Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0027

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 , kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2006) 6963) (Text s významem pro EHP)

OJ L 8, 13.1.2007, p. 45–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 69–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 307 - 312
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 307 - 312

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/27(1)/oj

13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004

(oznámeno pod číslem K(2006) 6963)

(Text s významem pro EHP)

(2007/27/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1) stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků vycházející zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů. Stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí splnit strukturální požadavky založené na těchto zásadách. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2), doplňuje pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 852/2004. Pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 853/2004 zahrnují zvláštní požadavky na zařízení na zpracování mléka, jakož i hygienické požadavky týkající se syrového mléka a mléčných výrobků.

(2)

Rumunsko přistoupí ke Společenství dne 1. ledna 2007. Během přípravy na přistoupení procházejí zařízení na zpracování mléka nutnými strukturálními úpravami, aby splnila strukturální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004. Od roku 2004 se počet zařízení, která splňují strukturální požadavky Společenství, zvýšil z 12 na 123.

(3)

Nicméně podíl syrového mléka, které odpovídá hygienickým požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 853/2004, dodaného do zařízení na zpracování mléka, která splňují strukturální požadavky nařízení (ES) č. 852/2004, se zvýšil pouze nepatrně. V roce 2005 bylo z celkové produkce 5,6 mil. tun syrového kravského mléka dodáno do zařízení na zpracování mléka 0,38 mil. tun syrového mléka, které splňovalo dané požadavky.

(4)

Vzhledem ke stávající situaci je vhodné stanovit přechodná opatření, pokud jde o organizaci odvětví mléka v Rumunsku.

(5)

V tomto ohledu příloha VII kapitola 5 pododdíl I bod c) aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska povoluje dočasně některým zařízením na zpracování mléka, která nesplňují strukturální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004, aby přijímala dodávky syrového mléka, které nesplňuje příslušné hygienické požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004 („mléko neodpovídající požadavkům EU“).

(6)

Zemědělské podniky určené k produkci mléka, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004, a zařízení na zpracování mléka, která nesplňují strukturální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004, se nacházejí na celém území Rumunska. Některé ze zařízení odpovídajících požadavkům EU tudíž přijímají jak syrové mléko, které splňuje příslušné hygienické požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004 („mléko odpovídající požadavkům EU“), tak mléko požadavkům EU neodpovídající. Proto by uvádění konečných produktů ze zařízení odpovídajících požadavkům EU na trh mělo být omezeno na Rumunsko. Kromě toho by měl být seznam zařízení odpovídajících požadavkům EU uveden v tomto rozhodnutí.

(7)

Mimoto mají některá zařízení odpovídající požadavkům EU v úmyslu odděleně zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU a mléko těmto požadavkům neodpovídající. Je proto nutné stanovit podmínky pro sběr a ošetření takového mléka a uvedení konečných produktů z něj na trh. V tomto rozhodnutí by měl být rovněž uveden seznam těchto zařízení odpovídajících požadavkům EU, které zpracovávají uvedené dva druhy mléka.

(8)

Poskytnuté přechodné období by mělo být omezeno na 18 měsíců. Před koncem uvedeného období je třeba situaci v rumunském odvětví mléka přehodnotit. Proto je vhodné, aby Rumunsko podávalo Komisi roční zprávy o pokroku v modernizaci zemědělských podniků určených k produkci mléka, které dodávají syrové mléko do zařízení odpovídajících požadavkům EU.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznamy zařízení odpovídajících požadavkům EU

Kapitoly I a II přílohy tohoto rozhodnutí stanoví seznamy zařízení na zpracování mléka v Rumunsku, která splňují strukturální požadavky přílohy II kapitoly II nařízení (ES) č. 852/2004 („zařízení odpovídající požadavkům EU“) a jsou oprávněna přijímat a zpracovávat syrové mléko, které nesplňuje požadavky kapitoly I části III bodu 3 a kapitoly II části III oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 (mléko neodpovídající požadavkům EU).

Článek 2

Dodávky mléka neodpovídajícího požadavkům EU a zpracování v zařízeních uvedených v kapitole I přílohy

1.   Zařízení odpovídající požadavkům EU uvedená v kapitole I přílohy tohoto rozhodnutí mohou přijímat a zpracovávat mléko neodpovídající požadavkům EU.

