Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0445

Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007 , kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění)

OJ L 106, 24.4.2007, p. 24–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 186 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/445/oj

24.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2007

ze dne 23. dubna 2007,

kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2991/94 ze dne 5. prosince 1994, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 577/97 ze dne 1. dubna 1997, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (3), bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Nařízení (ES) č. 2991/94 stanoví, že obchodní označení uvedené v jeho článku 1 musí odpovídat označením uvedeným v příloze. Pro toto pravidlo však existují výjimky. Zejména toto pravidlo neplatí pro označení výrobků, jejichž přesná povaha vyplývá jednoznačně z jejich tradičního používání, a nebo pokud je označení jednoznačně použito pro popis charakteristické vlastnosti výrobku. Proto je třeba přijmout prováděcí pravidla k uvedenému ustanovení.

(3)

Je třeba dodržovat čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2991/94, jenž stanoví, že uvedené nařízení se použije, aniž je dotčeno nařízení (EHS) č. 1898/87. Cíl obou nařízení je v podstatě stejný, totiž neuvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o pravou povahu daných výrobků. V zájmu zajištění vnitřní soudržnosti práva Společenství je nutno vydat v jednom právním textu prováděcí pravidla k nařízením (ES) č. 2991/94 a (EHS) č. 1898/87, pokud jde o používání označení „máslo“.

(4)

V zájmu jasného vymezení rozsahu odchylek uvedených v nařízení (ES) č. 2991/94 je třeba vypracovat úplný seznam příslušných označení, včetně popisu výrobků, kterých se týkají.

(5)

První kritérium pro odchylky stanovené v čl. 2 odst. 2 třetím pododstavci první odrážce nařízení (ES) č. 2991/94 se týká tradičního charakteru označení. Tento tradiční charakter se považuje za prokázaný, pokud bylo dané označení používáno před 9. dubnem 1997 po dobu rovnající se nejméně době, která je obvykle přisuzována jedné lidské generaci. Odchylky je nutno omezit na výrobky, u nichž se označení skutečně používá, aby nedošlo ke ztrátě jejich tradičního charakteru.

(6)

Druhé kritérium uvedené odchylky se týká používání označení v příloze k nařízení (ES) č. 2991/94 za účelem popisu charakteristických rysů výrobků uváděných na trh. V těchto případech se odchylka vztahuje logicky na výrobky, které nejsou uvedeny v této příloze.

(7)

Tuto odchylku je nutno omezit na výrobky, které byly uvedeny na trh ke dni 9. dubna 1997. Členské státy k tomuto datu předložily Komisi seznam výrobků, u nichž předpokládaly, že splňují kritéria pro tuto odchylku na jejich území.

(8)

Rozhodnutí Komise 88/566/EHS ze dne 28. října 1988, kterým se stanoví seznam výrobků uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 (5), již obsahuje odchylky, pokud jde o označení „máslo“; a tyto odchylky je třeba brát v úvahu.

(9)

V seznamu Společenství uvedeném v nařízení (ES) č. 2991/94 by měla být označení příslušných výrobků uvedena pouze v jazycích Společenství, v nichž je možné tato označení používat.

(10)

Označení na etiketách potravin obsahující výrobky definované v příloze k nařízení (ES) č. 2991/94 nebo koncentrované výrobky definované v čl. 2 odst. 2 třetím pododstavci druhé odrážce stejného nařízení mohou odkazovat na odpovídající označení stanovená v uvedené příloze za předpokladu, že jsou dodržena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (6), a tudíž není třeba, aby se v seznamu uvedených odchylek uváděly takové potraviny.

(11)

S ohledem na současné technické podmínky by jakákoli povinnost uvádět přesný obsah tuku působila značné praktické potíže. Je tudíž třeba v tomto ohledu přijmout zvláštní ustanovení.

