Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1884

Nařízení Komise (ES) č. 1884/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění ustanovení nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, která se týkají správy celních kvót pro dovoz manioku a batátů

OJ L 364, 20.12.2006, p. 44–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 191 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 191 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 185 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Implicitně zrušeno 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1884/oj

20.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 364/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1884/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se mění ustanovení nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, která se týkají správy celních kvót pro dovoz manioku a batátů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním pocházející z afrických, karibských a tichomořských zemí (země AKT), a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (3), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (4), a zejména na čl. 9 odst. 2 a článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5), se vztahuje na dovozní licence pro celní kvótové období počínaje 1. lednem 2007.

(2)

Společná pravidla stanovená nařízením (ES) č. 1301/2006 a zejména podmínky vztahující se na žádosti, žadatele a vydávání licencí, podle nichž platnost povolení vyprší poslední den celního kvótového období, jsou uplatňovány, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky nebo výjimky stanovené odvětvovými předpisy. V rámci odstranění protichůdných pravidel z odvětvových předpisů je třeba změnit nařízení Komise (ES) č. 2402/96 ze dne 17. prosince 1996 o otevření a správě některých ročních celních kvót na batáty a maniokový škrob (6), nařízení Komise (ES) č. 2449/96 ze dne 18. prosince 1996 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (7) a nařízení Komise (ES) č. 2390/98 ze dne 5. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1706/98, pokud jde o opatření pro dovoz některých obilných náhrad a zpracovaných obilovin a výrobků z rýže pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí nebo ze zámořských zemí a území, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2245/90 (8), s cílem upřesnit pořadová čísla jednotlivých kvót a podkvót a znovu definovat specifická pravidla, zejména pokud jde o podávání žádostí o licence, jejich výdej, délku platnosti a sdělování informací Komisi.

(3)

Tato opatření se uplatní počínaje dnem 1. ledna 2007, tedy dnem, od kterého jsou uplatňována opatření stanovená nařízením (ES) č. 1301/2006.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2402/96 se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Kvótám uvedeným v prvním pododstavci jsou přiřazena následující pořadová čísla:

pořadové číslo 09.4014 je přiřazeno kvótě uvedené v bodu 1,

pořadové číslo 09.4013 je přiřazeno kvótě uvedené v bodu 2,

pořadové číslo 09.4064 je přiřazeno 10 000 t maniokového škrobu uvedeného v bodu 3 a 500 t maniokového škrobu uvedeného v bodu 4, pokud nejsou určeny pro Thajsko,

pořadové číslo 09.4065 je přiřazeno 10 000 t maniokového škrobu uvedeného v bodu 4 určeným pro Thajsko.“

2.

Před hlavu I se vkládá článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (9), nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (10) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (11).

3.

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Licence obsahují v kolonce 24 některou z poznámek uvedených v příloze III.“

4.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Členské státy oznámí Komisi nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) prvního pracovního dne, který následuje po dni podání žádosti podle článku 3, tyto údaje:

a)

celková množství, na která se vztahují žádosti o licence, a to podle zemí původu a kódu produktů;

b)

u produktů pocházejících z Čínské lidové republiky údaje o vývozní licenci a název plavidla.“

5.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Dovozní licence se vydá čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy bylo provedeno oznámení uvedené v čl. 7.

2.   Vydané licence platí v celém Společenství, a to ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce čtvrtého měsíce od tohoto dne, avšak ne déle než do konce roku, ve kterém byly vydány.“

6.

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Členské státy oznámí Komisi nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) prvního dne, který následuje po dni podání žádosti podle článku 9, tyto údaje:

a)

celková množství, na která se vztahují žádosti o licence, a to podle zemí původu a kódu produktů;

b)

údaje o vývozních licencích vydaných thajskými orgány a odpovídající množství, jakož i název plavidla.“

7.

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

1.   Dovozní licence se vydá čtvrtý pracovní den, který následuje po dni, kdy bylo provedeno oznámení podle čl. 12.

2.   Vydané licence platí v celém Společenství ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce třetího měsíce od tohoto dne, avšak ne déle než do konce roku, ve kterém byly vydány.“

8.

Vkládá se příloha III obsažená v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2449/96 se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Kvótě v bodu 1 je přiřazeno číslo 09.4009, kvótě v bodu 2 číslo 09.4011 a kvótě v bodu 3 číslo 09.4010.

U kvóty uvedené v bodu 4 je časti kvóty vyhrazené pro dovoz druhů produktů používaných k lidské spotřebě (2 000 t) přiřazeno pořadové číslo 09.4021 a druhé nevyhrazené časti (30 000 t) je přiřazeno pořadové číslo 09.4012.

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (12), nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (13) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (14).

2.

Článek 6 bod b) se nahrazuje tímto:

„b)

v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze IV.“

3.

