Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0086

2006/86/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Řecku (oznámeno pod číslem K(2006) 455)

OJ L 40, 11.2.2006, p. 26–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 147–152 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2006; Zrušeno 32006D0115

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/86(1)/oj

11.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. února 2006

o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Řecku

(oznámeno pod číslem K(2006) 455)

(Zpráva od pana M. KYPRIANOUA)

(2006/86/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (3), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová choroba drůbeže a ptáků, která je příčinou úmrtnosti a poruch, které mohou rychle nabýt epizootických rozměrů, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro zdraví zvířat a lidí a prudce snížit výnosnost chovu drůbeže. Hrozí, že by původce choroby mohl být prostřednictvím mezinárodního obchodu se živými ptáky nebo produkty z nich získanými přenášen z volně žijících ptáků na domácí ptáky, zejména na drůbež, a také z jednoho členského státu do jiných členských států a třetích zemí.

(2)

Řecko informovalo Komisi o izolaci viru H5 influenzy ptáků odebraného z klinického případu u volně žijících ptáků. Klinický obraz a epizootologické okolnosti vedou k podezření na vysoce patogenní influenzu ptáků způsobovanou virem influenzy typu A podtypu H5N1, a to až do určení typu neuraminidázy (N) a indexu patogenity.

(3)

Řecko bez zbytečného prodlení provedlo určitá opatření stanovená v rámci směrnice Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků. (4).

(4)

Vzhledem k riziku choroby by měla být přijata prozatímní ochranná opatření, aby se v různých oblastech řešily konkrétní hrozby.

(5)

V zájmu zajištění soudržnosti je vhodné používat pro účely tohoto rozhodnutí některé definice stanovené ve směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (5), ve směrnici Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (6), v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (7), a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (8).

(6)

Kolem místa, kde byla choroba u volně žijících ptáků zjištěna, by měla být vymezena ochranná pásma a pásma dozoru. Tato pásma by měla být omezena na rozlohu nezbytnou k zamezení zavlečení viru do komerčních i nekomerčních hejn drůbeže.

(7)

Je vhodné kontrolovat a omezit přesuny především živých ptáků a násadových vajec a umožnit kontrolované odesílání takových ptáků a produktů ptačího původu za určitých podmínek z pásem.

(8)

Opatření stanovená v rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (9) by měla být prováděna v ochranných pásmech a v pásmech dozoru, nezávisle na definovaném rizikovém statutu oblasti, kde se vyskytlo podezření na vysoce patogenní influenzu ptáků u volně žijících ptáků, nebo kde byla tato choroba potvrzena.

(9)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (10), je uvádění řady vedlejších produktů živočišného původu na trh, např. želatiny k technickému využití, materiálů k farmaceutickému využití a dalších produktů pocházejících z oblastí Společenství podléhajících veterinárním omezením, povoleno, neboť tyto produkty se díky zvláštním podmínkám při výrobě, zpracování a využití, které účinně inaktivují případné patogeny nebo zabraňují kontaktu s vnímavými zvířaty, považují za bezpečné. Je proto vhodné povolit přepravu nezpracované použité podestýlky nebo hnoje z ochranných pásem za účelem ošetření v souladu s uvedeným nařízením a vedlejších produktů živočišného původu, které splňují podmínky stanovené v uvedeném nařízení.

(10)

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (11), stanoví schválené subjekty, instituty a schválená střediska a vzor osvědčení, které má provázet zvířata nebo jejich gamety při přesunech mezi takovými schválenými zařízeními v různých členských státech. V případě ptáků pocházejících ze subjektů, institutů a středisek schválených v souladu s uvedenou směrnicí nebo do nich přivážených by měla být stanovena odchylka od přepravních omezení.

(11)

Přeprava násadových vajec z ochranných pásem by měla být za určitých podmínek povolena. Lze povolit odesílání násadových vajec do jiných zemí za předpokladu, že budou především splněny podmínky uvedené ve směrnici 2005/94/ES. V takových případech by veterinární osvědčení stanovená v souladu se směrnicí 90/539/EHS měla obsahovat odkaz na toto rozhodnutí.

(12)

Odesílání masa, mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků z ochranných pásem by mělo být povoleno za určitých podmínek, zejména pokud jde o soulad s určitými požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (12).

(13)

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (13) stanoví seznam ošetření masa ze zakázaných území, které učiní maso bezpečným a možnost stanovení zvláštního označení zdravotní nezávadnosti a označení zdravotní nezávadnosti požadovaného u masa, jehož uvedení na trh nebylo povoleno z veterinárních důvodů. Je vhodné povolit odesílání masa opatřeného označením zdravotní nezávadnosti stanoveným v uvedené směrnici a masných výrobků, které byly ošetřeny podle uvedené směrnice, z ochranných pásem.

