EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0055

Směrnice Komise 2007/55/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl (Text s významem pro EHP )

OJ L 243, 18.9.2007, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implicitně zrušeno 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/55/oj

18.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/41


SMĚRNICE KOMISE 2007/55/ES

ze dne 17. září 2007,

kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (2), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (3), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (4), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise byla informována, že bude možná nutné na základě nových informací o toxikologii a příjmu ze strany spotřebitelů přezkoumat stávající maximální limity reziduí u azinfos-methylu. Komise požádala členský stát, který byl zpravodajem pro azinfos-methyl podle směrnice Rady 91/414/EHS (5), aby předložil návrh na přezkoumání maximálních limitů reziduí stanovených na úrovni Společenství. Tento návrh byl Komisi předložen.

(2)

Maximální limity reziduí na úrovni Společenství a limity, které doporučuje Codex Alimentarius, jsou stanoveny a hodnoceny na základě podobných postupů. Pro azinfos-methyl je v kodexu uvedeno několik maximálních limitů reziduí. Maximální limity reziduí na úrovni Společenství založené na maximálních limitech reziduí uvedených v kodexu byly také vyhodnoceny členským státem zpravodajem na základě nových informací o riziku pro spotřebitele.

(3)

Celoživotní a krátkodobá expozice spotřebitelů azinfos-methylu prostřednictvím potravin byla znovu posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací (6). Na tomto základě je vhodné stanovit nové maximální limity reziduí, které zajistí, aby nedošlo k nepřijatelné expozici spotřebitelů.

(4)

Aby se zajistila odpovídající ochrana spotřebitelů před expozicí reziduím, která jsou výsledkem nepovolených použití přípravků na ochranu rostlin, je třeba stanovit maximální limity reziduí pro příslušné kombinace přípravků/pesticidů na úrovni meze stanovitelnosti.

(5)

Je tedy nezbytné změnit maximální limity reziduí stanovené v přílohách směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby byl umožněn řádný dozor a kontrola zákazu jejich použití a aby byla zabezpečena ochrana spotřebitele.

(6)

Prostřednictvím Světové obchodní organizace byli obchodní partneři Společenství o těchto nových maximálních limitech reziduí informováni a jejich připomínky k těmto limitům budou zohledněny.

(7)

Směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze II směrnice 76/895/EHS se zrušuje řádek týkající se azinfos-methylu.

Článek 2

Směrnice 86/362/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 3

Směrnice 86/363/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 4

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 5

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. března 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 19. března 2008.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. září 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/8/ES (Úř. věst. L 63, 1.3.2007, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/27/ES (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 31).

(3)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/28/ES (Úř. věst. L 135, 26.5.2007, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/39/ES (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 25).

(5)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/52/ES (Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 3).

(6)  Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues), (přepracované vydání) vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s Výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PŘÍLOHA I

V části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se doplňuje nový řádek, který zní:

Rezidua pesticidů

Maximální limity v mg/kg

„azinfos-methyl

0,05 (*)

OBILOVINY“


PŘÍLOHA II

V části A přílohy II směrnice 86/363/EHS se doplňuje nový řádek, který zní:

 

Maximální limity v mg/kg (ppm)

Rezidua pesticidů

v tuku obsaženém v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod položkami č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602 (1) (4)

v syrovém kravském mléce a v plnotučném kravském mléce uvedeném v příloze I pod položkou č. 0401; pro ostatní potraviny položek č. 0401, 0402, 0405 00 a 0406 podle (2) (4)

v čerstvých vejcích bez skořápek, pokud jde o ptačí vejce a žloutky uvedené v příloze I pod položkami č. 0407 00 a 0408 (3) (4)

„azinfos-methyl

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.“


PŘÍLOHA III

V části A přílohy II směrnice 90/642/EHS se doplňuje nový řádek, který zní:

„Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Azinfos-methyl

1.   

