Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0140

Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP

OJ L 414, 30.12.2006, p. 78–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 790–792 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 235 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 235 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 124 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Zrušeno 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/140/oj

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/78


SMĚRNICE KOMISE 2006/140/ES

ze dne 20. prosince 2006,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (2) zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje sulfurylfluorid.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 2032/2003 byl sulfurylfluorid v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 8, konzervační přípravky na dřevo, podle přílohy V směrnice 98/8/ES.

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2032/2003 bylo členským státem zpravodajem jmenováno Švédsko. Švédsko předložilo Komisi dne 19. dubna 2005 zprávu a doporučení v souladu s čl. 10 odst. 5 a 7 uvedeného nařízení.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 2032/2003 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 8. září 2006 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z přezkoumání sulfurylfluoridu nevyplynuly žádné otevřené otázky ani obavy, kterými by se měl zabývat Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER).

(6)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že biocidní přípravky používané jako konzervační přípravky na dřevo, které obsahují sulfurylfluorid, mohou splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána v hodnotící zprávě. Je tedy vhodné zařadit sulfurylfluorid do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro biocidní přípravky používané jako konzervační přípravky na dřevo, které obsahují sulfurylfluorid, udělována, měněna nebo odnímána v souladu s čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(7)

Je důležité, aby ustanovení této směrnice byla prováděna ve všech členských státech zároveň, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky sulfurylfluorid na trhu a rovněž aby se obecně usnadnily vlastní operace v rámci trhu s biocidními přípravky.

(8)

Vzhledem k výsledkům hodnotící zprávy je vhodné požadovat, aby takové přípravky byly povoleny pouze pro použití školenými profesionálními uživateli v souladu s čl. 10 odst. 2 bod i) písm. e) směrnice 98/8/ES a aby byla vypracována opatření ke zmírnění rizik v zájmu zajištění bezpečnosti obsluhy a okolních osob v souladu s čl. 10 odst. 2 bod i) písm. f) směrnice 98/8/ES.

(9)

Kromě toho je vhodné vyžadovat průběžné monitorování a rovněž poskytování dalších informací o určitých konkrétních bodech podrobně uvedených v hodnotící zprávě v souladu s čl. 10 odst. 2 bod i) písm. f) směrnice 98/8/ES.

(10)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 písm. c) bod ii) začíná dnem zařazení.

(11)

Po zařazení účinné látky by mělo být členským státům poskytnuto přiměřené období k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES, a zejména k udělení, změně nebo zrušení povolení biocidních přípravků typu 8 obsahujících sulfurylfluorid za účelem zajištění souladu se směrnicí 98/8/ES.

(12)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(13)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. prosince 2007 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/50/ES ze dne 29. května 2006 (Úř. věst. L 142, 30.5.2006, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1048/2005 (Úř. věst. L 178, 9.7.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Do přílohy I směrnice 98/8/ES se vkládá tato tabulka s položkou „č. 1“

„Číslo

Obecný název

Název podle IUPAC

identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3

(s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty dosažení v souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledních rozhodnutích o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (1)

1

sulfurylfluorid

sulfurylfluorid

číslo ES: 220-281-5

číslo CAS: 2699-79-8

> 994 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2010

31. prosince 2018

8

Členské státy zajistí, aby povolení splňovala tyto podmínky:

1)

přípravek může být prodáván pouze profesionálním uživatelům k tomuto účelu vyškoleným a jimi používán;

2)

jsou zavedena opatření ke zmírnění rizik pro obsluhu a okolní osoby;

3)

monitoruje se koncentrace sulfurylfluoridu ve vzdálené troposféře;

Členské státy rovněž zajistí, aby každý pátý rok počínaje dnem 1. ledna 2009 podávali držitelé oprávnění zprávy o monitorování podle bodu 3 přímo Komisi.


(1)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm“


Top