EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1794

Nařízení Komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006 , kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Text s významem pro EHP)

OJ L 341, 7.12.2006, p. 3–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 165–178 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 9 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 9 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 78 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušeno 32013R0391 . Latest consolidated version: 04/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1794/oj

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1794/2006

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise musí stanovit společný systém poplatků za letové navigační služby v celém Společenství. Nařízení s přímou použitelností je nejvhodnějším nástrojem pro zajištění jednotné aplikace společného systému poplatků v jednotném evropském nebi.

(2)

Eurocontrol byl pověřen v souladu s čl. 8 odst. 1 rámcového nařízení, aby pomáhal Komisi při vypracování prováděcích pravidel ke společnému systému poplatků za letové navigační služby. Toto nařízení je založeno na výsledné zprávě o pověření ze dne 29. října 2004.

(3)

Vypracování společného systému poplatků za letové navigační služby poskytované během všech fází letu má pro provádění jednotného evropského nebe nesmírný význam. Systém by měl přispět k dosažení větší transparentnosti s ohledem na určení a ukládání poplatků a jejich vymáhání od uživatelů vzdušného prostoru. Systém by rovněž měl podporovat bezpečné a účinné poskytování letových navigačních služeb jejich uživatelům, kteří financují systém a podněcují integrované poskytování služeb.

(4)

V souladu s celkovým cílem zvýšení nákladové efektivnosti letových navigačních služeb by měl systém poplatků podporovat posílení nákladové a provozní efektivnosti.

(5)

Aby byl cestujícím umožněn přístup k síti letecké dopravy, a zejména na malá a středně velká letiště, jakož i větší letiště, za náklady, které jsou pro uživatele přijatelné, je možné, že členské státy budou muset uplatňovat stejnou jednotkovou sazbu na poplatky za přibližovací a letištní služby na všech letištích, kde služby zajišťuje stejný poskytovatel letových provozních služeb, nebo v několika skupinách takových letišť, aby mohly být pokryty celkové náklady na přibližovací a letištní služby.

(6)

Společný systém poplatků by měl být v souladu s článkem 15 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944.

(7)

Protože většina členských států je smluvními stranami Mnohostranné úmluvy o letových poplatcích ze dne 12. února 1981 a Společenství podepsalo protokol o přistoupení k revidované Úmluvě Eurocontrol, měla by být pravidla vypracovaná v tomto nařízení v souladu se systémem poplatků za traťové navigační služby vypracovaným organizací Eurocontrol.

(8)

Systém poplatků by měl umožnit optimální využití vzdušného prostoru a zohlednit toky letového provozu, zejména v rámci funkčních bloků vzdušného prostoru stanovených v souladu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (3).

(9)

Podle prohlášení připojeného k nařízení o vzdušném prostoru (4) připraví Komise do roku 2008 zprávu o zkušenostech získaných při vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru. Současně zhodnotí Komise obtíže, které mohou vzniknout z důvodu udržování různých jednotkových sazeb v rámci jednoho funkčního bloku vzdušného prostoru.

(10)

Je nutné stanovit požadavky, podle kterých by byly úplné a transparentní informace na základě nákladů k dispozici zástupcům uživatelů vzdušného prostoru a příslušným orgánům v řádné lhůtě.

(11)

Výše poplatků uložených zejména lehkým letadlům by neměla odradit od využívání zařízení a služeb potřebných pro bezpečnost nebo od zavedení nových technik a postupů.

(12)

Vzorec pro výpočet poplatků za přibližovací a letištní služby by měl odrážet různou povahu těchto služeb v porovnání s traťovými navigačními službami.

(13)

Členské státy by měly mít možnost stanovit své jednotkové sazby společně, zejména pokud oblasti zpoplatnění procházejí vzdušným prostorem více než jednoho členského státu nebo pokud jsou stranami společného systému poplatků za traťové navigační služby.

(14)

Za účelem zlepšení účinnosti systému poplatků a snížení administrativního a účetního zatížení by měly mít členské státy možnost vybírat traťové poplatky společně v rámci společného systému poplatků za traťové navigační služby, a to prostřednictvím jediného poplatku za let.

(15)

Je důležité posílit právní prostředky potřebné k zajištění včasného a úplného hrazení poplatků za letové navigační služby uživateli těchto služeb.

(16)

Poplatky za letové navigační služby by měly být stanovovány a ukládány uživatelům těchto služeb spravedlivě a transparentně po konzultaci s uživateli vzdušného prostoru. Takové poplatky by měly být pravidelně přezkoumávány.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

1.   Toto nařízení stanoví opatření potřebná pro vypracování systému poplatků za letové navigační služby, který je v souladu se systémem poplatků za traťové služby vypracovaným organizací Eurocontrol.

2.   Toto nařízení se vztahuje na letové navigační služby poskytované poskytovateli letových provozních služeb určenými v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004 a poskytovateli meteorologických služeb, pokud jsou určeni v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení, pro potřeby všeobecného letového provozu v rámci regionů EUR a AFI stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), ve kterých členské státy zodpovídají za poskytování letových navigačních služeb.