(14)

Před zasedáním Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat by Komise ve spolupráci s dotčeným členským státem měla přijmout prozatímní ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u volně žijících ptáků.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím budou přezkoumána na příštím zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět, oblast působnosti a definice

1.   Toto rozhodnutí stanoví některá prozatímní ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u volně žijících ptáků v Řecku způsobenou virem influenzy typu A, podtypu H5, u něhož existuje podezření, že je neuraminidázy typu N1, za účelem zabránění rozšíření influenzy ptáků z volně žijících ptáků na drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jakož i zabránění kontaminace produktů z nich získaných.

2.   Není-li stanoveno jinak, použijí se definice uvedené ve směrnici 2005/94/ES. Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„násadovými vejci“ se rozumí vejce, jak jsou definována v čl. 2 odst. 2 směrnice 90/539/EHS;

b)

„volně žijící pernatou zvěří“ se rozumí zvěř, jak je definována v bodě 1.5 druhé odrážce a v bodě 1.7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

c)

„jiným ptactvem chovaným v zajetí“ se rozumí ptáci, jak jsou definováni v čl. 2 bodě 6 směrnice 2005/94/ES, včetně:

i)

druhů ptáků v zájmovém chovu podle čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 998/2003 a

ii)

ptáků pro zoologické zahrady, cirkusy, zábavní parky a výzkumné laboratoře.

Článek 2

Vymezení ochranných pásem a pásem dozoru

1.   Řecko vymezí kolem oblasti, kde byla potvrzena přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků způsobené virem influenzy typu A podtypu H5 u volně žijících ptáků a kde je podezření na neuraminidázu typu N1 nebo kde byla neuraminidáza typu N1 potvrzena:

a)

ochranné pásmo v okruhu nejméně tří kilometrů a

b)

pásmo dozoru v okruhu nejméně deseti kilometrů, včetně ochranného pásma.

2.   Při vymezení ochranných pásem a pásem dozoru uvedených v odstavci 1 se přihlédne k zeměpisným, správním, ekologickým a epizootickým faktorům spojeným s influenzou ptáků a ke kontrolní struktuře.

3.   Pokud ochranná pásma nebo pásma dozoru pokrývají území jiných členských států, spolupracuje Řecko při vymezení pásem s orgány těchto členských států.

4.   Řecko oznámí Komisi a ostatním členským státům podrobnosti o jakýchkoli ochranných pásmech a o pásmech dozoru vymezených podle tohoto článku.

Článek 3

Opatření v ochranném pásmu

1.   Řecko zajistí, aby se v ochranném pásmu použila alespoň tato opatření:

a)

zjištění všech hospodářství v daném pásmu;

b)

pravidelné a zdokumentované kontroly všech obchodních hospodářství, klinické vyšetření drůbeže zahrnující případně odběr vzorků za účelem provedení laboratorních vyšetření;

c)

provádění vhodných opatření biologické bezpečnosti přímo v daném hospodářství, včetně dezinfekce vstupů a výstupů hospodářství, prostorů kde se drůbež chová nebo držení drůbeže na místech, kde je možno zabránit přímému a nepřímému styku s jinou drůbeží a s ptactvem chovaným v zajetí;

d)

provádění opatření biologické bezpečnosti stanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

e)

kontrola přesunů produktů z drůbeže v souladu s článkem 9;

f)

aktivní sledování choroby u populace volně žijících ptáků, zejména u vodního ptactva, a to případně ve spolupráci s lovci a pozorovateli ptáků, kteří byli výslovně poučeni o opatřeních k vlastní ochraně před nakažením virem a k zabránění rozšíření viru na vnímavá zvířata;

g)

kampaně s cílem zvýšit povědomí o chorobě mezi majiteli, lovci a pozorovateli ptáků.

2.   Řecko zajistí, aby byly v ochranném pásmu zakázány tyto činnosti:

a)

odstraňování drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí z hospodářství, v němž jsou drženi;

b)

shromažďování drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí na veletrzích, trzích, výstavách či jiných setkáních;

c)

přeprava drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu, kromě přepravy na hlavních silnicích a železnicích a přepravy na jatka pro přímou porážku;

d)

odesílání násadových vajec z pásma;

e)

odesílání čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků z drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí a z volně žijící pernaté zvěře z pásma;

f)

přeprava či šíření nezpracované použité podestýlky nebo hnoje z hospodářství nacházejícího se uvnitř pásma mimo pásmo, kromě přepravy pro ošetření v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002;

g)

lov volně žijících ptáků.

