Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_200_R_0007_01

2006/511/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 o podpisu dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau, na období od 16. června 2006 do 15. června 2007 jménem Evropského společenství a o jejím prozatímním uplatňování
Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží guineje-bissau, na období od 16. června 2006 do 15. června 2007

OJ L 200, 22.7.2006, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/7


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. července 2006

o podpisu dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau, na období od 16. června 2006 do 15. června 2007 jménem Evropského společenství a o jejím prozatímním uplatňování

(2006/511/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 300 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle podmínek Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau (1) zahájí smluvní strany před skončením platnosti protokolu připojeného k dohodě jednání za účelem stanovit společnou dohodou obsah protokolu na následující období, a případně změny nebo dodatky přílohy.

(2)

Než budou zahájena jednání o změnách protokolu, na nichž je třeba se dohodnout, obě smluvní strany rozhodly prodloužit platnost stávajícího protokolu schváleného nařízením Rady (ES) č. 249/2002 (2) ve znění dohody schválené nařízením (ES) č. 829/2004 o období jednoho roku, a to dohodou ve formě výměny dopisů.

(3)

Na základě této výměny dopisů si rybáři Společenství zachovávají rybolovná práva ve vodách, které spadají do svrchovanosti nebo jurisdikce Guineje-Bissau, pro období od 16. června 2006 do 15. června 2007.

(4)

Prodloužení platnosti by se mělo začít uplatňovat co nejdříve, aby nebyly přerušeny rybolovné činnosti plavidel Společenství. Dohoda ve formě výměny dopisů by tedy měla být podepsána a prozatímně uplatňována do doby, než budou ukončeny postupy nezbytné pro její uzavření.

(5)

Měl by být potvrzen způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy protokolu, jehož platnost je téměř u konce,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau, na období od 16. června 2006 do 15. června 2007 se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o jejím uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Dohoda se prozatímně uplatňuje ode dne 16. června 2006.

Článek 3

1.   Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělí takto:

a)

lov garnátů:

Itálie

1 776 BRT

Španělsko

1 421 BRT

Portugalsko

1 066 BRT

Řecko

137 BRT

b)

lov ryb/hlavonožců:

Španělsko

3 143 BRT

Itálie

786 BRT

Řecko

471 BRT

c)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko

20 plavidel

Francie

19 plavidel

Itálie

1 plavidlo

d)

plavidla lovící na pruty a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

Španělsko

21 plavidel

Francie

5 plavidel

Portugalsko

4 plavidla

2.   Pokud žádosti o licence z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o licence ze všech ostatních členských států.

Článek 4

Členské státy, jejichž plavidla loví podle této dohody, oznámí Komisi množství každé populace odlovené v rybolovné oblasti Guinea-Bissau v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (3).

Článek 5

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství s výhradou jejího uzavření.

V Bruselu dne 11. července 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 34.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 249/2002 ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2001 do 15. června 2006 (Úř. věst. L 40, 12.2.2002, s. 1). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 829/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 25).

(3)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží guineje-bissau, na období od 16. června 2006 do 15. června 2007

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že za účelem prodloužení platnosti v současné době platného protokolu (od 16. června 2001 do 15. června 2006), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu, v pozměněném znění platném od 16. června 2004, a než budou zahájena jednání o změnách protokolu, na nichž je třeba se dohodnout, jsme se dohodli na tomto prozatímním režimu:

1.

Od 16. června 2006 se na období do 15. června 2007 prodlužuje režim použitelný od 16. června 2004.

Finanční příspěvek Společenství podle prozatímního režimu dosáhne částky stanovené v článku 3 pozměněného a v současné době uplatňovaného protokolu (7 260 000 EUR). Tato částka se v plné výši použije jako finanční příspěvek a bude vyplacena nejpozději dne 31. prosince 2006.

2.

Během tohoto období se licence k rybolovu budou udělovat v množstvích stanovených v článku 1 pozměněného a v současné době uplatňovaného protokolu, a to za poplatky nebo zálohy odpovídající poplatkům nebo zálohám stanoveným v bodě 1 přílohy protokolu.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a vyjádřil Váš souhlas s jeho obsahem.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě

Za Evropské společenství

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

„Mám tu čest potvrdit, že za účelem prodloužení platnosti v současné době platného protokolu (od 16. června 2001 do 15. června 2006), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu, v pozměněném znění platném od 16. června 2004, a než budou zahájena jednání o změnách protokolu, na nichž je třeba se dohodnout, jsme se dohodli na tomto prozatímním režimu:

1.

Od 16. června 2006 se na období do 15. června 2007 prodlužuje režim použitelný od 16. června 2004.

Finanční příspěvek Společenství podle prozatímního režimu dosáhne částky stanovené v článku 3 pozměněného a v současné době uplatňovaného protokolu (7 260 000 EUR). Tato částka se v plné výši použije jako finanční příspěvek a bude vyplacena nejpozději dne 31. prosince 2006.

2.

Během tohoto období se licence k rybolovu budou udělovat v množství stanoveném v článku 1 pozměněného a v současné době uplatňovaného protokolu, a to za poplatky nebo zálohy odpovídající poplatkům nebo zálohám stanoveným v bodě 1 přílohy protokolu.“

Mám tu čest potvrdit, že obsah Vašeho dopisu je pro vládu Republiky Guinea-Bissau přijatelný a že v souladu s Vaším návrhem Váš dopis společně s tímto dopisem představují dohodu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě

Za vládu Republiky Guinea-Bissau


Top