Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1539

Nařízení Komise (ES) č. 1539/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2007/08

OJ L 337, 21.12.2007, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1539/oj

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1539/2007

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2007/08

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1670/2006 stanoví, že náhrada se poskytne pro množství obilovin, které byly podrobeny kontrole a destilovány a na které se vztahuje koeficient, jenž je každoročně stanoven pro každý dotčený členský stát. Tento koeficient vyjadřuje u dotčených lihovin stávající poměr mezi celkovým vyvezeným množstvím a celkovým množstvím dotčených lihovin uvedených na trh na základě zjištěného vývoje těchto množství po tolik let, kolik činí průměrná doba stárnutí dané lihoviny.

(2)

Podle informace, kterou poskytlo Spojené království pro období ode dne 1. ledna do dne 31. prosince 2006, byla v roce 2006 průměrná doba stárnutí skotské whisky šest let.

(3)

Proto je třeba stanovit koeficienty pro období od 1. října 2007 do 30. září 2008.

(4)

Článek 10 protokolu 3 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vylučuje poskytování náhrad na vývoz do Lichtenštejnska, na Island a do Norska. Společenství navíc uzavřelo s některými třetími zeměmi dohody o zrušení vývozních náhrad. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1670/2006 je proto nutné k tomu přihlédnout při výpočtu koeficientu na období 2007/08,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro období od 1. října 2007 do 30. září 2008 se koeficienty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1670/2006, jež platí pro obiloviny používané ve Spojeném království k výrobě skotské whisky, stanoví tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. října 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 33. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).


PŘÍLOHA

Koeficienty použitelné ve Spojeném království

Doba použitelnosti

Koeficient použitelný

na ječmen zpracovaný na slad použitý při výrobě sladové whisky

na obiloviny použité při výrobě obilné whisky

Od 1. října 2007 do 30. září 2008

0,445

0,526


Top