Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0243

2007/243/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2007 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2007) 1663) (Text s významem pro EHP)

OJ L 106, 24.4.2007, p. 55–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/243/oj

24.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/55


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. dubna 2007

o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

(oznámeno pod číslem K(2007) 1663)

(Pouze anglické, dánské, finské, francouzské, italské, německé, nizozemské, portugalské, řecké, španělské a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/243/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (2), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci Výboru zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 5 nařízení (EHS) č. 729/70 a článek 7 nařízení (ES) č. 1258/1999, jakož i čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1663/95 ze dne 7. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF (3), stanoví, že Komise provede nezbytná šetření, sdělí členským státům výsledky těchto šetření, seznámí se s připomínkami členských států, svolá dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně sdělí své závěry členským státům.

(2)

Členské státy měly možnost požádat o zahájení smírčího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zpráva vydaná po ukončení tohoto řízení byla posouzena Komisí.

(3)

Články 2 a 3 nařízení (EHS) č. 729/70, jakož i článek 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 stanoví, že lze financovat pouze náhrady při vývozu do třetích zemí a intervence zaměřené na stabilizaci zemědělských trhů, které byly poskytnuty nebo prováděny na základě předpisů Společenství v rámci společné organizace zemědělských trhů.

(4)

Na základě provedených šetření, výsledků dvoustranných jednání a smírčích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy nesplňuje tyto podmínky a nelze ji tudíž financovat v rámci záruční sekce EZOZF.

(5)

Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci záruční sekce EZOZF a které se nevztahují na výdaje vynaložené dříve než dvacet čtyři měsíců přecházejících písemnému sdělení, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky šetření.

(6)

Pro případy, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v rámci souhrnné zprávy vyhodnocení částek, které je třeba vyloučit z důvodu jejich neslučitelnosti s předpisy Společenství.

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které může Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora ve věcech projednaných ke dni 25. ledna 2007 a týkajících se záležitostí, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výdaje schválených platebních agentur členských států, které byly vykázány v rámci záruční sekce EZOZF a které jsou uvedeny v příloze, jsou vyloučeny z financování Společenství, neboť nejsou v souladu s předpisy Společenství.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Španělskému království, Finské republice, Francouzské republice, Řecké republice, Irsku, Italské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království, Rakouské republice, Portugalské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 18. dubna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1287/95 (Úř. věst. L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  Úř. věst. L 158, 8.7.1995, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 465/2005 (Úř. věst. L 77, 23.3.2005, s. 6).


PŘÍLOHA

Celkové opravy – rozpočtový bod 6 7 0 1

Členský stát

Odvětví

RR

Důvod

Druh

%

Měna

Částka

Již provedené odpočty

Finanční dopad

AT

Finanční audit – překročení

2005

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

Celkem AT

 

 

 

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

BE

Účetní závěrka

2001

Účetní závěrka za rok 2001

přesná

 

EUR

–45 922,50

–45 922,50

0,00

BE

Účetní závěrka

2003

Účetní závěrka za rok 2003

přesná

 

EUR

–53 786,11

–29 109,11

–24 677,00

Celkem BE

 

 

 

 

EUR

–99 708,61

–75 031,61

–24 677,00

DE

Účetní závěrka

2003

Účetní závěrka za rok 2003

přesná

 

EUR

–2 372 552,57

0,00

–2 372 552,57

DE

Účetní závěrka

2004

Účetní závěrka za rok 2004

přesná

 

EUR

– 848 720,33

0,00

– 848 720,33

DE

Účetní závěrka

2005

Účetní závěrka za rok 2005

přesná

 

EUR

–1 475 549,22

0,00

–1 475 549,22

DE

Finanční audit – opožděné platby

2005

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

– 123 145,69

– 188 245,69

65 100,00

DE

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

– 134 267,39

0,00

– 134 267,39

Celkem DE

 

 

 

 