3.   Členské státy mohou používat toto nařízení na letové navigační služby poskytované ve vzdušném prostoru spadajícím do jejich pravomoci v rámci jiných regionů stanovených ICAO pod podmínkou, že o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

4.   Členské státy mohou toto nařízení používat pro poskytovatele letových navigačních služeb, kteří obdrželi povolení k poskytování letových navigačních služeb bez osvědčení, v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení o poskytování služeb.

5.   Členské státy se mohou rozhodnout toto nařízení nepoužívat pro letové navigační služby poskytované na letištích, kde obchodní letecká doprava dosahuje méně než 50 000 pohybů za rok, bez ohledu na maximální vzletovou hmotnost a počet sedadel, přičemž se pohyby počítají jako průměrný součet vzletů a přistání za předchozí tři roky.

Členské státy o tom uvědomí Komisi. Komise pravidelně zveřejní aktualizovaný seznam letišť, kterým byla udělena výjimka.

6.   Aniž je dotčeno používání zásad uvedených v článcích 14 a 15 nařízení o poskytování služeb, mohou se členské státy rozhodnout, že nebudou počítat poplatky za přibližovací a letištní služby podle článku 11 tohoto nařízení a nestanoví jednotkové sazby poplatků za přibližovací a letištní služby uvedené v článku 13 tohoto nařízení, pokud jde o letové navigační služby poskytované na letištích, kde obchodní letecká doprava dosahuje méně než 150 000 pohybů za rok, bez ohledu na maximální vzletovou hmotnost a počet sedadel, přičemž se pohyby počítají jako průměrný součet vzletů a přistání za předchozí tři roky.

Před přijetím takového rozhodnutí provedou členské státy vyhodnocení rozsahu, v jakém jsou podmínky stanovené v příloze I, včetně konzultace zástupců uživatelů vzdušného prostoru, splněny.

Závěrečné hodnocení, zda jsou podmínky splněny, a rozhodnutí členských států je zveřejněno a sděleno Komisi s plným odůvodněním závěrů členského státu, včetně výsledků konzultace s uživateli.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 rámcového nařízení.

Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„uživatelem letových navigačních služeb“ se rozumí provozovatel letadla v době, kdy byl proveden let, nebo pokud není totožnost provozovatele známá, majitel letadla, pokud neprokáže, že jiná osoba byla v té době provozovatelem;

b)

„zástupcem uživatelů vzdušného prostoru“ se rozumí jakákoli právnická osoba či subjekt zastupující zájmy jedné či více kategorií uživatelů letových navigačních služeb;

c)

„IFR“ se rozumí pravidla pro let podle přístrojů (Instrument Flight Rules) vymezená v příloze 2 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 (desáté vydání – červenec 2005);

d)

„VFR“ se rozumí pravidla pro let za viditelnosti (Visual Flight Rules) vymezená v příloze 2 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 (desáté vydání – červenec 2005);

e)

„oblastí zpoplatnění traťových služeb“ se rozumí objem vzdušného prostoru, pro který je stanoven jeden nákladový základ a jedna jednotková sazba;

f)

„oblastí zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb“ se rozumí letiště či skupina letišť, pro která je stanoven jeden nákladový základ a jedna jednotková sazba;

g)

„obchodní leteckou dopravou“ se rozumí jakýkoli provoz letadla, který zahrnuje přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo v nájmu.

Článek 3

Zásady systému poplatků

1.   Systém poplatků odráží náklady, které vznikly buď přímo, nebo nepřímo při poskytování letových navigačních služeb.

2.   Náklady na traťové služby jsou financovány prostřednictvím traťových poplatků uložených uživatelům letových navigačních služeb.

3.   Náklady na přibližovací a letištní služby jsou financovány prostřednictvím přibližovacích a letištních poplatků uložených uživatelům letových navigačních služeb a nebo jiných příjmů, včetně křížových subvencí v souladu s právními předpisy Společenství.

4.   Odstavci 2 a 3 není dotčeno financování výjimek v případě některých uživatelů letových navigačních služeb prostřednictvím jiných finančních zdrojů v souladu s článkem 9.

5.   Systém poplatků zabezpečí transparentnost a konzultace v oblasti nákladových základů a rozdělení nákladů mezi různé služby.

Článek 4

Stanovení oblastí zpoplatnění

1.   Členské státy vytvoří oblasti zpoplatnění ve vzdušném prostoru spadajícím do jejich pravomoci, v nichž jsou uživatelům vzdušného prostoru poskytovány letové navigační služby.

2.   Oblasti zpoplatnění se vymezí v souladu s postupy řízení letového provozu a ostatními letovými provozními službami po konzultaci se zástupci uživatelů vzdušného prostoru.

3.   Oblast zpoplatnění traťových služeb se rozprostírá od zemského povrchu a zahrnuje i horní vzdušný prostor, aniž je dotčena možnost členského státu vyčlenit určitou oblast zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb po konzultaci se zástupci uživatelů vzdušného prostoru.

4.   Pokud oblasti zpoplatnění procházejí vzdušným prostorem více než jednoho členského státu, provedou dotčené členské státy příslušná opatření k zajištění shodného a jednotného používání tohoto nařízení na dotčený vzdušný prostor. Členské státy o uvedených opatřeních uvědomí Komisi a Eurocontrol.

