EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

Nařízení Komise (ES) č. 1798/2006 ze dne 6. prosince 2006 , kterým se na rok 2007 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1798/2006

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se na rok 2007 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu stanoví v bodě III roční celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska. Je nezbytné otevřít tyto kvóty na rok 2007.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2007 se otevírají celní kvóty Společenství pro zboží pocházející z Norska a uvedené v příloze.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).


PŘÍLOHA

Roční celní kvóty pro dovoz zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Roční objemová kvóta od 1.1.2007

Celní sazba použitelná v rámci limitů kvóty

09.0765

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

2 470 tun

Nulová

09.0771

ex 2207 10 00

(kód TARIC 90)

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES

164 000 hektolitrů

Nulová

09.0772

ex 2207 20 00

(kód TARIC 90)

Ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoli obsahu alkoholu, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES

14 340 hektolitrů

Nulová

09.0774

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

370 tun

Nulová


Top