Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_414_R_0084_01

Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb
Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb

OJ L 414, 30.12.2006, p. 84–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/84


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. prosince 2006

o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb

(2006/1015/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise jménem Společenství sjednala dohodu s vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb v souladu s mechanismy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3)

Dohoda sjednaná Komisí by měla být podepsána a prozatímně prováděna s výhradou pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Než dohoda vstoupí v platnost, je prováděna prozatímně od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro tento účel.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn učinit oznámení stanovené v čl. 9 odst. 2 dohody.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

VLÁDA MALAJSIE (dále jen „Malajsie“)

na straně druhé,

(dále jen „strany“),

UZNÁVAJÍCE, že některá ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Malajsií, která jsou v rozporu s právem Evropského společenství, musí být uvedena do souladu s tímto právem, aby se vytvořil řádný právní základ pro letecké služby mezi Evropským společenstvím a Malajsií a aby se zachovala nepřetržitost těchto leteckých služeb,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropské společenství má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy v dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství mají letečtí dopravci Společenství usazení v členském státě právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

S OHLEDEM na dohody mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi, podle nichž mají státní příslušníci těchto třetích zemí možnost nabýt vlastnictví leteckých dopravců, kterým byly vydány licence v souladu s právem Evropského společenství,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství nesmějí letečtí dopravci v zásadě uzavírat dohody, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropského společenství a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže,

UZNÁVAJÍCE, že ustanovení ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a Malajsií, která i) požadují nebo upřednostňují přijetí dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, nebo ii) zesilují účinek všech takových dohod, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě nebo iii) přenášejí na letecké dopravce nebo jiné soukromé hospodářské subjekty odpovědnost za přijetí opatření, která brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, mohou rušit účinnost pravidel o hospodářské soutěži platných pro podniky,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že záměrem Evropského společenství v rámci těchto jednání není zvýšit celkový objem letecké dopravy mezi Evropským společenstvím a Malajsií, ovlivnit rovnováhu mezi leteckými dopravci Společenství a leteckými dopravci Malajsie ani vyjednávat o změnách ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, které se týkají přepravních práv,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Pro účely této dohody se „členskými státy“ rozumějí členské státy Evropského společenství.

2.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na státní příslušníky členských států Evropského společenství.

3.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti určené daným členským státem.

Článek 2

Určení členským státem

1.   Odstavce 2 a 3 tohoto článku mají přednost před odpovídajícími ustanoveními článků uvedených v příloze II bodech a) a b) týkajícími se určení leteckého dopravce příslušným členským státem, jeho oprávnění a povolení vydaných Malajsií a zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení leteckého dopravce.

2.   Po obdržení určení provedeného členským státem udělí Malajsie odpovídající oprávnění a povolení s minimálním procesním zpožděním za předpokladu, že:

i)

letecký dopravce je usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území určujícího členského státu a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství a

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) vykonává a udržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad a

iii)

letecký dopravce má hlavní místo podnikání na území členského státu, který mu udělil platnou provozní licenci, a

iv)

letecký dopravce je vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví a skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států.

3.   Malajsie může zamítnout, zrušit, dočasně odejmout nebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce označeného členským státem v případech, kdy:

i)

letecký dopravce není usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území určujícího členského státu nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství nebo

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) nevykonává nebo neudržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad nebo

iii)

letecký dopravce není vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví nebo není skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států nebo

iv)

letecký dopravce již obdržel provozní oprávnění na základě dvoustranné dohody mezi Malajsií a jiným členským státem a Malajsie prokáže, že vykonáváním přepravních práv podle této dohody na trase, která zahrnuje místo v jiném členském státě, by letecký dopravce obcházel omezení přepravních práv uložená touto jinou dohodou, nebo

v)

letecký dopravce je držitelem osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) vydaného členským státem a neexistuje žádná dvoustranná dohoda o leteckých službách mezi Malajsií a tímto členským státem a leteckému dopravci označenému Malajsií byla upřena přepravní práva do tohoto členského státu.

Při výkonu svého práva podle tohoto odstavce nediskriminuje Malajsie letecké dopravce Společenství z důvodu státní příslušnosti.

Článek 3

Bezpečnost

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II bodě c).

2.   Pokud členský stát (první členský stát) určil leteckého dopravce, nad nímž regulativní kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, uplatňují se práva Malajsie podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a Malajsií rovněž na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce.