KAPITOLA II

NÁKLADY NA POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB

Článek 5

Způsobilé služby, zařízení a činnosti

1.   Poskytovatelé letových navigačních služeb uvedených v čl. 1 odst. 2 a 4 stanoví náklady, které jim při poskytování letových navigačních služeb vznikají provozem zařízení a poskytováním služeb stanovených regionálním letovým navigačním plánem ICAO pro evropský region a které jsou poskytovány v rámci tohoto plánu v oblastech zpoplatnění v jejich pravomoci.

Tyto náklady zahrnují administrativní výdaje, školení, studie, testy a zkoušky, jakož i výzkum a vývoj související s těmito službami.

2.   Členské státy mohou zahrnout tyto náklady, pokud vzniknou v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb:

a)

náklady vzniklé příslušným vnitrostátním orgánům;

b)

náklady vzniklé uznaným organizacím uvedeným v článku 3 nařízení o poskytování služeb;

c)

náklady plynoucí z mezinárodních dohod.

3.   Aniž jsou dotčeny jiné zdroje financování a s ohledem na vysokou úroveň bezpečnosti, nákladové efektivnosti a poskytování služeb, lze poplatky použít na financování projektů, které mají zvláštním kategoriím uživatelů vzdušného prostoru a nebo poskytovatelům letových navigačních služeb pomoci zlepšit společnou infrastrukturu letových navigačních služeb, poskytování letových navigačních služeb a užívání vzdušného prostoru v souladu s právními předpisy Společenství.

Článek 6

Výpočet nákladů

1.   Náklady na způsobilé služby, zařízení a činnosti ve smyslu článku 5 se stanoví v souladu s účetními výkazy uvedenými v článku 12 nařízení o poskytování služeb za období od 1. ledna do 31. prosince. Jednorázové nákladové dopady vyplývající ze zavedení mezinárodních účetních standardů lze však rozložit na období nepřesahující 15 let.

2.   Náklady uvedené v odstavci 1 se rozdělí na osobní náklady, jiné provozní náklady, náklady na odpisy, náklady na kapitál a mimořádné položky včetně nevratných odvedených daní a celních poplatků a všechny související náklady.

Osobní náklady zahrnují hrubou mzdu, příplatky za práci přesčas, příspěvek zaměstnavatele na sociální pojištění, jakož i penzijní náklady a jiné dávky.

Jiné provozní náklady zahrnují náklady vzniklé koupí zboží a služeb používaných k poskytování letových navigačních služeb. Mezi tyto patří zejména služby zadané externím dodavatelům, jako např. komunikace, externí zaměstnanci, jako např. poradci, materiál, energie, služby, pronájem budov, vybavení a zařízení, údržba, náklady na pojištění, cestovné. Pokud poskytovatel letových provozních služeb zakoupí jiné letové navigační služby, zahrne poskytovatel náklady vynaložené za tyto služby do svých ostatních provozních nákladů.

Náklady na odpisy se vztahují k celkovým dlouhodobým aktivům užívaným pro účely letových navigačních služeb. Dlouhodobá aktiva se odepisují v souladu s jejich očekávanou životností za použití metody rovnoměrného odpisování uplatněné k pořizovací hodnotě odpisovaných aktiv. Pokud aktiva patří poskytovateli letových navigačních služeb, na kterého se vztahuje režim pobídek uvedený v čl. 12 odst. 2, lze pro výpočet odpisů uplatnit metodu účtování běžných nákladů místo účtování skutečných nákladů. Metoda používaná během odpisů se nemění.

Náklady na kapitál se rovnají celkovému součinu:

a)

součtu průměrné čisté účetní hodnoty dlouhodobých aktiv používaných poskytovatelem letových navigačních služeb, která jsou v provozu či ve výstavbě, a průměrné hodnoty čistých oběžných aktiv využívaných pro poskytování letových navigačních služeb a

b)

váženého průměru úrokové sazby z přijatých úvěrů a výnosů z vlastního kapitálu.

Mimořádné položky jsou nevratné náklady v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb, které vznikly v průběhu roku.

3.   Pro účely odst. 2 pátého pododstavce, jsou váhové ukazatele založeny na poměru financování prostřednictvím buď dluhu, nebo vlastního kapitálu. Úroková sazba z přijatých úvěrů se rovná průměrné úrokové sazbě úroků z přijatých úvěrů poskytovatele letových navigačních služeb. Návratnost vlastního kapitálu zohledňuje finanční riziko poskytovatele letových navigačních služeb, přičemž jako měřítko se bere kurs vnitrostátních dluhopisů. Pokud se na poskytovatele letových navigačních služeb vztahuje režim pobídek uvedený v čl. 12 odst. 2, lze tento výnos navýšit o dodatečnou přirážku, aby bylo přiměřeně zohledněno specifické finanční riziko, které uvedený poskytovatel přebírá.

Pokud aktiva nepatří poskytovateli letových navigačních služeb, ale jsou zahrnuta do výpočtu nákladů na kapitál, členské státy zajistí, aby náklady na tato aktiva nebyly zpětně získány dvakrát.

Článek 7

Přidělování nákladů

1.   Náklady na způsobilé služby, zařízení a činnosti ve smyslu článku 5 se přidělí transparentním způsobem oblastem zpoplatnění, ve kterých skutečně vznikly.

