Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1418

Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP )

OJ L 316, 4.12.2007, p. 6–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 194 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/oj

4.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1418/2007

ze dne 29. listopadu 2007

o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s dotčenými zeměmi,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 1013/2006 Komise zaslala každé zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Rady OECD C(2001) 107 v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice, písemnou žádost o písemné potvrzení, že odpady uvedené v příloze III nebo IIIA uvedeného nařízení, jejichž vývoz není podle článku 36 uvedeného nařízení zakázán, je možno vyvážet ze Společenství k využití v této zemi, a o uvedení případného kontrolního postupu, který bude země určení uplatňovat.

(2)

Pokud jde o dotyčné odpady, byla každá země požádána, aby uvedla, zda se rozhodla pro zákaz, postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo zda nebude uplatňovat žádnou kontrolu.

(3)

Podle čl. 37 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1013/2006 musela Komise přede dnem použitelnosti uvedeného nařízení přijmout nařízení, které vezme v úvahu všechny obdržené odpovědi. Komise řádně přijala nařízení (ES) č. 801/2007 (2). Nicméně další odpovědi a vysvětlení obdržené po tomto datu umožňují lepší pochopení způsobu, jakým by se odpovědi zemí určení měly brát v úvahu.

(4)

Na písemnou žádost Komise odpověděli: Alžírsko, Andorra, Argentina, Bangladéš, Bělorusko, Benin, Botswana, Brazílie, Čína, čínská Taipei, Egypt, Filipíny, Gruzie, Guyana, Hongkong (Čína), Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Izrael, Jihoafrická republika, Keňa, Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Libanon, Lichtenštejnsko, Macao (Čína), Malajsie, Malawi, Mali, Maroko, Moldavsko, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Ruská federace, Seychely, Srí Lanka, Thajsko, Tunisko, Vietnam.

(5)

Některé země nevydaly písemné potvrzení o tom, že ze Společenství mohou být na jejich území vyváženy odpady za účelem využití. Proto se v souladu s čl. 37 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1013/2006 postupuje tak, jako kdyby si tyto země zvolily postup předchozího písemného oznámení a souhlasu.

(6)

Některé země ve svých odpovědích oznámily úmysl uplatňovat kontrolní postupy platné podle jejich právních předpisů, které jsou odlišné od postupů stanovených v čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 1013/2006. Kromě toho a v souladu s čl. 37 odst. 3 nařízení (ES) č. 1013/2006 se na tyto přepravy použije přiměřeně článek 18 uvedeného nařízení, pokud odpady také nepodléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu.

(7)

Nařízení (ES) č. 801/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. V zájmu srozumitelnosti a s ohledem na množství potřebných změn je vhodné uvedené nařízení zrušit a nahradit jej tímto nařízením. Nicméně odpad, který podle klasifikace nařízení (ES) č. 801/2007 nepodléhal žádné kontrole v zemi určení, ale který podle tohoto nařízení vyžaduje předchozí písemné oznámení a souhlas, by i nadále neměl podléhat žádné kontrole v zemi určení po přechodné období 60 dnů ode dne vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývoz odpadů k využití, které jsou uvedeny v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 a jejichž vývoz není zakázán podle článku 36 uvedeného nařízení, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí Rady OECD C(2001) 107 v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice, podléhá postupům stanoveným v příloze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 801/2007 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost čtrnáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu v platnost.

Nicméně nařízení (ES) č. 801/2007 bude nadále použitelné po dobu 60 dní po uvedeném datu pro odpad uvedený ve sloupci c) přílohy uvedeného nařízení, ve sloupci b), nebo ve sloupcích b) a d) přílohy tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 179, 7.7.2007, s. 6.


PŘÍLOHA

Záhlaví sloupců v této příloze znamenají:

a)

zákaz;

b)

předchozí písemné oznámení a souhlas, jak stanoví článek 35 nařízení (ES) č. 1013/2006;

c)

žádná kontrola v zemi určení;

d)

ostatní kontrolní postupy, které budou uplatňovány v zemi určení, podle platných vnitrostátních právních předpisů. Pro odpady ve sloupci c) se přiměřeně použijí obecné požadavky na informace stanovené v článku 18 nařízení (ES) č. 1013/2006, pokud nejsou tyto odpady uvedeny také ve sloupci b).

