebo

 

 

 

Nízký poměr kationů a anionů

Vápník

Fosfor

Sodík

Draslík

Chloridy

Síra

1 až 4 týdny před otelením

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Přestat zkrmovat po otelení.“

nebo

 

 

 

vysoký obsah zeolitu (syntetického křemičitanu sodno-hlinitého)

Obsah syntetického křemičitanu sodno-hlinitého

2 týdny před otelením

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Množství krmiva musí být omezeno, aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení denního příjmu 500 g křemičitanu sodno-hlinitého pro jedno zvíře.“

„Přestat zkrmovat po otelení.“

nebo

 

 

 

vysoký obsah vápníku ve formě vysoce využitelných vápenatých solí

Celkový obsah vápníku, zdroje a odpovídající množství vápníku

Od počátku prvních známek porodu do doby 2 dnů po porodu

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

Návod pro použití, tj. počet podání a doba před a po otelení.

„Před použitím se doporučuje požádat o stanovisko odborníka na výživu.“

Snížení rizika při ketózách (9)  (10)

Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie

Dojnice a bahnice

Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie

Propan-1, 2-diol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)

Glycerol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)

3 až 6 týdnů po otelení (11)

Posledních 6 týdnů před a první 3 týdny po obahnění (12)

 

Snížení rizika tetanií (hypomagnesemii)

Vysoký obsah hořčíku, snadno dostupné uhlohydráty, přiměřený obsah bílkovin a nízký obsah draslíku

Přežvýkavci

Škrob

Celkové cukry

Hořčík

Sodík

Draslík

3 až 10 týdnů v průběhu období rychlého růstu travních porostů

V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno dostupných zdrojů energie.

V případě krmiv pro ovce musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Zvláště pro kojící bahnice.“

Snížení rizika acidóz

Nízký obsah snadno fermentovatelných uhlohydrátů a vysoká pufrovací kapacita

Přežvýkavci

Škrob

Celkové cukry

Maximálně 2 měsíce (13)

V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno fermentovatelných uhlohydrátů.

V případě krmiv pro dojnice musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Zvláště pro dojnice s vysokou užitkovostí.“

V případě krmiv pro skot ve výkrmu musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Zvláště pro intenzivní výkrm.“ (14)

Stabilizace vody a elektrolytické bilance

Převážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty

Telata

Selata

Jehňata

Kůzlata

Hříbata

Zdroj(e) uhlohydrátů

Sodík

Draslík

Chloridy

1 až 7 dní (1 až 3 dny při výlučném zkrmování)

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„V případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Snížení rizika vzniku močových kaménků

Nízký obsah fosforu a hořčíku, schopnost okyselovat moč

Přežvýkavci

Vápník

Fosfor

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Síra

Látky okyselující moč

Do 6 týdnů

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Zvláště pro intenzivně vykrmovaná mladá zvířata.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Snížení stresových reakcí

Vysoký obsah hořčíku

Prasata

Hořčík

1 až 7 dní

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

a/nebo

 

Vysoce stravitelné komponenty

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Stabilizace fyziologické využitelnosti

Nízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponenty

Selata

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Pufrovací kapacita

Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)

Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)

2 až 4 týdny

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“

Vysoce stravitelné komponenty

Prasata

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)

Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)

Snížení rizika vzniku zácpy

Komponenty stimulující střevní průchodnost

Prasnice

Komponenty stimulující střevní průchodnost

10 až 14 dní před a 10 až 14 dní po oprasení

 

Snížení rizika vzniku syndromu ztučnění jater

Nízký obsah energie a vysoký podíl metabolizovatelné energie z lipidů s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin

Nosnice

Energetická hodnota (vypočtená podle metody ES)

Procento metabolizovatelné energie z lipidů

Obsah polynenasycených mastných kyselin

Do 12 týdnů

 

Kompenzace malabsorpce

Nízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký obsah vitamínů rozpustných v tucích

