Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0652

2006/652/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 Smíšeného Výboru EU–Švýcarsko ze dne 6. července 2006 , kterým se mění příloha II (Sociální zabezpečení) Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob

OJ L 270, 29.9.2006, p. 67–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 188–192 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/652/oj

29.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/67


ROZHODNUTÍ č. 1/2006 SMÍŠENÉHO VÝBORU EU–ŠVÝCARSKO

ze dne 6. července 2006,

kterým se mění příloha II (Sociální zabezpečení) Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob

(2006/652/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, a zejména na články 14 a 18 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 21. června 1999 a vstoupila v platnost dnem 1. června 2002.

(2)

Příloha II dohody ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EU–Švýcarsko č. 2/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se mění příloha II (Sociální zabezpečení) Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (1) odkazuje zejména na nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 (2) a (EHS) č. 574/72 (3), aktualizovaná nařízením (ES) č. 118/97 (4), jakož i na následná pozměňující nařízení, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 (5) a nařízení Komise (ES) 410/2002 (6).

(3)

Nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 byla od přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU–Švýcarsko č. 2/2003 dvakrát změněna. V důsledku toho je nyní nezbytné začlenit do dohody, a to konkrétně do její přílohy II, příslušné pozměňující předpisy, tedy nařízení Komise (ES) č. 1851/2003 (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (8).

(4)

Důchodcům, kteří pobírají švýcarský důchod a bydlí v Portugalsku, by měla být dána možnost požádat o vyjmutí ze švýcarského systému povinného nemocenského pojištění, neboť se na ně bude vztahovat portugalský systém nemocenského pojištění.

(5)

Osoby bydlící ve Francii, které jsou pojištěné v rámci švýcarského systému nemocenského pojištění i přesto, že mohou zažádat o vyjmutí z tohoto systému, by měly mít přístup ke zdravotní péči ve Francii i ve Švýcarsku.

(6)

Je třeba poukázat na skutečnost, že Švýcarsko nemá systém, který by upravoval pouze rodinné přídavky nebo doplňující či zvláštní přídavky pro sirotky.

(7)

Přílohu II je třeba změnit tak, aby v ní byla uvedena příslušná německá instituce a styčné místo pro důchodové pojištění ve vztahu ke Švýcarsku.

(8)

Složitost a odborná povaha koordinace systémů sociálního zabezpečení vyžadují účinnou a soudržnou koordinaci prostřednictvím uplatňování společných a jednotných ustanovení na celém území smluvních stran.

(9)

Je v zájmu osob, na něž se dohoda vztahuje, aby byly odstraněny nebo alespoň časově omezeny jakékoli negativní účinky uplatňování odlišných pravidel koordinace smluvními stranami.

(10)

Změny přílohy II, které vkládají odkaz na nařízení (ES) č. 631/2004 a které odkazují na možnost vyjmout důchodce bydlící v Portugalsku ze švýcarského systému povinného nemocenského pojištění, by měly nabýt účinku od 1. června 2004 a změny, které se týkají možnosti osob bydlících ve Francii využívat zdravotní péče ve Švýcarsku, by měly nabýt účinku od 1. ledna 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha II dohody se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí Smíšeným výborem.

Nicméně:

ustanovení tohoto rozhodnutí, která vkládají odkaz na nařízení (ES) č. 631/2004, jakož i ustanovení týkající se bodu 3 písm. b) přílohy II dohody, která rozšiřují působnost možného vyjmutí ze švýcarského systému povinného nemocenského pojištění na důchodce bydlící v Portugalsku, nabývají účinku dnem 1. června 2004;

ustanovení tohoto rozhodnutí týkající se bodu 4 přílohy II dohody, která osobám, na něž se vztahuje švýcarský systém nemocenského pojištění a které bydlí ve Francii, nabízejí přístup ke zdravotní péči ve Švýcarsku, nabývají účinku dnem 1. ledna 2004.

V Bruselu dne 6. července 2006.

Za Smíšený výbor

předseda

Dieter GROSSEN


(1)  Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 17.

(7)  Úř. věst. L 271, 22.10.2003, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha II Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob se mění takto:

1)

V oddílu nazvaném „Oddíl A: Akty, na které se odkazuje“ se v bodě 1 „nařízení (EHS) č. 1408/71“ doplňuje jako poslední položka nový odkaz, který zní:

„304 R 631: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o vyrovnání nároků a zjednodušení postupů (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1).“

2)

V příloze II oddílu A bodu 1 dohody se část nazvaná „Pro účely této dohody se nařízení mění takto:“ mění takto:

a)

v písmeni o), které se týká přílohy VI, se v bodu 3 písm. b) za slovo „ … Finsko“ vkládají slova:

„a pokud se to týká osob uvedených v písm. a) bodu ii), Portugalsko.“;

b)

v písmeni o), které se týká přílohy VI, se v bodu 4 za slovo „Belgii,“ vkládá slovo „Francii“;

c)

za písmeno p), které se týká přílohy VII, se doplňuje nové písmeno q), které zní:

„q)

V příloze VIII se doplňují slova:

Švýcarsko

žádné“

3)