Pokud jsou dva kódy odděleny pomlčkou, znamená to, že se klasifikace vztahuje na oba tyto kódy a všechny kódy v rámci jejich rozpětí.

Pokud jsou dva kódy odděleny středníkem, znamená to, že se klasifikace vztahuje pouze na tyto dva kódy.

Alžírsko

a)

b)

c)

d)

GC030

ex 8908 00:

pouze pokud rámová konstrukce může obsahovat azbest

GC030

ex 8908 00:

s výjimkou toho, kdy rámová konstrukce může obsahovat azbest

 

GC030

ex 8908 00:

s výjimkou toho, kdy rámová konstrukce může obsahovat azbest

GG030

ex 2621:

pokud není předložena žádná analýza jako důkaz, že odpad je bezpečný

GG030

ex 2621:

pokud je předložena analýza jako důkaz, že odpad je bezpečný

 

GG030

ex 2621:

pokud je předložena analýza jako důkaz, že odpad je bezpečný

GG040

ex 2621:

pokud není předložena analýza jako důkaz, že odpad je bezpečný

GG040

ex 2621:

pokud je předložena analýza jako důkaz, že odpad je bezpečný

 

GG040

ex 2621:

pokud je předložena analýza jako důkaz, že odpad je bezpečný

 

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Andorra

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Argentina

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030–B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070–B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150–B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200–B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250–B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

polyvinylalkoholu

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

odpady fluorovaných polymerů (1)

z B3010:

veškeré další odpady

 

 

z B3020:

papír nebo lepenka, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin),

jiný, včetně 2. netříděného odpadu a výmětu.

z B3020:

veškeré další odpady

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

z B3070:

deaktivované mycelium z výroby penicilinu používané jako krmivo

z B3070:

veškeré další odpady

 

B3070

 

B3080–B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Bangladéš

a)

b)

c)

d)

z B1010:

veškeré další odpady

 

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad hliníku

B1020-B2130

 

 

 

z B3010:

veškeré další odpady

 

 

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

ethylenu

styrenu

z B3020:

veškeré další odpady

 

 

z B3020:

následující odpad a výmět z papíru a lepenky:

neběleného sulfátového (kraftového) papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

jiného papíru nebo lepenky, vyrobeného hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Bělorusko

a)

b)

c)

d)

 

z B1010:

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

z B1010:

veškeré další odpady

 

 

z B1020:

odpad berylia

odpad telluru

z B1020:

veškeré další odpady

 

z B1030:

pouze prach z vanadu

z B1030:

všechny odpady s výjimkou těch, které obsahují prach z vanadu

 

 

z B1031:

pouze prach z titania

z B1031:

všechny odpady s výjimkou těch, které obsahují prach z titania

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

z B1120:

přechodné kovy

z B1120:

lanthanoidy (kovy vzácných zemin)

 

 

 

B1130–B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200–B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

z B2020:

pouze odpad, který neobsahuje látky, které budou specifikovány Běloruskem

 

 

 

B2030

 

 

z B2040:

částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithiumniob

z B2040:

odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

síra v pevném stavu

uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

chloridy sodný, draselný a vápenatý

karborundum (karbid křemíku)

úlomky betonu

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

z B2120:

pouze odpadní roztoky kyselin a zásad obsahující látky specifikované Běloruskem

z B2120:

všechny roztoky s výjimkou odpadních roztoků kyselin a zásad obsahujících látky specifikované Běloruskem

 

 

 

 

B2130

 

 

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

ethylenu

styrenu

polypropylenu

polyethylentereftalátu

akrylonitrilu

butadienu

polyamidů

polybutylentereftalátu

polykarbonátů

akrylových polymerů

polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

polymethylmethakrylátu

polyvinylalkoholu

polyvinylbutyralu

polyvinylacetátu

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

polyacetalů

polyetherů

polyfenylensulfidů

alkanů C10–C13 (změkčovadla)

polysiloxanů

následující odpady fluorovaných polymerů (2):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

z B3030:

odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně odpadu, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu

z B3030:

veškeré další odpady

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

z B3060:

degras: zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

odpad z ryb

z B3060:

veškeré další odpady

 

 

 

B3065

 

 

z B3070:

odpad vlasů

z B3070:

veškeré další odpady

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

z GB040

7112

2620 30

2620 90:

pouze galvanické strusky obsahující měď

 

z GB040

:

