EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1028

Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce

OJ L 186, 7.7.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 23–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 236 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 236 - 240

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Zrušeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1028/oj

7.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 186/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006

ze dne 19. června 2006

o obchodních normách pro vejce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obchodní normy pro vejce mohou přispět ke zlepšení jakosti vajec a následně usnadnit jejich prodej. Je proto v zájmu producentů, obchodníků i spotřebitelů, aby se obchodní normy uplatňovaly.

(2)

Zkušenosti získané při uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce (2) jasně ukázaly potřebu dalších změn a zjednodušení. Nařízení (EHS) č. 1907/90 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(3)

Obchodní normy by se měly v zásadě vztahovat na všechna vejce pocházející od slepic kura domácího Gallus gallus která jsou uváděna na trh ve Společenství. Přesto je vhodné, aby členské státy mohly vyloučit z oblasti působnosti těchto norem vejce prodávaná některými formami přímého prodeje producentem konečnému spotřebiteli, jde-li o malá množství.

(4)

Je třeba jasně odlišovat vejce vhodná k přímé lidské spotřebě od vajec, která nejsou vhodná k přímé lidské spotřebě a jsou určena pro potravinářský nebo jiný průmysl. Je proto vhodné rozlišovat dvě třídy jakosti vajec, třídu A a třídu B.

(5)

Spotřebitel by měl mít možnost rozlišit vejce různé jakosti a hmotnosti a identifikovat způsob chovu použitý v souladu se směrnicí Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES (3). Tomuto požadavku je třeba vyhovět prostřednictvím označování vajec a obalů.

(6)

Vejce třídy A by měla být označena rozlišovacím číslem producenta, jak stanoví směrnice 2002/4/ES, aby bylo možné sledovat vejce uvedená na trh a určená k lidské spotřebě. Vejce třídy B by rovněž měla být označena, aby se zabránilo podvodným praktikám. Mělo by však být rovněž možné, aby byla vejce třídy B označena jiným způsobem než rozlišovacím číslem producenta, pokud to umožňuje rozlišit mezi třídami jakosti. V souladu se zásadou proporcionality by mělo být členským státům povoleno udělit výjimky v případech, kdy jsou vejce třídy B uváděna na trh výhradně na jejich území.

(7)

Ve snaze zabránit podvodným praktikám by měla být vejce označena co nejdříve po snášce.

(8)

Balírny/třídírny schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (4) by měly třídit vejce podle jakosti a hmotnosti. Balírny/třídírny, které pracují výlučně pro potravinářský a jiný průmysl, by neměly být povinny třídit vejce podle hmotnosti.

(9)

Aby bylo zajištěno, že balírny/třídírny mají vhodné vybavení pro třídění vajec a balení vajec třídy A, měly by obdržet rovněž schválení příslušných orgánů a vlastní kód, který usnadňuje sledování vajec uvedených na trh.

(10)

V zájmu producentů i spotřebitelů je nezbytné, aby vejce dovezená ze třetích zemí splňovala normy Společenství. Zvláštní předpisy platné v určitých třetích zemích však mohou být důvodem odchylek od uvedených norem, je-li zaručena rovnocennost právních předpisů.

(11)

Členské státy by měly určit inspekční orgány příslušné pro kontrolu podle tohoto nařízení. Kontrolní postupy by měly být jednotné

(12)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení.

(13)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podmínky uvádění vajec vyprodukovaných ve Společenství nebo dovezených ze třetích zemí na trh ve Společenství.

Tyto podmínky uvádění na trh se rovněž vztahují na vejce určená na vývoz mimo Společenství.

2.   Členské státy mohou stanovit výjimku z požadavků tohoto nařízení, s výjimkou čl. 4 odst. 3, pro vejce, která producent přímo dodává konečnému spotřebiteli

a)

ve svém produkčním místě,

b)

na místním veřejném trhu nebo při podomním prodeji v regionu produkce daného členského státu.

Je-li taková výjimka udělena, může každý producent rozhodnout o tom, zda ji využije či nevyužije. Pokud se výjimka využije, nesmějí se použít třídy jakosti ani hmotnostní skupiny.

Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním právem stanovit vymezení pojmů „místní veřejný trh“, „podomní prodej“ a „region produkce“.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„vejci“ vejce ve skořápce, jiná než rozbitá vejce, vejce umístěná do inkubátoru nebo vařená vejce, pocházející od slepic kura domácího (Gallus gallus) a vhodná k přímé lidské spotřebě nebo k přípravě vaječných výrobků;

2.

„rozbitými vejci“ vejce vykazující porušení jak skořápky, tak i blány, což má za následek ohrožení obsahu;

3.

„vejci umístěnými do inkubátoru“ vejce od okamžiku jejich umístění do inkubátoru;

4.

„uváděním na trh“ držení vajec za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji, skladování, balení, označování, dodání nebo jakýkoli jiný způsob převodu, úplatného či bezúplatného;

5.

„hospodářským subjektem“ producent nebo jakákoli jiná fyzická či právnická osoba, která se podílí na uvádění vajec na trh;

6.

„produkčním místem“ zařízení pro chov nosnic registrované v souladu se směrnicí 2002/4/ES;

7.

„balírnou/třídírnou“ podnik ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004, schválený podle čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení, kde jsou vejce tříděna podle jakosti a hmotnosti;

8.

„konečným spotřebitelem“ poslední spotřebitel potraviny, který nepoužije potravinu v rámci provozování potravinářského podniku nebo činnosti;

9.

„kódem producenta“ rozlišovací číslo produkčního místa podle bodu 2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

Článek 3

Třídění podle jakosti a hmotnosti

1.   Vejce jsou tříděna podle jakosti takto:

třída A neboli „čerstvá“,

třída B.