Článek 4

Zdanění leteckých pohonných hmot

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II bodě d).

2.   Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nebrání nic, co je stanoveno v dohodách uvedených v příloze II bodě d), členskému státu v uložení nediskriminačních daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jeho území pro použití v letadle určeného leteckého dopravce Malajsie, který poskytuje služby mezi místem na území tohoto členského státu a jiným místem na území tohoto členského státu nebo na území jiného členského státu.

Článek 5

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II bodě e).

2.   Tarify za přepravu uskutečněnou zcela v rámci Evropského společenství, které jsou účtovány leteckým dopravcem nebo dopravci určenými Malajsií podle některé dohody uvedené v příloze I a obsahující ustanovení uvedené v příloze II bodě e), podléhají právu Evropského společenství.

Článek 6

Slučitelnost s pravidly hospodářské soutěže

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení, která stanoví jinak, nesmějí dohody uvedené v příloze I i) upřednostňovat uzavření dohod mezi podniky, přijetí rozhodnutí sdruženími podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, která vylučují, narušují nebo omezují hospodářskou soutěž, ii) zesilovat účinky veškerých takových dohod, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě ani iii) přenášet na soukromé hospodářské subjekty odpovědnost za přijetí opatření, která vylučují, narušují nebo omezují hospodářskou soutěž.

2.   Ustanovení obsažená v dohodách uvedených v příloze I, která nejsou slučitelná s odstavcem 1 tohoto článku, se nepoužijí.

Článek 7

Přílohy dohody

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 8

Revize nebo změna

Strany mohou tuto dohodu kdykoli po vzájemné dohodě revidovat nebo změnit.

Článek 9

Vstup v platnost a prozatímní provádění

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost poté, co si smluvní strany navzájem písemně oznámí, že byly dokončeny jejich vnitřní postupy potřebné pro vstup dohody v platnost.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 smluvní strany souhlasí s prozatímním prováděním této dohody od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro tento účel.

3.   Dohody a jiná ujednání mezi členskými státy a Malajsií, které ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a nejsou prozatímně prováděny, jsou uvedeny v příloze I bodě b). Tato dohoda se vztahuje na všechny takové dohody a ujednání po jejich vstupu v platnost nebo začátku prozatímního provádění.

Článek 10

Ukončení platnosti

1.   V případě ukončení platnosti některé dohody uvedené v příloze I současně končí platnost všech ustanovení této dohody, která se týkají dotyčné dohody uvedené v příloze I.

2.   V případě ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze I současně končí platnost této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V (….) ve dvou vyhotoveních dne (… … …) v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a malajsijském (Bahasa Melayu).

Za Evropské společenství

Za vládu Malajsie

PŘÍLOHA I

Seznam dohod uvedených v článku 1 této dohody

a)

Dohody o leteckých službách mezi Malajsií a členskými státy Evropského společenství, které jsou ke dni podpisu této dohody uzavřené, podepsané nebo prozatímně prováděné

Dohoda mezi rakouskou spolkovou vládou a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 22. listopadu 1976 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Rakousko“);

pozměněná memorandem o porozumění sjednaným ve Vídni dne 23. srpna 1990;

naposledy pozměněná verbální nótou vyhotovenou v Kuala Lumpuru dne 14. září 1994,

Dohoda mezi vládou Belgického království a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 26. února 1974 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Belgie“);

pozměněná schváleným zápisem vyhotoveným v Bruselu dne 25. července 1978;

naposledy pozměněná schváleným zápisem vyhotoveným v Kuala Lumpuru dne 14. října 1993,

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími, podepsaná v Praze dne 2. května 1973 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Česká republika“);

ve spojení s memorandem o porozumění podepsaným v Praze dne 2. května 1973,

Dohoda mezi vládou Dánského království a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 19. října 1967 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Dánsko“),

návrh dohody mezi vládou Dánského království a vládou Malajsie o leteckých službách, parafovaný v letech 1997 a 2002 (v příloze II jen „návrh dohody Malajsie–Dánsko“),

Dohoda mezi vládou Finské republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 6. listopadu 1997 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Finsko“);

ve spojení s memorandem o porozumění sjednaným v Kuala Lumpuru dne 15. září 1997,

Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Malajsie o letecké dopravě, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 22. května 1967 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Francie“),