7112

2620 30

2620 90:

pouze strusky z výroby drahých kovů

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

z GE020

ex 7001

ex 7019 39:

pouze odpady skelných vláken s fyzikálně chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu

 

z GE020

ex 7001

ex 7019 39:

všechny odpady s výjimkou odpadů skelných vláken s fyzikálně chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Benin

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Botswana

a)

b)

c)

d)

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 


Brazílie

a)

b)

c)

d)

 

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad železa a oceli

odpad niklu

odpad zinku

odpad cínu

odpad wolframu

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad hořčíku

odpad kobaltu

odpad vizmutu

odpad titania

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad chromu

z B1010:

odpad mědi

odpad hliníku

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad železa a oceli

odpad niklu

odpad zinku

odpad cínu

odpad wolframu

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad hořčíku

odpad kobaltu

odpad vizmutu

odpad titania

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad chromu

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

z B1100:

strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinkové stěry

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

z B1100:

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinkové stěry

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200–B1250

 

B1200–B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

z B2030:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

z B2030:

veškeré další odpady

z B2030:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

z B2040:

odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithiumniob

z B2040:

veškeré další odpady

z B2040:

odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithiumniob

 

 

B2060

 

 

B2070–B2110

 

B2070–B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

z B3030:

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

z B3030:

veškeré další odpady

 

z B3030:

veškeré další odpady

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050–B3065

 

 

 

B3060

 

z B3070:

deaktivované mycelium z výroby penicilinu používané jako krmivo

 

z B3070:

odpad vlasů

odpadní sláma

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100–B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140–B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Čína

a)

b)

c)

d)

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad molybdenu

odpad kobaltu

odpad vizmutu

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

odpad chromu

 

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad niklu

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

odpad wolframu

odpad tantalu

odpad hořčíku

odpad titania

z B1020:

veškeré další odpady

 

 

z B1020:

přechodné kovy – pokud obsahují > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

z B1031:

veškeré další odpady

 

 

z B1031:

wolfram, titanium, tantal

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

z B1100:

veškeré další odpady

 

 

z B1100:

tvrdý zinek

 

 

 

B1115

z B1120:

lanthanoidy (kovy vzácných zemin)

 

 

z B1120:

veškeré další odpady

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

z B2030:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů) s výjimkou odpadu WC mísy veškeré další odpady

 

 

z B2030:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů) pouze odpad WC mísy

B2040-B2130

 

 

 

z B3010:

následující odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace:

močovinoformaldehydové pryskyřice

melaminoformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

 

 

z B3010:

odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

následující odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace:

fenolformaldehydové pryskyřice

polyamidů

následující odpady fluorovaných polymerů (3):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

z B3030:

všechny ostatní

 

 

z B3030:

následující odpad bavlny:

přízový odpad (včetně odpadních vláken)

jiný odpad

následující odpad chemických vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):

syntetických vláken

umělých vláken

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

z B3060:

všechny ostatní

 

 

z B3060:

odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

B3065-B4030

 

 

 

z GB040

7112

2620 30

2620 90:

veškeré další odpady

 

 

z GB040

7112

2620 30

2620 90:

pouze struska ze zpracování mědi

 

 

 

GC010

z GC020:

veškeré další odpady

 

 

z GC020:

pouze odpad drátů, odpad z motorů

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Čínská Taipei

a)

b)

c)

d)

 

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad kobaltu

odpad vizmutu

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

odpad chromu

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad niklu

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

odpad wolframu

odpad hořčíku

odpad titania

odpad germania

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

z B1100:

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry s obsahem zinku

zinková struska z povrchu lázně technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

zinkové stěry

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

z B2040:

veškeré další odpady

 

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

B2060-B2130

 

 

 

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

 

z B3010:

veškeré další odpady

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Egypt

a)

b)

c)

d)

z B1010:

odpad chromu

 

 

z B1010:

veškeré další odpady

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

z B2040:

veškeré další odpady

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

z B3020:

odpad a výmět papíru a lepenky

jiný

2. netříděný odpad a výmět

z B3020:

veškeré další odpady

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Filipíny

a)

b)

c)

d)

z B1010:

odpad kobaltu

z B1010:

veškeré další odpady

 

 

z B1020:

odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

z B1020:

veškeré další odpady

 

 

 

B1030-B1115

 

