Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0502

2005/502/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 2/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění, prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a rumunským Styčným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení

OJ L 184, 15.7.2005, p. 55–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 239–240 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/502/oj

15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/55


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU–RUMUNSKO č. 2/2005

ze dne 20. června 2005,

kterým se mění, prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a rumunským Styčným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení

(2005/502/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (1), a zejména na článek 111 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dialog a spolupráce mezi regionálními a místními orgány Evropského společenství a takovými orgány v Rumunsku může výrazně přispět k rozvoji jejich vzájemných vztahů a k integraci Evropy.

(2)

Zdá se vhodné, aby taková spolupráce byla organizována na úrovni Výboru regionů na jedné straně a na úrovni rumunského Styčného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé, a to prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru.

(3)

Z výše zmíněného vyplývá, že je třeba odpovídajícím způsobem změnit jednací řád Rady přidružení, přijatý rozhodnutím č. 1/95 (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do jednacího řádu Rady přidružení se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 18

Zřizuje se smíšený poradní výbor (dále jen ‚výbor‘), jehož úkolem je napomáhat Radě přidružení při prosazování dialogu a spolupráce mezi regionálními a místními orgány v Evropském společenství a v Rumunsku. Tento dialog a spolupráce jsou zaměřeny především na:

1.

přípravu místních orgánů v Rumunsku na činnost v rámci budoucího členství v Evropské unii;

2.

přípravu místních orgánů v Rumunsku na jejich spolupráci s Výborem regionů po přistoupení Rumunska;

3.

výměnu informací o stávajících otázkách společného zájmu, zejména o dosavadním vývoji týkajícím se regionální politiky EU a procesu přistoupení a o přípravě místních orgánů v Rumunsku na tyto politiky;

4.

prosazování mnohostranného strukturovaného dialogu mezi a) rumunskými místními orgány a b) regiony členských států EU, též prostřednictvím tvorby sítí v konkrétních oblastech, v nichž by přímé kontakty a spolupráce mezi místními orgány v Rumunsku na jedné straně a místními orgány členských států EU na straně druhé mohly představovat nejúčinnější způsob řešení jednotlivých problémů;

5.

zajištění pravidelné výměny informací o meziregionální spolupráci mezi místními orgány v Rumunsku a regiony a místními orgány členských států;

6.

podporu výměny zkušeností a znalostí v oblasti regionální politiky a strukturálních intervencí mezi a) rumunskými místními orgány a b) regiony a místními orgány členských států EU, zejména know-how a technik týkajících se přípravy plánů regionálního a místního rozvoje nebo strategií a nejúčinnějšího využívání strukturálních fondů;

7.

pomoc místním orgánům Rumunska prostřednictvím výměny informací při praktickém provádění zásady subsidiarity ve všech oblastech života na regionální i místní úrovni;

8.

projednání jakékoli související věci navržené jednou ze stran, která případně vyvstane v souvislosti s prováděním evropské dohody a v rámci předvstupní strategie.

Článek 19

Výbor bude tvořen osmi zástupci Výboru regionů na jedné straně a osmi zástupci rumunského Styčného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé. Bude určen stejný počet náhradníků.

Výbor bude vykonávat činnost na základě konzultace ze strany Rady přidružení, nebo půjde-li o prosazování dialogu mezi regionálními a místními orgány, z vlastního podnětu.

Výbor může Radě přidružení podávat doporučení.

Členové budou vybráni tak, aby výbor co nejvěrněji odrážel různé úrovně regionálních a místních orgánů v Evropském společenství i v Rumunsku.

Výbor přijme svůj jednací řád.

Výbor se bude scházet v odstupech, které si stanoví v jednacím řádu.

Výboru budou spolupředsedat člen Výboru regionů a člen rumunského Styčného výboru pro spolupráci s Výborem regionů.

Článek 20

Výbor regionů na jedné straně a rumunský Styčný výbor pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé nesou své náklady vzniklé při účasti na schůzích výboru, a to jak mzdové náklady, tak cestovní výlohy, diety a kapesné a výdaje za poštovné a telekomunikace.

Výdaje spojené s tlumočením na schůzích, překlady a kopírováním dokumentů nese Výbor regionů, s výjimkou výdajů spojených s tlumočením a překladem z rumunštiny a do rumunštiny, jež nese rumunský Styčný výbor pro spolupráci s Výborem regionů.

Ostatní výlohy spojené s vlastní organizací zasedání nese strana, jež schůzi pořádá.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni přijetí.

V Bruselu dne 20. června 2005.

Za Radu přidružení

J. ASSELBORN

předseda


(1)  Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 171, 21.7.1995, s. 41.


Top