Pokud náklady vzniknou v několika různých oblastech zpoplatnění, přidělí se poměrným způsobem na základě transparentní metodologie podle článku 8.

2.   Náklady na přibližovací a letištní služby obsahují náklady na následující služby:

a)

letištní služby řízení letového provozu, letištní letové informační služby včetně letových poradních služeb a náklady na služby pátrání a záchrany;

b)

letové provozní služby související s přiblížením a odletem letadla v rozsahu určené vzdálenosti kolem letiště na základě provozních požadavků;

c)

náležité přiřazení všech ostatních součástí letových navigačních služeb odrážející poměrné rozdělení mezi traťové a přibližovací letištní služby.

3.   Náklady na traťové služby se vztahují k nákladům uvedeným v odstavci 1 s výjimkou nákladů uvedených v odstavci 2.

4.   Pokud jsou poskytnuty výjimky pro lety uskutečněné podle pravidel VFR v souladu s článkem 9, určí poskytovatel letových navigačních služeb náklady letových navigačních služeb poskytované letům provedeným podle pravidel VFR odděleně od nákladů poskytovaných letům podle pravidel IFR. Tyto náklady mohou být určeny prostřednictvím metodologie mezních nákladů, přičemž se zohlední výhody pro lety provedené podle pravidel IFR vyplývající ze služeb poskytnutých letům provedeným podle pravidel VFR.

Článek 8

Transparentnost nákladového základu

1.   Aniž je dotčen článek 18 nařízení o poskytování služeb, poskytnou členské státy a nebo poskytovatelé letových navigačních služeb zástupcům uživatelů vzdušného prostoru, pokud o to požádají, informace týkající se nákladových základů, plánovaných investičních výdajů a očekávaného objemu dopravy. Následně poskytnou zástupcům uživatelů vzdušného prostoru, Komisi a tam, kde je to na místě, i organizaci Eurocontrol transparentní přehled příslušných nákladů stanovených v souladu s článkem 5, a to nejméně jednou za rok.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 jsou vykazovány na základě tabulek a podrobných pravidel stanovených v příloze II, nebo pokud členský stát učinil rozhodnutí uvedené v čl. 1 odst. 6 nebo oznámil Komisi, že uvažuje o přijetí takového rozhodnutí, v příloze III části 1.

KAPITOLA III

FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM POPLATKŮ ZA LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

Článek 9

Výjimky z poplatků za letové navigační služby

1.   Členské státy udělí výjimku z placení poplatků za traťové navigační služby:

a)

letům provedeným letadlem, jehož maximální povolená vzletová hmotnost je méně než dvě tuny;

b)

smíšeným letům VFR/IFR v oblastech zpoplatnění, kde jsou dané lety provedeny výlučně podle pravidel VFR a kde se za tyto lety podle pravidel VFR neúčtuje poplatek;

c)

letům provedeným výlučně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů během jejich oficiálních cest; ve všech případech musí být tato skutečnost opodstatněna patřičným označením statusu v letovém plánu;

d)

letům za účelem pátrání a záchrany povoleným příslušným odpovědným subjektem.

2.   Členské státy mohou udělit výjimku z placení poplatků za traťové navigační služby:

a)

vojenským letům provedeným vojenským letadlem jakékoli země;

b)

výcvikovým letům provedeným výlučně za účelem udělení oprávnění nebo získání kvalifikace v případě letové posádky, pokud je tato skutečnost opodstatněna příslušnou poznámkou v letovém plánu. Lety musí být provedeny výhradně ve vzdušném prostoru dotčeného státu jejich účelem letů nesmí být přeprava cestujících a nebo nákladu, ani manipulační let či přemísťování letadla;

c)

letům provedeným výlučně za účelem kontroly či ověřování používaného vybavení či vybavení, které má být používáno jako pozemní zařízení pro letovou navigaci, s výjimkou manipulačních letů dotčeného letadla;

d)

letům končícím na letišti, ze kterého vzlétly, a během kterých nedošlo k mezipřistání;

e)

letům provedeným podle pravidel VFR;

f)

humanitárním letům povoleným příslušným odpovědným subjektem;

g)

letům provedeným celními a policejními orgány.

3.   Členské státy mohou udělit výjimku z placení přibližovacích a letištních poplatků letům uvedeným v odstavcích 1 a 2.

4.   Náklady vzniklé v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka z placení poplatků, nebudou při výpočtu jednotkových sazeb zohledněny.

Tyto náklady jsou tvořeny:

a)

náklady na lety provedenými podle pravidel VFR, kterým byla udělena výjimka, uvedenými v čl. 7 odst. 4, a

b)

náklady na lety provedenými podle pravidel IFR, kterým byla udělena výjimka, přičemž uvedené náklady se vypočítají jako součin nákladů vzniklých v souvislosti s lety provedenými podle pravidel IFR a poměru počtu výkonových jednotek osvobozených od poplatků a celkového počtu výkonových jednotek. Náklady vzniklé v souvislosti s lety provedenými podle pravidel IFR se rovnají celkovým nákladům po odečtení nákladů na lety provedené podle pravidel VFR.

Členské státy zajistí, aby poskytovatelům letových navigačních služeb byly proplaceny služby, které poskytují v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka.

