Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_337_R_0106_01

2007/859/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním
Protokol, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním

OJ L 337, 21.12.2007, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/106


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. října 2007

o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním

(2007/859/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 133 odst. 3 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. dubna 2006 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání s cílem zajistit slučitelnost Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním (1), dále jen „dohoda o spolupráci“, s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(2)

Cílem těchto jednání bylo změnit článek 5 dohody o spolupráci tak, aby byl v souladu s ustanoveními článků 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93 (správa celních kvót, které mají být přiděleny chronologicky podle data přijetí celních prohlášení) a článků 55 až 65 uvedeného nařízení (zvláštní ustanovení o osvědčeních o původu zboží pro některé zemědělské produkty, na něž se vztahují zvláštní dovozní režimy).

(3)

Komise vedla jednání v rámci mandátu k jednání uděleného Radou.

(4)

Komise dospěla k dohodě ve formě dohodnutých zápisů s Thajským královstvím, které má dodavatelský zájem o výrobky kódů KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99.

(5)

Dohoda ve formě dohodnutých zápisů by měla být schválena protokolem,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Protokol, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Společenství.

2.   Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat protokol zavazující Společenství.

Článek 3

Komise přijme postupem podle čl. 4 odst. 2 tohoto rozhodnutí prováděcí pravidla k protokolu v míře, která je nezbytná pro plné uplatňování tohoto protokolu k 1. lednu 2008.

Článek 4

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro obiloviny zřízený článkem 25 nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (3).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 22. října 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Úř. věst. L 219, 28.7.1982, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


PROTOKOL,

kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním

Evropské společenství

na jedné straně a

VLÁDA THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

na straně druhé,

POTÉ, co na žádost Evropského společenství vedly jednání s cílem změnit článek 5 dohody o spolupráci při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním (dále jen „dohoda o spolupráci“) tak, aby byl v souladu s ustanoveními článků 55 až 65 a 308a až 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93,

POTVRZUJÍCE svou vůli ponechat dohodu o spolupráci v platnosti,

Evropské společenství:

Álvaro MENDONÇA E MOURA,

velvyslanec, stálý zástupce Portugalské republiky,

VLÁDA THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ:

Pisan MANAWAPAT,

velvyslanec, vedoucí Mise Thajska při Evropských společenstvích,

DOHODLI TAKTO:

Článek 1

Článek 5 dohody o spolupráci se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Celní kvótu týkající se dohodnutého vyváženého množství spravuje Společenství chronologicky podle data přijetí celních prohlášení o propuštění do volného oběhu (zásada ‚kdo dřív přijde, je dřív na řadě‘).

Za sebe se Thajsko zavazuje přijmout veškerá nezbytná ustanovení pro vydávání osvědčení o původu, která se použijí pro dovoz manioku do Společenství.

Příslušné orgány obou stran si v případě potřeby vyměňují informace nutné ke sledování a usnadnění provádění této dohody.“

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody o spolupráci.

Článek 3

Tento protokol bude schválen Společenstvím a Thajským královstvím v souladu s jejich postupy.

Článek 4

Tento protokol vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Článek 5

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních ve všech úředních jazycích smluvních stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne třicátého prvního řijna dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am einundreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μια Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le trente et un octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wiehed u tletin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de eenendertigste oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la treizeci și unu octombrie două mii șapte.

V Bruseli tridsiateho prvého októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober tjugohundrasju.

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Кралство Тайланд

Por el Reino de Tailandia

Za Thajské královstvi

På Kongeriget Thailands vegne

Für das Königreich Thailand

Tai Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Ταϊλάνδης

For the Kingdom of Thailand

Pour le Royaume de Thaïlande

Per il Regno di Tailandia

Taizemes Karalistes vārdā

Tailando Karalystės vardu

a Thaiföldi Királyság részéről

Għar-Renju tat-Tajlandja

Voor het Koninkrijk Thailand

W imieniu Królestwa Tajlandii

Pelo Reino da Tailândia

Pentru Regatul Thailandei

Za Thajské královstvo

Za Kraljevino Tajsko

Thaimaan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Thailands vägnar

Image

Image


Top