Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0001_01

2007/817/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Výměna dopisů
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

OJ L 334, 19.12.2007, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/817/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropského společenství sjednala s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána s výhradou případného pozdějšího uzavření dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. V takovém případě je vhodné, aby Společenství zaujalo svůj postoj zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství ve smíšeném readmisním výboru k přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


VÝMĚNA DOPISŮ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen „Společenství“),

a

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE,

odhodlány posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví,

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951,

BEROUCE NA VěDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

S OHLEDEM na čl. 76 odst. 2 dohody o stabilizaci a přidružení (1), jež stranám ukládá povinnost uzavřít na žádost dohodu o zpětném přebírání,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Společenství;

b)

„zpětným převzetím“ předání žádajícím státem a převzetí žádaným státem osoby (vlastních státních příslušníků žádaného státu, třetí země nebo osob bez státní příslušnosti), která neoprávněně vstoupila, zdržovala se nebo pobývala na území žádajícího státu v souladu s ustanoveními této dohody;

c)

„státním příslušníkem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy Bývalé jugoslávské republiky Makedonie jejím státním příslušníkem;

d)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

e)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

f)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než příslušnost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo některého z členských států;

g)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

h)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

i)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

j)

„žádajícím státem“ stát (Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„žádaným státem“ stát (Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

l)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

m)

„příhraničním regionem“ oblast do 30 km od společných pozemních hranic mezi členským státem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a území mezinárodních letišť členských států a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

n)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení.

ODDÍL I

ZÁVAZKY BÝVALÉ JUGOSLÁVSKÉ REPUBLIKY MAKEDONIE TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné převzetí vlastních státních občanů

1.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné právní podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie zároveň rovněž převezme, pokud je to možné,

nezletilé svobodné děti do věku 18 let osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt na území žádajícího členského státu,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území členského státu vzdaly státní příslušnosti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud jim nebylo alespoň zaručeno udělení státní příslušnosti dotčeného členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bývalé jugoslávské republiky Makedonie neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s dobou platnosti 30 dní. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Bývalá jugoslávská republika Makedonie do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasilo s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (2).

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie také státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup, přétomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k trvalému pobytu vydaného Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií; nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo přímo po průjezdu přes území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím členským státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo projížděla přes její území nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a pobývala na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo projížděla přes její území.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie rovněž převezme, na žádost členského státu, bývalé státní příslušníky Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kteří nezískali jinou státní příslušnost a kteří se narodili a k 8. září 1991 měli trvalé bydliště na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na žádost o zpětné převzetí vydá v případě potřeby žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (2).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné zákonné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky dotčeného členského státu.

2.   Členský stát zároveň rovněž převezme, pokud je to možné,

nezletilé svobodné děti do věku 18 let osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území žádaného členského státu nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň zaručeno udělení státní příslušnosti dotčeného členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad žádaného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s dobou platnosti 30 dní. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad žádaného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu také státní příslušnost třetí země, zohlední Bývalá jugoslávská republika Makedonie vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup nebo pobyt na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud je prokázáno nebo pokud na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že tyto osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem; nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu, nebo

b)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie vydala státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území žádaného členského státu nebo projížděla přes území žádaného členského státu nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a pobývala na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo projížděla přes území žádaného členského státu.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech těchto dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal vízum či povolení k pobytu s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Bývalá jugoslávská republika Makedonie osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, v případě potřeby cestovní doklad potřebný k jejímu vrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu případně rovněž platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

3.   Byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letišť) žádajícího státu po neoprávněném překročení hranic přímo z území žádaného státu, může žádající stát podat žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou pracovních dní od zadržení této osoby (zrychlené řízení).

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má v co nejvyšší míře obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, jež má být převzata zpět, (tj. jména, příjmení, datum a pokud možno místo narození a místo posledního pobytu a osobní údaje jejích rodičů) a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

označení důkazů nebo věrohodných prostředků prokazujících státní příslušnost, průjezd, podmínky zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt;

c)

fotografii dotčené osoby.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechna další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotčené osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nezbytné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 6 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní právní předpisy, lze státní příslušnost prokázat podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 doklady uvedenými v příloze 1 této dohody. Při předložení těchto dokladů členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že jejich doba platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie státní příslušnost uznají předpokládanou státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu na požádání a bez odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu, může rovněž sloužit jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt.