Článek 10

Výpočet poplatků za traťové navigační služby

1.   Poplatek za traťové navigační služby u konkrétního letu v konkrétní oblasti zpoplatnění traťových služeb se rovná součinu jednotkové sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění traťových služeb a počtu přeletových jednotek u daného letu.

2.   Aniž je dotčena možnost provedení režimu pobídek členským státem s ohledem na poskytovatele letových navigačních služeb v souladu s čl. 12 odst. 2, vypočítá se jednotková sazba v oblasti zpoplatnění traťových služeb vydělením předpokládaných nákladů na letové navigační služby předpokládaným počtem zpoplatněných přeletových jednotek za příslušný rok. Předpokládané náklady zahrnují saldo, které je výsledkem nadměrných či nedostatečných náhrad vyplacených v minulých letech.

3.   Přeletové jednotky se vypočítají v souladu s přílohou IV.

Článek 11

Výpočet poplatků za přibližovací a letištní služby

1.   Aniž je dotčena možnost financování přibližovacích a letištních služeb prostřednictvím jiných zdrojů podle článku 3, poplatek za letištní a přibližovací služby u konkrétního letu v konkrétní oblasti zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb se rovná součinu jednotkové sazby stanovené pro tuto oblast a počtu výkonových jednotek daného letu.

2.   Aniž je dotčena možnost provedení režimu pobídek členským státem s ohledem na poskytovatele letových navigačních služeb v souladu s čl. 12 odst. 2, vypočte se jednotková sazba v oblasti zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb vydělením předpokládaných nákladů na přibližovací a letištní služby předpokládaným počtem zpoplatněných výkonových jednotek za příslušný rok. Předpokládané náklady zahrnují saldo, které je výsledkem nadměrných či nedostatečných náhrad vyplacených v minulých letech.

3.   Výkonové jednotky přibližovacích a letištních služeb se vypočítají v souladu s přílohou V.

Článek 12

Režim pobídek

1.   Členské státy mohou stanovit či schválit režimy pobídek sestávající z finančních výhod či nevýhod uplatněných na nediskriminačním a transparentním základě v zájmu podpory zlepšení poskytování letových navigačních služeb, což bude mít za následek jiný výpočet poplatků stanovený v odstavcích 2 a 3. Tyto pobídky se mohou vztahovat buď na poskytovatele letových navigačních služeb a nebo na uživatele vzdušného prostoru.

2.   Pokud se členský stát rozhodne použít režim pobídek pro poskytovatele letových navigačních služeb, stanoví po konzultaci uvedené v článku 15 předem podmínky, podle nichž se určí maximální hranice jednotkové sazby nebo příjmu, a to na každý rok po dobu nepřesahující pět let. Tyto podmínky se stanoví s odkazem na předpokládanou výši nákladů včetně nákladů na kapitál pro dané období a mohou rovněž stanovit finanční zmírnění, buď přesahující, nebo nižší než očekávané náklady, založená na konkrétních aspektech činnosti poskytovatelů letových navigačních služeb, což může zahrnovat účinnost, kvalitu služeb, provádění konkrétních projektů, mezníky, kompetence či úroveň spolupráce s jinými poskytovateli letových navigačních služeb, pokud jde o zohlednění síťových účinků.

3.   Pokud se členský stát rozhodne použít režim pobídek, včetně nočních modulací, v případě uživatelů letových navigačních služeb, změní po konzultaci uvedené v článku 15 poplatky účtované uživatelům, aby zohlednil úsilí vyvinuté danými uživateli k optimalizaci využívání letových navigačních služeb, snížení celkových nákladů těchto služeb a zvýšení jejich účinnosti, zejména snížením poplatků podle letového vybavení, které zvyšuje kapacitu, nebo kompenzací obtíží spojených s volbou méně přetížených tratí.

Tyto režimy pobídek jsou omezené, pokud jde o dobu trvání, rozsah a objem. Odhadované úspory získané díky zlepšení provozní účinnosti přinejmenším kompenzují náklady pobídek v přiměřené lhůtě. Režim podléhá pravidelnému přezkumu, jehož se účastní zástupci uživatelů vzdušného prostoru.

4.   Členské státy, které stanovily či schválily režimy pobídek, sledují jejich řádné provádění poskytovateli letových navigačních služeb.

Článek 13

Stanovení jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění

1.   Členské státy zajistí, aby pro každou oblast zpoplatnění byly každoročně stanoveny jednotkové sazby. Mohou rovněž zajistit, aby jednotkové sazby byly stanoveny předem pro každý rok období nepřesahující pět let.

2.   V případě neočekávaných velkých změn v dopravě či nákladech mohou být jednotkové sazby pozměněny během roku.

3.   Členské státy uvědomí Komisi a případně Eurocontrol o těchto jednotkových sazbách pro každou oblast zpoplatnění.

Článek 14

Výběr poplatků

1.   Členské státy mohou vybírat poplatky prostřednictvím jediného poplatku za každý let.