(12)

Nařízení (ES) č. 2991/94 a (EHS) č. 1898/87 se vztahují na složené výrobky, jejichž podstatnou součástí je máslo. Je tedy u těchto výrobků třeba používat jednotný režim, přičemž je třeba brát v úvahu ustanovení čl. 2 odst. 3 (EHS) č. 1898/87. Rozsah působnosti uvedeného odstavce je tudíž třeba definovat jasněji, pokud jde o složené výrobky, jejichž podstatnou součástí je máslo, tím, že se stanoví objektivní kritéria pro určení, zda je podstatnou součástí složeného výrobku skutečně máslo a zda je tudíž označení „máslo“ opodstatněné. Nejvhodnějším kritériem je podle všeho obsah mléčného tuku v konečném výrobku nejméně 75 %.

(13)

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 2991/94 stanoví, že obchodní označení uvedená v příloze uvedeného nařízení jsou vyhrazena pro výrobky, jež splňují kritéria stanovená v uvedené příloze. Obchodní názvy, jejichž součástí jsou uvedená označení, je možné nadále používat výhradně pro výrobky, jež splňují uvedená kritéria.

(14)

Skutečné podmínky na trhu prokáží, zda bude vhodné přijmout později opatření týkající se složených výrobků, jejichž hlavní složkou je margarín nebo složené tuky.

(15)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Seznam výrobků, na které se vztahuje čl. 2 odst. 2 třetí pododstavec první odrážka nařízení (ES) č. 2991/94, je uveden v příloze I tohoto nařízení.

2.   Toto nařízení se nepoužije na označení uvedená v příloze rozhodnutí 88/566/EHS, která obsahují slovo „máslo“ v některém z jazyků Společenství.

Článek 2

1.   Údaj o obsahu tuku podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2991/94 musí splňovat tyto podmínky:

a)

průměrný obsah tuku musí být vyznačen bez použití desetinných míst;

b)

průměrný obsah tuku se nesmí lišit o více než jedno procento od deklarovaného procenta. Jednotlivé vzorky se nesmí lišit o více než dvě procenta od deklarovaného procenta;

c)

průměrný obsah tuku musí vždy vyhovět limitům stanoveným v příloze nařízení (ES) č. 2991/94.

2.   Odchylně od odstavce 1 musí obsah tuku deklarovaný pro produkty uvedené v částech A1, B1 a C1 přílohy nařízení (ES) č. 2991/94 odpovídat minimálnímu obsahu tuku produktu.

3.   Metoda, která se použije pro přezkoušení dodržování ustanovení odstavce 1, je stanovena v příloze II.

Článek 3

1.   Označení „máslo“ je možné používat pouze pro složené výrobky, jejichž podstatnou součástí ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1898/87 je máslo, pokud konečný produkt obsahuje nejméně 75 % mléčného tuku a byl vyroben výhradně z másla ve smyslu části A1 přílohy nařízení (ES) č. 2991/94 a z jiných přidaných složek uvedených v popisu.

2.   Označení „máslo“ je možné používat pro složené výrobky obsahující méně než 75 %, ale alespoň 62 % mléčného tuku, pokud jsou splněny ostatní podmínky uvedené v odstavci 1 a pokud označení výrobku obsahuje text „máselný přípravek“.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 je možné používat označení „máslo“ ve spojení se slovem nebo slovy označujícími výrobky uvedené v příloze III obsahující nejméně 34 % mléčného tuku.

4.   Používání označení „máslo“ podle odstavců 1, 2 a 3 je podmíněno splněním podmínky uvedení obsahu mléčného tuku na etiketě a na obchodní úpravě výrobků, jakož i celkového obsahu tuku, pokud ostatní přidané složky obsahují tuk.

5.   Údaj „máselný přípravek“ podle odstavce 2 a údaje uvedené v odstavci 4 musí být umístěny na snadno viditelném místě a být dobře čitelné.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 577/97 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2007.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 316, 9.12.1994, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 182, 3.7.1987, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

(3)  Úř. věst. L 87, 2.4.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 568/1999 (Úř. věst. L 70, 17.3.1999, s. 11).

(4)  Viz příloha IV.

(5)  Úř. věst. L 310, 16.11.1988, s. 32. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 98/144/ES (Úř. věst. L 42, 14.2.1998, s. 61).

(6)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/142/ES (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 110).


PŘÍLOHA I

I.