V oddílu nazvaném „Oddíl A: Uváděné akty“ se v bodě 2 „nařízení (EHS) č. 574/72“ doplňují nové odkazy takto:

a)

za údaj „302 R 410: nařízení Komise (ES) č. 410/2002 …“

a od vstupu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, týkajícího se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii v platnost

před údaj „12003 TN 02/02/A: Akt o podmínkách přistoupení…“ se vkládá odkaz, který zní:

„303 R 1851: Nařízení Komise (ES) č. 1851/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 271, 22.10.2003, s. 3).“

b)

za uvedený odkaz na nařízení (ES) č. 1851/2003 a od vstupu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, týkajícího se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii v platnost

za údaj „12003 TN 02/02/A: Akt o podmínkách přistoupení…“ se vkládá odkaz, který zní:

„304 R 631: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o vyrovnání nároků a zjednodušení postupů (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1).“

4)

V příloze II oddílu A bodu 2 dohody se část nazvaná „Pro účely této dohody se nařízení mění takto:“ mění takto:

a)

V písmeni b), které se týká přílohy 2, se před oddíl nazvaný „Švýcarsko“ vkládá nový oddíl, který zní:

„C.   NĚMECKO

1)

V bodě 2 ‚Důchodové pojištění dělníků, zaměstnanců a horníků‘ se v písm. a) bodu i) první větě doplňují slova:

‚bydlí-li dotyčná osoba ve Švýcarsku nebo je švýcarským státním příslušníkem bydlícím na území třetího státu:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe‘.

2)

V bodě 2 ‚Důchodové pojištění dělníků, úředníků a horníků‘ se v písm. b) bodu i) první větě doplňují slova:

‚byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen švýcarské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe‘“.

b)

V písmeni c), které se týká přílohy 3, se před oddíl nazvaný „Švýcarsko“ vkládá nový oddíl, který zní:

„C.   NĚMECKO

V bodě 3 ‚Důchodové pojištění‘ se v písmeni a) doplňují slova:

Ve vztahu ke Švýcarsku:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe“.

c)

V písmeni d), které se týká přílohy 4, se před oddíl nazvaný „Švýcarsko“ vkládá nový oddíl, který zní:

„C.   NĚMECKO

V bodě 3 ‚Důchodové pojištění‘ se v písmeni b) doplňují slova:

Ve vztahu ke Švýcarsku:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe“.

5)

Oddíl B přílohy II se mění takto:

a)

Čísla 4.19, 4.32, 4.48 a 4.68 se zrušují.

b)

Za číslo 4.68 se doplňují nová čísla, která znějí:

„4.69: Rozhodnutí č. 184 ze dne 10. prosince 2001 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 201 až E 207, E 210, E 213 a E 215 ) (Úř. věst. L 304, 6.11.2002, s. 1)

4.70: Rozhodnutí č. 185 ze dne 27. června 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 153 ze dne 7. října 1993 (formulář E 108) a rozhodnutí č. 170 ze dne 11. června 1998 (vypracování seznamů stanovených v čl. 94 odst. 4 a v čl. 95 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972) (Úř. věst. L 55, 1.3.2003, s. 74)

4.71: Rozhodnutí č. 186 ze dne 27. června 2002 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 101) (Úř. věst. L 55, 1.3.2003, s. 80)

4.72: Rozhodnutí č. 187 ze dne 27. června 2002 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 111 a E111B) (Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 40)

4.73: Rozhodnutí č. 188 ze dne 10. prosince 2002 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (E 210 a E 211) (Úř. věst. L 112, 6.5.2003, s. 12)

4.74: Rozhodnutí č. 189 ze dne 18. června 2003, kterým se zavádí evropský průkaz zdravotního pojištění za účelem nahrazení formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, pokud jde o přístup ke zdravotní péči během přechodného pobytu v jiném členském státě než v příslušném státě nebo státě místa bydliště (Úř. věst. L 276, 27.10.2003, s. 1)

4.75: Rozhodnutí č. 190 ze dne 18. června 2003 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (Úř. věst. L 276, 27.10.2003, s. 4)

4.76: Rozhodnutí č. 191 ze dne 18. června 2003 o nahrazení formulářů E 111 a E111B evropským průkazem zdravotního pojištění (Úř. věst. L 276, 27.10.2003, s. 19).

4.77: Rozhodnutí č. 192 ze dne 29. října 2003 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 114)

Pro účely této dohody se rozhodnutí mění takto:

V oddílu 2.4 se doplňují slova:

Švýcarsko

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

4.78: Rozhodnutí č. 193 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 123)

4.79: Rozhodnutí č. 194 ze dne 17. prosince 2003 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 v členském státě pobytu (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 127)

4.80: Rozhodnutí č. 195 ze dne 23. března 2004 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EHS) č. 1408/71 pokud jde o zdravotní péči v souvislosti s těhotenstvím a porodem (Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 134)

4.81: Rozhodnutí č. 196 ze dne 23. března 2004 podle čl. 22 odst. 1a nařízení (EHS) č. 1408/71 (Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 135)

4.82: Rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 28)

4.83: Rozhodnutí č. 198 ze dne 23. března 2004 o nahrazení a zrušení vzorů formulářů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72 (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (Úř. věst. L 259, 5.8.2004, s. 1).“

6)

V oddílu C: „Akty, které berou smluvní strany na vědomí“ se za číslo 6.4 vkládá nové číslo, které zní:

„6.5: Rozhodnutí č. 23 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 125).“


Top