Článek 8 se mění takto:

a)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Následující den po podání žádosti uvedené v prvním pododstavci odst. 1 a nejpozději do čtvrtka do 13:00 hodin po podání této žádosti oznámí členské státy Komisi tyto údaje:

a)

celková množství, na která se vztahují žádosti o licence, a to podle zemí původu a kódu produktů;

b)

číslo předloženého osvědčení o původu a celkové množství uvedené na prvopise osvědčení nebo ve výpisu;

c)

údaje o vývozních licencích vydaných indonéskými nebo čínskými orgány a odpovídající množství, jakož i název plavidla.“

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„Dovozní licence se vydá čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy bylo provedeno oznámení uvedené v odstavci 3.“

4.

Poslední věta třetího pododstavce v čl. 10 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„Kolonka 20 dodatečné vývozní licence obsahuje jednu z poznámek uvedených v příloze V.“

5.

Článek 11 se mění takto:

a)

Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Licence vydané podle tohoto nařízení platí v celém Společenství po dobu šedesáti dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.“

b)

Doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Platnosti dovozních licencí však vyprší nejpozději do 31. prosince roku, v němž byly vydány.“

6.

Vkládá se příloha IV a příloha V, které jsou uvedeny v příloze II k tomuto nařízení.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 2390/98 se mění takto:

1.

V článku 1 se vkládá pododstavec, který zní:

„Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (15), nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (16) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (17).

2.

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kolonka 24 dovozní licence obsahuje jednu z poznámek uvedených v příloze I.“

3.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

S ohledem na propouštění produktů spadajících pod kódy KN 0714 10 91 a 0714 90 11 do volného oběhu ve francouzských zámořských departementech v souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 2286/2002 se uplatňují tato zvláštní ustanovení:

a)

dohled nad tímto dovozem se provádí za stejných podmínek jako dohled nad dovozními kvótami pořadového čísla 09.4192;

b)

žádost o licenci se může týkat maximálního množství 500 t na jednoho žadatele;

c)

v kolonce 8 v žádosti o licenci a v dovozní licenci musí být uvedeno jméno země AKT nebo zámořské krajiny resp. území, ze kterého výrobek pochází. Licence obsahuje závazek dovážet z této země nebo území;

d)

kolonka 24 dovozní licence obsahuje jednu z poznámek uvedených v příloze II.“

4.

Článek 5 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy sdělí Komisi celková množství požadovaná pro každou skupinu, rozepsaná podle původu a kódu produktů, a to nejpozději do 13:00 hodin (bruselského času) prvního pracovního dne, který následuje po dni podání žádosti.“

b)

Odstavec 3 se zrušuje.

c)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Dovozní licence se vydá čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy bylo provedeno oznámení podle čl. 5 odst. 2.“

d)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Vydané licence platí výhradně pro propouštění produktů do volného oběhu ve francouzských zámořských departementech, a to ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce druhého měsíce od tohoto dne, avšak ne déle než do konce roku, ve kterém byly vydány.“

5.

Vkládá se příloha I a příloha II, které jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 14. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(7)  Úř. věst. L 333, 21.12.1996, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004.

(8)  Úř. věst. L 297, 6.11.1998, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 777/2004.

(9)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(11)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(12)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(14)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(15)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(17)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA III

:

V bulharštině

:

Освобождаване от мито [член 4 от Регламент (ЕО) № 2402/96]

:

Ve španělštině

:

Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]

:

V češtině

:

Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]

:

V dánštině

:

Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

:

V němčině

:

Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

:

V estonštině

:

Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)

:

V řečtině

:

Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoυ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]

:

V angličtině

:

Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

:

Ve francouzštině

:

exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) no 2402/96]

:

V italštině

:

Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

:

V lotyštině

:

Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)

:

V litevštině

:

Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)

:

V maďarštině

:

Vámmentesség [2402/96/EK rendelet 4. cikk]

:

V nizozemštině

:

Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

:

V polštině

:

Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)

:

V portugalštině

:

Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2402/96]

:

V rumunštině

:

Scutit de taxe vamale (articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96)

:

Ve slovenštině

:

Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)

:

Ve slovinštině

:

Oproščenocarinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)

:

Ve finštině

:

Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

:

Ve švédštině

:

Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)“


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA IV

:

V bulharštině

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 2449/96]

:

Ve španělštině

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2449/96]

:

V češtině

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96)

:

V dánštině

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)

:

V němčině

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)

:

V estonštině

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2449/96)

:

V řečtině

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]

:

V angličtině

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)

:

Ve francouzštině

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]

:

V italštině

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]

:

V lotyštině

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2449/96)

:

V litevštině

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2449/96)

:

V maďarštině

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)

:

V nizozemštině

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)

:

V polštině

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2449/96)

:

V portugalštině

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2449/96]

:

V rumunštině

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 2449/96)

:

Ve slovenštině

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (nariadenie (ES) č. 2449/96)

:

Ve slovinštině

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2449/96)