4.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze předložit důkazní prostředky uvedené v příloze 5 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považuje Bývalá jugoslávská republika Makedonie podmínky za splněné, pokud nemůže prokázat opak.

5.   Není-li možné předložit doklady uvedené v příloze 5, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu do jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně

do dvou pracovních dní, jestliže byla žádost podána ve zrychleném řízení (čl. 6 odst. 3),

v ostatních případech do čtrnácti kalendářních dní.

Lhůty začínají běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud v těchto lhůtách není dána žádná odpověď, je to považováno za souhlas s předáním.

3.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit.

4.   Poté, co je dán souhlas s předáním, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána bez odkladu a nejpozději do tří měsíců. Na žádost žádajícího státu je možné tuto lhůtu prodloužit o dobu potřebnou k překonání právních nebo faktických překážek předání.

Článek 11

Způsoby předání a přepravy

1.   Před vrácením osoby se příslušné orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, místě vstupu, případném doprovodu a ostatních informacích důležitých pro předání.

2.   Převoz se uskuteční leteckou nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití vnitrostátních dopravců Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo členských států; může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě navrácení s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na pověřené osoby žádajícího státu, pokud se jedná o pověřené osoby Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme zpět každou osobu převzatou žádaným státem, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy takové osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to členský stát požádá, a členský stát povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to požádá Bývalá jugoslávská republika Makedonie, je-li zajištěna další cesta přes případné další státy průvozu a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném státě průvozu skutečné nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení nebo

b)

pokud bude státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v žádaném státě nebo jiném státě průvozu uložen trest nebo

c)

z důvodů veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů žádaného státu.

4.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo členský stát může odvolat své povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušným orgánům žádaného státu a má obsahovat tyto údaje:

a)

typ průvozu (leteckou nebo pozemní dopravou), případné další státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, další používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místu vstupu, čas předání a případné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou splněny podmínky podle čl. 13 odst. 2 a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář, který je třeba pro žádost o průvoz použít, je připojen jako příloha 7 této dohody.

2.   Žádaný stát do pěti kalendářních dní písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas předání nebo jej vyrozumí o tom, že průvoz odmítá, a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou osoba, která má být převzata zpět, a členové případného doprovod osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení pro tento účel.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat náhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na přepravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranici státu určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 16

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou sdělovány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo členského státu. Zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátním právem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, a je-li správce údajů příslušným orgánem členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES (3) a vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu přijatými na základě této směrnice. Navíc se použijí i tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechny předcházející státní příslušnosti),

údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávky a trasu cesty,

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, kdy nejsou přiměřené, podstatné, přesné nebo kdy přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé straně;

g)

přijímající orgán sdělí na požádání předávajícímu orgánu, k jakému účelu byly sdělení údaje použity a jakých výsledků bylo dosaženo;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný záznam o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnosti Společenství, členských států a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vyplývající z mezinárodního práva, a zejména

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967,

z mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o udělení azylu,

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

z mezinárodních úmluv o vydávání a průvozu,

z vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této dohodě nebrání návratu osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií podle článku 19;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie; Společenství zastupuje Komise.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vypracují členský stát a Bývalá jugoslávská republika Makedonie prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se

a)

určení příslušných orgánů, míst určených k předávání osob, kontaktních míst a jazyka, ve kterém bude vedeno řízení;

b)

způsobu navracení v rámci zrychleného řízení;

c)

podmínek navracení s doprovodem včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

d)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách 1 až 5 této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení readmisnímu výboru uvedenému v článku 18.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie souhlasí s používáním jakéhokoli ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s kterýmkoli jiným členským státem, který o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoliv jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o zpětném přebírání osob neoprávněně pobývajících v dotčeném státě, které byly nebo mohou být uzavřeny podle článku 19 mezi jednotlivými členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, pokud jsou ustanovení těchto dvoustranných dohod a ujednání neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 21 se tato dohoda použije na území, na které e vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2.   Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 22

