Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1629

Nařízení Komise (ES) č. 1629/2006 ze dne 31. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech

OJ L 302, 1.11.2006, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 749–751 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 206 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 206 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1629/oj

1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1629/2006

ze dne 31. října 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) první pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (2), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 93/119/ES (3) o ochraně zvířat definuje pojmy porážka a usmrcení.

(2)

Články 4 a 7 nařízení Komise (ES) č.1010/2006 (4) neupřesňují, že „usmrcení“ zvířat musí být stejně jako porážka považováno za výjimečné opatření na podporu trhu.

(3)

Vzhledem k tomu, že na jedné straně členské státy nemohly včas zohlednit pojem „usmrcení“ ve svých vnitrostátních právních předpisech a na druhé straně vzhledem k tomu, že nedávno došlo ke změně nařízení (ES) č. 1010/2006, by některé uvedené členské státy mohly mít potíže při dodržení lhůty stanovené článkem 10 uvedeného nařízení pro uskuteční platby příjemcům výjimečných opatření na podporu trhu, a to do 31. prosince 2006. Je tedy na místě prodloužit dobu splatnosti o několik měsíců.

(4)

Nařízení (ES) č. 1010/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Jelikož ustanovení článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 a článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75, která stanoví přijetí uvedených opatření, jsou v platnosti od 11. května 2006, je tedy třeba stanovit, že toto nařízení bude také použitelné od tohoto data.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1010/2006 se mění takto:

1.

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Předčasná porážka a usmrcení části reprodukčního hejna nejméně o 6 týdnů dříve za účelem snížení produkce násadových vajec kódů KN 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 a 0105 99 50 se považují za výjimečná opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75 za podmínky, že v tomto období nebylo v příslušných podnicích žádné zvíře zařazeno zpět do produkce.“;

b)

odst. 2 první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Náhrada za předčasnou porážku a usmrcení podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu kusů uvedených v příloze IV a pro období stanovené v uvedené příloze.“

2.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Předčasná porážka a usmrcení ‚kuřic připravených ke snášce‘ se považují za výjimečná opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Náhrada za porážku a usmrcení podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu zvířat uvedených v příloze VII a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na 3,20 EUR/kuřice ‚připravenou ke snášce‘.“

3.

V článku 10 se datum „31. prosince 2006“ nahrazuje datem „31. března 2007“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006.

(3)  Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 180, 4.7.2006, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1256/2006 (Úř. věst. L 228, 22.8.2006, s. 9).


Top