Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0028

Směrnice Komise 2006/28/ES ze dne 6. března 2006 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

OJ L 65, 7.3.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 216–218 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 12 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 12 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 108 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implicitně zrušeno 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/28/oj

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/27


SMĚRNICE KOMISE 2006/28/ES

ze dne 6. března 2006,

kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetická kompatibilita) vozidel (2), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 72/245/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu stanoveného směrnicí 70/156/EHS.

(2)

Za účelem zvýšení bezpečnosti vozidel podporou rozvoje a používání technologií využívajících radarové zařízení krátkého dosahu uvedla Komise rozhodnutím Komise 2004/545/ES ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství (3) a rozhodnutím Komise 2005/50/ES ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (4) v soulad použití dvou frekvenčních pásem rádiového spektra.

(3)

V souladu s rozhodnutím 2005/50/ES je používání vozidlového radaru krátkého dosahu v pásmu 24 GHz časově omezeno a členské státy musejí zřídit monitorovací systém, jenž bude zaměřen na vyčíslení počtu vozidel vybavených vozidlovým radarem krátkého dosahu v pásmu 24 GHz, která jsou na jejich území registrována.

(4)

Směrnice 72/245/EHS ve znění směrnice Komise 2005/49/ES (5) vybavuje členské státy vhodnými prostředky k provádění tohoto monitorování. Touto směrnicí byla směrnice 70/156/EHS odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Od té doby je jasné, že v případě radarového zařízení v pásmu 24 GHz lze poskytování těchto údajů zjednodušit a pro účely monitorování není nutné vedle informací o radarovém zařízení krátkého dosahu v pásmu 24 GHz vyžadovat v prohlášení o shodě informace o použití radarového zařízení v pásmu 79 GHz, jelikož pásmo 79 GHz neruší jiné aplikace a jeho použití není omezeno. Ve směrnici 72/245/EHS je proto vhodné upravit požadavky související s použitím radarového zařízení krátkého dosahu v pásmu 24 GHz a vypustit požadavky související s použitím radarového nařízení krátkého dosahu v pásmu 79 GHz. Tato směrnice neovlivňuje platnost stávajících schválení pro vozidla, která nejsou vybavena radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.

(6)

Atestace podle modelu uvedeného v příloze III C směrnice 72/245/EHS vydávají pouze technické služby. Žádný další orgán či správa se tohoto postupu neúčastní. Proto v současné době není dodatečné razítkování atestace nezbytné a zrušuje se.

(7)

Směrnice 72/245/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Změny směrnice 72/245/EHS mají dopad na směrnici 70/156/EHS. Je proto nutné odpovídajícím způsobem směrnici 70/156/EHS změnit.

(9)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného článkem 13 směrnice 70/156/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 72/245/EHS

Směrnice 72/245/EHS se mění takto:

1.

V příloze I se zrušuje bod 2.1.14.

2.

Příloha II A se mění takto:

a)

bod 12.7.1 se nahrazuje tímto:

„12.7.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 12.7.2 se zrušuje.

3.

Dodatek přílohy III se mění takto:

a)

bod 1.3.1 se nahrazuje tímto:

„1.3.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 1.3.2 se zrušuje.

4.

V příloze III C se zrušují slova „Úřední razítko“, včetně rámečku.

Článek 2

Změna směrnice 70/156/EHS

Směrnice 70/156/EHS se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

a)

bod 12.7.1 se nahrazuje tímto:

„12.7.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 12.7.2 se zrušuje.

2.

V příloze III části I se oddíl A mění takto:

a)

bod 12.7.1 se nahrazuje tímto:

„12.7.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 12.7.2 se zrušuje.

3.

Příloha IX se na straně 2 všech vzorů prohlášení o shodě mění takto:

a)

Doplňuje se poznámka pod čarou a bod 50 se nahrazuje tímto:

„50.

Poznámky (6):

b)

Body 50.1, 50.2 a 50.3 se zrušují.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 30. června 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy musí tato opatření uplatnit ode dne 1. července 2006.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 10).

(2)  Úř. věst. L 152, 6.7.1972, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/83/ES (Úř. věst. L 305, 24.11.2005, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 12.

(6)  Pokud je vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle rozhodnutí 2005/50/ES, je výrobce povinen zde vyznačit: ‚Vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz‘.“


Top