(španělsky)

„Mantequilla de Soria“ nebo „Mantequilla de Soria dulce“ nebo „Mantequilla de Soria azucarada“: pro slazený aromatizovaný mléčný výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 39 %

II.

(dánsky)

III.

(německy)

„Butterkäse“: pro poloměkký sýr z kravského mléka tučné konsistence s obsahem mléčného tuku v sušině nejméně 45 %

„Kräuterbutter“: pro přípravek z másla obsahující byliny s obsahem mléčného tuku nejméně 62 %

„Milchmargarine“: pro margarín obsahující nejméně 5 % plnotučného mléka, odstředěného mléka nebo jiných vhodných mléčných výrobků

IV.

(řecky)

V.

(anglicky)

„Brandy butter“, „Sherry butter“, „Rum butter“: pro slazený alkoholický výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 20 %

„Buttercream“: pro slazený výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 22,5 %

VI.

(francouzsky)

„Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine“: pro výrobky obsahující mořské potraviny s obsahem mléčného tuku nejméně 10 %

VII.

(italsky)

VIII.

(nizozemsky)

IX.

(portugalsky)

X.

(finsky)

„Munavoi“: pro výrobek obsahující vejce s obsahem mléčného tuku nejméně 35 %

XI.

(švédsky)

„flytande margarin“: pro tekutý výrobek obsahující nejméně 80 % rostlinných tuků (jako margarín), který není roztíratelný

„messmör“: fpro mléčný výrobek vyrobený ze syrovátky, slazený i neslazený, s obsahem mléčného tuku nejméně 2 %

„vitlökssmör“, „persiljesmör“, „pepparrotssmör“: pro výrobek obsahující aromatické látky s obsahem mléčného tuku nejméně 66 %


PŘÍLOHA II

Kontrola deklarovaného průměrného obsahu tuku u roztíratelných tuků

Odebírá se namátkou pět vzorků ze šarže na kontrolu a analýzu. Je nutno uplatnit tyto postupy:

A.

Aritmetický průměr pěti získaných výsledků se porovnává s deklarovaným obsahem tuku. Deklarovaný obsah tuku se považuje za vyhovující, pokud se aritmetický průměr obsahu tuku neliší o více než jedno procento od deklarovaného obsahu tuku.

B.

Uvedených pět jednotlivých výsledků se porovnává s tolerancí (± dvě procenta deklarovaného obsahu tuku) uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. b). Pokud rozdíl mezi maximální hodnotou a minimální hodnotou dotyčných pěti jednotlivých výsledků je nižší nebo roven čtyřem procentním bodům, požadavky čl. 2 odst. 1 písm. b) se považují za splněné.

Když je prokázáno dodržení podmínek stanovených podle bodů A a B, kontrolovaná šarže se považuje za splňující požadavky čl. 2 odst. 1 písm. b) i tehdy, pokud jedna z uvedených pěti hodnot leží mimo rozsah tolerance ve výši ± dvě procenta.


PŘÍLOHA III

Výrobky, na které odkazuje čl. 3 odst. 3

Kategorie výrobku

Složení výrobku

Minimální obsah mléčného tuku

Alkoholické máslo (máslo obsahující alkoholické nápoje)

Máslo, alkoholické nápoje, cukr

34 %


PŘÍLOHA IV

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 577/97

(Úř. věst. L 87, 2.4.1997, s. 3)

Nařízení Komise (ES) č. 1278/97

(Úř. věst. L 175, 3.7.1997, s. 6)

Nařízení Komise (ES) č. 2181/97

(Úř. věst. L 299, 4.11.1997, s. 1)

Nařízení Komise (ES) č. 623/98

(Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 3)

Nařízení Komise (ES) č. 1298/98

(Úř. věst. L 180, 24.6.1998, s. 5)

Nařízení Komise (ES) č. 2521/98

(Úř. věst. L 315, 25.11.1998, s. 12)

Nařízení Komise (ES) č. 568/1999

(Úř. věst. L 70, 17.3.1999, s. 11)


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 577/97

Toto nařízení

Články 1–3

Články 1–3

Článek 5

Článek 5a

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Přílohy I–III

Přílohy I–III

Příloha IV

Příloha V


Top