2.   Vejce třídy A jsou tříděna podle hmotnosti. Třídění podle hmotnosti se však nevyžaduje u vajec dodávaných do potravinářského a jiného průmyslu.

3.   Vejce třídy B se smějí dodávat pouze do potravinářského a jiného průmyslu.

Článek 4

Označování vajec

1.   Vejce třídy A se označují kódem producenta.

Vejce třídy B se označují kódem producenta nebo jiným způsobem.

Členské státy mohou stanovit výjimkou z tohoto požadavku pro vejce třídy B, pokud jsou uváděna na trh výhradně na jejich území.

2.   Označování vajec podle odstavce 1 se uskutečňuje v produkčním místě nebo v první balírně/třídírně, do níž jsou vejce dodána.

3.   Vejce, která konečnému spotřebiteli prodává producent na místním veřejném trhu v regionu produkce dotyčného členského státu, se označují v souladu s odstavcem 1.

Členské státy však mohou stanovit výjimku z tohoto požadavku pro producenty, kteří vlastní nejvýše 50 nosnic, jsou-li název a adresa producenta uvedeny v místě prodeje.

Článek 5

Balírny/třídírny

1.   V balírnách/třídírnách se třídí a balí vejce a označují se jejich obaly.

2.   Příslušný orgán udělí balírnám/třídírnám schválení ke třídění vajec a přidělí kód balírny/třídírny všem hospodářským subjektům, jejichž prostory a technické zařízení jsou vhodné pro třídění vajec podle jakosti a hmotnosti. Pro balírny/třídírny, které pracují výlučně pro potravinářský a jiný průmysl, se žádné vhodné technické vybavení pro třídění podle hmotnosti nevyžaduje.

3.   Uvedené schválení je možné odebrat, nejsou-li nadále plněny požadované podmínky stanovené v prováděcích pravidlech přijatých podle článku 11.

Článek 6

Dovoz vajec

1.   Na žádost dotčených zemí Komise zhodnotí obchodní normy pro vejce platné ve vyvážejících třetích zemích. Toto hodnocení se rozšíří na pravidla týkající se označování, způsobů chovu a kontrol, jakož i na provádění. Zjistí-li se, že uvedená pravidla poskytují dostatečné záruky rovnocennosti s právními předpisy Společenství, označují se vejce dovezená z dotčených zemí rozlišovacím číslem, které je totožné s kódem producenta.

2.   Je-li to nezbytné, vede Komise se třetími zeměmi jednání, jejichž cílem je najít vhodné způsoby pro poskytování záruk uvedených v odstavci 1, a uzavřít o takových zárukách dohody.

3.   Nejsou-li poskytnuty dostatečné záruky rovnocennosti pravidel, označují se vejce dovezená z dotyčných třetích zemí kódem umožňujícím identifikaci země původu a označení způsobů chovu jako „neupřesněno“.

Článek 7

Kontroly

1.   Členské státy určí inspekční orgány, jejichž úkolem je kontrolovat dodržování tohoto nařízení.

2.   Inspekční orgány uvedené v odstavci 1 kontrolují produkty, na které se vztahuje toto nařízení, ve všech stádiích uvádění na trh. Vedle náhodného odběru vzorků se kontroly provádějí na základě analýzy rizik, přičemž se zohlední druh a kapacita dotyčného zařízení a dřívější záznamy o hospodářském subjektu, pokud jde o dodržování obchodních norem pro vejce.

3.   V případě vajec třídy A dovezených ze třetích zemí se kontroly stanovené v odstavci 2 provádějí při celním odbavení a před uvedením do volného oběhu.

Vejce třídy B dovezená ze třetích zemí se uvolňují do volného oběhu, pouze pokud se při celním odbavení zkontroluje, že jejich konečné místo určení je ve zpracovatelském průmyslu.

Článek 8

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 9

Sdělení

Členské státy a Komise si navzájem sdělují informace nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 10

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro drůbeží maso a vejce.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijímají postupem podle čl. 10 odst. 2 a upravují zejména

1.

četnost sběru vajec, dodávky a ošetření vajec a manipulaci s nimi;

2.

kritéria jakosti, zejména vzhled skořápky, hustotu bílku a žloutku a velikost vzduchové bubliny;

3.

třídění podle hmotnosti, včetně výjimek;

4.

označení na vejcích a údaje na jejich obalech, včetně dalších výjimek;

5.

kontroly;

6.

obchod se třetími zeměmi;

7.

sdělení uvedená v článku 9;

8.

způsoby chovu;

9.

záznamy a jejich uchovávání.

Článek 12

Zrušení

1.   Nařízení (EHS) č. 1907/90 se zrušuje s účinkem od 1. července 2007.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 19. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1039/2005 (Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1907/90

Toto nařízení

Článek 1

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 1 odst. 2

Čl. 2 odst. 4

Článek 3

Článek 4

Čl. 5 odst. 1 a 3

Článek 5

Čl. 5 odst. 2

Čl. 6 odst. 1 a 2

Článek 3

Čl. 6 odst. 3

Článek 11

Čl. 6 odst. 4 a 5

Čl. 7 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 7 odst. 1 písm. b) a c)

Článek 6

Čl. 7 odst. 1 písm. d)

Článek 11

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Čl. 16 odst. 1 první věta

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 16 odst. 2 a 3

Článek 17

Článek 18

Čl. 7 odst. 1 a 2

Článek 19

Článek 20

Článek 11

Článek 21

Článek 8

Čl. 22 odst. 1

Článek 9

Čl. 22 odst. 2

Článek 11

Článek 22a

Článek 23

Článek 12

Článek 24

Článek 13

Příloha

Příloha

Příloha II


Top