Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1537

Nařízení Komise (ES) č. 1537/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2007

OJ L 337, 21.12.2007, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1537/oj

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1537/2007

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 27 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se může při splnění určitých podmínek poskytnout organizacím producentů tuňáků Společenství na množství tuňáků dodaná zpracovatelskému průmyslu v kalendářním čtvrtletí, během něhož jsou zaznamenávány ceny, pokud současně průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu Společenství a dovozní cena, případně včetně vyrovnávacího poplatku, jsou nižší než 87 % produkční ceny daného produktu ve Společenství.

(2)

Z analýzy situace na trhu Společenství vyplývá, že v období od 1. ledna do 31. března 2007 jsou pro tuňáky křídlaté (Thunnus alalunga) jak průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu, tak dovozní cena, které jsou uvedeny v článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000, nižší než 87 % platné produkční ceny Společenství stanovené nařízením Rady (ES) č. 1969/2006 (2).

(3)

Pro stanovení práva na příspěvek se berou v úvahu prodeje, jejichž faktury jsou datovány dnem spadajícím do daného čtvrtletí a na jejichž základě byla vypočítána průměrná měsíční cena v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 2183/2001 ze dne 9. listopadu 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ohledně poskytování vyrovnávacího příspěvku na tuňáka určeného pro zpracovatelský průmysl (3).

(4)

V souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000 nesmí výše příspěvku v žádném případě překročit rozdíl mezi spouštěcím prahem a průměrnou prodejní cenou dotčeného produktu na trhu Společenství, ani paušální částku ve výši 12 % tohoto prahu.

(5)

Množství, na něž lze získat vyrovnávací příspěvek, nesmí pro dané čtvrtletí v žádném případě překročit mezní hodnoty uvedené v čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 104/2000.

(6)

Množství tuňáků křídlatých (Thunnus alalunga), která byla prodávána a dodávána zpracovatelskému průmyslu na celním území Společenství, překročila v daném čtvrtletí množství prodávaná a dodávaná během stejného čtvrtletí tří předchozích rybářských hospodářských roků. Tato množství překračují horní hranice stanovené v čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 104/2000, a proto by měl být omezen celkový objem těchto produktů, na něž lze příspěvek získat.

(7)

Na základě horních hranic uvedených v čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 pro výpočet výše příspěvku každé organizaci producentů by měla být množství, na něž lze příspěvek získat, rozdělena mezi dotčené organizace producentů úměrně k jejich produkci během stejného čtvrtletí rybářských hospodářských let 2004, 2005 a 2006.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se pro období od 1. ledna do 31. března 2007 poskytuje na tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).

Maximální výše příspěvku v souladu s čl. 27 odst. 2 první a druhou odrážkou nařízení (ES) č. 104/2000 je stanovena na 5 EUR na tunu.

Článek 2

1.   Celkový objem množství, na něž lze získat vyrovnávací příspěvek, je 34,320 tun tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).

2.   Rozdělení celkového objemu mezi dotčené organizace producentů je stanoveno v příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2007.

(2)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 293, 10.11.2001, s. 11.


PŘÍLOHA

Rozdělení množství tuňáka, na něž lze pro období od 1. ledna do 31. března 2007 získat vyrovnávací příspěvek, mezi organizace producentů v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 a s uvedením množství podle procentní sazby příspěvku

(v tunách)

Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)

Množství pro příspěvek 100 %

(čl. 27 odst. 4 první odrážka)

Množství pro příspěvek 50 %

(čl. 27 odst. 4 druhá odrážka)

Celkové množství pro příspěvek

(čl. 27 odst. 4 první a druhá odrážka)

OPAGAC

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

ORTHONGEL

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

Společenství - celkem

12,211

22,109

34,320


Top