 

z B1120:

kobalt, lanthan

z B1120:

veškeré další odpady

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

z B2030:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

z B2030:

keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Gruzie

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Guyana

a)

b)

c)

d)

 

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Hongkong (Čína)

a)

b)

c)

d)

z B1010:

odpad tantalu

 

 

z B1010:

veškeré další odpady

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

z B1100:

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

 

 

z B1100

veškeré další odpady

 

 

 

B1115

z B1120:

lanthanoidy (kovy vzácných zemin)

 

 

z B1120:

veškeré další odpady

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

polyacetalů

polyetherů

alkanů C10-C13 (změkčovadla)

následující odpady fluorovaných polymerů (4):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

 

 

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

ethylenu

styrenu

polypropylenu

polyethylentereftalátu

akrylonitrilu

butadienu

polyamidů

polybutylentereftalátu

polykarbonátů

polyfenylensulfidů

akrylových polymerů

polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

polysiloxanů

polymethylmethakrylátu

polyvinylalkoholu

polyvinylbutyralu

polyvinylacetátu

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Chile

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 


Chorvatsko

a)

b)

c)

d)

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Indie

a)

b)

c)

d)

 

 

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad niklu

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

odpad hořčíku

 

 

B1020

 

 

z B3010:

veškeré další odpady

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

polyethylentereftalátu

 

 

 

B3020

 

 

z B3030:

veškeré další odpady

 

z B3030:

použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 


Indonésie

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

z B2030:

keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá

 

 

z B2030:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

z B2040:

veškeré další odpady

 

 

B2040:

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithiumniob

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

z B3030:

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů

 

 

z B3030:

veškeré další odpady

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Izrael

a)

b)

c)

d)

 

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Jihoafrická republika

a)

b)

c)

d)

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 


Keňa

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

z B1100:

strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

zinkové stěry

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

z B1110:

tvrdý zinek

strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z povrchu lázně technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

 

 

z B1120:

veškeré další odpady

z B1120:

mangan

železo

zinek

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

z B3030:

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Cannabis sativa L.)

použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů, jiný than sorted

z B3030:

veškeré další odpady

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kostarika

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Kuba

a)

b)

c)

d)

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 


Kyrgyzstán

a)

b)

c)

d)

 

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Libanon

a)

b)

c)

d)

z B1010:

odpad chromu

z B1010:

veškeré další odpady

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

z B1100:

zinkové stěry

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry s obsahem zinku

zinková struska z povrchu lázně technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

z B2040:

veškeré další odpady

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

polyvinylalkoholu

polyvinylbutyralu

polyvinylacetátu

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

následující odpady fluorovaných polymerů (5):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

ethylenu

styrenu

polypropylenu

polyethylentereftalátu

akrylonitrilu

butadienu

polyacetalů

polyamidů

polybutylentereftalátu

polykarbonátů

polyetherů

polyfenylensulfidů

akrylových polymerů

alkanů C10-C13 (změkčovadla)

polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

polysiloxanů

polymethylmethakrylátu

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Lichtenštejnsko

a)

b)

c)

d)

 

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Macao (Čína)

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Malajsie

a)

b)

c)

d)

z B1010:

odpad niklu

odpad zinku

odpad wolframu

odpad tantalu

odpad hořčíku

odpad titania

odpad germania

odpad manganu

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad kovů vzácných zemin

odpad chromu

z B1010:

odpad molybdenu

odpad kobaltu

odpad vizmutu

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad thoria

z B1010

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad hliníku

odpad cínu

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

z B2040:

částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

z B2040:

veškeré další odpady

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

z B3050:

dřevěný odpad a drť, ať volně sypané nebo lisované do polen, briket, pelet nebo podobných forem

z B3050:

odpad korku: rozdrceného, granulovaného nebo na prach umletého korku

 

 

z B3060:

sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, nebo používané ke krmení zvířat, jinde neurčené nebo neuvedené (pouze rýžové otruby a další vedlejší produkty pod 2302 20 100/900)

odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

jiné odpady ze zemědělsko potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro lidskou spotřebu či krmení zvířat:

 

z B3060:

sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, nebo používané ke krmení zvířat, jinde neurčené nebo neuvedené (pouze rýžové otruby a další vedlejší produkty pod 2302 20 100/900)

jiné odpady ze zemědělsko potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro lidskou spotřebu či krmení zvířat:

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Malawi

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Mali

a)

b)

c)

d)

z B1010:

veškeré další odpady

z B1010:

odpad chromu

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

z B2040:

veškeré další odpady

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

síra v pevném stavu

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Maroko

a)

b)

c)

d)

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad wolframu

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad kobaltu

odpad hořčíku

odpad vizmutu

odpad zirkonia

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

 

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad mědi

odpad niklu

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

odpad titania

odpad manganu

odpad kovů vzácných zemin

odpad chromu

 

z B1020:

odpad antimonu

odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

odpad telluru

 

z B1020:

odpad berylia

odpad kadmia

odpad selenu

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

z B2030:

keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá

 

z B2030:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

 

B2040-B2130

 

 

 

z B3010:

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

styrenu

butadienu

polyacetalů

polyamidů

polybutylentereftalátu

polykarbonátů

polyetherů

polyfenylensulfidů

akrylových polymerů

alkanů C10-C13 (změkčovadla)

polysiloxanů

polymethylmethakrylátu

polyvinylbutyralu

polyvinylacetátu

následující odpady fluorovaných polymerů (6):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

 

z B3010

odpady plastů z následujících nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

ethylenu

polypropylenu

polyethylentereftalátu

akrylonitrilu

polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

polyvinylalkoholu

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

 

 

 

B3020-B3050

 

z B3060:

veškeré další odpady

 

z B3060:

kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldavsko

a)

b)

c)

d)

z B3020:

veškeré další odpady

z B3020:

nebělený sulfátový (kraftový) papír nebo lepenka nebo vlnitý papír nebo vlnitá lepenka

jiný papír nebo lepenka, vyrobené hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě

papír nebo lepenka, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin)

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Omán

a)

b)

c)

d)

z B1010:

všechny ostatní

z B1010:

odpad železa a oceli

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Pákistán

a)

b)

c)

d)

z B3060

vinný kal

 

 

 

B3140

 

 

 

z GN010 ex 0502 00:

odpad ze štětin z domácích nebo divokých prasat

 

 

 

 

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Paraguay

a)

b)

c)

d)

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 


Peru

a)

b)

c)

d)

 

z B3030:

odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně odpadu, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu

odpad bavlny (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

– koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Cannabis sativa L.)

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého konopí a ramie)

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abakových vláken (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a jiných rostlinných textilních vláken jinde neurčených a nezahrnutých

 

z B3030:

hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

lněná koudel a lněný odpad

odpad z chemických vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů

 

z B3060:

degras: zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

 

z B3060:

veškeré další odpady

 

z B3065:

odpad z jedlých tuků nebo olejů živočišného původu (např. oleje na smažení), pokud nevykazují vlastnosti z přílohy III Basilejské úmluvy [nebezpečné]

 

z B3065:

odpad z jedlých tuků nebo olejů rostlinného původu (např. oleje na smažení), pokud nevykazují vlastnosti z přílohy III Basilejské úmluvy [nebezpečné]

 

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006


Pobřeží slonoviny

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1250

 

 

 

z B3030:

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

 

 

 

B3140

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Ruská federace

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Seychely

a)

b)

c)

d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 


Srí Lanka

a)

b)

c)

d)

 

veškeré odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 


Thajsko

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

z B1100:

všechny ostatní

z B1100:

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithiumniob

z B2040:

veškeré další odpady

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

z B3010:

odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

následující odpady fluorovaných polymerů (7):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

z B3010:

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

 

 

 

B3020

 

 

z B3030:

odpad z chemických vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů

z B3030:

všechny ostatní

 

 

B3035

 

 

 

z B3040:

jiné odpady pryže (s výjimkou odpadů uvedených jinde)

z B3040:

odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

 

 

 

B3050-B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Tunisko

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020-B1220

 

 

 

 

B1230; B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020; B2030

 

 

 

z B2040:

veškeré další odpady

z B2040:

uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

chloridy sodný, draselný a vápenatý

karborundum (karbid křemíku)

 

 

B2060-B2130

 

 

 

z B3010:

následující odpady fluorovaných polymerů (8):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

z B3010:

odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů:

odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace

 

 

 

B3020

 

 

 

z B3030:

všechny ostatní

z B3030:

obnošené oděvy a použité textilní výrobky