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.   Každá smluvní strana může, na základě oficiálního oznámení druhé smluvní straně a po předchozí konzultaci výboru uvedeného v článku 18, zcela nebo zčásti dočasně pozastavit provádění této dohody ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti z důvodů bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku nebo veřejného zdraví. Pozastavení vstupuje v platnost druhým dnem po dni tohoto oznámení.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 23

Přílohy

Přílohy 1 až 7 tvoří nedílnou součást této dohody.


(1)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004.

(2)  Podle vzoru uvedeného v doporučení Rady ES ze dne 30. listopadu 1994.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

PŘÍLOHA 1

Společný seznam dokladů prokazujících státní příslušnost (čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 1)

Pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní pasy),

průkazy totožnosti (včetně dočasných a náhradních),

vojenské knížky,

námořní knížky a kapitánské průkazy,

osvědčení o státním občanství spolu s jiným průkazem totožnosti opatřeným fotografií dotčené osoby.

PŘÍLOHA 2

Společný seznam dokladů, jejichž předložení se považuje za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost (čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 2)

Fotokopie některého z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

služební knížky nebo jejich fotokopie,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

úřední prohlášení důvěryhodných svědků,

prohlášení učiněná dotčenou osobou a jazyk, kterým tato osoba hovoří, včetně výsledku úřední zkoušky. Pro účely této přílohy se „úřední zkouškou“ rozumí zkouška zadaná nebo provedená orgány žádajícího státu a uznaná žádaným státem,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotčené osoby,

doklady uvedené v příloze 1, jejichž doba platnosti uplynula.

PŘÍLOHA 3

Společný seznam dokladů, kterými se prokazuje splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 1)

Vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotyčné osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie),

platný doklad, např. vízum nebo povolení k pobytu, vydaný žádaným státem pro povolený pobyt na jeho území,

jízdenky nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi na jméno, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území žádaného státu,

úřední prohlášení učiněné zaměstnanci pohraniční policie, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici.

PŘÍLOHA 4

Společný seznam dokladů, které se považují za věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 2)

Prohlášení o místě a okolnostech, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaná příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace,

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 5

Seznam dokladů, které se považují za věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie (čl. 3 odst. 3, čl. 9 odst. 4)

Rodné listy vydané bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie nebo jejich fotokopie;

veřejné listiny nebo jejich fotokopie vydané Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií nebo bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3;

jiné doklady nebo osvědčení nebo jejich fotokopie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 6

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 7

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 2 A ČL. 4 ODST. 2

Při používání dotyčných ustanovení by měly smluvní strany usilovat o přijetí vhodných opatření, aby v největším rozsahu zachovaly jednotu a integritu rodiny. K tomuto účelu by smluvní strany měly vyvinout veškeré úsilí, aby převzaly rodinné příslušníky v přiměřeném časovém rámci.

Na uplatňování zásady jednoty a integrity rodiny by se měl zejména zaměřit výbor v rámci sledování podle článku 18.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 3 A ČL. 4 ODST. 3

Smluvní strany berou na vědomí, že podle právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a členských států o státní příslušnosti není možné občana Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo Evropské unie zbavit státní příslušnosti.

Strany se dohodly, že se vzájemně včas vyrozumí, pokud by se tato právní situace změnila.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKŮM 3 A 5

Smluvní strany budou usilovat o předání každého státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na jejich území, do země jeho původu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království ani na státní příslušníky Dánského království. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Bývalá jugoslávská republika Makedonie uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že Evropská unie, Evropské společenství a Švýcarsko podepsaly dohodu o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Je vhodné, aby po vstupu této dohody o přidružení v platnost Bývalá jugoslávská republika Makedonie uzavřela se Švýcarskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy této dohodě.


Top