EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0884

2006/884/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 , kterým se určuje postoj Společenství k rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkajícímu se přijetí jeho jednacího řádu

OJ L 341, 7.12.2006, p. 39–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 743–746 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 12 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 12 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 119 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/884/oj

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se určuje postoj Společenství k rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkajícímu se přijetí jeho jednacího řádu

(2006/884/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/425/ES ze dne 21. dubna 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem přijmout postoj Společenství konzultovala Komise zvláštní výbor jmenovaný Radou.

(2)

Ustanovení čl. 7 odst. 2 dohody stanoví, že si smíšený výbor stanoví svůj vlastní jednací řád,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Postoj, který má být přijat Evropským společenstvím k rozhodnutí smíšeného výboru, zřízeného podle článku 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkajícímu se přijetí jeho jednacího řádu, je založen na předloze rozhodnutí smíšeného výboru připojené k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 42.


PŘÍLOHA

PŘEDLOHA

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkající se přijetí jeho jednacího řádu č. …/…

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, a zejména na článek 7 této dohody,

vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 2 dohody stanoví, že si smíšený výbor stanoví svůj vlastní jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1.

Přijímá se jednací řád smíšeného výboru, který je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí, ve dvojím vyhotovení, je podepsáno zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Ve Washingtonu dne

Jménem Spojených států amerických

V Bruselu dne

Jménem Evropského společenství

PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení

Článek 1

Předsednictví

Smíšenému výboru společně předsedají jeden zástupce Evropského společenství a jeden zástupce Spojených států.

Článek 2

Zasedání

1.   Smíšený výbor zasedá pravidelně, nejméně jednou ročně, ve vzájemně dohodnutou dobu. Pokud se jedna ze stran domnívá, že jsou nezbytná další zasedání, vyhoví druhá strana v nejvyšší možné míře žádosti o svolání zasedání.

2.   Není-li dohodnuto jinak, strany se střídají v pořádání zasedání. Se souhlasem stran lze využít telekonferencí nebo videokonferencí.

3.   Zasedání smíšeného výboru svolávají spolupředsedové.

4.   Spolupředsedové stanoví datum zasedání a vymění si včas nezbytné dokumenty, aby byla zajištěna odpovídající příprava, pokud možno tři týdny před konáním zasedání.

5.   Strana, která pořádá zasedání nebo žádá o videokonferenci či telekonferenci, je odpovědná za praktickou organizaci.

Článek 3

Delegace

Strany si navzájem oznámí alespoň týden před zasedáním zamýšlené složení svých delegací.

Článek 4

Pořad jednání

1.   Spolupředsedové připravují předběžný pořad jednání pro každé zasedání nejpozději 14 dnů před zasedáním. Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zařazení do programu požádal jeden ze spolupředsedů nejpozději 14 dnů před zasedáním.

2.   Každá strana může kdykoli před zasedáním doplnit body do předběžného pořadu jednání, pokud s tím druhá strana souhlasí. Je-li to možné, každá strana sdělí písemně druhé straně žádost o doplnění bodů do předběžného pořadu jednání. Takovým žádostem se vyhovuje v co nejvyšším rozsahu.

3.   Spolupředsedové přijmou konečný pořad jednání na začátku každého zasedání. Jiné body, než které jsou uvedeny na předběžném pořadu jednání, lze na pořad jednání zařadit, pokud s tím strany souhlasí, a je k nim přihlédnuto v co nejvyšším rozsahu.

Článek 5

Zápisy ze zasedání

1.   Spolupředseda pořádající strany připraví co možná nejdříve návrh zápisu z každého zasedání.

2.   Ke každému bodu pořadu jednání se v zápisu zpravidla uvádí:

a)

dokumentace předložená smíšenému výboru;

b)

prohlášení, o jejichž zapsání požádala jedna ze stran, a

c)

přijatá rozhodnutí a závěry k jednotlivým bodům.

3.   Zápis rovněž obsahuje seznam účastníků z každé delegace, jakož i název ministerstva nebo subjektu, které zastupují.

4.   Spolupředsedové zápis schválí.

Článek 6

Rozhodnutí smíšeného výboru

1.   Smíšený výbor přijímá svá rozhodnutí jednomyslně.

2.   Smíšený výbor může přijmout rozhodnutí písemným postupem mimo svá formální zasedání.

3.   Rozhodnutí smíšeného výboru nesou název „rozhodnutí“, po kterém následuje pořadové číslo a popis jejich obsahu. Uvede se rovněž datum, kdy rozhodnutí nabývá účinku. Rozhodnutí jsou podepsána zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran. Rozhodnutí jsou sepsána ve dvojím vyhotovení, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 7

Konzultace odborníků

Výbor může konzultovat zvláštní otázky s odborníky, pokud s tím strany souhlasí.

Článek 8

Výdaje

1.   Každá strana je odpovědná za výdaje vynaložené z důvodu její účasti na zasedáních smíšeného výboru, včetně nákladů na zaměstnance, cestovních výloh, diet a výdajů za poštovné a telekomunikace.

2.   Pořádající strana obvykle hradí ostatní výdaje související s organizací zasedání.

Článek 9

Správní postupy

1.   Nerozhodnou-li strany jinak, jsou zasedání smíšeného výboru neveřejná.

2.   V zájmu důvěrnosti jsou zápisy a jiné dokumenty smíšeného výboru považovány za informace vyměňované ve smyslu článku 17 dohody.

3.   Jiní účastníci, než jsou zaměstnanci stran, mohou být pozváni se souhlasem spolupředsedů a vztahuje se na ně rovněž článek 17 dohody.

4.   Strany mohou organizovat veřejná informační zasedání nebo jiným způsobem informovat dotčenou veřejnost o výsledcích zasedání smíšeného výboru.


Top