EUR

–4 954 235,20

– 188 245,69

–4 765 989,51

DK

Vývozní náhrady

2000

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

2 %

DKK

–4 042 587,64

0,00

–4 042 587,64

DK

Vývozní náhrady

2000

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

5 %

DKK

–1 694 642,72

0,00

–1 694 642,72

DK

Vývozní náhrady

2001

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

2 %

DKK

–11 636 374,73

0,00

–11 636 374,73

DK

Vývozní náhrady

2001

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

5 %

DKK

–5 847 108,45

0,00

–5 847 108,45

DK

Vývozní náhrady

2002

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

2 %

DKK

–14 620 538,05

0,00

–14 620 538,05

DK

Vývozní náhrady

2002

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

5 %

DKK

–6 732 926,94

0,00

–6 732 926,94

DK

Vývozní náhrady

2003

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

2 %

DKK

–3 239 587,36

0,00

–3 239 587,36

DK

Vývozní náhrady

2003

Nedostatečné provádění kontrol záměny

paušální

5 %

DKK

–1 450 243,99

0,00

–1 450 243,99

DK

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

Celkem DK

 

 

 

 

DKK

–49 264 009,88

0,00

–49 264 009,88

Celkem DK

 

 

 

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

ES

Finanční audit – opožděné platby

2004

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–9 070 409,96

–9 197 146,98

126 737,02

ES

Finanční audit – opožděné platby

2005

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–7 923 714,21

–7 940 441,61

16 727,40

ES

Finanční audit – překročení

2005

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

339 296,14

339 296,14

0,00

ES

Ovoce a zelenina – ořechy (jiná opatření)

2003

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–28 111 606,97

0,00

–28 111 606,97

ES

Ovoce a zelenina – ořechy (jiná opatření)

2004

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–32 542 235,13

0,00

–32 542 235,13

ES

Ovoce a zelenina – zpracování rajčat

2003

Rajčata byla dodána mimo obvyklé úřední hodiny příslušných orgánů, a proto nemohla být odpovídajícím způsobem zkontrolována; záznamy nejsou dostatečně uvedeny v soulad s oficiálním účetnictvím

paušální

5 %

EUR

–1 850 032,92

0,00

–1 850 032,92

ES

Ovoce a zelenina – zpracování rajčat

2004

Rajčata byla dodána mimo obvyklé úřední hodiny příslušných orgánů, a proto nemohla být odpovídajícím způsobem zkontrolována; záznamy nejsou dostatečně uvedeny v soulad s oficiálním účetnictvím

paušální

5 %

EUR

–2 240 283,54

0,00

–2 240 283,54

ES

Opatření v oblasti propagace

2003

Nezpůsobilost programu

přesná

 

EUR

–20 244,02

0,00

–20 244,02

ES

Opatření v oblasti propagace

2004

Nezpůsobilost programu

přesná

 

EUR

–70 997,92

0,00

–70 997,92

ES

Opatření v oblasti propagace

2003

Nedostatky v účetních a technických kontrolách

paušální

10 %

EUR

– 438 782,10

0,00

– 438 782,10

ES

Opatření v oblasti propagace

2004

Nedostatky v účetních a technických kontrolách

paušální

10 %

EUR

– 500 158,94

0,00

– 500 158,94

ES

Opatření v oblasti propagace

2005

Nedostatky v účetních a technických kontrolách

paušální

10 %

EUR

– 262 486,51

0,00

– 262 486,51

ES

Opatření v oblasti propagace

2006

Nedostatky v účetních a technických kontrolách

paušální

10 %

EUR

–32 893,85

0,00

–32 893,85

Celkem ES

 

 

 

 

EUR

–82 724 549,93

–16 798 292,45

–65 926 257,48

FR

OTMS

2001

Nedostatečná a chybějící fyzická kontrola operací

paušální

10 %

EUR

–2 150 231,66

0,00

–2 150 231,66

FR

OTMS

2002

Nedostatečná a chybějící fyzická kontrola operací

paušální

10 %

EUR

–4 742 809,12

0,00

–4 742 809,12

FR

OTMS

2003

Nedostatečná a chybějící fyzická kontrola operací

paušální

10 %

EUR

–1 792 725,04

0,00

–1 792 725,04

FR

Ovoce a zelenina – zpracování broskví a hrušek

2003

Několik plateb proběhlo až po stanovené lhůtě

přesná

 