2.   Dokud zařízení uvedená v odstavci 1 využívají ustanovení tohoto odstavce, musí být výrobky pocházející ze zařízení odpovídajícím požadavkům EU uvedených v kapitole I přílohy:

a)

umísťovány pouze na domácí trh nebo používány k dalšímu zpracování v jiných zařízeních odpovídajícím požadavkům EU uvedených v kapitole I přílohy bez ohledu na datum uvedení na trh;

b)

opatřeny identifikačním označením odlišným od označení stanovených v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Dodávky mléka odpovídajícího požadavkům EU a mléka těmto požadavkům neodpovídajícího a zpracování v zařízeních odpovídajícím požadavkům EU uvedených v kapitole II přílohy

Zařízení odpovídající požadavkům EU uvedená v kapitole II přílohy tohoto rozhodnutí mohou přijímat a zpracovávat syrové mléko, které splňuje požadavky kapitoly I části III bodu 3 a kapitoly II části III oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, („mléko odpovídající požadavkům EU“) a mléko neodpovídající požadavkům EU na oddělených výrobních linkách za předpokladu, že provozovatelé těchto potravinářských zařízení:

a)

splňují požadavky článku 5 nařízení (ES) č. 852/2004;

b)

vykazují schopnost plnit následující podmínky, včetně vyhrazení oddělených výrobních linek:

i)

přijmout všechna nezbytná opatření, aby bylo možné řádně dodržovat vnitropodnikové postupy pro oddělování syrového mléka od sběru až po fázi konečné výroby, včetně tras sběru mléka, odděleného skladování a ošetření mléka odpovídajícího požadavkům EU a mléka těmto požadavkům neodpovídajícího, zvláštního balení a značení mléčných výrobků vyrobených z mléka odpovídajícího požadavkům EU nebo mléka těmto požadavkům neodpovídajícího, jakož i oddělené skladování takového mléka;

ii)

vytvořit postup zajišťující vysledovatelnost syrového mléka, včetně nezbytné písemné evidence pohybu produktů a evidence mléčných výrobků, a souvztažnost mezi mlékem odpovídajícím požadavkům EU a mlékem těmto požadavkům neodpovídajícím na jedné straně a kategoriemi vyráběných mléčných výrobků na straně druhé;

iii)

provést u veškerého syrového mléka tepelné ošetření při teplotě nejméně 71,7 °C po dobu 15 sekund;

iv)

přijmout všechna příslušná opatření k zajištění toho, aby nebyla identifikační označení uvedená v příloze II oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004 využívána podvodným způsobem.

Článek 4

Povinnosti příslušných orgánů v Rumunsku ve vztahu k zařízení odpovídajícím požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy

1.   Příslušné rumunské orgány:

a)

zajistí, aby provozovatelé potravinářských zařízení odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, přijali všechna nezbytná opatření, aby bylo možné řádně dodržovat vnitropodnikové postupy pro oddělování syrového mléka a mléčných výrobků;

b)

provádějí zkoušky a neohlášené kontroly v zařízeních odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, zaměřené na řádné dodržování zásady oddělování syrového mléka a mléčných výrobků;

c)

provádějí zkoušky veškerého syrového mléka a konečných výrobků ze zařízení odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy tohoto rozhodnutí, ve schválených laboratořích, aby ověřily dodržování požadavků kapitoly II oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, včetně mikrobiologických kritérií pro mléčné výrobky.

2.   Mléko a mléčné výrobky pocházející ze zařízení odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, zpracované z mléka neodpovídajícího požadavkům EU mohou být umísťovány pouze na domácí trh nebo používány k dalšímu zpracování v jiných zařízeních nebo zařízeních uvedených v kapitole I a jsou opatřeny jedním z identifikačních označení uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004.

3.   Pouze mléčné výrobky vyrobené v zařízeních odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, a splňujících požadavky odstavce 1 tohoto článku a přílohy III oddílu IX nařízení (ES) č. 853/2004, mohou být uváděny na trh jako výrobky splňující podmínky EU, které jsou v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení.

Článek 5

Dodržování pravidel a zprávy

1.   Rumunsko zajistí, aby zemědělské podniky určené k produkci mléka uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí dosáhly postupně souladu s požadavky přílohy III oddílu IX kapitoly I částí II a III nařízení (ES) č. 853/2004.

2.   Rumunsko podává Komisi roční zprávy o pokroku modernizace zemědělských podniků určených k produkci mléka a systému sběru mléka.

Článek 6

Pro mléko a mléčné výrobky podle ustanovení článků 3 a 4 tohoto rozhodnutí lze poskytnout podporu podle hlavy I kapitol II a III, kromě článku 11, a hlavy II nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 (3) pouze tehdy, pokud jsou opatřeny oválným identifikačním označením uvedeným v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek7

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Použije se ode dne 30. června 2008.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1662/2006 (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).