:

Ve finštině

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)

:

Ve švédštině

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)

PŘÍLOHA V

:

V bulharštině

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2449/96

:

Ve španělštině

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96

:

V češtině

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2449/96

:

V dánštině

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2

:

V němčině

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96

:

V estonštině

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2

:

V řečtině

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96

:

V angličtině

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96

:

Ve francouzštině

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2

:

V italštině

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2

:

V lotyštině

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. punkts

:

V litevštině

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis

:

V maďarštině

:

Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés

:

V nizozemštině

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96

:

V polštině

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2449/96 art. 10 ust. 2

:

V portugalštině

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96

:

V rumunštině

:

Licenţă complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2449/96

:

Ve slovenštině

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2449/96

:

Ve slovinštině

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 2449/96

:

Ve finštině

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2449/96 10 artiklan 2 kohta

:

Ve švédštině

:

Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96


PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA I

:

V bulharštině

:

продукт АКТБ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 1, параграф 3

:

Ve španělštině

:

Producto ACP:

exención del derecho de aduana

apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2286/2002

:

V češtině

:

Produkt AKT:

osvobozené od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 1 ods. 3

:

V dánštině

:

AVS-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 1, stk. 3

:

V němčině

:

Erzeugnis AKP:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 1 Absatz 3

:

V estonštině

:

AKV riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõige 3

:

V řečtině

:

Πρoϊόν ΑΚΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 1 παράγραφoς 3

:

V angličtině

:

ACP product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 1(3)

:

Ve francouzštině

:

produit ACP:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 1, paragraphe 3

:

V italštině

:

prodotto ACP:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 1, paragrafo 3

:

V lotyštině

:

AĀK produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. daļa

:

V litevštině

:

AKR produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalis

:

V maďarštině

:

AKCS-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 1. cikk (3) bekezdés

:

V nizozemštině

:

Product ACS:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 1, lid 3

:

V polštině

:

Produkt AKP:

zwolnienie z należności celnych

art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

:

V portugalštině

:

produto ACP:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 3 do artigo 1.o

:

V rumunštině

:

produs ACP:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 1 alineatul (3)

:

Ve slovenštině

:

Výrobok zo štátov AKP

oslobodenie od cla

nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 1 odsek 3

:

Ve slovinštině

:

AKP proizvodi

oproščeni carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 1(3)

:

Ve finštině

:

AKT-maista:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohta

:

Ve švédštině

:

AVS-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 1.3

PŘÍLOHA II

:

V bulharštině

:

продукт АКТБ/ОСТ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 3, параграф 4

важи изключително за пускане в свободно обръщение в отвъдморските департаменти

:

Ve španělštině

:

Producto ACP/PTU:

exención del derecho de aduana

apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2286/2002

exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

:

V češtině

:

AKT/ZZÚ produkty:

osvobozeno od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 3 ods. 4

platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích

:

V dánštině

:

AVS/OLT-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 3, stk. 4

gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer

:

V němčině

:

Erzeugnis AKP/ÜLG:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 3 Absatz 4

gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

:

V estonštině

:

AKV/ÜMT riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 3 lõige 4

Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja–territooriumitel

:

V řečtině

:

Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 3 παράγραφoς 4

Iσχύει απoκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλo-φoρία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα

:

V angličtině

:

ACP/OCT product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 3(4)

valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

:

Ve francouzštině

:

produit ACP/PTOM:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 3, paragraphe 4

exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

:

V italštině

:

prodotto ACP/PTOM:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 3, paragrafo 4

valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

:

V lotyštině

:

AĀK/AZT produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 3. panta 4. daļa

ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās

:

V litevštině

:

AKR/UŠT produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 3 straipsnio 4 dalis

galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose

:

V maďarštině

:

AKCS/TOT-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 3. cikk (4) bekezdés

kizárólag a tengerentúli területeken történő szabad forgalomba bocsátás esetén érvényes

:

V nizozemštině

:

Product ACS/LGO:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 3, lid 4

geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

:

V polštině

:

Produkt AKP/KTZ:

zwolnienie z należności celnych

art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich

:

V portugalštině

:

produto ACP/PTU:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 4 do artigo 3.o

válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

:

V rumunštině

:

produs ACP/TTPM:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 3 alineatul (4)

valabil doar pentru punerea în liberă circulaţie în departamentele de peste mări

:

Ve slovenštině

:

výrobok zo štátov AKP/ZKU

oslobodenie od cla

nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 3 odsek 4

platné výhradne pre uvoľnenie do voľného obehu v zámorských krajinách a územiach

:

Ve slovinštině

:

AKP/ČDO

oproščene carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 3(4)

Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih

:

Ve finštině

:

AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 3 artiklan 4 kohta

voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

:

Ve švédštině

:

AVS/ULT-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 3.4

Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna


Top