Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0181

2006/181/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 , kterým se Nizozemskému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

OJ L 65, 7.3.2006, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 67–71 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/181/oj

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. února 2006,

kterým se Nizozemskému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2006/181/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na článek 27 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vláda Nizozemského království požádala dopisem, který generální sekretariát Komise zaregistroval dne 4. října 2004, o souhlas se zavedením zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS.

(2)

V souladu s čl. 27 odst. 2 směrnice 77/388/EHS uvědomila Komise dopisem ze dne 1. prosince 2004 ostatní členské státy o žádosti Nizozemského království. Dopisem ze dne 2. prosince 2004 oznámila Komise Nizozemskému království, že již má k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení jeho žádosti.

(3)

Cílem odchylky je zabránit vyhýbání se dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) podhodnocováním dodávek mezi osobami ve spojení, čímž příjemci dodávky vzniká nárok na plný nebo téměř plný odpočet DPH. Je určena k tomu, aby zabránila zneužívání při dodávkách investičního majetku nebo poskytování služeb ve vztahu k investičnímu majetku, jako jsou leasing, pronájem nebo jakékoli jiné ujednání, při nichž je investiční majetek dán příjemci k dispozici. Z důvodu vztahu mezi stranami se protiplnění často stanovuje na netržní hodnotu, čímž se výrazně snižují příjmy z DPH.

(4)

Zvláštní opatření by se proto mělo týkat pouze případů, kde je správní orgán schopen dovodit, že základ daně stanovený podle čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS byl ovlivněn vztahem mezi stranami. Tento závěr by měl být v každém jednotlivém případě založen na zjevných skutečnostech, nikoli na domněnkách.

(5)

Je proto vhodné a přiměřené povolit Nizozemskému království považovat za základ daně obvyklou cenu těchto dodávek.

(6)

Odchylky podle článku 27 směrnice 77/388/EHS, jejichž účelem je předcházet vyhýbání se DPH ve spojitosti se základem daně dodávek mezi stranami, které jsou ve spojení, jsou zahrnuty v návrhu směrnice k racionalizaci některých odchylek udělovaných podle uvedeného článku. Je proto nezbytné omezit uplatňování uvedené odchylky na dobu, než uvedená směrnice vstoupí v platnost.

(7)

Odchylka nemá žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS je Nizozemské království oprávněno považovat obvyklou cenu ve smyslu čl. 11 části A odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS za základ daně pro dodávku investičního majetku nebo pro jakékoli jiné poskytnutí služby, kdy je investiční majetek dán k dispozici příjemci, jsou-li splněny tyto podmínky:

1.

příjemce nemá nárok na plný nebo téměř plný odpočet DPH;

2.

dodavatel a příjemce jsou osobami, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů přímo nebo nepřímo ve spojení;

3.

ze skutečností lze dovodit, že vztah mezi těmito dvěma osobami ve spojení ovlivnil základ daně určený podle čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS.

Pro účely tohoto článku se investičním majetkem rozumí investiční majetek definovaný Nizozemským královstvím v souladu s čl. 20 odst. 4 směrnice 77/388/EHS, a pokud se na něj nevztahuje tato definice, rozumí se jím služby, které mají značnou hodnotu a které mohou být odepisovány z příjmu.

Článek 2

Použitelnost povolení podle článku 1 končí dnem vstupu v platnost směrnice, jíž se racionalizují odchylky udělované podle článku 27 směrnice 77/388/EHS, která bude předcházet vyhýbání se DPH ve spojitosti se základem daně, nebo dnem 31. prosince 2009, podle toho, co nastane dříve.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/92/ES (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 19).


Top