Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1406

Nařízení Rady (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků

OJ L 265, 26.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 340–341 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; Implicitně zrušeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1406/oj

26.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/8


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1406/2006

ze dne 18. září 2006

o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 34 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2) se částky vybrané nebo získané zpět podle nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 (3) považují za účelově vázané příjmy ve smyslu článku 18 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4).

(2)

Pro zlepšení rozpočtových předpovědí a pro pružnější rozpočtové řízení je vhodné zajistit, aby dávka zavedená nařízením (ES) č. 1788/2003 byla k dispozici na začátku rozpočtového roku. Mělo by tedy být přijato ustanovení o uhrazení dlužné dávky v období od 16. října do 30. listopadu každého roku.

(3)

Aby byla dávka, kterou mají členské státy uhradit za období 2005/06, k dispozici na začátku příštího rozpočtového roku, je vhodné stanovit, že se dotyčné ustanovení použije od 1. září 2006.

(4)

Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko (dále jen „nové členské státy“) byla počáteční referenční množství pro dodávky a přímý prodej stanovena v tabulce f) přílohy I nařízení (ES) č. 1788/2003. Následně byla tato množství, s ohledem na změny vyžádané producenty, pro každý členský stát Komisí upravena v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení.

(5)

Vnitrostátní referenční množství pro přímý prodej byla stanovena na základě situace před přistoupením nových členských států. Nicméně po procesu restrukturalizace v odvětví mléka v nových členských státech a po zavedení přísnějších hygienických opatření pro přímý prodej se zdá, že jednotliví producenti se ve značné míře rozhodli nežádat o individuální referenční množství pro přímý prodej. V důsledku toho je souhrn individuálních referenčních množství přidělených producentům na přímý prodej výrazně nižší než vnitrostátní referenční množství, a ve vnitrostátních rezervách proto zůstávají významná nevyužitá množství pro přímý prodej.

(6)

S cílem vyřešit tento problém a umožnit využití množství pro přímý prodej, která zůstávají nevyužita ve vnitrostátní rezervě, je vhodné v období 2005/06 umožnit jeden převod referenčních množství pro přímý prodej na referenční množství pro dodávky, pokud o to nový členský stát požádá.

(7)

Nařízení (ES) č. 1788/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1788/2003 se mění takto:

1.

v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy odpovídají Společenství za úhradu dávky, která vyplývá z překročení vnitrostátního referenčního množství stanoveného v příloze I a určeného na vnitrostátní úrovni samostatně pro dodávky a přímý prodej, a tuto dávku uhradí až do výše 99 % dlužné částky Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu (EZOZF) v období od 16. října do 30. listopadu následujícím po dotyčném období dvanácti měsíců.“;

2.

v čl. 8 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Za období 2005/06 může Komise v případě České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na žádost dotyčného členského státu stejným postupem rovněž upravit rozdělení vnitrostátních referenčních množství na „dodávky“ a „přímý prodej“ po uplynutí uvedeného období. Žádost se podává Komisi do 10. října 2006. Komise poté rozdělení co nejdříve upraví.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije ode dne 1. září 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko ze dne 5. září 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


Top