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

i)

CITRUSOVÉ PLODY

0,05 (1)

Grapefruity

 

Citrony

 

Kyselé lajmy

 

Mandarinky (včetně klementinek a ostatních hybridů)

 

Pomeranče

 

Šedok (pomelo)

 

Ostatní

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

0,5

Mandle

 

Para ořechy

 

Kešú ořechy

 

Kaštany jedlé

 

Kokosové ořechy

 

Lískové ořechy

 

Makadamie

 

Pekanové ořechy

 

Piniové oříšky

 

Pistácie

 

Vlašské ořechy

 

Ostatní

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

0,5 (2)

Jablka

 

Hrušky

 

Kdoule

 

Ostatní

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

0,5 (2)

Meruňky

 

Třešně a višně

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

Švestky a slívy

 

Ostatní

 

v)

BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

 

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

0,05 (1)

Hrozny stolní

 

Hrozny moštové

 

b)

Jahody (kromě lesních)

0,5 (2)

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

0,5 (2)

Ostružiny

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

Ostružinomaliny

 

Maliny

 

Ostatní

 

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)

 

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

 

Klikva

0,1

Rybíz (červený, bílý a černý)

0,5 (2)

Angrešt

0,5 (2)

Ostatní

0,05 (1)

e)

Planě rostoucí bobulové ovoce a plody

0,05 (1)

vi)

RŮZNÉ

0,05 (1)

Avokádo

 

Banány

 

Datle

 

Fíky

 

Kiwi

 

Kumkvat

 

Liči

 

Mango

 

Olivy (pro přímou spotřebu)

 

Olivy (pro lisování oleje)

 

Papája

 

Mučenka

 

Ananas

 

Granátová jablka

 

Ostatní

 

2.   

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

0,05 (1)

Řepa salátová

 

Mrkev

 

Kasava

 

Celer bulvový

 

Křen

 

Topinambury

 

Pastinák

 

Petržel kořenová

 

Ředkvička

 

Černý kořen

 

Batáty

 

Tuřín

 

Vodnice

 

Jam

 

Ostatní

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

Česnek

 

Cibule kuchyňská

 

Šalotka

 

Cibule jarní

 

Ostatní

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

a)

Lilkovité

0,05 (1)

Rajčata

 

Paprika zeleninová

 

Lilek

 

Okra

 

Ostatní

 

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

Okurky salátové

0,2

Okurky nakládačky

 

Cukety

 

Ostatní

0,05 (1)

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,05 (1)

Melouny cukrové

 

Tykve

 

Melouny vodní

 

Ostatní

 

d)

Kukuřice cukrová

0,05 (1)

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

Brokolice

 

Květák

 

Ostatní

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

Kapusta růžičková

 

Kapusta hlávková a zelí hlávkové

 

Ostatní

 

c)

Košťálová zelenina listová

 

Pekingské zelí

 

Kadeřávek

 

Ostatní

 

d)

Kedlubny

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

0,05 (1)

a)

Salát a podobná zelenina

 

Řeřicha setá

 

Polníček

 

Salát hlávkový

 

Endivie

 

Večernice (ruccola)

 

Listy a řapíky brukve včetně listů vodnice

 

Ostatní

 

b)

Špenát a podobná zelenina

 

Špenát

 

Mangold (řapíky)

 

Ostatní

 

c)

Potočnice lékařská

 

d)

Čekanka salátová

 

e)

Čerstvé bylinky

 

Kerblík

 

Pažitka

 

Petrželová nať

 

Celerová nať

 

Ostatní

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,05 (1)

Fazolové lusky

 

Vyluštěná fazolová semena

 

Hrachové lusky

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

Ostatní

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,05 (1)

Chřest

 

Kardy

 

Celer řapíkatý

 

Fenykl sladký

 

Artyčoky

 

Pór

 

Reveň

 

Ostatní

 

viii)

HOUBY

0,05 (1)

a)

Houby pěstované

 

b)

Houby volně rostoucí

 

3.

Luštěniny

0,05 (1)

Fazole

 

Čočka

 

Hrách

 

Vlčí bob

 

Ostatní

 

4.   

Olejnatá semena

Lněná semena

 

Jádra podzemnice olejné

 

Mák

 

Sezamová semena

 

Slunečnicová semena

 

Semena řepky

 

Sójové boby

 

Hořčičná semena

 

Bavlníková semena

0,2

Semena konopí

 

Ostatní

0,05 (1)

5.

Brambory

0,05 (1)

Konzumní brambory rané

 

Konzumní brambory pozdní

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,1 (1)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Dočasný maximální limit reziduí platný do 18. září 2008. Po tomto datu bude maximální limit reziduí činit 0,05 () mg/kg, dokud nebude změněn směrnicí nebo nařízením.“


Top