Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0062

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

OJ L 245, 7.9.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 123 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(2)/oj

7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/9


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 62/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 201, 7.6.2004, s. 1.

(3)

Rozhodnutí č. 884/2004/ES odkazuje na směrnici Rady č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (3), na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (4) a na nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik (5), které netvoří součást Dohody.

(4)

Rozhodnutí č. 884/2004/ES odkazuje na nařízení Rady (ES) č. 2236/95 ze dne 18. září 1995, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí (6), čímž je spolupráce smluvních stran omezena na transevropské telekomunikační sítě,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Bod 5 (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1692/96/ES) přílohy XIII Dohody se mění takto:

1.

Doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

32004 D 0884: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 1), opravené v Úř. věst. L 201, 7.6.2004, s. 1.“

2.

Znění úpravy písm. h) se nahrazuje tímto:

„V čl. 8 odst. 1 se nepoužijí slova ‚a použitím směrnic 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS‘.“

3.

Ve znění úpravy písm. i) se „2.26. Island“ nahrazuje výrazem „2.16. Island“ a „2.27. Norsko“ se nahrazuje výrazem „2.17. Norsko“.

4.

Ve znění úpravy písm. j) se „3.24. Norsko“ se nahrazuje výrazem „3.16. Norsko“.

5.

Ve znění úpravy písm. k) se slovo „(letiště)“ nahrazuje slovy „(letištní sítě)“, „6.18. Island“ se nahrazuje výrazem „6.8. Island“ a „6.19. Norsko“ se nahrazuje výrazem „6.9. Norsko“.

Článek 2

Znění rozhodnutí 884/2004/ES v islandském a norském jazyce, která se zveřejní v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (7).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73.

(6)  Úř. věst. L 228, 23.9.1995, s. 1.

(7)  No se han indicado preceptos constitucionales.


Top