Drůbež, s výjimkou hus a holubů

Procento nasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám

Celkový vitamín A

Celkový vitamín D

Celkový vitamín E

Celkový vitamín K

Během prvních 2 týdnů po vylíhnutí

 

Kompenzace chronické nedostatečné funkce tenkého střeva

Vysoce precaekálně stravitelné uhlohydráty, bílkoviny a tuky

Koňovití (15)

Zdroj(e) vysoce stravitelných uhlohydrátů, bílkovin a tuků, včetně jejich případné úpravy

Od počátku do šesti měsíců

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno včetně údaje, kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Kompenzace chronického onemocnění trávení v tlustém střevě

Vysoce stravitelná vláknina

Koňovití

Zdroj(e) vláknin

Obsah n–3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do šesti měsíců

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Omezení stresových reakcí

Vysoce stravitelné komponenty

Koňovití

Hořčík

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Dva až čtyři týdny

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

Kompenzace ztráty elektrolytu v případech silného pocení

Převážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty

Koňovití

Vápník

Sodík

Hořčík

Draslík

Chloridy

Glukosa

Jeden až tři dny

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

Pokud krmivo představuje v denní krmné dávce významný podíl, je třeba uvést, jakým způsobem lze zabránit riziku náhlých změn v povaze krmiva.

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“

Nutriční obnova, regenerace

Vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty

Koňovití

Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy

Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)

Dokud není dosaženo úplné obnovy

Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.

V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:

„Podávat pod veterinárním dohledem“

Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti

Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a vysoce stravitelných uhlohydrátů

Koňovití

Zdroj(e) bílkovin a vlákniny

Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy

Methionin

Cholin

Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)

Od počátku do šesti měsíců

Je nutné upřesnit způsob, jakým má být zkrmováno včetně údaje, kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti

Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a nízký obsah fosforu

Koňovití

Zdroj(e) bílkovi

Vápník

Fosfor

Draslík

Hořčík

Sodík

Od počátku do šesti měsíců

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Voda musí být vždy k dispozici.“


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti.

(4)  Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.

(5)  V případě krmiv pro kočky může být zvláštní účel výživy doplněn o údaj „onemocnění dolního močového ústrojí koček“ nebo „kočičí urologický syndrom (FUS)“.

(6)  V případě krmiv pro zvláštní intolerance mohou být slova „určitých komponentů a živin“ nahrazena odkazem na danou intoleranci.

(7)  Výrobce může doplnit zvláštní účel výživy údajem „exokrinní pankreatická nedostatečnost“.

(8)  V případě krmiv pro kočky může výrobce doplnit zvláštní účel výživy údajem „Kočičí jaterní lipidóza“.

(9)  Výraz „ketóza“ může být nahrazen výrazem „acetonémie“.

(10)  Výrobce může rovněž doporučit použití pro zotavení se z ketózy.

(11)  V případě krmiv pro dojnice.

(12)  V případě krmiv pro bahnice.

(13)  V případě krmiv pro dojnice: „maximálně dva měsíce od začátku laktace“.

(14)  Je nutné uvést kategorii přežvýkavců, které se to týká.

(15)  V případě krmiv speciálně připravených tak, aby splňovala podmínky pro velmi stará zvířata (snadněji vstřebatelné komponenty), se u druhu nebo kategorie zvířat musí doplnit údaj „pro stará zvířata“.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedených v článku 2)

Směrnice Komise 94/39/ES

(Úř. věst. L 207, 10.8.1994, s. 20)

Směrnice Komise 95/9/ES

(Úř. věst. L 91, 22.4.1995, s. 35)

Směrnice Komise 2002/1/ES

(Úř. věst. L 5, 9.1.2002, s. 8)

Směrnice Komise 2008/4/ES

(Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 4)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 2)

Směrnice

Lhůta pro provedení

94/39/ES

30. června 1995

95/9/ES

30. června 1995

2002/1/ES

20. listopadu 2002

2008/4/ES

30. července 2008


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 94/39/ES

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top