Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0447

Nařízení Komise (ES) č. 447/2007 ze dne 23. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

OJ L 106, 24.4.2007, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 323–325 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/447/oj

24.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 447/2007

ze dne 23. dubna 2007

o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (2) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (3). Je vhodné změnit několik ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 (4), v němž se stále vyskytují odkazy na nařízení (ES) č. 1260/2001, aby se zohlednil uvedený vývoj.

(2)

Článkem 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 se stanoví základní produkty, za něž se zaměňují některé zemědělské produkty a produkty získané zpracováním základních produktů pro účely poskytování vývozních náhrad v souladu s uvedeným nařízením.

(3)

Produkty, které mají být zaměňovány za sušené plnotučné mléko (skupina produktů 3), jsou uvedeny v čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 1043/2005. Druhý pododstavec čl. 3 odst. 4 však umožňuje příslušnému orgánu na žádost dotyčné osoby zaměňovat pro stanovení náhrady, která má být vyplacena, produkty uvedené v tomto odstavci za kombinaci sušeného odstředěného mléka (skupina produktů 2), kvůli jeho obsahu beztučné sušiny, nebo za máslo (skupina produktů 6), kvůli jeho obsahu mléčného tuku.

(4)

Prudkým snížením sazeb náhrad pro sušené plnotučné mléko a sušené odstředěné mléko vzhledem k sazbám náhrady použitelné pro máslo vzniká možnost, že provozovatelé budou stále více žádat, aby se využívala ustanovení čl. 3 odst. 4 druhého pododstavce s cílem požadovat náhradu, pokud jde o obsah mléčného tuku, obsaženého v produktech, které by za běžných okolností byly zaměněny za sušené plnotučné mléko. Tato možnost představuje riziko vyplácení vyšší náhrady pro zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží neuvedeného v příloze I, než jaká by se použila pro tyto produkty vyvážené v nezpracovaném stavu, a proto není v souladu s nařízením rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (5), a zejména čl. 31 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.

(5)

Je tudíž vhodné zrušit čl. 3 odst. 4 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1043/2005, aniž by tím byla dotčena možnost zavedení podobného opatření, jestliže pomine uvedené riziko. Nicméně za situace, kdy se nařízením Komise (ES) č. 61/2007 ze dne 25. ledna 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro plnotučné sušené mléko a mléčné výrobky (6), snížila na nulu sazba vývozních náhrad pro plnotučné sušené mléko s účinností od 26. ledna 2007, mohly již některé členské státy mít za to, že již není vhodné vyhovět novým žádostem provozovatelů na využívání odchylky uvedené v čl. 3 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1043/2005. V zájmu harmonizace reakcí členských států na žádosti obdržené od 26. ledna 2007 je vhodné stanovit určité datum, po kterém by členské státy neměly vyhovět novým žádostem o zaměňování podle uvedeného ustanovení.

(6)

Článek 43 nařízení (ES) č. 1043/2005 stanoví, že žádosti o osvědčení o náhradě kromě žádostí, které se týkají projektů potravinové pomoci, platí jen tehdy, složí-li se jistota, která se rovná 25 % požadované částky. Tato jistota se složí, aby se zajistilo, že držitel osvědčení o náhradě žádá o náhrady rovnající se částce, na kterou bylo vydáno osvědčení na zboží, vyvážené v období platnosti osvědčení o náhradě. Sazba záruky byla stanovena v době, kdy počet žádostí o osvědčení byl značně větší než částka, která mohla být poskytnuta. Po neustálém snižování sazeb náhrad pro zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží neuvedeného v příloze I, se počet žádostí o osvědčení značně snížil. Za těchto okolností se šance provozovatelů, předkládajících žádosti za účelem spekulace, značně snížily. Je vhodné snížit odpovídajícím způsobem výši jistoty.

(7)

V příloze VIII k nařízení (ES) č. 1043/2005 jsou tyto údaje uvedeny v 21 z 23 jazyků Společenství. V této příloze by měly být uvedeny také ve dvou dalších jazycích, konkrétně v irském a maltském jazyce.

(8)

Nařízení (ES) č. 1043/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Řídící výbor pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1043/2005 se mění takto:

1.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se slova „nařízení (ES) č. 1260/2001“ nahrazují slovy:

„nařízení (ES) č. 318/2006 (7)

b)

v druhém pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

příloha VII nařízení (ES) č. 318/2006;“.

2.

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se zrušuje druhý pododstavec;

b)

odstavec 8 se mění takto:

i)

v úvodní části se slova „nařízení (ES) č. 1260/2001“ nahrazují slovy: „nařízení (ES) č. 318/2006“,

ii)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 318/2006, kromě směsí získaných částečně použitím produktů uvedených v nařízení (ES) č. 1784/2003;

d)

produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) a g) nařízení (ES) č. 318/2006, kromě směsí získaných částečně použitím produktů uvedených v nařízení (ES) č. 1784/2003.“

3.

V prvním pododstavci článku 43 se údaj „25 %“ nahrazuje údajem „15 %“.

4.

V prvním pododstavci čl. 44 odst. 4 se údaj „25 %“ nahrazuje údajem „15 %“.

5.

V příloze II se poznámka pod čarou 4, týkající se sloupce 6, „Cukr, melasa nebo isoglukosa“, nahrazuje tímto:

„(4)

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).“

6.

V příloze III, pod popisem týkajícím se kódu KN 2905 43 00 Mannitol, se první odstavec nahrazuje tímto:

„Získaný ze sacharosy obsažené v nařízení (ES) č. 318/2006“.

7.

Příloha VIII se mění takto:

a)

po zápise ve francouzském jazyce se vkládá tato odrážka:

„—

v irštině: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]“;

b)

po zápise v maďarském jazyce se vkládá tato odrážka:

„—

v maltštině: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1043/2005 se však nadále používá pro produkty, které získaly se souhlasem příslušného orgánu zaměnitelnost, na kterou se odkazuje v tomto ustanovení, před 17. únorem 2007 a na jejichž vývoz se vztahovala osvědčení o náhradě, u nichž se žádalo o stanovení náhrady předem podle článku 29 uvedeného nařízení před 1. březnem 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 247/2007 (Úř. věst. L 69, 9.3.2007, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(6)  Úř. věst. L 19, 26.1.2007, s. 8.

(7)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.“;


Top