Dohoda mezi Spolkovou republikou Německo a Malajsií o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 23. července 1968 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Německo“),

Dohoda mezi vládou Maďarské republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 19. února 1993 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Maďarsko“),

Dohoda mezi vládou Irska a vládou Malajsie o letecké dopravě, podepsaná v Shannonu dne 17. února 1992 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Irsko“),

Dohoda mezi vládou Malajsie a vládou Italské republiky o leteckých službách, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 23. března 1995 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Itálie“);

ve spojení s důvěrným memorandem o porozumění sjednaným v Římě dne 30. listopadu 1994;

pozměněná důvěrným memorandem o porozumění sjednaným v Kuala Lumpuru dne 18. července 1997;

pozměněná schváleným zápisem diskuzí mezi Malajsií a Itálií vyhotoveným v Římě dne 18. května 2005;

naposledy pozměněná memorandem o porozumění sjednaným v Londýně dne 18. července 2006,

Dohoda mezi vládou Malajsie a vládou Lucemburského velkovévodství o leteckých službách, parafovaná v Kuala Lumpuru dne 19. července 2002 jako doplněk II důvěrného memoranda o porozumění podepsaného v Kuala Lumpuru dne 19. července 2002 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Lucembursko“),

Dohoda mezi vládou Malty a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Malajsii dne 12. října 1993 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Malta“);

ve spojení s memorandem o porozumění sjednaným ve Vallettě dne 28. února 1984,

Dohoda mezi vládou Nizozemského království a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 15. prosince 1966 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Nizozemsko“);

pozměněná výměnou nót ze dne 25. března 1988;

pozměněná důvěrným memorandem ze dne 23. října 1991;

pozměněná výměnou nót sjednanou v Kuala Lumpuru dne 10. května 1993;

naposledy pozměněná důvěrným memorandem o porozumění připojeným jako dodatek A k schválenému zápisu vyhotovenému v Kuala Lumpuru dne 19. září 1995;

naposledy pozměněná výměnou nót sjednanou v Kuala Lumpuru dne 23. května 1996,

Dohoda mezi vládou Polské lidové republiky a vládou Malajsie o civilní letecké dopravě, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 24. března 1975 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Polsko“),

Dohoda mezi vládou Malajsie a Portugalskou republikou o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, parafovaná a připojená jako doplněk II k memorandu o porozumění sjednanému v Kuala Lumpuru dne 19. května 1998 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Portugalsko“),

Dohoda mezi vládou Republiky Slovinsko a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Lublani dne 28. října 1997 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Slovinsko“),

Dohoda mezi vládou Španělska a vládou Malajsie o letecké dopravě, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 23. března 1993 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Španělsko“),

Dohoda mezi vládou Švédského království a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Kuala Lumpuru dne 19. října 1967 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Švédsko“),

návrh dohody mezi vládou Švédského království a vládou Malajsie o leteckých službách, parafovaný v letech 1997 a 2002 (v příloze II jen „návrh dohody Malajsie–Švédsko“),

Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Malajsie o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, podepsaná v Londýně dne 24. května 1973 (v příloze II jen „dohoda Malajsie–Spojené království“);

pozměněná výměnou nót sjednanou v Kuala Lumpuru dne 14. září 1993;

naposledy pozměněná memorandem o porozumění sjednaným v Londýně dne 18. ledna 2006.

b)

Dohody o leteckých službách a jiná ujednání parafované nebo podepsané mezi Malajsií a členskými státy Evropského společenství, které ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a nejsou prozatímně prováděny

návrh memoranda o porozumění připojený jako dodatek 1 ke schválenému zápisu vyhotovenému v Kuala Lumpuru dne 15. prosince 2004, kterým se mění dohoda Malajsie–Spojené království.