2.   Uživatelé letových navigačních služeb neprodleně a v plné výši uhradí všechny poplatky za letové navigační služby.

3.   Členské státy zajistí použití účinných donucovacích prostředků. Tyto prostředky mohou zahrnovat odepření poskytnutí služeb, zadržení letadla či jiná donucovací opatření v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 15

Transparentnost způsobu zpoplatnění

1.   Členské státy zajistí, že zástupci uživatelů vzdušného prostoru jsou pravidelně konzultováni v oblasti poplatkové politiky. V tomto ohledu jim poskytnou potřebné informace o svých režimech poplatků, jak je stanoveno v příloze VI, nebo – pokud členský stát učinil rozhodnutí, na které odkazuje čl. 1 odst. 6 obsahující nezbytné informace uvedené – v příloze III části 2, a provedou účinnou a transparentní konzultaci, při které předloží tyto informace, jakož i informace uvedené v článku 8, za přítomnosti příslušných poskytovatelů letových navigačních služeb.

2.   Aniž je dotčen článek 18 nařízení o poskytování služeb, je příslušná dokumentace k dispozici zástupcům uživatelů vzdušného prostoru, Komisi, organizaci Eurocontrol a vnitrostátním dozorovým orgánům tři týdny před konzultací.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Řízení o odvolání

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí učiněná v souladu s tímto nařízením byla řádně odůvodněná a podléhala účinnému přezkumu a nebo řízení o odvolání.

Článek 17

Usnadnění kontroly dodržování požadavků

Poskytovatelé letových navigačních služeb usnadní inspekce a průzkumy prováděné vnitrostátními dozorovými orgány nebo uznaným subjektem, který jedná jménem uvedených orgánů, včetně kontrol na místě. Osoby oprávněné těmito orgány jsou zmocněny:

a)

zkoumat příslušné účetní dokumenty, sestavy majetku a jiný materiál související se stanovením poplatků za letovou navigaci;

b)

zhotovovat kopie či výpisy z takových dokumentů;

c)

žádat na místě o ústní vysvětlení;

d)

vstupovat na příslušné pozemky, do příslušných prostor nebo dopravních prostředků.

Tyto inspekce a šetření se provádějí v souladu s platnými postupy členského státu, ve kterém jsou prováděny.

Článek 18

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Členské státy však mohou odložit používání článků 9, 10, 12, 13 a 14, pokud jde o traťové poplatky až do 1. ledna 2008.

Členské státy mohou odložit používání článku 9 a článků 11 až 15, pokud jde o přibližovací a letištní poplatky až do 1. ledna 2010.

Pokud tak členské státy rozhodnou o odložení používání v souladu s druhým a třetím pododstavcem, oznámí to Komisi.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 25.


PŘÍLOHA I

POSOUZENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB NA LETIŠTÍCH PODLE ČL. 1 ODST. 6

Podle čl. 1 odst. 6 je třeba posoudit následující podmínky:

1.

Rozsah, v jakém mohou poskytovatelé letových navigačních služeb na letištích volně poskytovat letové navigační služby či upustit od jejich poskytování:

existence významných hospodářských překážek, které by poskytovateli letových navigačních služeb bránily poskytovat tyto služby či upustit od jejich poskytování,

existence významných právních překážek, které by poskytovateli letových navigačních služeb bránily poskytovat tyto služby či upustit od jejich poskytování,

doba trvání smlouvy,

existence postupu umožňujícího přesun aktiv a zaměstnanců od jednoho poskytovatele letových navigačních služeb k druhému.

2.

Rozsah, v jakém mohou letiště volně určovat, kdo bude poskytovat jejich letové navigační služby, včetně možnosti vlastního poskytování uvedených služeb:

možnost, aby letiště mohla přejít k vlastnímu poskytovaní letových navigačních služeb,

existence právních, smluvních či praktických překážek, které letištím brání, aby změnila poskytovatele letových navigačních služeb,

úloha zástupců uživatelů vzdušného prostoru ve výběrovém řízení na poskytovatele letových navigačních služeb.

3.

Rozsah, v jakém si letiště mohou vybrat z řady poskytovatelů letových navigačních služeb:

existence nepružné struktury, která letiště omezuje při účinné volbě letových navigačních služeb,

informace o alternativních poskytovatelích letových navigačních služeb, včetně možnosti vlastního poskytování těchto služeb, které letištím poskytují možnost volby při výběru letových navigačních služeb.

4.

Rozsah, v jakém letiště podléhají obchodnímu tlaku na náklady nebo nařízení o pobídkách:

zda jsou letiště aktivně zapojena do hospodářské soutěže v oblasti letecké dopravy,

rozsah, do jakého letiště nesou náklady spojené s poplatky za letové navigační služby,

zda letiště působí v konkurenčním prostředí či v prostředí hospodářských pobídek navržených s cílem snížit ceny či jinak motivovat snížení nákladů.


PŘÍLOHA II

TRANSPARENTNOST NÁKLADOVÉHO ZÁKLADU

1.   VÝKAZNÍ TABULKA

Členské státy a poskytovatelé letových navigačních služeb vyplní následující výkazní tabulku pro každou oblast zpoplatnění v jejich pravomoci.

Údaje představují skutečné údaje za rok (n – 3) do roku (n – 1) a plánované údaje za rok (n) a následující roky. Skutečné náklady se stanoví na základě auditované účetní závěrky. Plánované náklady se stanoví v souladu s obchodním plánem, který je vyžadován osvědčením uvedeným v článku 7 nařízení o poskytování služeb.