PŘÍLOHA

KAPITOLA I

Seznam zařízení na zpracování mléka, která splňují strukturální požadavky a jsou oprávněna přijímat a zpracovávat bez oddělení mléko odpovídající požadavkům EU a mléko těmto požadavkům neodpovídající

1

AR 473

SC Octavian Impex SRL

Dezna, župa Arad, 317110

2

BT 17

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, župa Botosani, 715200

3

BT 176

SC Lacto Solomonescu SRL

Miron Costin, župa Botosani, 717466

4

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, župa Braila, 810224

5

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, župa Cluj, 407056

6

DB 59

SC Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, župa Dambovita, 130062

7

NT 241

SC Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, župa Neamt, 617300

8

NT 556

SC Stefanos SRL

Trifesti, župa Neamt, 617475

9

SB 237

SC Carpalat SRL

Mandra, župa Sibiu, 557124

10

SB 298

SC Gefa Impex SRL

Talmaciu, župa Sibiu, 555700

11

L 56

SC Camy Lact SRL

Panaci-Vatra Dornei, župa Suceava, 727405

12

VN 25

SC Vitaprod SRL

Dumitresti, župa Vrancea, 727110

13

BC 4826

S.C. Marlact SRL

Buhoci, župa Bacau, 607085

14

BH 4646

SC Abacus Trade SRL

Toboliu, župa Bihor, 417273

15

BH 2980

SC Cîmpaneii Prest SRL

Mierlău, župa Bihor, 417277

16

BT 342

SC Indagrovet SRL

Coțușca, župa Botosani, 717090

17

BT 240

SC Geny Com SRL

Vf. Câmpului, župa Botosani, 717450

18

BT 205

SC Cicos SRL

George Enescu, župa Botosani, 717170

19

BR 215

S.C. Android Trading SRL

Maxineni, župa Braila, 817090

20

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, župa Buzau, 127120

21

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, župa Buzau, 127595

22

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, župa Cluj, 407039

23

CV 56

SC Milk COM SRL

Saramas, župa Covasna, 527012

24

CV 690

SC Mark SRL

Brates, župa Covasna, 527050

25

CV 234

SC Zugo SRL

Belin, župa Covasna, 527030

26

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, župa Harghita, 535400

27

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, župa Harghita, 530242

28

NT 607

S.C. D. A Secuieni

Secuieni, župa Neamt, 617405

29

OT 2836

SC Bourella Maris SRL

Babiciu, župa Olt, 237015

30

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, župa Prahova, 107620

31

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, župa Prahova, 100537

32

PH 6067

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, župa Prahova, 107260

33

SJ 52

SC Sanolact

Maeriste, župa Salaj, 457235

34

SV 4162

SC Malinul SRL

Malini, župa Suceava, 727350

35

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, župa Suceava, 727260

36

SV 6394

SC Martin's European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, župa Suceava, 727045

37

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, župa Tulcea, 827220

38

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, župa Vrancea, 627445

39

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, župa Arges, 117145

40

L 57

SC Hochland Romania SRL

Sovata, župa Mures, 545500

41

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, župa Arges, 117148

42

BH 1705

SC Dorlact SRL

Beznea, župa Bihor, 417081

43

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, župa Caras Severin, 325600

44

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, župa Neamt, 615100

45

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, župa Tulcea, 827211

46

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, župa Cluj, 405200

47

L 40

SC Napolact SA

Huedin, župa Cluj, 405400

48

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, župa Satu Mare, 445100

KAPITOLA II

Seznam zařízení na zpracování mléka, která splňují strukturální požadavky a jsou oprávněna odděleně přijímat a zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU a mléko těmto požadavkům neodpovídající

1

AB 3508

SC Unichim Romania SRL

Unirea, župa Alba, 517785

2

L 81

SC Raraul SA

Campulung Moldovenesc, župa Suceava, 725100

3

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, župa Arges, 115200

4

BC 6100

SC Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, župa Bacau, 607630

5

BT 60

SC Five Continents Group SRL

Rachiti, župa Botosani, 717310

6

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, župa Braila, 810224

7

L 35

S.C.Danone PDPA Romania SRL

Bukurešť 032451

8

CT 30

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, župa Constanta, 907105

9

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, župa Constanta, 907211

10

L 9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, župa Covasna, 520076

11

L 22

SC Dorna Lactate SA

Dorna Candrenilor – Floreni, župa Suceava, 727190

12

L 53

S.C. Friesland România SA

Carei, župa Satu Mare, 445100

13

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, župa Teleorman, 145400

14

VS 2196

SC Ilvas SA

Vaslui, župa Vaslui, 730040

15

SV 001

SC La Dorna Agri SA

Dorna Candreni, župa Suceava, 727190

16

SV 6352

SC La Dorna Chesse SA

Dorna Arini, župa Suceava, 727200

17

BH 5206

SC Prolacta SRL

Copacel, župa Bihor, 417205

18

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, župa Buzau, 125300

19

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, župa Constanta, 907145

20

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, župa Constanta, 907277

21

MM 4758

SC Milk-Humana SRL

Baia Mare, župa Maramures, 430306

22

MM 521

SC Oblaza SRL

Birsana, župa Maramures, 437035

23

MM 725

SC Avi Seb Impex SRL

Tirgu Lapus, župa Maramures, 435600

24

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, župa Tulcea, 820009


Top