PŘÍLOHA II

Seznam článků dohod uvedených v příloze I, na které se odkazuje v článcích 2 až 6 této dohody

a)

Určení členským státem:

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Rakousko,

článek 2 dohody Malajsie–Belgie,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Česká republika,

článek II dohody Malajsie–Dánsko,

článek 3 návrhu dohody Malajsie–Dánsko,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Francie,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Německo,

článek 3 dohody Malajsie–Finsko,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Maďarsko,

čl. 3 odst. 1 až 2 dohody Malajsie–Irsko,

článek 4 dohody Malajsie–Itálie,

článek 3 dohody Malajsie–Malta,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Nizozemsko,

článek 3 dohody Malajsie–Polsko,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Portugalsko,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Slovinsko,

článek 3 dohody Malajsie–Španělsko,

článek II dohody Malajsie–Švédsko,

článek 3 návrhu dohody Malajsie–Švédsko,

čl. 3 odst. 1 až 3 dohody Malajsie–Spojené království.

b)

Zamítnutí, zrušení, dočasné odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení:

čl. 3 odst. 4 až 7 dohody Malajsie–Rakousko,

článek 3 dohody Malajsie–Belgie,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Česká republika,

článek III dohody Malajsie–Dánsko,

článek 4 návrhu dohody Malajsie–Dánsko,

článek 4 dohody Malajsie–Finsko,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Francie,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Německo,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Maďarsko,

čl. 3 odst. 3 až 6 dohody Malajsie–Irsko,

článek 5 dohody Malajsie–Itálie,

článek 4 dohody Malajsie–Malta,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Nizozemsko,

článek 4 dohody Malajsie–Polsko,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Portugalsko,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Slovinsko,

článek 4 dohody Malajsie–Španělsko,

článek III dohody Malajsie–Švédsko,

článek 4 návrhu dohody Malajsie–Švédsko,

čl. 3 odst. 4 až 6 dohody Malajsie–Spojené království.

c)

Bezpečnost:

článek 7 dohody Malajsie–Belgie,

článek 15 návrhu dohody Malajsie–Dánsko,

článek 9 dohody Malajsie–Maďarsko,

článek 10 dohody Malajsie–Itálie,

článek 6 dohody Malajsie–Lucembursko,

článek 11 dohody Malajsie–Portugalsko,

článek 11 dohody Malajsie–Španělsko,

článek 15 návrhu dohody Malajsie–Švédsko,

článek 9A dohody Malajsie–Spojené království.

d)

Zdanění leteckých pohonných hmot:

článek 4 dohody Malajsie–Rakousko,

článek 4 dohody Malajsie–Belgie,

článek 4 dohody Malajsie–Česká republika,

článek IV dohody Malajsie–Dánsko,

článek 6 návrhu dohody Malajsie–Dánsko,

článek 5 dohody Malajsie–Finsko,

článek 4 dohody Malajsie–Francie,

článek 4 dohody Malajsie–Německo,

článek 4 dohody Malajsie–Maďarsko,

článek 11 dohody Malajsie–Irsko,

článek 6 dohody Malajsie–Itálie,

článek 9 dohody Malajsie–Lucembursko,

článek 5 dohody Malajsie–Malta,

článek 4 dohody Malajsie–Nizozemsko,

článek 6 dohody Malajsie–Polsko,

článek 4 dohody Malajsie–Portugalsko,

článek 4 dohody Malajsie–Slovinsko,

článek 5 dohody Malajsie–Španělsko,

článek IV dohody Malajsie–Švédsko,

článek 6 předlohy dohody Malajsie–Švédsko,

článek 4 dohody Malajsie–Spojené království.

e)

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství:

článek 7 dohody Malajsie–Rakousko,

článek 10 dohody Malajsie–Belgie,

článek 7 dohody Malajsie–Česká republika,

článek VII dohody Malajsie–Dánsko,

článek 11 návrhu dohody Malajsie–Dánsko,

článek 10 dohody Malajsie–Finsko,

článek 7 dohody Malajsie–Francie,

článek 7 dohody Malajsie–Německo,

článek 7 dohody Malajsie–Španělsko,

článek 8 dohody Malajsie–Maďarsko,

článek 6 dohody Malajsie–Irsko,

článek 8 dohody Malajsie–Itálie,

článek 11 dohody Malajsie–Lucembursko,

článek 10 dohody Malajsie–Malta,

článek 7 dohody Malajsie–Nizozemsko,

článek 10 dohody Malajsie–Polsko,

článek 9 dohody Malajsie–Portugalsko,

článek 8 dohody Malajsie–Slovinsko,

článek VII dohody Malajsie–Švédsko,

článek 11 návrhu dohody Malajsie–Švédsko,

článek 7 dohody Malajsie–Spojené království.

PŘÍLOHA III

Seznam jiných států uvedených v článku 2 této dohody

a)

Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

b)

Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

c)

Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

d)

Švýcarská konfederace (v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě).


Top