Náklady jsou vyjádřeny v národní měně.

Tabulka 1

Celkové náklady

 

Organizace:

 

Oblast zpoplatnění:

 

Rok n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Podrobné údaje podle druhu nákladů

Osobní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní provozní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádné položky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné údaje podle služeb

Řízení letového provozu (ATM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátrací a záchranná činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecká informační služba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologické služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na dohled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady státu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Doplňkové informace o směnném kursu národní měny vůči euru

Směnný kurs (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Doplňkové informace o nákladech na kapitál

Průměrná hodnota provozního kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho průměrná hodnota dlouhodobých aktiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na kapitál před zdaněním (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návratnost vlastního kapitálu (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný úrok z přijatých úvěrů (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Členské státy a poskytovatelé letových navigačních služeb dále poskytnou přinejmenším následující informace:

popis metodiky používané pro přidělování nákladů na zařízení či služby na kategorie letových navigačních služeb na základě seznamu zařízení či služeb uvedených v regionálním letovém navigačním plánu ICAO pro evropský region (dokument 7754) a popis metodiky používané pro přidělování daných nákladů různým oblastem zpoplatnění,

popis a vysvětlení rozdílů mezi plánovanými a skutečnými údaji za rok (n – 1),

popis a vysvětlení pětiletých plánovaných nákladů vycházejících z obchodního plánu,

popis nákladů vzniklých členským státům („ostatní státní náklady“),

popis a vysvětlení metody přijaté pro výpočet odpisů: metoda pořizovacích cen nebo stávajících cen. V případě přijetí metody účtování stávajících cen je třeba poskytnout srovnatelné údaje i metodou pořizovacích cen,

oprávněnost nákladů na kapitál, včetně prvků základu aktiv,

popis nákladů pro každé letiště v každé oblasti zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb Pro letiště, kde obchodní letecká doprava dosahuje méně než 20 000 pohybů za rok, přičemž počet pohybů se počítá jako průměr za předchozí tři roky, mohou být náklady předloženy jako celková částka na letiště,

rozdělení meteorologických nákladů mezi přímé náklady a „náklady na služby obecné meteorologie“ vymezené jako náklady na podpůrná meteorologická zařízení a služby, které rovněž slouží všeobecným meteorologickým požadavkům. Sem patří všeobecné analýzy a předpovědi, sledování prostřednictvím meteorologického radaru a družice, sítě povrchového a výškového meteorologického pozorování, meteorologické komunikační systémy, střediska zpracování dat a podpora základního výzkumu, školení a správy,

popis metodologie používané pro přidělení celkových nákladů na meteorologické služby a hlavních nákladů na meteorologické služby civilnímu letectví a oblastem zpoplatnění.


PŘÍLOHA III

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA TRANSPARENTNOST PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB NA LETIŠTÍCH PODLE ČL. 1 ODST. 6

1.   NÁKLADY NA LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

1.1   Výkazní tabulka

Poskytovatelé letových navigačních služeb vyplní následující výkazní tabulku pro každou oblast zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb v jejich pravomoci.

Údaje představují skutečné údaje za rok (n – 3) do roku (n – 1) a plánované údaje za rok (n) a následující roky. Skutečné náklady se stanoví na základě ověřených účtů. Plánované náklady se stanoví v souladu s obchodním plánem, který je vyžadován osvědčením.

Náklady se stanoví v národní měně.

Tabulka 1

Náklady celkem

 

Organizace:

 

Oblast zpoplatnění:

 

Rok n:


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Podrobné údaje podle povahy nákladů

Osobní náklady

 

 

 

 

 

Ostatní provozní náklady

 

 

 

 

Odpisy

 

 

 

 

Náklady na kapitál

 

 

 

 

Mimořádné položky

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Další informace

Poskytovatelé letových navigačních služeb dále poskytnou přinejmenším následující informace:

popis metodiky používané pro přidělení nákladů na zařízení či služby mezi různé letové navigační služby na základě seznamu zařízení či služeb uvedených v regionálním letovém navigačním plánu ICAO pro evropský region (dokument 7754),

popis a vysvětlení rozdílů mezi plánovanými a skutečnými údaji nedůvěrné povahy za rok (n – 1),

popis a vysvětlení pětiletých plánovaných nákladů a investic nedůvěrné povahy vzhledem k očekávané dopravě,

popis a vysvětlení metody přijaté pro výpočet odpisů: uplatňování metody pořizovacích cen nebo stávajících cen,

vysvětlení týkající se nákladů na kapitál.

2.   FINANCOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB

Poskytovatelé letových navigačních služeb poskytnou následující informace pro každou oblast zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb:

popis způsobů, jakými jsou financovány náklady na letové navigační služby.


PŘÍLOHA IV

VÝPOČET PŘELETOVÝCH JEDNOTEK

1.

Přeletové jednotky se počítají jako násobek faktoru vzdálenosti a faktoru hmotnosti příslušného letadla.

2.

Faktor vzdálenosti se vypočítá, když se vydělí stem počet kilometrů proletěných v ortogonální vzdálenosti mezi bodem vstupu a bodem výstupu oblastí zpoplatnění v souladu s poslední známou verzí letového plánu předloženého pro let příslušného letadla pro účely toků letového provozu.