EUR

–22 494,75

0,00

–22 494,75

FR

Veřejné skladování alkoholu

2001

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–2 226,40

0,00

–2 226,40

FR

Veřejné skladování alkoholu

2002

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–14 188,94

0,00

–14 188,94

FR

Rozvoj venkova, záruční sekce – nová opatření

2003

Nedostatky sekundárních kontrol

paušální

2 %

EUR

–1 995 633,00

0,00

–1 995 633,00

FR

Rozvoj venkova, záruční sekce – nová opatření

2003

Nedostatky kontrolního systému „zvýhodněných půjček“: nedostatečné kontroly dokladů o platbě a reálné podobě investic

paušální

5 %

EUR

–2 931 588,00

0,00

–2 931 588,00

FR

Rozvoj venkova, záruční sekce – nová opatření

2004

Nedostatky sekundárních kontrol

paušální

2 %

EUR

–2 568 245,00

0,00

–2 568 245,00

Celkem FR

 

 

 

 

EUR

–16 220 141,91

0,00

–16 220 141,91

GR

Přímé platby

2004

LPIS není plně funkční podle požadované normy a kontroly na místě byly stále prováděny příliš pozdě, a proto nebyly plně účinné

paušální

5 %

EUR

–14 991 119,26

0,00

–14 991 119,26

GR

Přímé platby

2004

LPIS není plně funkční podle požadované normy a kontroly na místě byly stále prováděny příliš pozdě, a proto nebyly plně účinné

paušální

10 %

EUR

–20 792 615,42

0,00

–20 792 615,42

GR

Přímé platby

2005

LPIS není plně funkční podle požadované normy a kontroly na místě byly stále prováděny příliš pozdě, a proto nebyly plně účinné

paušální

5 %

EUR

–27 702,71

0,00

–27 702,71

GR

Přímé platby

2005

LPIS není plně funkční podle požadované normy a kontroly na místě byly stále prováděny příliš pozdě, a proto nebyly plně účinné

paušální

10 %

EUR

–30 657,51

0,00

–30 657,51

GR

Ovoce a zelenina – zpracování rajčat

2003

Údaje uvedené v záznamech nebyly uvedeny v soulad s oficiálním vyúčtováním organizace producentů; organizace producentů předala údaje bez informací o výnosu

paušální

5 %

EUR

–1 231,08

0,00

–1 231,08

GR

Ovoce a zelenina – zpracování rajčat

2004

Údaje uvedené v záznamech nebyly uvedeny v soulad s oficiálním vyúčtováním organizace producentů; organizace producentů předala údaje bez informací o výnosu

paušální

5 %

EUR

– 417 259,82

0,00

– 417 259,82

GR

POSEI

2003

Chybí dostatečný důkaz, že byla podpora předána konečnému uživateli; nedostatečné kontroly dovozu zboží na ostrov, chybí Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS)

paušální

5 %

EUR

– 952 833,44

0,00

– 952 833,44

GR

POSEI

2004

Chybí dostatečný důkaz, že byla podpora předána konečnému uživateli; nedostatečné kontroly dovozu zboží na ostrov, chybí Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS)

paušální

5 %

EUR

– 952 833,58

0,00

– 952 833,58

GR

Rozvoj venkova, záruční sekce – doprovodná opatření

2001

Celková částka měsíčních prohlášení přesahuje částku ročního prohlášení

přesná

 

EUR

–67 732,00

0,00

–67 732,00

Celkem GR

 

 

 

 

EUR

–38 233 984,82

0,00

–38 233 984,82

IE

Finanční audit – opožděné platby

2004

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–1 021 717,84

–1 232 358,00

210 640,16

IE

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

– 122 295,66

– 122 295,66

0,00

IE

Sušené mléko na kasein

2002

Nedostatečná kontrola výrobního procesu

paušální

5 %

EUR

– 676 675,34

0,00

– 676 675,34

IE

Sušené mléko na kasein

2003

Nedostatečná kontrola výrobního procesu

paušální

5 %

EUR

–1 444 677,65

0,00

–1 444 677,65

IE

Sušené mléko na kasein

2004

Nedostatečná kontrola výrobního procesu

paušální

5 %

EUR

– 378 635,48

0,00

– 378 635,48

Celkem IE

 

