Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1455

Nařízení Komise (ES) č. 1455/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se otevírají některé kvóty Společenství pro dovoz rýže pocházející z Egypta

OJ L 325, 11.12.2007, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; Zrušeno 32010R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1455/oj

11.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/74


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1455/2007

ze dne 10. prosince 2007,

kterým se otevírají některé kvóty Společenství pro dovoz rýže pocházející z Egypta

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 1 k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“), schválené rozhodnutím Rady 2004/635/ES (3), byl s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (4) pozměněn protokolem k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé, který je připojen k rozhodnutí Rady 2007/774/ES (5). Pozměněný protokol 1 stanoví tři nové roční celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Egypta do Společenství, jmenovitě kvótu ve výši 57 600 tun loupané rýže kódu KN 1006 20 za 11 EUR/t, 19 600 tun poloomleté nebo celoomleté rýže kódu KN 1006 30 za 33 EUR/t a 5 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 za 13 EUR/tunu.

(2)

Tyto kvóty by měly být spravovány v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6), s ohledem na pravidelné obchodování s rýží mezi Egyptem a Společenstvím a s cílem umožnit přímý přístup ke kvótám a jejich jednoduchou správu.

(3)

Pravidla vztahující se k přepravnímu dokladu a dokladu o preferenčním původu při propuštění produktu do volného oběhu jsou stanovena v protokolu 4 dohody (7). Pro danou kvótu by měla být k těmto ustanovením stanovena prováděcí pravidla.

(4)

Podle článku 9 protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé se protokol s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii prozatímně použije ode dne 1. ledna 2007 a vstoupí v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení. Je tedy nutné umožnit dovoz množství podle uvedených kvót od roku 2007.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   1. ledna každého roku budou otevřeny tyto roční dovozní celní kvóty pro rýži pocházející z Egypta:

a)

57 600 tun loupané rýže kódu KN 1006 20 za 11 EUR/tunu, s pořadovým číslem 09.1780;

b)

19 600 tun poloomleté nebo celoomleté rýže kódu KN 1006 30 za 33 EUR/tunu, s pořadovým číslem 09.1781;

c)

5 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 za 13 EUR/tunu, s pořadovým číslem 09.1782.

2.   Tyto kvóty spravuje Komise v souladu s články 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

3.   Odchylně od odstavce 1 budou v roce 2007 kvóty uvedené v tomto odstavci otevřeny k datu vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Propuštění do volného oběhu v rámci kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení bude podmíněno předložením přepravního dokladu a dokladu o preferenčním původu vystaveného v Egyptě k předmětným zásilkám v souladu s protokolem 4 k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 38.

(4)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 33.

(5)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 32.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(7)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 103.


Top