3.

Pokud je bod vstupu a výstupu daného letu v oblastech zpoplatnění totožný, je faktor vzdálenosti totožný se vzdáleností v ortogonální vzdálenosti mezi těmito body a nejvzdálenějším bodem trati letového plánu.

4.

Vzdálenost, která se má zohlednit, se sníží o 20 kilometrů v případě každého vzletu z území členského státu a v případě každého přistání na jeho území.

5.

Faktor hmotnosti, vyjádřený jako číselný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa, je druhá odmocnina podílu získaného tak, že se vydělí padesáti počet tun maximální certifikované vzletové hmotnosti letadla uvedené v osvědčení o letové způsobilosti či jiném rovnocenném úředním dokumentu předloženém provozovatelem letadla. Je-li tato hmotnost neznámá, použije se hmotnost nejtěžšího známého letadla stejného typu. Pokud má letadlo několik certifikovaných maximálních vzletových hmotností, použije se ta nejvyšší. V případech, kdy provozovatel letadla provozuje dvě či více letadla, která jsou různými verzemi stejného typu, použije se pro každé letadlo uvedeného typu průměrná maximální vzletová hmotnost všech jeho letadel uvedeného typu. Výpočet faktoru hmotnosti každého typu letadla u každého provozovatele se provede alespoň jednou ročně.


PŘÍLOHA V

VÝPOČET VÝKONOVÝCH JEDNOTEK PŘIBLIŽOVACÍCH A LETIŠTNÍCH SLUŽEB

1.

Výkonová jednotka přibližovacích a letištních služeb se rovná faktoru hmotnosti dotčeného letadla.

2.

Faktor hmotnosti, vyjádřený jako číselný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa, odpovídá jedné padesátině maximální certifikované vzletové hmotnosti letadla uvedené v příloze IV odstavci 5 umocněné na 0,7. Nicméně v pětiletém přechodném období následujícím po výpočtu první jednotkové sazby přibližovacích a letištních služeb se tato mocnina může pohybovat v rozmezí od 0,5 do 0,9.


PŘÍLOHA VI

ZPŮSOB VÝPOČTU POPLATKŮ

1.   VÝKAZNÍ TABULKA

Členské státy vyplní následující výkazní tabulku pro každou oblast zpoplatnění v jejich pravomoci. Členské státy rovněž poskytnou konsolidovanou tabulku 1 pro každou oblast zpoplatnění v jejich pravomoci. Pokud oblast zpoplatnění prochází vzdušným prostorem více než jednoho členského státu, vyplní tabulku společně v souladu s ustanoveními, na která odkazuje čl. 4 odst. 4.

Údaje představují skutečné údaje za rok (n – 3) do roku (n – 1) a plánované údaje za rok (n) a následující roky. „Celkové náklady“ se stanoví jako součet všech celkových nákladů uvedených v tabulce 1, které jsou dané oblasti zpoplatnění přiděleny.

Tabulka 2

Výpočet jednotkové sazby

 

Organizace:

 

Oblast zpoplatnění:

 

Rok n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Jednotková sazba (v EUR)

Náklady celkem (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady vzniklé v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částky převedené do roku (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjem z jiných zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprávněné náklady

Výkonové jednotky celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpoplatněné výkonové jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotková sazba  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Jednotková sazba (v národní měně)

Směnný kurs (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotková sazba

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Saldo převáděné do následujícího období (v národní měně)

Poplatky účtované uživatelům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutečné náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy z jiných zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutečné náklady vzniklé v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo převedené do roku (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo vzniklé v roce (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Dotčené členské státy dále shromáždí a poskytnou přinejmenším následující informace:

popis a odůvodnění zavedení různých oblastí zpoplatnění, zejména s ohledem na oblasti zpoplatnění přibližovacích letištních služeb a případné křížové subvence mezi letišti,

popis a vysvětlení výpočtu předpokládaných výkonových jednotek poskytovaných služeb,

popis a vysvětlení metodiky používané s ohledem na účtování salda nákladových základů minulých let, které je výsledkem nadměrných či nedostatečných náhrad vyplacených v minulých letech,

popis politiky výjimek a popis finančních prostředků na pokrytí s tím souvisejících nákladů,

popis příjmu z jiných zdrojů, pokud existují,

popis a vysvětlení pobídek uplatňovaných v případě poskytovatelů letových navigačních služeb, a zejména postupů, které mají být uplatněny při stanovení regulačních podmínek na úrovni jednotkových sazeb. Popis a vysvětlení výkonnostních cílů a způsobů, jakými se zohlední při stanovení maximálních jednotkových sazeb,

popis plánů sestavených poskytovateli letových navigačních služeb s cílem splnit plánovanou poptávku a výkonnostní cíle,

popis a vysvětlení pobídek uplatňovaných v případě uživatelů letových navigačních služeb.


(1)  Jako částka všech celkových nákladů uvedených v tabulce 1, které jsou dané oblasti zpoplatnění přiděleny (pokud jsou některé letové navigační služby zadány externím dodavatelům, zohlední se náklady na roční výdaje).

(2)  

Jednotková sazba

=

oprávněné náklady/zpoplatněné výkonové jednotky.


Top