 

 

 

EUR

–3 644 001,97

–1 354 653,66

–2 289 348,31

IT

Finanční audit – opožděné platby

2004

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–48 554 937,39

–48 865 275,10

310 337,71

IT

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

–47 896,46

–47 896,46

0,00

IT

Rozvoj venkova, záruční sekce – nová opatření

2003

Nedostatečná kontrola minimálních norem; neúplná analýza rizik, pokud jde o výběr příjemců podpory, kteří musí být předmětem kontroly na místě

paušální

2 %

EUR

– 292 013,00

0,00

– 292 013,00

IT

Víno – restrukturalizace

2003

Nadhodnocení ploch vinic

přesná

 

EUR

– 791 044,51

0,00

– 791 044,51

IT

Víno – restrukturalizace

2004

Nadhodnocení ploch vinic

přesná

 

EUR

–1 587 599,85

0,00

–1 587 599,85

Celkem IT

 

 

 

 

EUR

–51 273 491,21

–48 913 171,56

–2 360 319,65

LU

Finanční audit – opožděné platby

2005

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–89 099,53

–89 099,53

0,00

LU

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

– 132 471,39

–42 350,66

–90 120,73

LU

Finanční audit – překročení

2005

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

–14 637,53

–14 637,53

0,00

Celkem LU

 

 

 

 

EUR

– 236 208,45

– 146 087,72

–90 120,73

NL

Účetní závěrka

2003

Účetní závěrka za rok 2003

přesná

 

EUR

– 159 196,13

0,00

– 159 196,13

NL

Vývozní náhrady

1999

Nedostatečný počet kontrol záměny

paušální

5 %

EUR

–1 337 421,43

0,00

–1 337 421,43

NL

Vývozní náhrady

2000

Nedostatečný počet kontrol záměny

paušální

5 %

EUR

–15 460 584,91

0,00

–15 460 584,91

NL

Vývozní náhrady

2001

Nedostatečný počet kontrol záměny

paušální

5 %

EUR

–9 866 616,71

0,00

–9 866 616,71

Celkem NL

 

 

 

 

EUR

–26 823 819,18

0,00

–26 823 819,18


Celkové opravy – rozpočtový bod 05 07 01 07

Členský stát

Odvětví

RR

Důvod

Druh

%

Měna

Částka

Již provedené odpočty

Finanční dopad

FI

Finanční audit – opožděné platby

2005

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–59 957,06

– 930 760,36

870 803,30

FI

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

–4 383,80

–4 383,80

0,00

Celkem FI

 

 

 

 

EUR

–64 340,86

– 935 144,16

870 803,30

GB

Finanční audit – opožděné platby

2003

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–18 692,31

0,00

–18 692,31

GB

Finanční audit – opožděné platby

2004

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

–53 718 181,34

–54 438 176,05

719 994,71

GB

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

– 177 600,74

– 177 600,74

0,00

GB

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

GBP

–5 043,95

–5 043,95

0,00

GB

Navrácené částky

2003

Chybná klasifikace nesrovnalostí

přesná

 

GBP

–23 387,80

0,00

–23 387,80

Celkem GB

 

 

 

 

EUR

–53 914 474,39

–54 615 776,79

701 302,40

Celkem GB

 

 

 

 

GBP

–28 431,75

–5 043,95

–23 387,80

PT

Finanční audit – opožděné platby

2005

Nedodržení platebních lhůt

přesná

 

EUR

– 400 433,43

– 521 198,20

120 764,77

PT

Finanční audit – překročení

2003

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

–30 352,11

0,00

–30 352,11

PT

Finanční audit – překročení

2004

Překročení finančních stropů

přesná

 

EUR

– 139,80

– 139,80

0,00

Celkem PT

 

 

 

 

EUR

– 430 925,34

– 521 338,00

90 412,66


Top