Článek 4

Opatření v pásmu dozoru

1.   Řecko zajistí, aby se v pásmu dozoru použila alespoň tato opatření:

a)

zjištění všech hospodářství v daném pásmu;

b)

provedení vhodných opatření biologické bezpečnosti přímo v daném hospodářství, včetně použití vhodných prostředků pro dezinfekci vstupů a výstupů hospodářství;

c)

provádění opatření biologické bezpečnosti stanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

d)

kontrola přesunů drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a násadových vajec uvnitř pásma.

2.   Řecko zajistí, aby byly v pásmu dozoru zakázány tyto činnosti:

a)

přesuny drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí mimo pásmo během prvních 15 dní po vymezení pásma;

b)

shromažďování drůbeže a jiných ptáků na veletrzích, trzích, výstavách či jiných setkáních;

c)

lov volně žijících ptáků.

Článek 5

Délka trvání opatření

Pokud se potvrdí, že typ neuraminidázy je odlišný od typu N1, opatření stanovená v článcích 3 a 4 se zruší.

Pokud se u volně žijících ptáků potvrdí přítomnost viru influenzy typu A podtypu H5N1, opatření stanovená v článcích 3 a 4 se uplatňují tak dlouho, jak je nezbytné s ohledem na zeměpisné, správní, ekologické a epizootické faktory spojené s influenzou ptáků, nejméně tedy 21 dní v případě ochranného pásma a 30 dní v případě pásma dozoru po dni, kdy byl izolován podtyp H5 viru influenzy ptáků odebraný z klinického případu u volně žijících ptáků.

Článek 6

Odchylky pro živé ptáky a jednodenní kuřata

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. a) může Řecko povolit přepravu kuřic připravených ke snášce a krůt pro výkrm do hospodářství pod úřední kontrolou, které se nachází buď v ochranném pásmu či v pásmu dozoru.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. a) nebo čl. 4 odst. 2 písm. a) může Řecko povolit přepravu:

a)

drůbeže pro okamžitou porážku, včetně starých nosnic, na jatka nacházející se v ochranném pásmu nebo v pásmu dozoru nebo v případě, že toto není možné, na jatka určená příslušným orgánem nacházející se mimo pásma;

b)

jednodenních kuřat z ochranného pásma do hospodářství pod úřední kontrolou na území Řecka, ve kterém není žádná jiná drůbež nebo ptactvo chované v zajetí, kromě ptáků v zájmovém chovu uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) podbodu i), oddělených od drůbeže;

c)

jednodenních kuřat z pásma dozoru do hospodářství pod úřední kontrolou na území Řecka;

d)

kuřic připravených ke snášce a krůt pro výkrm z pásma dozoru do hospodářství pod úřední kontrolou na území Řecka;

e)

ptáků v zájmovém chovu uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) podbodu i) do objektů na území Řecka, ve kterých se nechová drůbež, pokud zásilka obsahuje pět nebo méně ptáků v kleci, bez ohledu na vnitrostátní předpisy podle čl. 1 třetího pododstavce směrnice 92/65/EHS;

f)

ptáků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) podbodu ii) pocházejících ze subjektů, institutů a středisek, jakož i přivážených do subjektů, institutů a středisek schválených v souladu s článkem 13 směrnice 92/65/EHS.

Článek 7

Odchylky pro násadová vejce

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. d) může Řecko povolit:

a)

přepravu násadových vajec z ochranného pásma do určené líhně na území Řecka;

b)

odesílání násadových vajec z ochranného pásma do líhní nacházejících se mimo území Řecka za předpokladu, že:

i)

násadová vejce byla sebrána z hejn, u kterých:

není podezření, že by byla infikována influenzou ptáků, a

proběhlo sérologické šetření s negativním výsledkem na influenzu ptáků schopné zjistit 5 % prevalence choroby se spolehlivostí nejméně 95 % a

ii)

byly splněny podmínky stanovené v čl. 26 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 2005/94/ES.

