Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0108

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 ze dne 15. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

OJ L 39, 13.2.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/108/oj

13.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/11


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 108/2008

ze dne 15. ledna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (3) stanoví, že se k přijetí prováděcích opatření k němu má použít regulativní postup stanovený rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou pro přijímání prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí změn příloh I a II nařízení (ES) č. 1925/2006; k určení dalších potravin, do nichž se nesmějí přidávat určité vitaminy či minerální látky; k rozhodování o vypracování nebo změně seznamů dalších látek, jejichž používání je povoleno, zakázáno nebo omezeno; k vymezení podmínek, za nichž lze vitaminy a minerální látky používat, např. kritérií pro čistotu, maximálních a minimálních množství a dalších omezení či zákazů týkajících se přidávání vitaminů a minerálních látek do potravin; a ke stanovení odchylek od některých ustanovení uvedeného nařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedeného nařízení včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(4)

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k vypuštění některých vitaminů či minerálních látek ze seznamů v přílohách a k zařazení některých jiných látek do přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006 a k jejich změnám postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Změny seznamů uvedených v odstavci 1 tohoto článku se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 14 odst. 4 k vypuštění vitaminu nebo minerální látky ze seznamů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Před provedením těchto změn Komise konzultuje dotčené osoby, zejména provozovatele potravinářských podniků a sdružení spotřebitelů.“

2)

V článku 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Opatření k určení dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy nebo minerální látky a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mohou být přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 s ohledem na vědecké důkazy při zohlednění jejich výživové hodnoty.“

3)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Opatření stanovící kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze II, a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3, pokud se nepoužijí podle odstavce 2 tohoto článku.“

4)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Je-li do potravin přidáván vitamin nebo minerální látka, nesmí celkové množství daného vitaminu nebo minerální látky v prodávané potravině v žádném případě přesáhnout nejvyšší přípustné množství. Opatření, kterými se uvedené množství stanoví a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3. Komise může za tímto účelem předložit návrh opatření pro nejvyšší přípustné množství do 19. ledna 2009. U koncentrovaných a sušených výrobků je nejvyšší přípustné množství stanoveno jako množství, jež je v nich obsaženo v okamžiku, kdy jsou připraveny ke spotřebě podle pokynů výrobce.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Případné podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky do potraviny nebo do skupiny potravin, a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Přidání vitaminu nebo minerální látky do potraviny musí vést k přítomnosti daného vitaminu nebo minerální látky v potravině alespoň ve významném množství, je-li stanoveno v příloze směrnice 90/496/EHS. Odchylně od výše uvedených významných množství se opatření, kterými se stanoví nejnižší přípustná množství včetně případných nižších množství pro určité potraviny nebo skupiny potravin a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení.“

5)

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Označení, obchodní úprava a reklama u potravin, do kterých byly přidány vitaminy a minerální látky, nesmějí obsahovat žádnou zmínku uvádějící ani naznačující, že vyvážená a pestrá strava nemůže zajistit odpovídající množství živin. Pokud je to vhodné, může být pro konkrétní živinu regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 přijata odchylka, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení.“

6)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise může z vlastního podnětu nebo na základě informací poskytnutých členskými státy přijmout rozhodnutí, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, a to vždy po posouzení dostupných informací úřadem a regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3, zařadit, je-li to nutné, látku nebo složku do přílohy III. Zejména

a)

pokud byl zjištěn škodlivý účinek na zdraví, zařadí se látka nebo složka látku obsahující

i)

do části A přílohy III a její přidávání do potravin nebo její použití při výrobě potravin se zakáže nebo

ii)

do části B přílohy III a její přidávání do potravin nebo její použití při výrobě potravin se povolí pouze za podmínek stanovených v uvedené části;

b)

pokud je zjištěn možný škodlivý účinek na zdraví, ale ještě není vědecky prokázán, zařadí se látka do části C přílohy III.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 14 odst. 4 k zařazení látky nebo složky do části A nebo B přílohy III.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Do čtyř let ode dne zařazení látky na seznam do části C přílohy III se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 a se zřetelem na stanovisko úřadu ke všem dokumentacím předloženým k posouzení podle odstavce 4 tohoto článku přijme rozhodnutí, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, zda bude používání dané látky uvedené na seznamu v části C přílohy III obecně povoleno, nebo zda bude tato látka zařazena na seznam v části A nebo B přílohy III.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 14 odst. 4 za účelem zařazení látky nebo složky do části A nebo B přílohy III.“

7)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. ledna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 325, 30.12.2006, s. 40.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007.

(3)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


Top