EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_341_R_0031_01

2006/882/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství
Protokol o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství

OJ L 341, 7.12.2006, p. 31–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/31


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. listopadu 2006

o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství

(2006/882/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2005 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Chorvatskou republikou za účelem změny preferenčního režimu, pokud jde o dovoz cukru pocházejícího z Chorvatska do Společenství v rámci Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (1), schválené rozhodnutím Rady a Komise 2005/40/ES, Euratom (2).

(2)

Komise uzavřela jednání o protokolu o změně dohody o stabilizaci a přidružení. Uvedený protokol je nyní třeba schválit.

(3)

Opatření nezbytná k provedení uvedeného protokolu by měla Komise přijmout stejným postupem, jaký je stanoven pro provádění nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství, (dále jen „protokol“) se schvaluje jménem Společenství.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.

Článek 3

Komise přijme prováděcí pravidla k protokolu postupem stanoveným v článku 39 nařízení (ES) č. 318/2006.

V Bruselu dne 13. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. TUOMIOJA


(1)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.


PROTOKOL

o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

CHORVATSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Chorvatsko“,

na straně druhé,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána v Lucemburku dne 29. října 2001 a vstoupila v platnost dnem 1. února 2005.

(2)

Byla vedena jednání za účelem změny preferenčního režimu v rámci dohody, pokud jde o dovoz cukru a produktů v odvětví cukru pocházejících z Chorvatska nebo ze Společenství.

(3)

Dohoda by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Dohoda se mění takto:

1.

Článek 27 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Společenství ruší veškerá dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem vztahující se na zemědělské produkty pocházející z Chorvatska jiné než čísel 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Některé podmínky obchodu s cukrem a výrobky v odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury jsou uvedeny v příloze IV(h).“

2.

Znění přílohy tohoto rozhodnutí se doplňuje jako příloha IV(h).

3.

V tabulce v příloze I protokolu 3 se zrušují tyto odkazy:

„1702 50 00 — Chemicky čistá fruktóza“ a

„1702 90 10 — Chemicky čistá maltóza“.

Článek 2

Strany se sejdou v druhé polovině roku 2008 k přezkoumání účinků tohoto protokolu.

Článek 3

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 4

Tento protokol vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.

Článek 5

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a chorvatském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Hecho en Zagreb, el veintiocho de noviembre de dos mil seis.

V Záhřebu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce šest.

Udfærdiget i Zagreb den otteogtyvende november to tusind og seks.

Geschehen zu Zagreb am achtundzwanzigsten November zweitausendundsechs.

Koostatud kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande kuuendal aastal Zagrebis.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Zagreb on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and six.

Fait à Zagreb, le vingt-huit novembre deux mille six.

Fatto a Zagabria, addì ventotto novembre duemilasei.

Zagrebā, divi tūkstoši sestā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta Zagrebe, du tūkstančiai šeštų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną.

Kelt Zágrábban, a kétezer-hatodik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul f'Żagreb fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Zagreb, de achtentwintigste november tweeduizend en zes.

Sporządzono w Zagrzebiu dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Zagrebe, aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis.

V Záhrebe dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícšesť.

V Zagrebu, dne osemindvajsetega novembra, leta dva tisoč šest.

Tehty Zagrebissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusi

Utfärdat i Zagreb den tjuguåttonde november år tvåtusensex.

Sastavljeno u Zagrebu dana dvadesetosmog studenoga dvije tisuće i šeste godine.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV(h)

podle čl. 27 odst. 5

1.

Společenství osvobozuje od cla dovoz produktů pocházejících z Chorvatska čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury do Společenství v rámci ročního množství 180 000 tun (čistá hmotnost).

2.

Chorvatsko osvobozuje od cla dovoz produktů pocházejících ze Společenství čísla 1701 kombinované nomenklatury do Chorvatska v rámci ročního množství 80 000 tun (čistá hmotnost). Toto osvobození se uplatní teprve tehdy, jakmile dovoz produktů čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury z Chorvatska do Společenství dosáhne hranice 80 000 tun (čistá hmotnost). Pro toto množství Chorvatsko sníží celní sazby takto:

dne 1. ledna 2007 se clo snižuje na 75 % základního cla,

dne 1. ledna 2008 se clo snižuje na 70 % základního cla,

dne 1. ledna 2009 a dále se clo snižuje na 50 % základního cla.

3.

Společenství se zavazuje, že nebude vyplácet vývozní náhrady z rozpočtu Společenství pro cukr, sirup a některé další produkty v odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury vyvážené do Chorvatska v nezměněném stavu. Chorvatsko se zavazuje, že nebude vyplácet vývozní náhrady pro cukr vyvážený do Společenství.“


Top