2.   Veterinární osvědčení v souladu se vzorem 1 přílohy IV směrnice Rady 90/539/EHS provázející zásilky násadových vajec uvedených v odst. 1 písm. b) odeslané do jiného členského státu musí být tohoto znění:

„Veterinární podmínky této zásilky jsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/86/ES“ (toto rozhodnutí)

Článek 8

Odchylky pro maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. e) může Řecko povolit odesílání těchto produktů z ochranného pásma:

a)

čerstvého drůbežího masa, včetně masa z ptáků nadřádu běžci, pocházejícího z uvedeného pásma nebo z oblasti mimo něj a vyrobeného v souladu s přílohou II a s oddíly II a III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a zkontrolovaného v souladu s oddíly I, II, III a kapitolami V a VII oddílu IV přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004;

b)

mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků obsahujících maso uvedené v písmeni a) a vyrobených v souladu s oddíly V a VI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

c)

čerstvého masa z volně žijící pernaté zvěře pocházející z tohoto pásma, pokud je toto maso opatřeno označením zdravotní nezávadnosti stanoveným v příloze II směrnice 2002/99/ES a je určeno pro přepravu do zařízení pro účely ošetření požadovaného v případě influenzy ptáků v souladu s přílohou III uvedené směrnice;

d)

masných výrobků, které byly vyprodukovány z masa volně žijící pernaté zvěře, jež byla podrobena ošetření požadovanému v případě influenzy ptáků v souladu s přílohou III směrnice 2002/99/ES;

e)

čerstvého masa volně žijící pernaté zvěře pocházejícího z území mimo ochranné pásmo a vyrobeného v zařízeních uvnitř ochranného pásma v souladu s oddílem IV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a zkontrolovaného v souladu s kapitolou VIII oddílu IV přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004;

f)

mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků obsahujících maso uvedené v písmeni e) a vyrobených v zařízeních nacházejících se v ochranném pásmu v souladu s oddíly V a VI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

2.   Řecko zajistí, aby výrobky uvedené v odst. 1 písm. e) a f) byly doprovázeny obchodním dokladem, který musí být tohoto znění:

„Veterinární podmínky této zásilky jsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/86/ES“

toto rozhodnutí

Článek 9

Podmínky pro vedlejší produkty živočišného původu

1.   V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. e) může Řecko povolit odesílání:

a)

vedlejších produktů živočišného původu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v části A kapitoly II, části B kapitoly III, části A kapitoly IV, částech A a B kapitoly VI, části A kapitoly VII, části A kapitoly VIII, části A kapitoly IX a části A kapitoly X přílohy VII a části B kapitoly II a části A hlavy II kapitoly III přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002;

b)

nezpracovaného peří nebo částí peří v souladu s odst. 1 písm. a) části A kapitoly VIII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002 získaného z drůbeže pocházející z oblasti mimo ochranné pásmo;

c)

zpracovaného peří drůbeže a částí peří drůbeže, které byly ošetřeny proudem páry nebo jinou metodou zajišťující, že je patogenní původce zneškodněn;

d)

produktů získaných z drůbeže nebo z jiného ptactva chovaného v zajetí, na které se v souladu s právními předpisy Společenství z veterinárních důvodů nevztahují žádné veterinární podmínky či žádný zákaz nebo omezení, včetně produktů uvedených v odst. 1 písm. a) části A kapitoly VII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002.

2.   Řecko zajistí, aby produkty uvedené v odst. 1 písm. b) a c) byly doprovázeny obchodním dokladem v souladu s kapitolou X přílohy II nařízení (ES) č. 1774/2002 uvádějícím v bodě 6.1 tohoto dokladu, že dané produkty byly ošetřeny proudem páry nebo jinou metodou zajišťující, že patogenní původci jsou zneškodněni.

Uvedený obchodní doklad není nicméně vyžadován pro zpracované ozdobné peří, zpracované peří vezené cestujícími pro jejich osobní potřebu nebo pro zásilky zpracovaného peří poslané soukromým osobám k neprůmyslovým účelům.

Článek 10

Podmínky pro přesuny

1.   Pokud jsou přesuny zvířat a produktů z nich získaných, na něž s vztahuje toto rozhodnutí, povoleny podle článků 6 až 9, přijmou se veškerá vhodná opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo šíření influenzy ptáků.

2.   Pokud jsou odesílání, přesun či přeprava produktů uvedených v odstavci 1 povoleny podle článků 7, 8 a 9, musejí být tyto produkty získány, musí s nimi být manipulováno, musejí být ošetřeny, skladovány a přepravovány odděleně od ostatních produktů splňujících veškeré veterinární požadavky pro obchod, uvádění na trh a vývoz do třetích zemí.

Článek 11

Soulad

Řecko neprodleně přijme opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 12

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Řecké helénské republice.

V Bruselu dne 10. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 18/2006 (Úř. věst. L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.

(5)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206; opravené znění: Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

(8)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 18/2006 (Úř. věst. L 4, 7.1.2006, s. 3).

(9)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/855/ES (Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 21).

(10)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/68/ES (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321).

(12)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55; opravené znění: Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

(13)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.


Top