Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1015

Nařízení Komise (ES) č. 1015/2006 ze dne 4. července 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

OJ L 183, 5.7.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1015/oj

5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1015/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2), stanoví mimo jiné prováděcí pravidla pro odbyt zásob alkoholu, které byly získány destilací podle článků 35, 36 a 39 nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem (3) a podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a jsou v držení intervenčních agentur.

(2)

V souladu s článkem 92 nařízení (ES) č. 1623/2000 je třeba zahájit nabídkové řízení pro alkohol vinného původu určený k výlučnému užití v odvětví pohonných hmot ve formě bioethanolu ve Společenství, aby se snížily zásoby alkoholu vinného původu ve Společenství a zajistilo plynulé pokračování zásobování podniků schválených podle tohoto článku.

(3)

Podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (4) musejí být od 1. ledna 1999 prodejní ceny a jistoty vyjadřovány v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zahajuje se nabídkové řízení č. 6/2006 ES na prodej vinného alkoholu k užití jako bioethanol ve Společenství.

Alkohol pochází z destilace podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v držení intervenčních agentur členských států.

2.   K prodeji je nabízeno 700 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových, rozdělených takto:

a)

šarže číslo 54/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

b)

šarže číslo 55/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

c)

šarže číslo 56/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

d)

šarže číslo 57/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

e)

šarže číslo 58/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

f)

šarže číslo 59/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

g)

šarže číslo 60/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

h)

šarže číslo 61/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

i)

šarže číslo 62/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

j)

šarže číslo 63/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

k)

šarže číslo 64/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

l)

šarže číslo 65/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

m)

šarže číslo 66/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

n)

šarže číslo 67/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových.

3.   Místo skladování a číslo nádrží, které tvoří šarže, množství alkoholu v každé nádrži, obsah alkoholu a jeho vlastnosti jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

4.   Nabídkového řízení se mohou účastnit pouze podniky schválené podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000.

Článek 2

Prodej se uskuteční v souladu s články 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 až 98, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.

Článek 3

1.   Nabídky je třeba předkládat intervenčním agenturám uvedeným v příloze II, jež mají alkohol v držení, nebo zasílat na adresu těchto intervenčních agentur doporučeným dopisem.

2.   Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž na vnitřní obálce je uvedeno „Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 6/2006 ES k užití jako bioethanol ve Společenství“ a na vnější obálce je uvedena adresa příslušné intervenční agentury.

3.   Nabídky musejí být příslušné intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 26. července 2006 ve 12:00 hodin (bruselského času).

Článek 4

1.   Nabídka je přípustná pouze tehdy, pokud je v souladu s články 94 a 97 nařízení (ES) č. 1623/2000.

2.   Nabídka je přípustná pouze tehdy, pokud se současně s ní předkládá:

a)

doklad o složení účastnické jistoty 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u příslušné intervenční agentury;

b)

jméno a adresa účastníka, číslo oznámení o nabídkovém řízení, nabízená cena vyjádřená v eurech na hektolitr čistého alkoholu o 100 % objemových;

c)

závazek účastníka dodržovat všechna ustanovení daného nabídkového řízení;

d)

prohlášení účastníka, kterým:

i)

se vzdává reklamací na jakost a vlastnosti případně přiděleného produktu,

ii)

souhlasí se všemi kontrolami ohledně místa určení a užití alkoholu,

iii)

je připraven nést důkazní břemeno o užití alkoholu v souladu s podmínkami stanovenými v daném oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 5

Oznámení uvedená v článku 94a nařízení (ES) č. 1623/2000 týkající se nabídkového řízení zahájeného tímto nařízením jsou předána Komisi na adresu uvedenou v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000.

Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.

Každý zájemce může obdržet od příslušné intervenční agentury vzorky alkoholu nabízeného k prodeji, které byly odebrány zástupcem příslušné intervenční agentury.

Článek 7

1.   Intervenční agentury členských států, ve kterých je skladován alkohol nabízený k prodeji, provedou vhodné kontroly, aby ověřily povahu alkoholu v době jeho konečného užití. Za tímto účelem mohou:

a)

přiměřeně použít ustanovení článku 102 nařízení (ES) č. 1623/2000;

b)

provést kontrolu vzorků prostřednictvím rozboru za použití nukleární magnetické rezonance, aby tak ověřily povahu alkoholu v době jeho konečného užití.

2.   Náklady související s kontrolami podle odstavce 1 nesou podniky, jimž se alkohol prodává.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2005 (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1493/1999.

(4)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA I

Členský stát a číslo šarže

Místo skladování

Číslo nádrže

Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % obj.

Odkaz na nařízení (ES) č. 1493/1999

(články)

Druh alkoholu

Španělsko

šarže č. 54/2006 ES

Tarancón

A-1

24 503

27

surový

A-2

2 770

27

surový

B-4

22 727

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 55/2006 ES

Tarancón

A-3

24 659

27

surový

B-3

24 742

27

surový

B-4

599

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 56/2006 ES

Tarancón

A-2

21 440

27

surový

B-1

24 551

27

surový

C-1

4 009

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 57/2006 ES

Tarancón

B-4

977

27

surový

B-5

24 736

27 + 28

surový

B-6

24 151

27

surový

C-1

136

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 58/2006 ES

Tarancón

A-6

1 036

30

surový

A-7

24 830

30

surový

A-8

24 134

30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 59/2006 ES

Tarancón

A-4

24 505

30

surový

A-8

467

30

surový

B-2

12 354

30

surový

B-7

12 674

30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 60/2006 ES

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

surový

119

22 605

27

surový

503

7 910

27

surový

504

810

30

surový

501

3 550

27

surový

504

540

28

surový

501B

5 075

30

surový

501B

150

28

surový

508

7 835

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 61/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

surový

18

305

27

surový

18

150

30

surový

18

1 330

28

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 62/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

surový

18

2 120

28

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 63/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

surový

18

7 230

28

surový

38

5 325

28

surový

38

3 195

30

surový

13

9 910

28

surový

13

2 315

30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 64/2006 ES

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

surový

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

surový

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

surový

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

surový

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 65/2006 ES

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

surový

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

surový

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

surový

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

surový

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

surový

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 66/2006 ES

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

surový

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

surový

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 67/2006 ES

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

surový

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

surový

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

surový

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

surový

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

surový

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

surový

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

surový

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 


PŘÍLOHA II

Intervenční agentury podle článku 3, jež mají alkohol v držení

Viniflhoor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex (Tel.: (33) 557 55 20 00; Telex: 57 20 25; Fax: (33) 557 55 20 59)

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid (Tel.: (34) 913 47 64 66; Fax: (34) 913 47 64 65)

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma (Tel.: (39-06) 49 49 97 14; Fax: (39-06) 49 49 97 61)


PŘÍLOHA III

Adresa podle článku 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


Top